Công điện số 7572/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Công điện số 7572/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 7572/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 7572/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 7572/C -BYT Hà N i, 16h00 ngày 04 tháng 11 năm 2008 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Th , Vĩnh Phúc, Hà N i, Hà Nam, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, B c Giang, B c Ninh, Hưng Yên, H i Dương, H i Phòng, Thanh Hoá và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n Công i n s 69/C -TW ngày 04/11/2008 c a Văn phòng thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c chuNn b các công tác i phó v i tình hình mưa lũ ang di n bi n ph c t p t i các t nh phía B c. Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu văn Trung ương hi n nay lũ các sông thu c ng b ng b c b ang lên cao và có kh năng ti p t c lên cao hơn n a trong nh ng ngày t i. k p th i i phó v i nh ng di n bi n x u c a mưa lũ, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t ti p t c tri n khai Công i n s khNn s 7520/C -BYT ngày 03/11/2008 và ti n hành các công vi c sau: 1.S Y t các t nh/thành ph tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng ang x y ra mưa bão; d tr y thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b nh hư ng và chia c t do mưa lũ c bi t i v i các t nh/thành ph như: Hoà Bình, Hà N i, Hà Nam, Ninh Bình. 2.Các cơ s y t ti p t c t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh; h tr các vùng ng p lũ, c u ch a k p th i ngư i b thương, c bi t là kh trùng ngu n nư c u ng ph c v sinh ho t, m b o v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh lây lan khi nư c rút. 3.Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa, lũ gây ra. 4.Các S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i mưa lũ
  2. v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 12 gi ngày 05/11/2008 qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0948.125599./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản