Công điện số 81/CĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Công điện số 81/CĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 81/CĐ-TTG về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân trong dịp Tết Kỷ Sửu do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 81/CĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 81/C -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2009 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; - H i Nông dân Vi t Nam; - ài Truy n hình Vi t Nam; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - Thông t n xã Vi t Nam; - Báo Nhân dân. Hàng năm, vào d p T t Nguyên án, nhu c u tiêu th th c phNm c a ngư i dân tăng cao, i li n v i ó là các nguy cơ ô nhi m th c phNm và b nh truy n qua th c phNm cũng tăng cao. b o m v sinh an toàn th c phNm cho nhân dân trong d p T t K S u, phòng ng a ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm như d ch cúm gia c m, l m m long móng, d ch tiêu ch y c p nguy hi m... ang có nguy cơ bùng phát tr l i, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Ch o S Y t , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Công thương và các S , Ban, ngành tăng cư ng công tác tuyên truy n ph bi n ki n th c pháp lu t, th c hành v v sinh an toàn th c phNm, v n ng nhân dân thay i các phong t c t p quán sinh ho t, ch bi n, ăn u ng l c h u trong các ngày l , T t nh m gi m nguy cơ ô nhi m th c phNm và ng c th c phNm; khuy n cáo ngư i dân không ăn th t gia súc, gia c m m, ch t, không rõ ngu n g c, chưa qua ki m d ch, không ăn ti t canh và th c ăn chưa ư c n u chín. - Ch o các cơ quan Qu n lý th trư ng, Công an, H i quan, B i biên phòng c bi t t i các t nh biên gi i, tăng cư ng ki m tra, ki m soát và x lý nghiêm các hành vi vi ph m v nh p khNu, v n chuy n, lưu thông th c phNm gi , kém ch t lư ng, không rõ ngu n g c xu t x .
  2. - Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh b o m v sinh an toàn th c phNm t i các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm, chú tr ng n vi c s d ng nguyên li u, ph gia th c phNm và ghi nhãn, qu ng cáo th c phNm. - Tăng cư ng ki m tra, giám sát và x lý tri t các vùng có d ch cúm gia c m, d ch tiêu ch y c p. - Ch o ài Truy n thanh, Truy n hình a phương, các báo trên a bàn Ny m nh vi c thông tin tuyên truy n v các nguy cơ nh hư ng n s c kho và tính m ng khi s d ng th c phNm không b o m v sinh an toàn và không ngăn ch n k p th i các b nh d ch. 2. B Y t : - Ch o, ph i h p các B , ngành tri n khai công tác ki m tra, thanh tra toàn di n v v sinh an toàn th c phNm t i các t nh, thành ph tr ng i m. - Ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông tri n khai và hư ng d n tuy n dư i tuyên truy n y , k p th i các bi n pháp b o m v sinh an toàn th c phNm. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Ch o, ph i h p v i các cơ quan truy n thông tuyên truy n, giáo d c nông dân, các cơ s tr ng tr t, chăn nuôi, các t ch c, cá nhân thu gom, sơ ch , gi t m , ch bi n, b o qu n nông s n, thu s n th c phNm th c hi n t t các quy nh b o m v an toàn th c phNm. - Tăng cư ng công tác ki m tra, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t, ch bi n các th c phNm có m c tiêu th cao trong d p T t như rau, qu , th t gia súc, gia c m, thu s n. 4. B Công Thương: - Ch o tăng cư ng ki m tra, ki m soát, u tranh ch ng các hành vi vi ph m v s n xu t, v n chuy n, buôn bán th c phNm gi , th c phNm không b o m v sinh an toàn th c phNm. - Tăng cư ng ph i h p v i l c lư ng H i quan, B i biên phòng và các ơn v liên quan, c bi t t i các t nh biên gi i, nh m kiên quy t ngăn ch n nh p khNu th c phNm l u, th c phNm kém ch t lư ng và x lý tri t , nghiêm minh các hành vi vi ph m. 5. B Qu c phòng, B Công an: - Ch o các l c lư ng Công an, B i biên phòng ph i h p v i l c lư ng H i quan và các cơ quan c a a phương ki m soát, ngăn ch n và x lý kiên quy t vi c nh p th c phNm trái phép qua biên gi i. 6. ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam và các phương ti n thông tin i chúng Trung ương và a phương tăng th i lư ng phát sóng, th c hi n tuyên truy n, giáo d c t o ý th c cho ngư i dân ph i bi t t b o v
  3. s c kh e, tính m ng c a mình và không gây nguy cơ b nh d ch, thi t h i v ngư i cho c ng ng dân cư, c bi t vào d p T t, ph n ánh k p th i k t qu th c hi n công tác b o m v sinh an toàn th c phNm trong d p T t Nguyên án K S u 2009. 7. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th và các t ch c xã h i ph i h p tri n khai có hi u qu các ho t ng b o m v sinh an toàn th c phNm trong d p T t Nguyên án K S u 2009. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m tr c ti p trư c nhân dân c a a phương mình và trư c Chính ph v vi c m b o v sinh an toàn th c phNm nói chung và c bi t trong d p T t Nguyên án K S u 2009. Giao B Y t theo dõi, t ng h p k t qu th c hi n và báo cáo k p th i lên Th tư ng Chính ph và t ng k t công tác b o m v sinh an toàn th c phNm T t Nguyên án K S u trong tháng 02 năm 2009./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n Thi n Nhân - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTTH, TKBT, KTN, P, PL; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). xh 30
Đồng bộ tài khoản