intTypePromotion=1

Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 2

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
374
lượt xem
161
download

Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có các loại bê tông phổ biến là : bê tông tươi, bê tông nhựa, bê tông Asphalt, bê tông Polime và các loại bê tông đặc biệt khác. Trong xây dựng các công trình , cốt thép được đưa vào trong bê tông đóng vai trò là bộ khung chịu lực nhằm cải thiện khả năng chịu kéo của bê tông, đc gọi là bê tông cốt thép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 2

 1. ð u th k 20, v i s ra ñ i c a xi măng c t thép, vi c s d ng các h n h p không d o ñã d n b b qua. Khi ñó b t ñ u bê tông d o và ñ n nh ng năm cu i th k là bê tông có ñ siêu d o. Hi n nay bê tông cư ng ñ cao, bê tông ch t lư ng cao ñang phát tri n m nh. Các phương pháp thi t k thư ng ñư c ti n hành k t h p lý thuy t và th c nghi m. 1.2. Nghiên c u c a Feret : Feret (ngư i Pháp) ñã ti n hành các nghiên c u quan tr ng (1892 - 1896) và t m quan tr ng c a nó có tác d ng quy t ñ nh ñ i v i phát minh các ñ nh lu t v bê tông. Nghiên c u này r t r ng ch y u trên ñ ch t c a cát và c a v a, nư c tr n, s so sánh cư ng ñ c a các lo i v a, làm rõ nh hư ng c a tính ch t c a cát và thành ph n; nó cho phép l p ra m t quan h gi a cư ng ñ và lư ng nư c c a h n h p. a. ð ñ c ch c c a cát: Feret ñã nghiên c u trên các h n h p c a ba lo i cát : to G, v a M, và nh F, v i bi u ñ tam giác c a các h n h p. Trong m t tam giác cân có ñ nh ñư c ghi G, M, F m t ñi m P xác ñ nh h n h p c a các ñư ng song song ñư c d n t P trên c nh c a tam giác G,M và F Feret ñã tìm th y r ng m t h n h p ba thành ph n b ng nhau có ñ ñ c ch c kho ng 0,61 và r ng ñ ch t c c ñ i (0,64) ñã ñ t ñư c ñ i v i m t h n h p không bao g m các h t trung bình, còn các h t m n và các h t l n có t l tương ng là 1/3 và 2/3. Như v y Feret ñã làm rõ s vư t tr i c a c p ph i không liên t c và ñi u ki n c n thi t ñ có m t h n h p ñ ng nh t hoàn toàn. b. ð ñ c ch c c a v a (ðv) : Feret ñã nghiên c u nhi u h n h p c a ba lo i c t li u G,M, F có cùng ñ s t và cùng li u lư ng cơ b n v i m t ph n xi măng nư c tr n xu t phát t nư c làm m, các h t và xi măng v i quan h có các h s không ñ i. ðv = αg + nm + γf + kc ð i v i các h t t nhiên (lăn tròn): α = 0,03; n = 0,09, γ = 0,23; k = 0,23, ð i v i các h t nghi n: α = 0,04; n = 0,083, γ = 0,20; k = 0,23 c. ð r ng - ñ th m nư c: Peret ñã th y r ng ñ r ng sinh ra do nư c tr n b c hơi không c n thi t cho s ñông k t s l n hơn v i cát m n (lư ng nư c t do). ð i v i tính ch ng th m, ñó là hi n tư ng ngư c l i. d. Cư ng ñ c a v a (Rv) : M t nghiên c u r ng rãi v cư ng ñ c a v a ñã ñư c ti n hành b i Peret b ng cách bi n ñ i t t c các y u t c a h n h p như sau: nư c (E) xi măng (C), không khí (v). 23
 2. Rv -Là hàm s c a lư ng nư c tr n, lư ng c t li u. c Rv -Là hàm s c a ñ ñ c, ñư c bi u th b ng e+v Rv -Là hàm s c a tính ch t c a cát. e. Bi u th c cư ng ñ : Feret ñã ti n hành nghiên c u này ñ xây d ng các quan h bi u th cư ng ñ bê tông là hàm s c a th tích tuy t ñ i c a xi măng (Vc), th tích nư c (Vc), th tích không khí (Vv) Vc Rv = K ( − 0,1) vc + v v Vc Rv = K ( )2 ho c Vc + Vv + Vc Vào năm 1896 Fraet ñ ngh công th c cư ng ñ bê tông:   Vc f c = K .R c  2  (Vc + Vc + Vv )    trong ñó: K - H s th c nghi m; Rc- Cư ng ñ c a xi măng 1.3. Phương pháp mô ñun ñ nh c a ABRAMS: Năm 1918 m t phương pháp có h th ng ñ tính toán thành ph n c a các h n h p bê tông ñã ñư c công b b i ABRAMS . ð c tính c a phương pháp này là h u như hoàn toàn th c hi n d a trên m t s l n thí nghi m. a. T l nư c/xi măng - Quy lu t v cư ng ñ : ABRAMS ñ ra gi thuy t m t h n h p bê tông ph i ñư c ph i h p, ñ m b o tính d ñ trong các ñi u ki n nào ñó ñã cho và ph i ñáp ng cư ng ñ nén xác ñ nh. Ông ta ñưa ra quy lu t v cư ng ñ theo cách sau ñây: ð i v i v t li u ñã cho, cư ng ñ bê tông ch ph thu c vào m t y u t duy nh t là t l nư c/xi măng. Quan h tìm ñư c ñ i v i cu ng ñ nén có th ñư c vi t dư i d ng: A A δ' = = E/C Bρ c x B Công th c này có th vi t theo d ng quen thu c A A Rjb = = , [ Bρ x ] N / X x B trong ñó: 24
 3. - δ' bi u th cư ng ñ nén tu i xem xét. (Rjb, j: ngày tu i bê tông) - x t l th tích nư c / th tích bi u ki n c a xi măng. - - E/C t l nư c / xi măng theo tr ng lư ng (N/X) - ρc t tr ng bi u ki n c a xi măng . (ρx) - A h ng s th c nghi m. - B h ng s ph thu c vào ñ c tính c a v t li u, ñ c bi t c a xi măng và tu i khi thí nghi m. b. Công th c c a lư ng nư c c n thi t c a ABRAMS: Khi xây d ng ñư c công th c th c nghi m bi u th quan h gi a cư ng ñ và t l E/X, ph i xác ñ nh t l xi măng/ c t li u nh hư ng ñ n t l nư c/ xi măng và xác ñ nh lư ng nư c c n thi t. ð làm vi c này ABRAMS ñã l p ra công th c cho lư ng nư c c n thi t có s liên quan c a y u t thành ph n h t ñư c g i là mô ñun ñ nh . Công th c ñ i v i nư c c n thi t là : 2 0,3n  E = S P +  1,26 M F F  3 C trong ñó : E : th tích nư c X: th tích xi măng P: t l nư c/ xi măng ñ i v i ñ s t thông thư ng (N/X) n: t l c t li u/ xi măng. MF: mô ñun ñ l n nh S: ñ s t tương ñ i, t c là t l gi a lư ng nư c th c t ñư c s d ng v i lư ng nư c cho ñ s t vào kho ng 3 cm. Mô ñun ñ nh ph thu c vào nhi u thông s như hình d ng, tính ch t, kích c , c t li u, li u lư ng xi măng, cư ng ñ , ñ d o v.v... ABRAMS ñã cho các giá tr t i ti u c a modun ñ nh ñ i v i các lo i bê tông thông thư ng (xem b ng 2.1) B ng 2.1-Giá tr t i ưu c a mô ñun ñ nh c a các thành ph n bê tông theo ABRAMS C h t l n nh t c a c t li u D, mm Li u lư ng xi măng, 10 15 20 25 30 40 60 kg/m3 275 4,50 4,45 4,85 5,25 5,60 5,80 6,00 300 4,20 4,60 5,00 5,40 5,85 5,85 6,20 25
 4. 350 4,30 4,70 5,10 5,50 5,73 5,88 6,30 400 4,40 4,80 5,20 5,60 5,80 5,90 6,40 Các giá tr này ñư c xác ñ nh t nhi u thí nghi m trong phòng thí nghi m. Các tác ph m c a ABRAMS ñư c vi t trư c khi dùng ñ m ch n ñ ng. Các thí nghi m có tính ch t h th ng ñã ch ra r ng khi dùng ch n ñ ng, trong th c t , ph i gi m s lư ng cát trong h n h p so v i giá tr tím ñư c b i phương pháp ABRAMS không dùng ch n ñ ng. Tuy nhiên, không có b ng các giá tr chính xác nào ñã ñư c cho ñ i v i bê tông ñ m rung. T l c t li u nh Khi ñã xác ñ nh kích c l n nh t c a c t li u ho c theo các quy ñ nh, ho c b ng các ñi u ki n s d ng, m t modun ñ nh c c ñ i ñư c phép xác ñ nh, lúc ñó ph i xác ñ nh các t l thích h p c a c t li u nh và to, ñư c x lý riêng r , ñ ñ t ñư c modun ñ nh mong mu n c a h n h p. T l ph n trăm cát c n thi t ñư c tính toán theo cách sau ñây: (M F )b − (M F )o C = 100 Ph n trăm cát : ,% (M F )b − (M F )a trong ñó : MF : là modun ñ nh theo ABRAM Ch s 0 bi u th giá tr c c ñ i cho phép . Ch s a bi u th c t li u nh . Ch s b bi u th c t li u to . Ví d : Cho ñá s i c 5/10mm có modun ñ nh (Mn)b = 6,50 và cát 0/5mm có modun ñ nh (Mn)a = 2.60. Ví d : Ch n modun ñ nh c a h n h p (Mn)0 = 5 li u lư ng xi măng b ng 300 kg/m3 . (MF)b - (MF)0 = 6,50 - 5,00 = 1,50 (MF)0 - (MF)b = 6,50 - 2,60 = 3,90 6,5 − 5 1,5 = 100. = 38% C,% = 100. 6,5 − 2,6 3,9 T ñó ñá = 100 - 38 = 62% 1.4. Thành ph n h t c a VALETTE: VALETTE ñã ñ xu t m t phương pháp ch y u c a th c nghi m, nhưng tuy nhiên nó c n m t s các tính toán d b , phương pháp này thu c các phương pháp th c nghi m. Quy lu t v c p ph i liên t c nói chung không d n t i bê tông ñ c ch c nh t. Vì v y VALETTE ñã ñ xu t phương pháp này g i là li u lư ng bê tông có ñ ch c 26
 5. cao nh t ho c li u lư ng bê tông có lư ng cát ít nh t, ho c li u lư ng bê tông có c p ph i gián ño n. Trong trư ng h p thông thư ng, có hai lo i c t li u : - Cát ví d : 0/5mm - ðá (s i) luôn th hi n s không liên t c v i cát, ví d ñá (s i) 16/25mm. ð u tiên chu n b v a ñ c v i lư ng xi măng t i thi u. V a này ñ t ñư c b ng cách ño các l r ng c a cát ư t và l p ñ y th tích các l r ng b ng m t th tích ngang b ng c a h toàn xi măng. (Vx = Vrcát) Sau ñó thêm nhi u nh t s i ư t phù h p v i th tích ñ t o ñư c s làm ư t ñ y ñ , cho phép ñ khuôn ñ y, v i vi c thi công d dàng trong ñi u ki n công trư ng. Như v y bê tông ñ c ít cát nh t. ð ki m tra, ti n hành tr n m t m bê tông v i thành ph n ñã xác ñ nh; ñánh giá ch t lư ng c a s n ph m so v i ch t lư ng mong mu n và b ng cách ño t tr ng c a bê tông tươi. 1.5. Phương pháp th c t ñư c ñơn gi n hoá : Các phương pháp trên là nh ng phương pháp lý thuy t, khi áp d ng c n có s d ng ñi u ch nh cho thích h p. 1.5.1. Thành ph n chung Xét ñ n các ti n b ñư c th c hi n v phương ti n ñ m (ñ m rung và ñ m m nh có t n s cao), c n ñi u ch nh thành ph n bê tông cho phù h p. Thành ph n theo th tích thông thư ng gi ñ nh: G = 820 L ; S = 420 L ; G+S+C+E=1m3 Theo kh i lư ng C.E.B.T.P ñ ngh li u lư ng chu n sau ñây cho 1 m3 bê tông thư ng ñ m ch n ñ ng t i ch . ðá / cát 2,0 ðá (s i) (5/25mm) 1180 kg Cát (0/5mm) 590 kg Xi măng 350 kg Nư c t ng c ng trên c t li u (ñư c gi ñ nh là khô) trung bình là 210 L, ñi u ñó tương ng v i E/C = 0,6 V i s i có thành ph n h t khác (5/15 ho c 16/25), li u lư ng này v n còn giá tr m t cách g n ñúng. 1.5.2. Bi n ñ i li u lư ng xi măng : Th c t là li u lư ng 350 kg/m3 ñư c coi là li u lư ng bình thư ng thông thư ng nh t . 27
 6. Tuy nhiên ngư i ta có th bi n ñ i nó theo ch t lư ng yêu c u ñ i v i bê tông ho c theo các quy ñ nh c a tiêu chu n. Ngoài ra, li u lư ng xi măng v nguyên t c có th ñư c gi m ñi, n u tăng kích thư c D c a c t li u và lư ng xi măng tăng lên, n u gi m giá tr c a D. Lư ng xi măng càng l n khi yêu c u cư ng ñ càng cao và nó ph i khá l n ñ i v i bê tông không b th m. T t nhiên lư ng xi măng không nên ít hơn 300kg và nhi u hơn 525kg/1 m3 bê tông 1.5.3. Bi n ñ i t s ð/C = S i/ cát Giá tr c a t s này nói chung b ng 2, tuy nhiên có th bi n ñ i nó trong các t l khá r ng, phương pháp ñơn gi n hoá ñư c ñ ngh b i C.E.B.T.P cho phép n m trong ph m vi s d ng thông thư ng c a bi u ñ (1,6 < ð/C< 2,4) T s ð/S càng l n , v nguyên t c bê tông có cư ng ñ càng cao, nhưng khi ñó nó s nh y c m v i nh hư ng c a thành ván khuôn, v i s phân t ng và nó th hi n khó thi công vì tính d d kém. ð i v i ð/C > 2,4, có nguy cơ bê tông b r ng nh . M t khác, n u cát ch a khá nhi u thành ph nb t m n, ngư i ta có th l y ð/C l n hơn n u cát thi u thành ph n h t nh ho c n u nó nhám (cát nghi n). ð i v i m t kích c c t li u D > 25mm, ngư i ta l y ð/S hơi nh m t chút và ngư c l i. ðây là m t vài ch d n th c t : Bê tông r t d o, nhi u v a, tính d thi công t t, cho các thông s m t tư ng có b m t ñ p d ñ nói riêng trong ñi u ki n ñ sét thông thư ng (ñ s t t 6 ñ n 5 cm), nhưng không cho các cư ng ñ ñ c bi t. 1,6< ð/C
 7. 1.5.4. C i bi n li u lư ng nư c: Li u lư ng nư c ch có th ñư c xác ñ nh m t cách có giá tr v i ñ chính xác nào ñó b ng các thí nghi m trư c. Ph i ñ t ñư c bê tông và ñ d o phù h p v i vi c thi công ñúng ñ n công trình có tính ñ n các ñ c ñi m và phương ti n thi công. Tuy nhiên ngư i ta có th n ñ nh v i t ng lư ng nư c N cho c t li u khô b ng cách ch p nh n quy ñ nh sau ñây ñ i v i lư ng dung xi măng X. 0,4 < N/X< 0,6 trung bình là 0,5 0,4≤ N/X (th m chí N/X = 0,25) Quy ñ nh này là s g n ñúng ban ñ u và sơ sài. Ngư i ta mu n hư ng t l này t i 0,4 và th m chí nh hơn, n u mu n có bê tông khô, n u dùng s i thô (vi d D = 40mm) n u cát có ít thành ph n m n, n u tr s s i cát khá cao, ho cn u ngư i ta dùng ch t tăng d o ho c siêu d o trong bê tông. Ngư i ta hư ng t l này v i 0,6 trong trư ng h p bê tông d o , có s i li u nh (∆ = 15mm), cát có ít thành ph n m n,(modun ñ nh bé) ho c giá tr c a s i/cát nh , bê tông yêu c u cư ng ñ th p ñư c ñi u ch nh b ng nư c. 1.5.5. Các thí nghi m làm trư c: Khi ñã c ñ nh li u lư ng bê tông theo b ng, C.E.B.T.P ñ ngh th c hi n m t vài thí nghi m trư c. Các thí nghi m này ph i cho phép : - ðánh giá b ng m t xem t s s i/cát và li u lư ng xi măng ñư c ch n cho bê tông có phù h p v m t ngoài và tính d ñ ñ phù h p v i công trình liên quan không và ñ c i bi n tuỳ tình hình t s s i/cát. - Xác ñ nh chính xác li u lư ng nư c ng v i ñ d o mong mu n. - Ki m tra theo m tr n bê tông n u li u lư ng ñư c ñ ngh tương ng ñúng v i 3 1m bê tông. - Tuỳ tình hình ch t o m t vài m u cho phép suy ñoán v cư ng ñ kh dĩ tu i 7 và 28 ngày. 2. Phương pháp lý thuy t v thành ph n bê tông: Chúng ta ñã th y các phương pháp xác ñ nh thành ph n t ng bê tông ch y u là th c nghi m và kinh nghi m. Nhưng có nhi u ý ñ nh cho thành ph n lý thuy t c a bê tông. Chúng ta s xem xét m t vài phương pháp. 2.1. Phương pháp Fuller và Thompson: Fuller - Thompson b ng các thí nghi m ñã ñi ñ n k t lu n là t n t i m t vài ñư ng cong thành ph n h t lý tư ng. H ñã th y r ng các ñư ng cong này là các thành ph n elip ph n th p nh t và sau ñó ti p t c là ño n ti p tuy n v i ño n cong ñó. Phương trình c a ph n elip là : 29
 8. ( x − x0 ) 2 ( y − y 0 ) 2 + =1 a2 b2 trong ñó : y là ph n trăm v t li u qua sàng có m t là x a và b là tr c c a elip có tr s là hàm s c a kích c c t li u và hình d ng h t. Sau ñó Fuller và Thompson ñã phát hi n là các ñư ng thành ph n h t g n v i n d hình parabon mà phương trình chung là : Pt = 100 x   ; (%). Khi cho n=1/2 có D phương trình sau: d Pt = ( )1 / 2 ; D trong ñó: Pt là ph n các h t có kích c nh hơn (lư ng l c sàng) d. D là kích thư c l n nh t c a h t. 2.2. ðư ng thành ph n h t hình Parabol: Ý tư ng ñư ng thành ph n h t hình parabon c a Fuller, cho r ng m t lư ng c t li u có ñư ng kính nh hơn c t li u có ñ l n ñã cho ph i b ng căn b c hai c a d/D ñã ñư c nh c l i b i các nhà nghiên c u khác. H ñã ch ng minh r ng quan h ñư c ñ ngh b i Fuller ñư c th c t ch th hi n m t trư ng h p c a m t h ñư ng cong có các b c khác nhau. Papovics ñã ñ ngh công th c như sau: 1 q d  d r  d  Pt = =  =   ; q= 1/r , r D D D trong ñó : r có th khác 1/2 ñư c g i là thành ph n h t hình parabon. H qu lý thuy t c a thành ph n h t hình Parabol ñã ñư c Anderson làm rõ và ch ng minh r ng tr s c a q càng nh ñ ñ c c a h n h p càng cao, khi q ti n t i 0 thì ñ r ng cũng ti n t i 0. ð ñ t ñư c m t v t li u h t có c u trúc ñ c c n ch n m t giá tr q ñ nh . th i kỳ ñó ngư i ta khuyên nên dùng q trong lân c n 1/2 ñ làm bê tông. Ngày nay do công ngh ñ i m i ñ ch t o các bê tông có cư ng ñ r t cao ngư i ta ñã s d ng các c t li u có ñư ng kính r t nh t 0,6-1mm và s d ng c p ph i có q r t nh . Popovice ñã ch ng minh r ng modun ñ nh ph thu c vào D, r cho m i ñư ng thành ph n h t parabon theo công th c: MFn = 3,32 [log(10D) - 0,4343 r (1-10D)1/2] ho c b ng công th c ñơn gi n hoá : MFn = 3 log (10D) - 0,95r Như v y môñun ñ nh c a cát nh hư ng l n ñ n thành ph n c a bê tông c p c a r. 30
 9. i −1 1 Công th c thành ph n h t tính b ng ph n trăm: Pi = 100.   g trong ñó i - bi u th tr s c a kích c di (sàng bé nh t có lư ng l t sàng là 100%) g- t s thành ph n h t Th c ra ñư ng thành ph n h t tính b ng % cũng tương t như các ñư ng thành ph n h t hình Parabol. 2.3. Công th c thành ph n h t c a Bolomey Bolomey ñã nh n th y r ng các h n h p ñ t ñư c b ng phương pháp Fuller cho bê tông tương ñ i c ng, ông ta ñã ñ ngh s c i bi n sau ñây ñ i v i parabon Fuller: 1/ 2 d  P = f + (1 − f )  1 D Trong ñó f là m t h ng s kinh nghi m, các ký hi u khác có cùng ý nghĩa như trên. Giá tr c a f ñư c ch n ph thu c vào tính d ñ và hàm lư ng nhi u nh t các h t nh . Phương trình trên có th áp d ng bình thư ng cho t t c các v t li u r n t o nên h n h p. Nhưng, trong th c t , ñư ng cong thành ph n h t c a xi măng là không th bi n ñ i. Bolomey cũng ch áp d ng quan h này cho các h t l n hơn 0,1mm. Trong trư ng h p này, ñ i v i m t thành ph n xi măng C theo tr ng lư ng 6%, ñ t ñư c công th c sau: 1 P = ( Pt − C ) 1− C 1 P = ( Pt − X ) hay theo ký hi u Vi t Nam 1− X  d  1 1/ 2 P =  f − C + (1 − F )   hoÆc :  D   1− C     d   1 1/ 2 P =  f − X + (1 − f )    D  1− X    trong ñó p: thành ph n tr ng lư ng c a riêng c t li u, có ñư ng kính nh hơn d, trong khi ñó Pt bi u th thành ph n tr ng lư ng c a t t c các ch t r n, trong ñó có xi măng (X). BOLOMEY ñã cho các giá tr c a f ñư c ñánh giá là thích h p và ñư c trình bày trong b ng (2.2) dư i ñây: B ng 2.2: Các giá tr c a h ng s BOLOMEY f. C t li u lo i bê tông Các giá tr c a f Bê tông ñư c ch n Bê tông m m Bê tông ch y Lo i bê tông ñ ng Bê tông c t thép Bê tông bơm 0.12 Các h t s i 0.06 ñ n 0.08 0.1 31
 10. 0.14 ñ n Các h t ñá nghi n 0.08 ñ n 0.10 0.12 ñ n 0.14 0.16 2.4. Phương pháp c a FAURY Các thành ph n khác nhau c a bê tông ñư c mô t trên ñ u tuân theo m t gi ñ nh vi c ñ bê tông kh i l n ho c trong t t c các trư ng h p, ñã b qua v m t lý thuy t t t c các hi n tư ng có th gây tr ng i cho vi c ñ bê tông trong khuôn. V y mà trong th c t vi c ñ bê tông c t thép, ñã g p nh ng tr ng i do s có m t c a c t thép, thành khuôn. Vì v y ph i tính ñ n vi c l a ch n thành ph n h t, CAQUOT ñã ñ xu t l n ñ u tiên năm 1936 m t lý thuy t chung v k t c u h t c a bê tông ñã làm rõ s c n thi t ph i h p bê tông theo các ñ c tính v th tích và v b m t khuôn, trong ñó FAURY ñã xét ñ n hi n tư ng này trong phương pháp c p ph i bê tông. 2.4.1. Hi u ng thành Có th c th hoá hi u ng thành, b ng nh ng khó khăn x y ra khi ñ ñ y khuôn có b m t ti p xúc l n c a bê tông v i ván khuôn, c t thép, c t li u v.v... H n h p ph i ñ d o, có tính ñ n các phương ti n ñ m ch t ñư c b trí công trư ng, ñ ñ ñư c d dàng trong các khuôn c a các k t c u mà không x y ra khuy t ñi m. ð làm ñư c vi c này, bê tông ph i ñi qua các m t lư i c t thép và l p ñ y t t c các b ph n c a ván khuôn, sao cho trong k t c u không có ch nào thi u v t li u. Ngoài ra, h n h p ph i ñư c ñ khuôn hoàn toàn vào thành ván khuôn và b o ñ m s bao b c t t c t thép. Trong k t c u bê tông c t thép, d a trên gi thuy t r ng c t thép dính bám t t vào bê tông xung quanh mà không có s tách ra ho c trư t khi giãn dài và ñ các l c ñư c truy n chính xác t c t thép vào bê tông. Cu i cùng, c n ñ m ch t h p lý v i s b trí c t thép ph c t p nh t. ði u quan tr ng là bê tông ñ t t i ñ ñ c tương ng v i ch t lư ng yêu c u. V y s ph i nghiên c u các v n ñ sau: - Các ñi u ki n c a bê tông ch y vào bên trong ván khuôn. - Các ñi u ki n liên quan ñ n ván khuôn và ñ n vi c ñ m ch t bê tông. ð di chuy n vào ván khuôn, bê tông ph i di chuy n qua các thanh thép t o thành các m t lư i ho c các khe. M t m t lư i a x b ho c m t khe e ñư c ñ c trưng, b i bán kính trung bình c a nó R. N u bi u th di n tích c a ti t di n t do h p nh t c a m t lư i b ng ch s và chu vi c a nó b ng ch p thì: s R= p ab Vi t cho m t m t: R= (hình ch nh t a,b) 2( a + b ) e và cho m t khe: R = 2 32
 11. Như v y m c ñ c n tr bê tông ñi qua m t m t lư i trung bình R, ph thu c vào ñư ng kính l n nh t c a c t li u D. FAURY ñã cho các giá tr mà ông ta cho là có th D phù h p v i . R D < 1,4 ñ i v i c t li u t nhiên R D < 1,2 ñ i v i c t li u nghi n R Tuy nhiên ngư i ta có th nghĩ r ng hi n nay v i nh ng phương ti n ñ m ch t m nh, các giá tr mà FAURY ñ ngh có th ñư c c i bi n và ñ i v i bê tông có thành D ph n h t liên t c và có ñ d o ñ , có th ñ t ñư c:
 12. Bây gi chúng ta gi ñ nh r ng bê tông ti p xúc v i m t c a thành bên P. M t m t ph ng c t song song v i P là vô cùng g n v i thành không c t m t viên s i nào, nhưng càng ngày m t ph ng này càng cách xa P mà v n song song, ph n trăm c a di n tích c a các viên s i b c t tăng lên d n và tr thành x% t m t kho ng cách P, nó tăng lên theo kích thư c c c ñ i D c a s i. CAQUOT ñã ch ng minh r ng ñ i v i m t khuôn, hi u qu c a thành có th ñư c xác ñ nh t các tính ch t c a khuôn v i s trung gian là ñư ng bán kính trung bình c a khuôn R, mà nó ñư c xác ñ nh theo công th c: Vk R= Fb trong ñó: Vk- th tích s ñư c làm ñ y c a bê tông Fb- di n tích c a các thành ph n và c t thép c a khuôn ti p xúc v i bê tông R- ñư ng kính trung bình c a khuôn Lý thuy t chung c a CAQUOT và nh ng thí nghi m ñã th c hi n, ñ c bi t b i FAURY, ch ra r ng n u h n h p các h t nh và trung bình c a bê tông tho mãn ñ nh lu t v thành ph n h t thích h p, t l các h t l n ñưa vào trong h n h p d n d n gi m D ñi khi t s ñ tăng lên. T s này ñ c trưng cho hi u ng c a thành mà bê tông R trong khuôn ph i ch u. Trong m t c u ki n bê tông c t thép, bán kính R ph i ñư c tính toán ph n nhi u c t thép nh t và hi u ng c a thành có nguy cơ l n nh t. 2.4.2. Kích c c c ñ i. ð i v i m t c t li u ñã cho, chúng ta có th xác ñ nh ñư c kích c l n nh t th c t D. Theo s phân tích thành ph n h t cung c p m t biên ñ c c ñ i c a giá tr tương ng v i kích c c a các sàng di. G i d1 là ñư ng kính c a lư i sát bên dư i D, t c là lư i ñ u tiên không ñ t t c v t li u l t qua. d2 là ñư ng kính c a lư i sát ngay dư i d1. x là ph n trăm c a h t trên d1 và dư i ho c ngang b ng v i D, t c là các h t ñư c gi l i b i sàng d1. y là ph n trăm các h t n m trong kho ng d1 và d2. Như v y x, y là các lư ng sót riêng. FAURY ñ ngh m t ngo i suy tuy n tính như sau: x D = d1 + (d1 - d2) y 2.4.3 Qui t c thông thư ng liên quan ñ n t s D/R ð xác ñ nh R ph i xem xét ph n ván khuôn có nhi u c t thép nh t. Trong trư ng h p ñó, ph i có: D/R < 1 ho c D < R 34
 13. Nhưng vi c dùng m t lo i ñá quá nh là không h p lý, vì lư ng nư c tr n khi ñó s r t l n. V y ph i ch n D sao cho: 0,8 < D/R < 1 Trong trư ng h p mà k t c u có nhi u thép, m t ñ c t thép cao và trong m t th tích nh nên s d ng m t lo i bê tông l ng ñ c bi t – bê tông t ñ m ch c. 2.4.4 Ch s ñ r ng Khi xác ñ nh thành ph n bê tông theo phương pháp FAURY, thí nghi m ñ u tiên ph i làm là phân tích thành ph n h t c a các thành ph n c u t o. Phân tích này cho phép ñ t ñư c c D c a h t l n nh t. ð i v i m t bê tông có ñ s t ñã cho, v i các v t li u ñã cho, có th xác ñ nh m t th tích c c ñ i các ch t r n tương ng v i th tích r ng nh nh t. CAQUOT ñã ñ ngh m t lý thuy t ñư c ki m tra b ng th c nghi m b i FAURY và nó cho phép tính toán ñ r ng c c ti u tương ng v i th tích t ng c ng c a nư c t do c n thi t cho vi c ñ bê tông và không khí ñư c ch a trong bê tông. Ch s ñ r ng I, tương ng v i th tích bi u ki n, b ng v i t s th tích l r ng c a bê tông tươi lúc bê tông b t ñ u c ng l i, ñư c cho b i công th c sau ñây: K I= 5 D trong ñó: I- m t giá tr lý thuy t c c ti u. K là m t h s b ng s ñư c xác ñ nh b ng th c nghi m và nó ph thu c vào ñ s t c a bê tông vào cư ng ñ ñ m ch t và b n ch t c a c t li u; D là kích c l n nh t c a c t li u. Trong b ng 2.3. là các giá tr ñ ngh c a FAURY ñ i v i h s K. Phòng thí nghi m c u ñư ng trung tâm (LCPC) m i ñây ñã ti n hành nghiên c u có h th ng. V i các phương ti n ñ bê tông hi n hành, L.C.P.C ñ ngh các giá tr c a K nh hơn giá tr ñư c ñ ngh b i FAURY và ñư c nêu l i b ng 2.4. B ng 2.3. Giá tr c a K do FAURY ñ ngh Cát và dăm ñ u ð s t và s ñ m ch t Cát và s i sàng Cát sông và dăm nghi n R t l ng ñ ñ không c n 0.37 và trên 0.405 và trên 0.450 và trên ñm D o - ñ m ch t trung bình 0.35 - 0.37 0.375 - 0.405 0.430 - 0.460 Khô - ñ m ch t th t c n th n 0.330 - 0.350 0.355 - 0.385 0.400 - 0.430 ð s t như ñ t m, ñ m 0.250 - 0.330 0.330 - 0.350 0.350 - 0.37 m nh ð s t r t khô ñ ñ m r t 0.250 và 0.330 và dư i 0.350 và dư i m nh và ép bê tông dư i B ng 2.4 Các giá tr K ñư c ñ ngh theo các thí nghi m g n ñây c a L.C.P.C 35
 14. Cát sông cát sông cát nghi n ð s t và ñ m ch t s i sông ñá dăm ñá dăm ≥ 0.34 ≥ 0.36 ≥ 0.38 D o - ñ m ch n, ñ m n n Thông thư ng - ch n ñ ng thư ng 0.26 - 0.28 0.28 - 0.30 0.30 - 0.34 Khô - ch n ñ ng 0.25 - 0.27 0.26 - 0.28 0.28 - 0.30 ≤ 0.24 ≤ 0.25 ≤ 0.27 R t khô - ch n ñ ng m nh Ch có giá tr ñ i v i bê tông ñ thành kh i không xác ñ nh, ít ho c không có c t thép. ð i v i bê tông c t thép c n tính ñ tăng l r ng do hi u ng c a thành vách. Phù h p v i lý thuy t c a CAQUOT, FAURY ñã xác ñ nh b ng th c nghi m r ng ñ r ng ph ñó bi n ñ i như sau: K' I' = R − 0.75 D trong ñó: K’ là m t h s b ng s , mà giá tr c a nó b ng 0.004 ñ i v i bê tông m m, ñư c ñ m b ng cách ñ ñơn gi n và b ng 0.002 ñ i v i bê tông khô, ñư c ñ m m nh. Ngư i ta có th l y K’ = 0.003 cho bê tông thông thư ng. Cu i cùng, ch s t ng c ng v ñ r ng I có th tính theo công th c: K' K + I= 5 R D − 0.75 D Giá tr c a I tìm ñư c như v y là giá tr lý thuy t c c ñi m trong th c t ph i ñư c l y s tròn tăng lên. 2.4.5. Phương pháp các ch tiêu theo tr ng lư ng FAURY ñã ñ xu t m t phương pháp ñư c g i là các ch tiêu tr ng lư ng, nó cho phép xác ñ nh b ng tính toán các ph n trăm c a các c t li u khác nhau trư c khi ph i h p bê tông. ð i v i m i c h t b tác ñ ng b i m t ch s tr ng lư ng, nó thích h p v i c h t ñó. (b ng 2.5). B ng 2.5. Các ch s tr ng lư ng c a các c h t khác nhau C h t (mm) Ch s tr ng lư ng Xi măng và b t m n < 0.1 1 Cát m n 0,1/0,4 0.79 Cát trung bình 0.4/1.6 0.69 Cát to 1.6/6.3 0.39 S i nh 6.3/12.5 0.24 S i to 12.5/25 0.16 Cu i 25/50 0.10 Cu i to, ñá to 50/100 0.04 36
 15. Ch s tr ng lư ng c a m t h n h p b ng t ng s c a các tích s c a t l th tích tuy t ñ i c a các h t c a m i c v i ch s tr ng lư ng tương ng (ih.ρh ). V y chúng ta ph i gi i h th ng phương trình: C+S+G=1 ic C + isS + igG = ih.ρh Có th tính ig.G theo thành ph n h t trung bình và h t l n theo công th c sau: igG = (i0 /D/2. a) + (iD/2 /D. b) C, S và G là các t l xi măng, cát và s i theo th tích tuy t ñ i so v i th tích c a m t ñơn v c a ch t r n. ig, is và ic là các ch s tr ng lư ng c a ñá, c a cát và c a xi măng. i0 /D/2 và iD/2 /D là ch s tr ng lu ng c a h t trung bình và h t l n; a và b là t l c a các h t trung bình và h t l n. Khi ñã bi t ch s tr ng lư ng và các t l c a xi măng, ch còn ph i gi i h th ng phương trình có hai n s : 2.4.6. Phương pháp ñơn gi n hóa theo ñ ñ c c a h n h p khô. M t mô hình ñơn gi n, nhưng t ng h p ñư c quan h gi a ñ ñ c và các thông s thành ph n c a bê tông (hình 2.2). Hình 2.2: Mô hình ñơn gi n hóa mô t s ph thu c gi a tính d ñ và các thông s c a thành ph n bê tông. Ph n ñ c c a v t li u, khi không có m t c a nư c, ñư c ñ ng hóa thành m t h n h p ñ ñ c c a nó ph thu c trư c h t vào gi i h t (d/D) và sau ñó vào các th tích 37
 16. tương ng c a các pha khác nhau và ph thu c vào hình d ng các h t. M t mô hình toán h c ñã ñư c nêu ra, ñ ngh cách gi i m t bài toán b ng cách tính ñ n các tương tác: c a hai c h t, Caquot ñã ñ ngh quan công th c sau: r = k 5 (d / D) trong ñó: r là ñ r ng c a h n h p (t c là 1 tr ñi ñ ñ c); d, D –là ñư ng kính h t min và max. k- h s l y t 0.3-0.45 - Hàm s ñ ñ c có dáng m t ñư ng cong l i duy nh t. Nói cách khác, khi mà li u lư ng c a m t lo i bi n ñ i t 0 ñ n 100% (các thành ph n khác có giá tr tương ng không ñ i), ñ ñ c tăng lên qua m t c c ñ i, sau ñó gi m ñi. M t y u t khác d nh hư ng ñ n ñ ch t t ng th là tính ñ ng nh t: S phân t ng nói chung làm gi m ñ ñ c t ng th . ð ñ c c a bê tông là t s : (th tích ñ c + th tích ch t l ng)/th tích toàn b (ho c có th c ng thêm m t hàm lư ng không khí). ð ñ c c a h là t s : th tích ch t dính k t/th tích h (ñó là s h ng xu t hi n trong công th c Feret, nó t o ra trư c h t cư ng ñ cơ h c c a v t li u ñông c ng). Vi c s n xu t bê tông bao g m vi c bơm vào các l r ng c a h n h p v t li u khoáng m t lư ng nư c có kh năng trong th i gian ñ u l p ñ y l r ng này, sau ñó tách xa các h t ñ cho phép có các chuy n ñ ng liên quan và làm cho v t li u có tính d ñ. Khi ñó tính d ñ ñư c g n tr c ti p v i s chênh l ch gi a th tích nư c và ñ r ng c a h n h p h t: Pð = f(N – r) Nh có mô hình này, ngư i ta có th hi u ñư c dáng c a nh ng ñư ng cong nh n ñư c khi thay ñ i t s cát/c t li u c a bê tông v i hàm lư ng nư c không thay ñ i (hình 2.2). Ngư i ta cũng th y r ng s có l i khi thêm vào bê tông g y m t lư ng nào ñó ch t b t m n trơ có thành ph n h t như c a ximăng ñ c i thi n tính d ñ . Cu i cùng, vai trò c a ch t tăng ñ ch y ñư c phân bi t rõ ràng v i vai trò c a nư c: ph gia ch ng vón t các h t, và như v y gi m s h ng r, khi ñó nư c s ñư c bi u th b ng s h ng N (trong th c t , ph gia luôn ñư c cung c p dư i d ng m t dung d ch nh t th nào ñó ñ vi c pha tr n nó tác ñ ng trên c hai s h ng). 2.4.7. Mô hình Farris c i bi n Phương pháp theo ñ ñ c, n u nó cho phép hi u ñư c nh ng hư ng bi n ñ i chính, ñư c áp d ng t t hơn n u bê tông kém “dãn n ” t c là n u s s p x p các h t g n v i h n h p khô. ð i v i bê tông t r t d o ñ n ch y thì chênh xa trư ng h p lý tư ng này. Khi ñó, nên áp d ng mô hình th huy n phù như mô hình Farris. Lý thuy t này ñã ñư c phát tri n ñ mô t ñ nh t c a m t h n h p có n lo i h t mà kích thư c r t khác nhau (d1 >> d2…>> dn). Trong trư ng h p bê tông, ví d như ngư i ta có th coi h t ñá là c h t l n nh t, theo sau là cát (lo i 2), h n h p ximăng + 38
 17. ph gia có ñ m n như ximăng (tro bay, x và b t, lo i 3) và cu i cùng là mu i silic (lo i 4). Khi ñó, nguyên lý cơ b n c a mô hình là xét r ng m i lo i h t i “xem” môi trư ng trong l r ng c a nó (nư c + h t nh hơn) như là m t ch t l ng nh t ñ ng nh t. ð nh t riêng c a h n h p các h t i là tích c a ñ nh t c a môi trư ng trong l r ng v i m t s h ng (hàm s H), tính ñ n hàm lư ng c a c h t i trong môi trư ng này. M t khác, ñ ñánh giá s h ng hàm lư ng, ngư i ta d a vào ñ i lư ng ai, ñ ñ c riêng c a lo i i. i bi u th t l c c ñ i c a nhóm i mà ngư i ta có th ñ t vào m t bình ñơn v . ðó là s h ng i (v i i = 3 và 4) cho phép tính ñ n s có m t c a ph gia ch ng vón t , i tăng lên khi ngư i ta thêm vào bê tông ph gia d o (ho c m t ph gia siêu d o), ñ n m t li u lư ng c c ñ i g i là li u lư ng bão hòa. V y, ñ nh t có th vi t như sau: φ3  φ1   φ2 φ2    µ = µ0 H  H    a [1 − φ ]  H  a [1 − φ − φ ]  H  a [1 − φ − φ − φ ]       a1   2 1 3 2 4 3 1 1 2 H c n là m t hàm s tăng d n, hư ng v các giá tr r t l n khi bi n s ti n v 1, t c là khi ngư i ta tìm cách l p ñ y m t c h t ñã cho b ng m t s lư ng môi trư ng ph n r ng ñơn gi n là b ng ñ r ng c a c p h t xem xét. 3. Các phương pháp tính toán thành ph n bê tông hi n hành Các phương pháp thi t k thành ph n bê tông ñư c s d ng r ng rãi hi n nay là: phương pháp DoE c a Ban môi trư ng Anh ( The British Department of the Environment), c a Vi n bê tông M (The American Concrete Institute), phương pháp ″ Dreux - Gorisse ″ c a Pháp, phương pháp Mơñooc (L.J. Murdock) c a Anh, phương pháp c a H i ñ ng bê tông Pooclăng ( The New Zealand Porland Concrete Association), phương pháp Bolomey - Skramtaev (Nga). M i phương pháp ñ u có ph m vi thích d ng riêng. Trong khuôn kh giáo trình này xin ñư c gi i thi u 3 phương pháp : phương pháp Bolomey - Skramtaev (s d ng ph bi n Vi t nam), AC I, và phương pháp ″Dreux - Gorisse″ (s d ng ph bi n Pháp và m t s nư c châu Âu). C ba phương pháp ñ u là phương pháp lý thuy t k t h p v i ″th c nghi m″ d a trên cơ s lý thuy t ″th tích tuy t ñ i″, có nghĩa là t ng th tích tuy t ñ i (hoàn toàn ñ c) c a v t li u trong 1m3 bê tông thì b ng 1000 lít. Chúng ch khác nhau ch l a ch n thành ph n và t l các c p h t c t li u. 3.1. Phương pháp Bolomey - Skramtaev: Cơ s lý thuy t c a phương pháp này : Th tích bê tông ñư c coi là hoàn toàn ñ c và là t ng c a các th tích ñ c riêng r c a các v t li u t o ra bê tông Vab =1000 = Vax + Vac + Vax + Van Các bư c tính toán 39
 18. B1. Xác ñ nh lư ng nư c N. D a vào ñ c ng ho c ñ lưu ñ ng, yêu c u lư ng nư c nhào tr n ñư c xác ñ nh trên b ng tra (b ng 5 - 14). Lư ng nư c xác ñ nh ñư c ng v i cát trung bình (Nyc = 7%) và s i. N u là cát nh thì lư ng nư c c n tăng lên 7 - 10% và n u ñ m c a cát tăng lên ho c gi m ñi c 1% thì lư ng nư c tăng lên hay gi m ñi theo tính toán t l v i kh i lư ng cát trong bê tông. Lư ng nư c cho bê tông, Kg/m3 ñư c ghi trong b ng tra. H s α bi n ñ i t 1,1-1,52 ph thu c vào lo i c t li u và lư ng xi măng. Tính t l X/N ñư c tính theo công th c Bolomey – Skramtaev như sau: - V i bê tông có X/N = 1,4 - 2,5 : R X = b + 0,5 N AR x - V i bê tông có X/N > 2,5 : R X = b − 0,5 N A1 R x trong ñó : Rb - Cư ng ñ bê tông Rx - Cư ng ñ xi măng A , A1 - Các h s th c nghi m. Như v y công th c B-K chưa xét ñ n cư ng ñ yêu c u cho nên t l X/N thư ng ñư c ch n th p và ph i có ñi u ch nh sau này. Theo chúng tôi nên tính t l X/N có xét ñ n cư ng ñ yêu c u ñ ñ m b o ñ tin c y cao hơn như sau: Lư ng xi măng : X × N (kg ) X= N So sánh lư ng xi măng tìm ñư c v i lư ng xi măng t i thi u, n u th p hơn thì ph i l y b ng lư ng xi măng t i thi u. Lư ng c t li u l n và nh xác ñ nh d a vào thuy t v th tích tuy t ñ i: Th tích 1m3 (ho c 1000 lít) h n h p bê tông sau khi ñ m ch t là t ng th tích ñ c c a c t li u, xi măng và nư c : X N C D + + + = 1000 ρx ρn ρc ρd trong ñó : X, N, C, ð là kh i lư ng c a xi măng, nư c, cát , ñá ho c s i. ρx,ρn,ρc,ρñ: là kh i lư ng riêng c a xi măng , nư c, cát , ñá ho c s i . Th tích r ng c a c t li u l n ph i ñư c nhét ñ y v a xi măng có k ñ n s trư t xa nhau c a các h t (α) : X C = Vrd ⋅ α +N+ ρx ρc T nh ng phương trình trên tính ñư c : 40
 19. 100 D= , (kg ) α .r 1 + γD ρD Theo lý thuy t th tích tuy t ñ i ta có:  D X .ρ c , (kg ) C = 1000 − −N− ρD  ρx   trong ñó : r - ñ r ng c a c t li u l n α - h s trư t (h s dư v a). V i h n h p bê tông c ng α = 1,05 - 1,15 ; v i h n h p bê tông d o α bi n thiên t 1,25 - 1,4 và l n hơn. ðư c ch n theo b ng 5-. Thành ph n các v t li u cho 1m3 bê tông ñư c bi u th b ng t l kh i lư ng so v i lư ng xi măng : XNCD NCD : : : = 1: : : XXXX XXX Th c t cát và ñá luôn b m nên c n ph i tính ñ n ñ ñi u ch nh l i lư ng v t li u cho chính xác theo ñ m c a ñá và cát. Ki m tra b ng th c nghi m: Sau khi tính toán sơ b thành ph n bê tông c n ph i ki m tra l i ñ lưu ñ ng (hay ñ c ng ), cư ng ñ , v .v ... theo tiêu chu n. 3.2. Phương pháp ACI (Vi n bê tông M ) ACI 211-1-91: V cơ b n phương pháp này cũng s d ng cư ng ñ yêu c u theo m u hình tr . ðó là phương pháp tính toán c ng th c nghi m và d a vào lý thuy t th tích tuy t ñ i. Phương trình t ng quát như sau : VB. ρB = Vx.ρx + VC.ρC +Vðρð +VN.ρN. L a ch n ρB theo yêu c u v công trình. ρB=B/1m3; B = C + ð + N + X trong ñó B là kh i lư ng c a bê tông tươi . Các bư c thi t k như sau : - Ch n ñ s t n u, không cho trư c thì có th ch n theo b ng A.1. - Ch n kích thư c max c a c t li u thô : Dmax ≤ 1/5 kích thư c nh nh t c a k t c u, ≤ 1/3 chi u dày b n , ≤ 3/4 kho ng cách nh nh t gi a các thanh thép. - Xác ñ nh lư ng nư c N : tra b ng A.2. - Xác ñ nh t l N/X : tra b ng A.3. X :X= - Xác ñ nh lư ng X N - Xác ñ nh kh i lư ng c t li u thô D : Tra b ng A.4. xác ñ nh ñư c th tích ñ c c t li u thô ñã lèn ch t. (Vañ). ñ n fad =1,6 ÷1,605 T ñó tính ñư c : ð = ρañ . Vañ, Trong ñó : ρad- kh i lư ng c t li u ñã ñ m ch t, ρañ=1,6-1,605. 41
 20. Các b ng A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 ñư c l p theo k t qu nghiên c u th c nghi m c a Vi n bê tông M theo t ng c t li u khác nhau. Khi áp d ng vào th c t tính toán Vi t nam, n u các v t li u ki m tra phù h p thì cũng có th dùng ñư c. Xác ñ nh lư ng: lư ng cát (c t li u m n) ñư c tính như sau: C = [1000 − V X − N − VaD − V KK ].ρ C   X D − 2%.ρ C C = 1000 − −N− ρX ρd   trong ñó: ρc - kh i lư ng riêng trung bình c a cát, fñ – kh i lư ng r ng c a ñá. ρx - kh i lư ng riêng c a xi măng (thư ng b ng 3,15T/m3). V - kh i lư ng khí (tính theo 2%). Các bư c ti p theo làm tương t như phương pháp Bolomey - Skramtaev. Phương pháp c a ACI - M ch hi u qu v i vi c thi t k thành ph n bê tông có cư ng ñ nén ho c b ng 50. Trong trư ng h p các bê tông có ph gia ho c bê tông có ch t lư ng cao thì ph i dùng các thi t k ñ c bi t (xem ACI 363-R ho c tiêu chu n ngành GTVT). B ng A.2 3 ð st Kh i lư ng nư c, kg/m c a bê tông theo Dmax (mm) (cm)/in 9,5/3/8 12.5/1/2 19/3/4 25/1 37,5/1,5 50/2 Bê tông không t o khí 2,5 - 5 185 180 175 170 165 155 5 – 7,5 190 185 180 175 170 165 7,5 - 10 200 190 185 180 175 170 Lư ng khí (%) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Bê tông t o khí 3-5 180 175 165 160 145 140 8 - 10 200 190 180 175 160 155 Kh i lư ng khí (%) 8.0 7.0 6.0 5.0 4.5 4.0 B ng A.3 Cư ng ñ bê tông yêu c u 28 ngày, T l N/X t i công trình, MPa Ryc, l p phương Ryc tr Bê tông không cu n khí Bê tông cu n khí 60 45 0,38 - 50 40 0,43 - 40 35 0,48 0,40 42
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2