Công điện số 7649/CĐ-BYT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Công điện số 7649/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 7649/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 7649/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 7649/C -BYT Hà N i, 10h00 ngày 07 tháng 11 năm 2008 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t các t nh/thành ph Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thu n, Bà R a Vũng Tàu, TP H Chí Minh, Long An, Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau và các ơn v tr c thu c B Y t Th c hi n Công i n s 72/C -TW h i 05h ngày 07/11/2008 c a Văn phòng thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương - U ban qu c gia tìm ki m c u n n v vi c chuNn b các công tác i phó di n bi n x u c a th i ti t do anh hư ng c a áp th p nhi t i. Theo b n tin c a Trung tâm d báo khí tư ng thu văn Trung ương êm ngày 06/11/2008, m t vùng áp th p nhi t i phía Tây nam qu n o Philippin ãn m nh lên thành áp th p nhi t i vào kho ng 12,3 Vĩ B c; 120,0 Kinh ông, s c gió m nh nh t vùng g n tâm áp th p nhi t i m nh c p 7 (t c là t 50 n 61 km/h) gi t trên c p 8. D báo trong 24 n 48 gi t i, p th p nhi t i di chuy n nhanh theo hư ng Tây Tây B c, m i gi i ư c kho ng 20 n 25km. n 01 gi sáng 09/111, v trí tâm áp th p nhi t i vào kho ng 15,5 Vĩ B c; 112,1 Kinh ông trên vùng bi n phái nam qu n o Hoàng Sa, s c gió m nh nh t c a vùng g n tâm áp th p nhi t i m nh c p 7, c p 8. k p th i i phó v i nh ng di n bi n x u c a mưa lũ, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t tri n khai nh ng công vi c sau: 1.S Y t các t nh/thành ph tri n khai ngay các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, cán b y t cũng như trang thi t b y t t i các vùng có nguy cơ x y ra mưa lũ. 2.Các cơ s y t t ch c tr c ban, tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do mưa, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh.
  2. 3.Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và phân công các i y t cơ ng tr c 24/24h, s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do mưa, lũ gây ra. 4.Các S Y t và các ơn v báo cáo s lư ng cơ s thu c, hoá ch t d tr t i a phương, ơn v và có báo cáo nhanh v k t qu tri n khai công tác i phó v i mưa lũ v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 15 gi ngày 07/11/2008 qua s fax 04.62732207 ho c i n tho i s 0948.125599./. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản