Công điện số 863/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
6
download

Công điện số 863/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 863/CĐ-TTg về việc các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 863/CĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 863/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước. Ngày 17 tháng 4 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 390/QĐ- TTg về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát. Tại các văn bản nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương và các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể và báo cáo kết quả bước đầu gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 5 năm 2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2008, song cho đến ngày 27 tháng 5 năm 2008, theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính còn nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị chưa báo cáo theo quy định, điều đó đã thể hiện sự chưa nghiêm túc trong việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế lạm phát trong tình hình hiện nay. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Phê bình nghiêm khắc và yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị chưa có báo cáo theo đúng quy định tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 6 năm 2008 đến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế lạm phát. 2. Căn cứ các quy định tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện việc sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008; Bộ Tài chính chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 của các cơ quan, địa phương,
  2. đơn vị. Các đoàn kiểm tra thường xuyên báo cáo định kỳ kết quả kiểm tra; đồng thời chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các cơ quan, địa phương, đơn vị vi phạm các quy định trong việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). 40
Đồng bộ tài khoản