intTypePromotion=3

Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 8

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
212
lượt xem
116
download

Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 8', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 8

 1. khi m u th m nh (vài milimet). Nhi u nhà th c nghi m ñã ti n hành ño trong nh ng ñi u ki n như v y [ALEXANDER, 1959; MILLS, 1966; VERBECK, 1968]. N u m u h xi măng không ñ th i gian ñ thu hoá, thì nó ñư c coi như v t li u x p nhưng trơ v phương di n hoá h c. Trong trư ng h p này hy v ng có th ñi xa hơn và d n ñ n lý thuy t v co ngót “khô”. Trong nh ng trư ng h p này, không th liên h gi a giá tr c a co ngót và giá tr c a ñ m cân b ng; s m t nư c x y ra r t nhanh và luôn luôn có s cân b ng gi a nư c bên trong và hơi nư c bên ngoài môi trư ng không khí. Do ñó c n ph i xác ñ nh giá tr c a co ngót theo hàm lư ng nư c b c hơi (hay là s m t mát kh i lư ng m u th ) . ð i v i t t c các lo i h xi măng, v i tu i và t s N/X b t kỳ , ngư i ta chia ra hai giai ño n liên co ngót ti p nhau ( hình 7.9) Chúng ta g i hai giai ño n này theo hai ch cái A và B và g i t t là “co ngót A” và “co ngót B”. Hình 7.9. S tăng co ngót theo s gi m kh i lư ng (theo VEBECK 1968) h tu i 7 ngày, t s N/X = 0.5). ðư ng cong mô t s thay ñ i co ngót ñư c bi u di n b ng hai ño n th ng; ño n ñ u qua g c to ñ , tương ng v i co ngót giai ño n A; ño n 2 tương ng v i giai ño n B. Tr c th ng ñ ng QD bên ph i tương ng v i hàm lư ng nư c nhào tr n. Nư c trong h có th chia thành các ño n OM, MN và NQ. NQ: ph n nư c không bay hơi (trong ñi u ki n thí nghi m): 32% lư ng nư c nhào tr n. OM: ph n nư c m t ñi trong giai ño n A: 52% lư ng nư c nhào tr n. 161
 2. MN: ph n nư c m t ñi trong giai ño n B: 16% lư ng nư c nhào tr n. - Giai ño n A gây ra b i s d ch chuy n nư c mao qu n - Giai ño n B gây ra b i s d ch chuy n nư c trong các l r ng Hình 7.10. Co ngót giai ño n A c a m u h 28 ngày tu i. ðư ng cong li n ñư c v b i ALEXANDER (1959) cho m u h xi măng có t s N/X b ng 0.4. Hai ñư ng th ng (ch m-g ch) ñư c v b i VERBECK (1968) cho 2 m u h có t s N/X b ng 0.3 và 0.5; ñây hai ñư ng th ng ñi qua g c to ñ ñư c v g n ñúng (t su t co ngót là h ng s trong su t quá trình m t nư c). Ta th y r ng k t qu c a co ngót cu i cùng c a giai ño n A c a năm 1959 và năm 1968 khá gi ng nhau; t su t co ngót giai ño n A cùng m c ñ v i nhau. 162
 3. Hình 7.11: S thay ñ i c a t su t co ngót giai ño n A theo th i gian c a h xi măng(theo VERBECK 1968) T su t co ngót trung bình giai ño n A c a m u h xi măng tăng theo th i gian ; nó ñ t giá tr ít thay ñ i t i tu i 90 ngày. Trên hình v ñư ng cong c a m u h có t s N/X t 0.5 ñ n 0.7 trùng nhau (r t gi ng nhau) (ñư ng có nét li n). ðư ng nét ñ t , tương ng v i m u h xi măng có t s N/X là 0.3 n m trên ñư ng cong có t s N/X là 0.5 và 0.7 ð ñánh giá k t qu th c nghi m ngư i ta dùng “t su t co ngót T” co ngãt T= gi¶ m khèi l−îng % T là góc nghiêng c a t t c các ñi m c a ñư ng cong. Co ngót giai ño n A ð u tiên xem xét m u th h xi măng t i tu i ñã cho. Theo ALEXANDER (1959), t su t c a co ngót tăng d n theo th i gian khi m u th khô d n ; ði u này là do lư ng nư c mao qu n ngày càng ít. K t q a này không ñư c kh ng ñ nh b i MILLS (1966) và VERBECK (1968). Hình 7.11 cho th y t su t co ngót ñây là 1 h ng s ; có th là do s m t nư c x y ra quá nhanh? ð n m tìm hi u v s khác bi t này chúng ta s d ng “t su t co ngót trung bình giai ño n A, Ta” 163
 4. co ngãt tæng céng gd A Ta = % mÊt m¸t khèi l−îng cuèi gd A T su t trung bình giai ño n A c a h xi măng tăng theo th i gian (hình 7.11); ñi u này có th liên quan ñ n s gi m d n d n bán kính mao qu n nh ng l r ng mao qu n b thay th d n d n b i các s n ph m thu hoá. cùng tu i như nhau, t su t co ngót trung bình giai ño n A không ph thu c vào t s N/X trong h xi măng n u t s này vư t qúa 0.5; khi N/X dư i 0.5 t su t này tăng n u t s N/X gi m (hình 7.11). ði u này không ch phù h p m t ph n so v i nh ng ñi u ñã bi t trong c u trúc c a h xi măng: T i tu i ñã cho, kích thư c mao qu n trung bình tăng n u t s N/X tăng nhưng ñi u này ch ñúng khi t s N/X l n hơn hay nh hơn 0.5 Ta có th tóm t t ñây nh ng gì ñã x y ra: khi so sánh nh ng m u h xi măng có ñ tu i hay t s N/X khác nhau, ngư i ta th y r ng t su t co ngót trung bình tăng khi bán kính mao qu n nh . Co ngót giai ño n A dư ng như tăng ch m theo t s N/X trong nh ng h xi măng tu i r t l n. Hình 7.12 cho th y s thay ñ i này c a m u h xi măng tu i 90 ngày. Co ngót t ng c ng giai ño n A c a m u h này thay ñ i t 0.33 ñ n 0.57% khi t s N/X thay ñ i t 0.3 ñ n 0.7 (hình 7.12) Hình 7.12. S thay ñ i c a co ngót t ng c ng giai ño n A c a v a XM tu i 90 ngày theo t s N/X c a v a (theo k t qu thí nghi m c a VERBECK 1968) Co ngót giai ño n B 164
 5. T su t co ngót giai ño n B s p x là h ng s trong su t quá trình m t nư c c a giai ño n B (ALEXANDER, 1959; MILLS , 1966; VERBECK, 1968). Nó ph thu c r t ít vào tu i c a m u h xi măng (ALEXANDER, 1959; VERBECK, 1968) và ít khi gi ng nhau ñ i v i nh ng m u h có t s N/X khác nhau (VERBECK, 1968). Ta bi t r ng c u trúc c a s n ph m thu hóa là gi ng nhau. Ví d , ñ r ng nhanh chóng ñ t ñ n giá tr t i thi u (26%) không ph thu c vào th i gian và t s N/X. B i vì các y u t c u trúc còn l i c a h xi măng (ñáng k ñ n là kích thư c mao qu n) thay ñ i r t l n v i các tham s này, chúng ta còn ph i bàn lu n thêm khi coi co ngót giai ño n B là do s d ch chuy n nư c trong các l r ng do các s n ph m thu hoá t o nên. Giá tr c a t su t co ngót giai ño n B, theo các nhà th c nghi m thì khác bi t m t chút ( có th là do thay ñ i t c ñ m t nư c hay s thay ñ i hàm lư ng c a xi măng); nó tuân theo th t : 4% (ALEXANDER, 1959) hay 7% (VERBECK, 1968) có nghĩa là g p t 100 ñ n 200 l n giá tr t su t co ngót trung bình giai ño n A. Nó còn ph thu c vào kích thư c mao qu n và kích thư c l r ng: Tû suÊt co ngãt B B¸n kÝnh mao qu¶ n trung binh = 100 − 200 = Tû suÊt co ngãt trung binh A B¸n kÝnh lç rçng trung binh Hình 7.13. S thay ñ i co ngót t ng c ng (giai ño n A + giai ño n B) theo th i gian c a h xi măng theo 3 giá tr c a t s N/X. Co ngót tăng theo tu i c a h và t s N/X. Co ngót t ng c ng c a c giai ño n A và B 165
 6. Tu i càng cao thì kh năng bi n d ng c a h xi măng dư i tác d ng c a t i tr ng càng kém. (môñun ñàn h i tăng theo th i gian). Tuy nhiên co ngót v n l n; ñi u này ch ng t r ng ng su t do co ngót tăng theo th i gian và nhanh hơn mô ñun ñàn h i. S tăng ng su t này g n li n ñáng k v i s tăng di n tích b m t c a h xi măng theo th i gian. Co ngót t ng c ng giai ño n B dư ng như ph thu c m t chút vào tu i c a h xi măng; nó tăng theo t s N/X (b ng 7.2) B ng 7.2. N/X 0.3 0.5 0.7 Co ngót t ng c ng giai ño n B 0.6% 0.7% 0.8% (giá tr thu ñư c theo VERBECK, 1968)* * Nh ng giá tr này ph thu c vào t c ñ m t nư c và th i gian thí nghi m (vì khi k t thúc thí nghi m t t c nư c theo gi thi t có th b c hơi không ch c ch n là b c hơi h t. (ALEXANDER, 1959 th y r ng nh ng giá tr nh hơn t 2 ñ n 3 l n do lư ng nư c m t ñi ít hơn) Hình 7.14. Bi n d ng c a v a XM theo th i gian. V i tu i gi ng nhau, co ngót t ng c ng tăng n u t l N/X tăng; s tăng lên này c a co ngót t ng c ng là do s tăng lên c a co ngót giai ño n A ho c co ngót giai ño n B. Nó ñã ñư c bi t ñ n trong r t nhi u thí nghi m khoa h c ( th c hi n trên nh ng m u th r n ch c trong ñi u ki n m t nư c.; trong nh ng trư ng h p tương t , co ngót cu i cùng tăng theo t s N/X (VENUAT, 1960). Tuy nhiên n u chúng ta so sánh hình 7.13 và hình 7.14, ta s th y r ng co ngót t ng c ng giai ño n A và t su t co ngót 166
 7. trung bình giai ño n A có th thay ñ i theo chi u ngư c l i. V i cùng giá tr lư ng t n th t kh i lư ng co ngót c a h xi măng có t s N/X b ng 0.3 l n hơn so v i khi N/X b ng 0.5; nhưng lư ng t n th t kh i lư ng t ng c ng thì nh hơn nên co ngót t ng c ng nh hơn. (hình 7.14). Trong nh ng ñi u ki n thư ng g p trong th c t , s m t nư c không bao gi k t thúc; ñ u tiên b i vì ñ m tương ñ i thư ng khá cao (ñ m trung bình hàng năm Bretagne là 85%, Côte d’Azur là 70%); Sau ñó là do ñ l n c a các h t và s m t nư c x y ra r t ch m ( xem ph n gi i thi u) Vì ta không th lo i tr m t ph n co ngót giai ño n B do ñó co ngót giai ño n A là quan tr ng hơn. Trong nh ng ñi u ki n khí h u ôn ñ i thông thư ng , co ngót c a bê tông trong k t c u (kích thư c h t l n nh t là 20mm) vào kho ng 3.10-4, nh hơn 10 l n so v i h xi măng có t s N/X b ng 0.3. S gi m t 10 (h ) xu ng 1 (bê tông) là do có m t c a c t li u; nh ng h t c t li u làm c n tr co ngót c a h nhưng có th gây ra nh ng v t n t nh . 6.3. Co ngót c a m u th v a r n ch c v a m t nư c do bay hơi. Chúng ta v a nghiên c u nh hư ng riêng r c a các m t nư c do bay hơi và m t nư c do ph n ng thu hoá (trư c giai ño n r n k t và trong giai ño n r n k t). Bây gi ta nghiên c u bi n d ng gây ra b i s t ng h p hai nhân t này. S thu hoá t o ra cư ng ñ , có nghĩa là liên t c thay ñ i c u trúc c a h xi măng theo th i gian; m t nguyên nhân khác t o ra cư ng ñ là s cácbonat hoá. Ch c ch n là sai l m n u coi bi n d ng t ng c ng c a m u th b m t nư c do ph n ng hydrat và do bay hơi là t ng c ng c a các bi n d ng bên trong. Tuy nhiên, s s y khô làm thay ñ i bi n d ng bên trong vì ít nh t là 2 nguyên nhân: Nó làm thay ñ i t c ñ và m c ñ c a các ph n ng thu hoá; ngư i ta bi t qua th c t ph n ng thu hóa d ng l i khi g n v i m t giá tr nào ñó c a ñ m cân b ng (kho ng 80%); Nó làm gi m s n c a các hoá ch t ban ñ u; do ñó s g p m t s khó khăn khi s d ng xi măng n hay “không co ngót”. M i liên h gi a thu hoá và bay hơi có th có nh hư ng r t l n ñ n bi n d ng ngay sau khi r n k t; ngư c l i nh hư ng c a nó có th b qua trong hai trư ng h p sau: Trư c khi r n k t và trong khi r n k t khi mà co ngót do bay hơi (còn g i là co ngót d o “retrait plastique”) l n hơn r t nhi u so v i co ngót sau khi quá trình r n k t. Các m u th tu i l n (l n hơn 7 ngày) b i vì bi n d ng sau khi qúa trình r n k t có th b qua. 167
 8. Co ngót c a m u h tu i l n x p x v i co ngót tu i c ñ nh; chúng ta s không bàn lu n thêm ñây. Co ngót ban ñ u (trư c khi quá trình r n k t) c n nghiên c u thêm, ng v i giai ñoan này h r t d bi n d ng. Cu i cùng giai ño n trung gian ñư c nghiên c u qúa ít ñ bàn lu n thêm ñây ; chúng tôi s ñưa ra m t ví d ñơn gi n v m t nguyên nhân khác gây ra “cư ng ñ ”: ñó là co ngót do cacbonat hóa. 6.3.1. Co ngót giai ño n ñ u (s m) do bay hơi (hay co ngót d o) Co ngót giai ño n ñ u do bay hơi x y ra trong vài gi , r i sau ñó h s tr nên khó bi n d ng hơn. ðó là m t hi n tư ng ñ ng l c ho (cân b ng v i bên ngoài). Giá tr cu i cùng c a co ngót tăng do các nhân t : - T c ñ c a co ngót - Kho ng th i gian trư c khi r n k t hay khi r n k t Th i gian: Trong th c t co ngót d o b t ñ u x y ra ngay sau khi b m t bên ngoài m t nư c. Co ngót này ti n d n ñ n m t giá tr n ñ nh trong giai ño n trư c r n k t và gi m ñ t ng t khi b t ñ u r n k t. N u s d ng lu ng hơi nóng và khô thì lư ng nư c bay hơi có th l n hơn và co ngót d o s x y ra r t nhanh, vài ch c phút ngay sau khi thi công. [RAVINA, 1968] Nhi t ñ th p hay ph gia làm gi m t c ñ r n k t có th làm tăng th i gian x y ra co ngót d o, do ñó làm thay ñ i giá tr co ngót cu i cùng. 200C, Hình 7.15. Co ngót ban ñ u do khô. Co ngót c a m u v a ( N/X=0.5) ñ m tương ñ i 45%, t c ñ gió 8m/giây (30km/h) T c ñ : t c ñ c a co ngót d o ph thu c r t l n vào t l thành ph n và t c ñ bay hơi nư c [JAEGERMANN, 1969]; nó ph thu c vào áp su t hơi (có th do nhi t ñ môi trư ng) và t c ñ gió. nh hư ng c a t c ñ gió thư ng r t l n ; khi l ng gió và ñ m tương ñ i là 45% thì giá tr co ngót cu i cùng là 10-3; nó l n g p 10 l n n u t c ñ gió là 8m/giây (hình7.15). nh hư ng c a kích thư c m u cũng r t quan tr ng, 168
 9. v i cùng m t lo i v t li u; t i chi u sâu 10cm tính t b m t co ngót b ng 60% so v i co ngót t i chi u sâu 3.5cm [BARON, 1971]. 6.3.2. V m i liên h gi a bay hơi và r n k t: co ngót do cacbonat hoá. Như ñã nói, chúng ta thi u m t s y u t nào ñó ñ x lý co ngót t ng c ng c a h v a m t nư c do bay hơi v a r n ch c; ngư i ta có th gi thi t r ng, có t n t i m t m i liên h nào, có nghĩa là co ngót t ng c ng t i th i ñi m nào ñó không ph i là t ng c a co ngót trư c khi k t thúc r n k t và co ngót sau khi k t thúc r n k t. M t ví d v m i liên h gi a m t nư c và r n k t là co ngót do cácbonat hoá; r t d nghiên c u trong trư ng h p này vì t c ñ cácbonat hoá ch m hơn r t nhi u so v i t c ñ thu hoá ngay khi k t thúc r n k t. Nguyên nhân gì gây ra cacbonat hoá; khí cacbonic trong không khí ph n ng v i vôi tôi do thu hoá xi măng ñ hình thành cacbonat canxi; vôi b tan ra và hình thành cacbonat k t t a ; phương trình ph n ng như sau: Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O Khí cacbonic không ch ph n ng v i tinh th vôi mà còn v i các thành ph n hydrat khác (tr canxi sunfat). Kinh nghi m thu ñư c v co ngót do cacbonat hoá như sau: - Cho m u th r n ch c trong nư c không có CO2 sau ñó ñ m u trong không khí không ch a CO2 ; ngư i ta ch c ch cho co ngót s n ñ nh và ño giá tr co ngót là R(h) - ð t m u th tương t vào môi trư ng không khí có cùng ñ m nhưng có ch a CO2 ; ngư i ra ño ñư c giá tr co ngót khác và cho r ng co ngót do cacbonat hoá c ng thêm vào co ngót trư c ñó, giá tr ñó kho ng 1.2R(h) Co ngót t ng c ng c a m u th kho ng 2.2 R(h). Do ñó co ngót do cacbonat hoá : - X y ra khi không m t nư c (b i vì ñ m cân b ng gi ng nhau) - T l v i co ngót do m t nư c ra môi trư ng bên ngoài Co ngót do cacbonat hoá x y ra trư c khi m t nư c thì không có thêm co ngót b xung nào n a. Cơ ch c a co ngót do cacbonat hoá như sau: [POWER, 1962] Co ngót do cacbonat hoá là do s hoà tan c a tinh th vôi b nén (cácbonat hoá không có s hoà tan thì không gây ra co ngót) 169
 10. Giá tr c a co ngót do cacbonat hoá t l v i s tăng t c th i kh năng ch u nén do s d ch chuy n c a vôi trong nh ng vùng ch u nén sang vùng không ch u nén. Cơ ch này ch ñư c ki m ch ng trong m t khuôn ph m vi nào ñó; ñi u này có th ch p nh n nhưng chưa ñư c ch ng minh. L i th c a nó là có th ñưa ra kh năng co ngót khi b m t nư c do bay hơi hay m t nư c do nguyên nhân bên trong. Thay ñ i th tích giai ño n ñ u Khi nư c di chuy n ra kh i l r ng, thì s co ngót s x y ra. Trong bê tông, khi chuy n t tr ng thái d o (tươi) sang tr ng thái r n ch c thì ch c ch n s có s m t nư c x y ra. Các quá trình và giai ño n m t nư c s ñư c xem xét t i ñây. S thay ñ i th tích ñã ñư c ñ c p ñ n khi bàn lu n v quá trình thu hoá xi măng. Nguyên nhân ch y u là do s gi m th tích c a h xi măng+nư c: khi h xi măng còn d o, nó b co th tích và m c ñ co ph thu c vào t l ph n trăm c a th tích tuy t ñ i c a xi măng khô. Tuy nhiên, m c ñ thu hoá trư c giai ño n ninh k t thì nh và khi v a xi măng ñã r n ch c và phát tri n cư ng ñ m t cách tương ñ i thì s co ngót do m t nư c b i các ph n ng thu hoá b gi m r t nhi u. Nư c có th m t do bay hơi trên b m t c a bê tông khi bê tông tr ng thái d o. S m t nư c tương t có th x y ra b i s hút nư c khi ñ t m u trên trên bê tông khô ho t ñ t khô. Co ngót này ñư c g i là “co ngót d o” b i vì bê tông v n tr ng thái d o. M c ñ co ngót d o b nh hư ng b i lư ng nư c m t ñi trên b m t c a bê tông, lư ng nư c m t ñi này l i ph thu c vào nhi t ñ , ñ m môi trư ng và t c ñ gió. Tuy nhiên, t c ñ m t nư c không d ñoán ñư c m c ñ co ngót và t c ñ m t nư c l i ph thu c vào ñ c ng c a h n h p. N u lư ng nư c m t ñi trên m t ñơn v di n tích vư t quá lư ng nư c d ch chuy n ra b m t do s th m hút và lư ng nư c này l n thì có th gây ra n t b m t. Nó ñư c g i là n t do co ngót d o (plastic shrinkage cracking). Không cho nư c bay hơi và thoát ra ngay sau khi ñ bê tông thì có th ngăn ng a ñư c nh ng v t n t này. Phương pháp có hi u qu ñ ngăn ng a nh ng v t n t do co ngót d o là làm gi m t c ñ bay hơi nư c t b m t c a bê tông: ngư i ta g i ý r ng không nên vư t quá giá tr 1 kg/m2 trên gi (0.2 lb/ft2 trên gi ). Nên nh r ng s bay hơi tăng khi nhi t ñ c a bê tông cao hơn nhi u so v i nhi t ñ môi trư ng; trong ñi u ki n như v y, co ngót d o có th x y ra th m chí n u ñ m tương ñ i c a không khí cao. Do ñó ñi u t t nh t là ngăn c n bê tông tránh tác ñ ng c a m t tr i và gió, thi công, hoàn thi n nhanh và b o dư ng r t s m ngay sau khi thi công. Nên tránh thi công bê tông tr c ti p trên n n ñ t khô. 170
 11. Các v t n t có th phát tri n và vư t qua các v t c n, ch ng h n như c t thép ho c c t li u l n; các v t n t này ñư c g i là n t khi ninh k t d o (plastic settlement cracking), v t n t này ñư c ñ c p ñ n trong ph n Bê tông trong ñi u ki n nhi t ñ cao (Concrete in Hot Weather). V t n t d o cũng có th phát tri n trong t m bê tông có kích thư c ngang l n và co ngót theo phương ngang khó khăn hơn nhi u so v i co ngót theo phương d c: các v t n t sâu ñư c hình thành. Nh ng v t n t như v y ñư c g i là n t trư c ninh k t (pre-setting cracks). Các v t n t do co ngót d o thư ng song song v i nhau, cách nhau 0.3 ñ n 1m (1 ñ n 3 ft) và chúng có chi u sâu ñáng k . Chúng thư ng không phát tri n ra phía c nh t do c a bê tông b i vì không có s c n tr co ngót. Co ngót d o tăng n u tăng hàm lư ng xi măng trong h n h p ho c gi m t s N/X. M i quan h gi a m t nư c do bay hơi và co ngót d o không ph i là ñư ng th ng; ví d , kéo dài giai ño n ninh k t làm cho nư c m t do bay hơi tăng và d n ñ n làm tăng co ngót d o. M t khác kh năng d ch chuy n nư c ra ngoài ch m thì làm gi m t c ñ m t nư c do bay hơi trên b m t do ñó làm gi m n t do co ngót d o. Trong th c t , v t n t là v n ñ c n lưu ý. B ng 7.3. Co ngót d o c a h xi măng ñ trong không khí có ñ m tương ñ i là 50% và nhi t ñ là 200C (680F) B ng 7.3. T c ñ gió Co ngót sau 8 gi k t khi ñ khuôn 10-6 m/s m/phút 0 0 1700 0.6 1.35 6000 1.0 2.25 7300 7–8 16 - 18 14000 C7.1.Quan h ng su t – bi n d ng ðư ng cong quan h ng su t – bi n d ng c a PIC dùng monome MMA ñư c thí nghi m xác ñ nh ñ n khi phá hu và bi u di n . PIC có m i liên h ng su t bi n d ng g n như ñư ng th ng cho t n ñ n khi phá hu . Cho ñ n 90% cư ng ñ gi i h n ñư ng cong không có s thay ñ i ñáng k . ðư ng cong ng su t bi n d ng c a bê tông th m polyme Styren TMPTMA cũng có ñ c tính như v y. Môñun ñàn h i tăng t 27 Gpa ( bê tông thư ng) ñ n 49 Gpa v i m u th dùng dùng MMA. 4.7.2. Cư ng ñ ch u nén nh hư ng c a polyme ñ n cư ng ñ ch u nén c a PIC s tăng m nh khi hàm lư ng polyme tăng t 2-4% theo th tích. V i monome là metyl metacrylat, hàm lư ng 171
 12. 6.4%, s d ng b c x ñ polyme hoá t o ra cư ng ñ ch u nén 144 MPa. (M u không (ñ i ch ng) có cư ng ñ ch u nén là 38 MPa). Cư ng ñ ch u nén khi dùng xúc tác nóng (nhi t ñơn thu n) là 130 MPa. Hàm lư ng polyme thư ng trong ph m vi t 2 - 6%. Cư ng ñ ch u nén bi n ñ i t 35 -170 Mpa. M u th th m Styren cũng ñ t ñư c các tính ch t tương t , m c dù giá tr cư ng ñ nh hơn. Polyme hoá b ng b c x t o ra bê tông có cư ng ñ ch u nén cao hơn so v i polyme hoá b ng xúc tác nóng. 4.7.3. Cư ng ñ ch u kéo Cư ng ñ ch u kéo c a PIC khi dùng MMA 6.4% cao hơn kho ng 3.9 l n so v i m u thư ng. PIC polyme hoá b ng b c x có cư ng ñ ch u kéo kho ng 11.6 MPa trong khi m u không là 3 MPa. Polyme hoá b ng xúc tác nhi t t o ra bê tông có cư ng ñ ch u kéo l n hơn 3.6 l n so v i m u thư ng và nh hơn 7.3% so v i phương pháp polyme hoá b ng b c x . Bê tông xi măng polyme s d ng nh a polyme ñ t ñư c cư ng ñ ch u kéo 5.8MPa v i t l nh a Polyme/ xi măng là 0.25; m u không có cư ng ñ ch u kéo là 4.4 MPa. V y cư ng ñ ch u kéo tăng lên r t ít. Bê tông nh a polyeste v i hàm lư ng nh a t 20 – 25% ñ t ñư c cư ng ñ ch u kéo t 9 – 10 MPa 7 ngày. 4.7.4. Cư ng ñ ch u u n PIC cú hàm lư ng polyme MMA 5.6% và polyme hoá b ng b c x có cư ng ñ ch u u n g p 3.6 l n m u không c th là cư ng ñ ch u u n tăng t 5.2 MPa ñ n 18.8 MPa. Bê tông nh a polyeste có cư ng ñ ch u u n 15 MPa t i 7 ngày. 4.7.5. T bi n Bi n d ng t bi n khi n n c a bê tông th m polyme MMA và bê tông th m polyme styren ñó ñư c nghiên c u khi ñ t t i tr ng và theo chi u ngư c chi u v i t i tr ng. ðó là t bi n âm. Khi v a m i ñ t t i bê tông b có bi n d ng ban ñ u, sau ñó bê tông n ra trong khi ch u t i tr ng n n. Lý do ñ có t bi n âm trong PIC không r ràng m c d cú th nú sinh ra do ng su t dư t phát sinh trong bê tông sau khi polyme hoá các monome. Th tích tăng lên có th là do áp l c làm thay ñ i các pha. ng x này ñó ñư c nghiên c u và phát hi n khi t i tr ng tương ñ i th p, 5.7 MPa. M c khác, bi n d ng t bi n c a bê tông PIC có giá tr 1-10 so v i bê tông thư ng, khi so sánh bi n d ng trên m t ñơn v t i tr ng. Bi n d ng t bi n thư ng k t thúc sau kho ng t 2 – 3 tháng. 172
 13. 4.7.6. Co ngút do Polyme ho Co ngót x y ra theo hai giai ño n khi x lý th m, khi khô ban ñ u và khi khi polyme hoá. Co ngót khi polyme hoá c a bê tông PIC r t khác thư ng và có th l n hơn vài l n so v i co ngót khô c a bê tông thư ng. Ngư i ta th y r ng cũng s d ng v t li u cơ b n, ch kh c monome th m c ñ co ngót khác nhau. Do v y có th hy v ng r ng co ngót do polyme hoá c a bê tông có môñun ñàn h i l n s nh . 4.7.7. ð b n ð hút nư c bóo hoà c a xi măng v i kh năng ch ng ăn mũn c a polyme ñóng vai trũ là l p ph b o v làm tăng r t l n ñ b n c a bê tông. ð b n bao g m: Kh năng ch ng băng giá: Bê tông MMA 8110 chu kỳ ñóng băng so v i bê tông thư ng là 740 chu kỳ. Bê tông th m polyme b nh thư ng cũng ñ t ñư c 2310 chu kỳ. Kh năng ch ng ăn mũn sunfat: Gi nguy n ch ti u phá ho i là n ra 0.5%. Bê tông th m polyme c i thi n ñư c 200%, bê tông th m polyme b m t c i thi n ñư c 89% so v i bê tông thư ng. Kh năng ch ng axit: Kh năng ch ng axit c a bê tông PIC tăng 1200% khi cho vào HCl 15% trong 1395 ngày. ð hút nư c gi m t i ña là 95% trong bê tông có ch a 5.9% hàm lư ng polyme. B t ng PIC cú h s dón n nhi t l n hơn so v i bê tông thư ng. Bê tông không th m polyme có h s n nhi t là 4.02x10 – 6, b t ng MMa 5.5%: 5.63x10 – 6, B t ng styren: 5x10 - 6 B t ng PIC có kh năng ch ng mài mũn r t t t. B t ng MMA 5.5% cú cư ng ñ ch ng mài mũn tăng 50 –80%. Bê tông th m b m t tăng t 20 – 50%. V t n t : Bê tông PIC thay ñ i c u trúc vi môt m t cách tri t ñ làm thay ñ i các ng x c a các v t n t khi ch u t i tr ng tác d ng. Bê tông PIC c i thi n ñư c cư ng ñ c a ph n v a do v y tăng cư ng ñ m i liên k t v a – c t li u và lo i b các v t n t. Polyme có th th m vào c t li u t o thành các s i g n c t li u v i v a do v y làm tăng cư ng ñ . Kính hi n vi ñi n t cho th y các v t n t vi mô b t ñ u xu t hi n khi t i tr ng ñ t ñ n t 70 – 80 % giá tr gi i h n. Khi phát tri n, các v t n t ti n ñ n c t li u và ti p t c ti n th ng qua c t li u, v i bê tông thư ng th v t n t s ñi vũng quanh c t li u. ði u này cho th y liên k t v a – c t li u ñư c c i thi n r t và có cư ng ñ l n. 173
 14. Ngư i ta th y r ng bê tông PIC có ng x g n như tuy n tính v i phá ho i, ñó là ñ c tính c a c t li u dũn. B n ch t dũn c a b t ng PIC làm nh hư ng ñ n vi c thi t k . ði u lý tư ng là ch t o m t v t li u có s phá ho i d o (ch m) trong khi v n gi nguyên ch t lư ng cao và môdun ñàn h i c a bê tông PIC. M t phương pháp ñ ñ t ñư c ñi u lý tư ng này là ñi u ch nh m i liên k t gi a v a và c t li u sao cho s phá hu phát tri n theo b m t ti p xúc như bê tông thư ng. Có th ñ t ñư c ñi u này b ng cách s d ng c t li u có cư ng ñ r t cao và r t c ng do v y các v t n t s phát tri n theo b m t ti p xúc gi a v a và c t li u. Có th làm gi m các v t n t b ng cách s d ng m t lư ng nh hàm lư ng s i (1% theo th tích). Các s i không làm tăng môdun ñàn h i c a bê tông v hàm lư ng nh , nhưng nó ngăn c n các v t n t trong v a. 4.8. ng d ng c a b t ng PIC Bê tông PIC ñư c s d ng r ng rói, c th là trong c c c ng tr nh sau ñây: a) C u ki n ñúc s n: ð gi i quy t các v n ñ khi xây d ng nhà trong ñô th như: th i gian, ch t lư ng, giá thành, c n s d ng công ngh ñúc s n. Hi n nay, do bê tông thư ng có cư ng ñ th p cho nên vi c s d ng bê tông PIC là r t c n thi t và r ng rói nhi u nư c. Nó có ch t lư ng cao hơn, m ng hơn, m t c t nh hơn, thi công d dàng . b) Bê tông ng su t trư c: Do bê tông có ch t lư ng cao, tương thích v i c t thép ch t lư ng cao v th r t th ch h p v i c ng ngh d ng l c. B t ng PIC cú cư ng ñ ch u nén t 100 – 140 MPa v th cú th ch t o nh p dài hơn và t i tr ng l n hơn. T bi n nh cũng là tính ch t t t c a bê tông PIC ñ ch t o bê tông d ng l c. c) C ng tr nh dư i bi n: Nư c bi n có tính ăn mũn r t l n làm gi m ch t lư ng bê tông. Bê tông PIC có ñ c ng b m t l n, kh năng ch ng th m và ch ng ăn mũn ho h c r t t t v th r t th ch h p d ng trong m i trư ng nư c bi n. d) Nhà máy năng lư ng h t nhân e) ng d n và c ng nư c th i: Các ng d n b ăn mũn r t m nh, nh t là khi ch n trong ñ t nhi u sunfat và ngoài ra cũn b t n c ng b i khí gas trong các b nư c ng m. f) S n ph m bê tông c t thép: Dùng ñ ch t o thuy n, b ch a nư c… g) K t c u mái che: S d ng bê tông PIC s gi i quy t các v n ñ th m nư c, dũ g c a k t c u m i, t m b t ng nhà t m. 5. Phương pháp thi công bê tông ñ c bi t 174
 15. 5.1. Thi công bê tông trong ñi u ki n khí h u nóng Phương pháp nhào tr n, v n chuy n, ñ khuôn bê tông thông thư ng không ñư c áp d ng chính xác trong trư ng h p khí h u r t nóng. R t khó ñ nh nghĩa th nào là khí h u nóng. Tuy nhiên ñ thu n ti n, có th coi r ng bê tông ñư c thi công t i nhi t ñ không khí trên 350C ñư c coi là khí h u nóng. T i nhi t ñ này, nhi u v n ñ ñ c bi t thư ng x y ra. Chúng là: T c ñ thu hoá xi măng nhanh, th i gian ninh k t ng n; Nư c nhào tr n bay hơi nhanh; Co ngót d o l n hơn; Có ít th i gian hoàn thi n; Gi m ñ m tương ñ i; Hút nư c kh i bê tông do n n ho c ván khuôn ; Khó khăn khi b o dư ng liên t c và b o dư ng t ng ph n ; Khó khăn khi s d ng ph gia cu n khí Nh ng v n ñ trên c n xem xét c n th n khi mu n ch t o bê tông có ch t lư ng, có ch t lư ng cao và b n trong ñi u ki n khí h u nóng. a) T c ñ thu hoá nhanh: T c ñ thu hoá ph thu c vào nhi t ñ . Nhi t ñ ñ thu hoá xi măng n m trong kho ng 27 ± 20C. nhi t ñ cao hơn th i gian ninh k t s gi m, bê tông s s m ñông c ng và tính công tác gi m nhanh. H nh 8.1. nh hư ng c a nhi t ñ b o dư ng ñ i v i cư ng ñ ch u nén c a b t ng tu i 1 ngày và 28 ngày. ði u này cũng ch ra r ng ch t lư ng c a gel và c u trúc gel h nh thành t i nhi t ñ cao trong th i gian ñ u c a quá tr nh thu ho cú ch t lư ng th p. Bê tông ñư c thi công trong th i ti t nóng s phát tri n cư ng ñ s m nhưng nó s m t cư ng ñ giai ño n sau. H nh 8.1. m t nh hư ng c a nhi t ñ b o dư ng ñ n cư ng ñ ch u nén c a bê tông tu i 1 ngày và 28 ngày. 175
 16. b) Nư c nhào tr n b b c hơi nhanh: ði u ki n th i ti t nóng thư ng g n li n v i ñ m tương ñ i th p. V v y lư ng nư c nhào tr n nh m t o ra tính công tác cho h n h p bê tông s b m t. Bê tông s tr nên không th thi công ñư c hay không th ñ m nén h n h p bê tông ch t hoàn toàn ñư c. Do v y s t n t i nhi u l r ng trong bê tông và bê tông s gi m cư ng ñ . c) Co ngót d o l n: T c ñ bay hơi nư c kh i b m t c a bê tông nhanh hơn so v i t c ñ nư c chuy n t bên trong ra m t ngoài bê tông. Do v y s h nh thành gradient ñ m gây ra các v t n t trên b m t, ñi u này ñư c bi t như là v t n t do co ngót d o. Co ngót d o l n hơn trong trư ng h p sàn, l p ph m t ñư ng, nơi b m t ti p xúc l n so v i chi u d y. d) Th i gian hoàn thi n: Trong th i ti t nóng, hoàn thi n c n th c hi n càng s m càng t t, ngay sau khi ñ bê tông. Trong nhi u trư ng h p n u không th hoàn thi n s m do ñông c ng nhanh và bay hơi nư c nhanh, ch t lư ng c a công tác hoàn thi n s kém. Thư ng th ph i b xung th m v a d o và do v y ch t lư ng s gi m. e) Hút nư c do c t li u: Trong vùng khí h u nóng c t li u s hút nư c. C t li u hay b m t c n làm ư t trư c khi thi công bê tông. ði u này c n th c hi n c n th n, nư c trong bê tông có th b b m t ti p xúc hút ñi do v y vùng bê tông ti p xúc s có ch t lư ng kém. f) B o dư ng: Trong th i ti t nóng b o dư ng s m là r t c n thi t. Th i ti t nóng ñũi h i c n b o dư ng liên t c. N u có sai sót, b m t bê tông s khô nhanh và quá tr nh thu ho s ng t quóng. Khi b ng t quóng, sau ñó b xung thêm nư c th b t ng cũng kh ng th ph t tri n cư ng ñ m t cánh ñ y ñ . Tuy nhiên b o dư ng liên t c trong th i ti t nóng ñũi h i th m chi ph v nư c và nhân công. g) Cu n khí: Bê tông cu n khí ít ñư c s d ng trong ñi u ki n khí h u nóng. Tuy nhiên có th s d ng n u xem xét k hơn tính công tác, tăng t l tác nhân cu n khí ñ gi m b t nh hư ng c a nhi t ñ cao. Không có tiêu chu n c th ng v i nhi t ñ khi tính toán hàm lư ng cu n khí. C n chú ý: ð c i thi n ch t lư ng bê tông, c n gi nhi t ñ càng th p càng t t. ð ñ t ñư c ñi u này trong ñi u ki n khí h u nóng, c n gi nhi t ñ c a các thành ph n v t li u c a bê tông càng th p càng t t. C th là c n chú ý các ñi u sau: 176
 17. C t li u: C t li u c n gi nơi thoáng mát, có mái che. Phun nư c lên c t li u, nư c bay hơi s làm gi m nhi t ñ c a c t li u. N u có th phun nư c l nh lên c t li u trư c khi thi công th càng t t. H nh 8.2. Hi u qu c a nư c l nh nh hư ng ñ n nhi t ñ bê tông. Nư c: Nhi t ñ c a nư c nh hư ng r t l n ñ n nhi t ñ bê tông. Trong th c t nhi t ñ c a nư c d ñi u ch nh hơn nhi t ñ c a các thành ph n khác. M t dù hàm lư ng nư c ít hơn so v i các thành ph n khác nhưng s d ng nư c l nh có tác d ng t t ñ n vi c làm gi m nhi t ñ bê tông (H nh 8.2). N u nhi t ñ môi trư ng r t cao, s d ng nư c l nh không ñ t hi u qu . Lúc này c n s d ng nư c ñông băng. Các viên ñá l nh ñư c nghi n nh và tr n tr c ti p vào h n h p. C n ch c ch n r ng các viên ñá ph i tan hoàn toàn khi k t thúc nhào tr n. Kh năng gi m nhi t ñ c a bê tông khi dùng nư c ñá d ng viên t 12 -200C tuỳ theo nhi t ñ c a bê tông và li u lư ng nư c ñá t 60 -100 kg. 177
 18. Nhào tr n và v n chuy n: Nhi t ñ c a c t li u, nư c và xi măng s ñư c gi nhi t ñ th p nh t có th ñ nhi t ñ c a bê tông dư i 350C. Bê tông ñư c nhào tr n trong th i gian t i thi u. Khi s d ng nư c ñá d ng viên c n ph i nhào tr n thêm ñ ñ các viên ñá tan h t. H n h p bê tông c n ñư c nhào tr n g n nơi ñ ñ th i gian v n chuy n là t i thi u. C t thép, ván khuôn, c t li u c n ñư c phun nư c l nh ngay trư c khi ñ bê tông. C t thép ngoài bê tông có th ñư c gi l nh b ng b t kỳ cách nào. C n b xung thêm nhi u nhân công ñ hoàn thành s m vi c thi công bê tông. Bê tông nên ñư c ñ thành t ng l p m ng ñ th i gian gi a các l n ñ là ng n, nhưng không nên quá m ng ñ không b khô quá nhanh. Bê tông l p hoàn thi n c n ñư c che ph c n th n tránh m t nư c b m t. Ph b m t bê tông b ng các bao t i, v bao xi măng ư t … và tránh ñ nư c t các bao này nh vào bê tông tươi. Che ph b m t sàn b ng bao t i ư t là không thích h p l m v hoàn thi n b m t ñóng vai trũ quan tr ng nh t. B o dư ng m nên ti n hành càng s m càng t t. N u bê tông ñư c b o dư ng m t t, các m i liên k t có th xu t hi n sau 24 gi trong k t c u sàn, mái. C n nh r ng bê tông không ñư c ñ khô ñ ng th i, không nên b o dư ng b xung thêm nư c trư c khi xi măng ninh k t. S xu t hi n m t vài ph n t khô trên b m t bê tông không có nghĩa là th i gian n ñ nh k t thúc. Như ñó núi ph n tr n, tr n th c t t t nh t là sau 24 gi . Khi nhi t ñ môi trư ng r t cao, c n ñ bê tông vào bu i t i và bê tông s b t ñ u thu hoá trong ñi u ki n khí h u mát m . 5.2. Bơm hút bê tông. Ta bi t r ng, t l nư c/xi măng cao làm nh hư ng ñ n ch t lư ng bê tông, nhưng t l nư c/xi măng th p l i không ñ t o ra tính công tác cho bê tông ñ ñ t ñư c hi u qu ñ m nén 100%. Nói chung, tính công tác cao và ch t lư ng cao hay tính công tác r t th p và ch t lư ng cao không cùng xu t hi n ñ ng th i. Tuy nhiên trong qúa tr nh bơm bê tông, ta s g p ñ ng th i c 2 ñi u này. Quá tr nh này c n b t ng cú t nh c ng t c cao và t o ra b t ng cú ch t lư ng cao. Trong qỳa tr nh này, nư c dư th a ñ t o ra tính công tác ch không dùng ñ thu hoá xi măng, và nó nh hư ng ñ n qúa tr nh b t ng r n ch c. Nú s b hỳt ra trong qu tr nh thi c ng b t ng, và qu tr nh này ñư c th c hi n t t s t o ra bê tông có ch t lư ng. Quá tr nh này cú th cho ph p d v n khu n s m. C c thi t b bao g m m t b y hơm hơi, thùng ñ ng nư c và m t màng ngăn. Màng ngăn có thêm m t nút b ng cao su nút ñ u ng, m t t m ph ng b ng kim lo i và h th ng ng d n. Trên ñ nh c a màng ñư c g n v i máy bơm. Máy bơm ho t ñ ng t o ra l c hút, hút nư c ra kh i bê tông qua các ng nh hay qua l p v i th m. T i thi u m t m t c a bê tông 178
 19. ph i ti p xúc v i môi trư ng không khí ñ t o ra s chênh áp l c. Quá tr nh hỳt nư c, c n ti n hành cùng v i ñ m rung bê tông. Có th hút nư c ra kh i b m t trên cùng c a bê tông hay t m t bên c a bê tông. Hi u qu c a vi c hút ch khác nhau nh . Kích thư c c a màng ngăn (t m hút) không nên nh hơn 90cm x 60cm n u không vi c hút s không ñ t hi u qu . T c ñ hút nư c ph thu c vào tính công tác c a h n h p, kích thư c l n nh t c a c t li u, t l các h t m n và h t l n, hàm lư ng xi măng. Nói chung c n lưu ý : Lư ng nư c ñư c hút ra ph thu c vào tính công tác ban ñ u ban ñ u hay hàm lư ng nư c t do. T l nư c/xi măng gi m nhi u khi mà t l nư c/xi măng ban ñ u l n. N u t l nư c/xi măng ban ñ u không ñ i, lư ng nư c hút ñư c tăng khi tăng ñư ng kính l n nh t c a c t li u hay gi m hàm lư ng các h t m n. T l nư c/xi măng gi m r t ít v i h n h p có t l nh hơn 6:1 nhưng v n thu ñư c nh ng k t qu t t. Chi u d y l n bê tông càng l n t l nư c/xi măng gi m càng nh . Kh năng bê tông ñ t ñư c cư ng ñ ngay sau khi d ng qu tr nh ñư c c i thi n, nh t là có s d ng m t lư ng c t li u nh h p lý , c t li u l n có ñư ng kính t i ña là 19mm và s d ng c p ph i liên t c. Ch t lư ng cũn tăng thêm n u kéo dài th i gian x lý, kho ng t 15 –20 phỳt và t i ña là 30 phỳt. S d ng t l nư c/xi măng th p ñ c i thi n ch t lư ng bê tông nhưng l i nh hư ng ñ n tính công tác. Khi ñó có gi i pháp là s d ng ph gia siêu d o và m t cách khác là hút nư c ra kh i bê tông… Ngư i ta th y r ng khi thi công h n h p bê tông, xi măng có xu hư ng t p trung trên b m t. ði u này là do khi hút nư c, xi măng b cu n theo và b hút lên b m t. Do v y t l nư c/xi măng b m t s th p hơn ph n bên trong, thư ng n m trong kho ng 0.16 - 0.30. B i v v y khi hỳt nư c, bê tông s có cư ng ñ không ñ ng nh t. Khi hút nư c ñ ng th i k t h p v i ñ m rung s làm gi m hi n tư ng này và làm tăng cư ng ñ bê tông. N u không rung ñ ng, s h nh thành c c l r ng mao qu n do nư c và s không th c i thi n cư ng ñ bê tông m c dù t l nư c/xi măng gi m. quan h gi a cư ng ñ c a m u th có ñ m rung và không ñ m rung. Cư ng ñ c a m u th có ñ m rung và sau khi hút nư c tăng t 30-90% so v i m u th ban ñ u. Bơm, hút nư c ra kh i bê tông. 179
 20. Ta bi t r ng t l nư c/xi măng th p s c i thi n ch t lư ng bê tông, nhưng v n ph i tho món t nh c ng t c ñ thi công bê tông. Phương pháp gi i quy t là s d ng ph gia siêu d o ho c bơm hút nư c ra kh i bê tông. Trong 10 năm tr l i ñây, bơm hút nư c ra kh i bê tông là m t công ngh ñư c s d ng r t r ng rói trong xõy d ng sàn. Qu tr nh ñư c th c hi n v i các d ng c như: ván khuôn có d ng ng, máy ñ m rung trong, hai bàn rung, máy bơm, màng l c, ñĩa thép … ð u tiên, bê tông v i t l nư c/xi măng cao ñ d dàng ñ m ch t b ng ñ m dùi và bê tông này có th rót. Sau ñó bê tông ñư c ñ m b ng ñ m bàn và t o cho b m t bê tông ph ng. Màng ngăn ñư c l p ñ t t i 4 góc. Trong vũng 30 phỳt m y bơm s ho t ñ ng và hút nư c ra ngoài, “nư c ph c v tính công tác” Máy bơm s ho t ñ ng trong th i gian t 20 – 30 phút ph thu c vào b d y t m bê tông sàn. Sau khi hút nư c, b m t bê tông r t c ng và lư ng nư c m t ñi kho ng 20%. Sau ñó bê tông ñư c x lý b m t và hoàn thi n. Th nghi m tr n t m b t ng cú t l N/X theo thi t k là 0.5 cho c c k t qu ghi b ng 8.1. B ng 8.1. B ph n k t c u N/X trư c khi hút N/X sau khi hỳt Tr n b m t 0.7 0.35 gi a 0.5 0.42 ðáy 0.48 0.45 K t h p gi a hút nư c và x lý b m t th sàn b t ng cú kh năng ch ng mài mũn r t t t. Do t l N/X b m t th p, b t ng s cú ch t lư ng t t hơn c th là cư ng ñ và kh năng ch ng mài mũn. 5.3. V a phun và b t ng phun. V a phun là v a xi măng – nư c ñư c phun qua ng b ng áp l c hơi, phun ra v i t c ñ nhanh lên b m t. G n ñây phương pháp này ñư c phát tri n, ngư i ta ñó cho th m vào c t li u thô có ñư ng kính nh . V th làm tăng chi u d y l p v a phun, quá tr nh thi c ng kinh t hơn, gi m ñư c hàm lư ng xi măng. Nói chung có th s d ng h n h p bê tông có ñ s t b ng không. L c phun s ñ m nén v t li u. Có th s d ng thêm b ph n tăng t c g n ñ u vũi phun ñ phun bê tông. Không có s khác bi t l n gi a v a phun và bê tông phun. V a phun ñư c s d ng ñ u tiên vào ñ u năm 1900. Quá tr nh ñư c ti n hành b ng áp l c hơi và phun 180

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản