công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
11
download

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thiết bị được triển khai trên mạng có độ thông minh ngày càng cao, vì vậy một điều rất thú vị khi suy ngẫm về quản lý mạng. Nếu các thiết bị rất thông minh thì tại sao phải lo lắng về vấn đề quản lý mạng?. Khi các phần tử mạng (NE) không có khả năng tự giải quyết, thì nhiều mạng doanh nghiệp đã đưa ra một hệ thống quản lý mạng (NMS) riêng cho họ. Đây là một số nguyên nhân giải thích tại sao quản lý là một vấn đề của doanh nghiệp và các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 4

  1. Ch-¬ng 4: Qu¶n lý m¹ng trong m¹ng viÔn th«ng 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ qu¶n lý m¹ng. C¸c thiÕt bÞ ®-îc triÓn khai trªn m¹ng cã ®é th«ng minh ngµy cµng cao, v× vËy mét ®iÒu rÊt thó vÞ khi suy ngÉm vÒ qu¶n lý m¹ng. NÕu c¸c thiÕt bÞ rÊt th«ng minh th× t¹i sao ph¶i lo l¾ng vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý m¹ng?. Khi c¸c phÇn tö m¹ng (NE) kh«ng cã kh¶ n¨ng tù gi¶i quyÕt, th× nhiÒu m¹ng doanh nghiÖp ®· ®-a ra mét hÖ thèng qu¶n lý m¹ng (NMS) riªng cho hä. §©y lµ mét sè nguyªn nh©n gi¶i thÝch t¹i sao qu¶n lý lµ mét vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô SP cÇn:  Mét NMS duy tr× c¸c b¶n tin h÷u dông vµ kiÓm tra hiÖu qu¶ cña hµnh ®éng (action) cÊu h×nh tr-íc ®ã.  NMS cã thÓ dÔ dµng h÷u dông cho c¸c dÞch vô m¹ng diÖn réng gièng nh- kÜ thuËt l-u l-îng, QoS, lËp kÕ ho¹ch, sao dù tr÷/ l-u tr÷ (cña cÊu h×nh d÷ liÖu).  NMS cho phÐp truy nhËp nhanh b»ng c¸ch mÆc ®Þnh m¹ng mét vµi ph-¬ng ph¸p xö lý. Cho vÝ dô, nÕu mét m¹ng chøa ®ùng nhiÒu m¹ch ¶o cè ®Þnh ATM (PVCs) vµ cã sù thÊt b¹i trong liªn kÕt, sau ®ã c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch kh«ng tù ®éng phôc håi bëi v× c¸c PVC kh«ng sö dông b¸o hiÖu. Trong t×nh huèng nµy, sù can thiÖp cña ng-êi qu¶n lý m¹ng phô thuéc vµo sù l-u tr÷ c¸c liªn kÕt bÞ ph¸ vì, khi cã sù l-u tr÷ nµy, sau ®ã c¸c liªn kÕt sÏ ®-îc kÕt nèi l¹i. VÝ dô ,c¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng tíi h¹n lçi víi gi¸ trÞ quyÕt ®Þnh phï hîp víi tÝnh nghiªm ngÆt cña hîp ®ång dÞch vô.
  2.  NMS hç trî cÊu h×nh m¹ng c¸c m¹ng sau khi phÇn cøng ®-îc thªm vµo. Khi m¹ng më réng, c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch míi vµ c¸c router míi ®-îc thªm vµo, nã cÇn thiÕt ®Ó mang c¸c thiÕt bÞ míi tíi c¸c dÞch vô nhanh. Mét hÖ thèng qu¶n lý m¹ng cã thÓ hç trî xö lý trªn l-u l-îng, cho phÐp mét sè l-îng lín c¸c ho¹t ®éng tù ®éng, gièng nh- cïng mét lóc cã thÓ t¹o ra hµng tr¨m (thËm chÝ hµng ngh×n) c¸c m¹ch ¶o nh- ATM PVCs hoÆc MPLS LSPs.  C¸c hÖ thèng qu¶n lý m¹ng cã thÓ cung cÊp ®iÒu khiÓn cho m¹ng réng qua c¸c ®èi t-îng hç trî cho c¸c dÞch vô. HÖ thèng qu¶n lý cã thÓ t¹o ra hµng ngh×n b¶n tin thùc vµ viÕt chóng lªn c¬ së d÷ liÖu dÞch vô. C¸c thuª bao ¶o sau ®ã cã thÓ cËp nhËt th«ng tin nh- viÖc chóng kÕt nèi ®Õn m¹ng.  Mét ®iÒu rÊt tèt cña NMS lµ më réng c¸i nh×n tæng quan vÒ ng-êi vËn hµnh. Qu¶n lý m¹ng cung cÊp mét ph-¬ng tiÖn gi÷ cho c¸c m¹ng ch¹y theo thø tù. Nã bao gåm lËp kÕ ho¹ch , m« h×nh vµ ho¹t ®éng chung, nã còng cã thÓ cung cÊp c¸c lÖnh vµ ®iÒu khiÓn ph-¬ng tiÖn. Nãi réng ra, c¸c vïng chøc n¨ng phô thuéc vµo m¹ng ®em l¹i hiÖu qu¶:  Lçi: TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ t¹i vµi ®iÓm cã thÓ bÞ lçi vµ c¸c kÕt nèi ¶o, c¸c liªn kÕt, c¸c giao diÖn cã thÓ ®i lªn hoÆc xuèng. §iÒu nµy cã thÓ lµ tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n ph¸t sinh lçi d÷ liÖu m¹ng.  CÊu h×nh: TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ h-íng tíi sù phô thuéc vµi kiÓu cÊu h×nh. Sù thiÕt lËp cÊu h×nh cã thÓ lµ ghi vµ ®äc tõ c¸c thiÕt bÞ.
  3.  Bé ®Õm: Thùc ®¬n cho dÞch vô lµ mét thµnh phÇn quan träng trong qu¶n lý m¹ng doanh nghiÖp. Chøc n¨ng nµy cã thÓ n¹p sau viÖc sö dông tµi nguyªn. Gièng nh- thiÕt bÞ dial-up, mét phÇn ¶o lµ rÊt tèt cho viÖc kiÓm l¹i thùc ®¬n ®· qui thuËn bëi mét nhµ cung cÊp dÞch vô.  Sù thùc thi: Sè ng-êi sö dông vµ b¨ng tÇn th× cÇn lín m¹nh, ®ã lµ yÕu tè cÇn thiÕt cho sù thùc thi.  Sù b¶o mËt: Sù tÊn c«ng vµo m¹ng cã thÓ bao gåm: truy cËp tr¸i phÐp, thay ®æi d÷ liÖu, hoÆc ¨n c¾p vµ h¬n thÕ n÷a. Sù b¶o mËt lµ cÇn thiÕt ®¶m b¶o m¹ng ®-îc b¶o vÖ. 2.2. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n víi mét kiÕn tróc qu¶n lý m¹ng MiÒn qu¶n lý Kh¸ch hµng Kh¸ch hµng Nhµ cung cÊp dÞch vô C«ng ty khai thøc viÔn HÖ thèng qu¶n th«ng lý truyÒn th«ng doanh nghiÖp Qu¶n ký Qu¶n lý tµi dÞch vô nguyªn Chøc n¨ng §iÒu khiÓn Thµnh phÇn m¹ng NE OAM ng-êi sö dông cuèi C¸c thµnh C¸c thµnh Tæng ®µi c¬ /ng-êi sö phÇn dÞch vô phÇn tµi quan dông cuèi nguyªn Bé ghÐp kªnh MiÒn bÞ qu¶n lý H×nh 2.1: Mèi quan hÖ trong hÖ thèng qu¶n lý m¹ng Khi ph¸t triÓn mét kiÕn tróc qu¶n lý m¹ng ®Ó kh¾c phôc sù kÐm hiÖu qu¶, gi¸ thµnh cao, vµ phøc t¹p cña m«i tr-êng m¹ng
  4. hiÖn t¹i, ng-êi ta xem xÐt nhiÒu khÝa c¹nh vÒ kinh doanh, vÒ kü thuËt vµ dÞch vô. C¸c khÝa c¹nh vÒ dÞch vô: - Cho phÐp nhanh chãng triÓn khai c¸c dÞch vô míi trong c¶ m«i tr-êng m¹ng vµ m«i tr-êng hÖ thèng qu¶n lý m¹ng. - Thóc ®Èy viÖc khëi t¹o dÞch vô nhanh h¬n HÖ thèng qu¶n lý m¹ng ph¶i cã kiÕn tróc ph©n t¸n, theo kiÕn tróc hiÖn ®¹i mét c¸ch mÒm dÎo, cho phÐp nhµ cung cÊp dÞch vô cã thÓ dÔ dµng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong t-¬ng lai. C¸c ®ßi hái nµy bao gåm: TriÓn khai vµ khëi t¹o dÞch vô, tÝnh c-íc vµ in ho¸ ®¬n, tÝnh n¨ng truy nhËp trùc tuyÕn mét c¸ch nhanh chãng. PhÇn mÒm vµ c¸c tÝnh n¨ng míi ph¶i b¶o ®¶o r»ng dÞch vô kh¸ch hµng ph¶i ®-îc tÝnh b»ng phót chø kh«ng ph¶i b»ng ngµy hay tuÇn. C¸c khÝa c¹nh vÒ c«ng nghÖ: - Th¸ch thøc vÒ kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ ph©n phèi d÷ liÖu mét c¸ch hiÖu qu¶ trªn toµn m¹ng. - ChÊm døt kiÓu m¹ng chång chÐo vËt lý hiÖn t¹i cÇn thiÕt cho viÖc triÓn khai c¸c nguån tµi nguyªn m¹ng, c¸c dÞch vô m¹ng vµ c¸c hÖ thèng qu¶n lý m¹ng liªn quan. Qu¶n lý d÷ liÖu ®ßi hái mét kho¶n chi phÝ lín tõ phÝa nhµ cung cÊp dÞch vô ®Ó b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh dù phßng trong toµn bé ho¹t ®éng cña nhµ khai th¸c. Do vËy kiÕn tróc qu¶n lý m¹ng míi ph¶i cã kh¶ n¨ng ph©n phèi sè liÖu trªn tÊt c¶ c¸c líp cña m«i tr-êng qu¶n lý m¹ng hç trî c¸c thµnh phÇn m¹ng th«ng minh INE xö lý sè liÖu vµ chyÓn tiÕp th«ng tin cho c¸c hÖ thèng qu¶n lý m¹ng trªn c¬ së ®ång cÊp peer-to-peer. CÇn ph¶i tõ bá viÖc qu¶n trÞ c¸c c¬ së d÷ liÖu dù phßng mét c¸ch thñ c«ng. 2.3. C¸c thµnh phÇn cøng c¬ b¶n trong mét hÖ qu¶n trÞ m¹ng
  5. Chóng ta m« t¶ c¸c thµnh phÇn cøng bªn trong chóng phèi hîp víi nhau t¹o nªn mét NMS. Gièng nh- chóng ta ®· thÊy, qu¶n lý m¹ng lµ phøc t¹p. ë ®©y cã nhiÒu gi¶i ph¸p cho sù ph¸t triÓn NMS. Trong ch-¬ng nµy m« t¶ mét cÊu tróc cã thÓ. Vïng phÇn cøng NMS d-íi ®©y sÏ ®-îc m« t¶ gåm cã: - Thµnh phÇn Server – Side. - M¹ng thu kh«ng ®ång bé - M¹ng göi - Truy nhËp c¬ së d÷ liÖu - Thµnh phÇn Client – Side - Thµnh phÇn Middleware - Miªu t¶ d÷ liÖu - Giao diÖn phÝa B¾c Kªnh ngoµi b¨ng lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng chó ý bëi v× nã cho phÐp l-u l-îng qu¶n lý m¹ng sö dông ®Ó sö dông kªnh t¸ch rêi tõ mét kªnh sö dông cho d÷ liÖu (kh¸i niÖm nµy t-¬ng tù víi c¸c ®-êng b¸o hiÖu ®-îc thùc hiÖn trong c¸c m¹ng SS7). §iÒu nµy gióp cho tr¸nh c¸c vÊn ®Ò t¸c ®éng song hµnh. Sù t¾c nghÏn l-u l-îng dÞch vô lµm sù qu¶n lý c¸c kªnh khã kh¨n. Server ®Æc tr-ng cung cÊp c¸c chøc n¨ng d-íi ®©y: . B¶o d-ìng Client c¸c yªu cÇu cña ng-êi sö dông . §-a ra c¸c ho¹t ®éng cung cÊp gièng nh- c¸ch qu¶n lý Agent MIB (ChÌn vµo b»ng c¸c thùc thÓ, cËp nhËt hoÆc xo¸ bá c¸c ®èi t-îng tån t¹i)
  6. Telnet/ HTTP/ HTTPS (tíi OSS) / Client 1 C¬ së d÷ liÖu NMS SNMP SNMP Set/Gets/ Kªnh ngoµi b¨ng Responses M¹ng viÔn th«ng H×nh 2.2: C¸c thµnh phÇn NMS vµ c¸c luång d÷ liÖu . Cung cÊp c¸c dÞch vô ®Æc biÖt, gièng nh- NE c¬ së vµ cÊu h×nh sao l-u tr÷ c¬ së d÷ liÖu, kh«ng l-u tr÷ vµ ph©n phèi. . §iÒu khiÓn th«ng b¸o tõ m¹ng. TÊt c¶ c¸c Server cã c¸c chøc n¨ng hç trî cã thÓ cho ®-a ra kÕt qu¶ trong truy cËp d÷ liÖu c¬ së. C¸c khu«n d¹ng d÷ liÖu c¬ së g¾n kÕt víi nhau ®Ó cã mét hÖ thèng tæng thÓ. Telnet to A Modem Interface Hệ thống quản lý Modem 2x Server đầu cuối PSTN mạng (với SNMP Agent) T3 T Kết nối
  7. H×nh 2.3: Qu¶n lý giao diÖn terminal- server. Client h-íng tíi sö dông c¬ së d÷ liÖu ngay lËp tøc thay v× dùa vµo Server ®Ó qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu. B¶n ghi Client ho¹t ®éng gièng nh- t¹o ra FR hoÆc c¸c m¹ch ¶o ATM. Client l-u tr÷ tiªu ®Ò cña lÞch tr×nh ho¹t ®éng vµ kÕt hîp c¸c kÕt qu¶. C¸c Client cã thÓ dùa trªn tiªu chuÈn tr×nh duyÖt Web, ë ®©y cã thÓ cã nhiÒu Client (cã kh¶ n¨ng lµ 100 nót hoÆc m¹ng réng lín), ë ®©y sè l-îng m¹ng xö lý lµ mét quyÕt ®Þnh thiÕt kÕ quan träng. Chóng ta thõa nhËn r»ng ng-êi sö dông ®«i khi muèn truy nhËp hÖ thèng menu, cung cÊp bëi kÕt nèi tõ xa. Mét kÕt nèi chÐo lµ mét thiÕt bÞ cho phÐp c¸c kªnh TDM lÎ ®Ó chuÈn bÞ cho c¸c m¹ch b¨ng tÇn cao h¬n hoÆc thÊp h¬n. H×nh 2.3, minh ho¹ 1 T3 vµo ra khái nã lµ 1 T1 vµ T1s ®-îc trÝch ra vµ truyÒn dÉn tíi trong h-íng kh¸c. Trong vÝ dô nµy, kÕt nèi däc chÐo lµ mét ®-êng riªng, nã cung cÊp mét giao diÖn nèi tiÕp cho qu¶n lý m¹ng sö dông mét hÖ thèng menu text h¬n lµ SNMP. Nã cã thÓ t×m th«ng qua modem X kÕt nèi víi giao diÖn A trªn server ®Çu cuèi néi h¹t. Ng-êi sö dông kÕt nèi ®Õn giao diÖn A sö dông telnet vµ cã thÓ b¾t ®Çu göi c¸c lÖnh ®Õn modem X, cho vÝ dô, quay sè tíi modem X theo c¸ch nµy, tr-íc khi giao diÖn A cã thÓ sö dông, nã ph¶i ®-îc cÊu h×nh. V× server ®Çu cuèi cho phÐp sö dông SNMP ®Ó thiÕt lËp nhËn cÊu h×nh tõ c¸c giao diÖn nèi tiÕp cña chung. V× vËy, ng-êi sö dông muèn cÊu h×nh giao diÖn nµo ®ã th× gi¸ trÞ ®èi t-îng MIB cho giao diÖn ®ã gåm: . Bitrate (tèc ®é bit) . Parity (ch½n lÎ) . Sè cña bit d÷ liÖu
  8. . Sè cña bit b¾t ®Çu . Sè bit Stop C¸ch qu¶n lý OSI sö dông m« h×nh h-íng ®èi t-îng cña c¸c th«ng tin qu¶n lý. C¸c biÓu hiÖn ®-îc quan t©m (nhiÔu, lçi, ®é dµi cña hµng chê) lµ c¸c d¹ng kh¸c nhau cña mét chuçi thêi gian. Ng-êi ta cã thÓ ®Þnh nghÜa mét nhãm vËt thÓ bÞ qu¶n lý chung ®Ó m« t¶ c¸c sè liÖu cña c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c chuçi thêi gian ®Ó tÝnh ra c¸c chøc n¨ng cña chuçi thêi gian vÝ dô c¸c phiªn b¶n). VËt thÓ bÞ qu¶n lý còng cã thÓ cung cÊp c¸c th«ng b¸o vÒ nh÷ng sù kiÖn chung (khi mét sè chøc n¨ng cña chuçi thêi gian v-ît qu¸ ng-ìng). Nhãm vËt thÓ bÞ qu¶n lý sªry thêi gian chung cã thÓ ®-îc ph©n ra thµnh c¸c nhãm vËt thÓ t¹o ra c¸c phiªn b¶n cña c¸c vËt thÓ qu¶n lý nµy trong c¬ së d÷ liÖu cña thiÕt bÞ. Agent thiÕt bÞ cã thÓ gi¸m s¸t tõng øng xö cña m¹ng vµ ghi l¹i c¸c gi¸ trÞ t-¬ng øng trong c¸c phiªn b¶n vËt thÓ qu¶n lý nµy. H¬n thÕ n÷a, hÖ thèng cã thÓ ®Ò nghÞ c¸c Agent nhËn th«ng b¸o vÒ c¸c sù kiÖn m« t¶ nh÷ng thay ®æi lín cña tû lÖ lçi, hoÆc cña hµng chê qu¸ ®Çy cña bé vi xö lý.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản