intTypePromotion=1

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
81
lượt xem
15
download

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khung làm việc của mô hình OSI Mục tiêu của mô hình OSI (Open System Interconnection) là để đảm bảo rằng bất kỳ một xử lý ứng dụng nào đều không ảnh hưởng tới trạng thái nguyên thuỷ của dịch vụ, hoặc các các xử lý ứng dụng có thể giao tiếp trực tiếp với các hệ thống máy tính khác trên cùng lớp (nếu các hệ thống cùng được hỗ trợ theo tiêu chuẩn của mô hình OSI). Mô hình OSI cung cấp một khung làm việc tiêu chuẩn cho các hệ thống. Cấu trúc phân lớp được sử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 5

  1. Chương 5: Qu¶n lý m¹ng theo m« h×nh OSI 1. Khung lµm viÖc cña m« h×nh OSI Môc tiªu cña m« h×nh OSI (Open System Interconnection) lµ ®Ó ®¶m b¶o r»ng bÊt kú mét xö lý øng dông nµo ®Òu kh«ng ¶nh h-ëng tíi tr¹ng th¸i nguyªn thuû cña dÞch vô, hoÆc c¸c c¸c xö lý øng dông cã thÓ giao tiÕp trùc tiÕp víi c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh kh¸c trªn cïng líp (nÕu c¸c hÖ thèng cïng ®-îc hç trî theo tiªu chuÈn cña m« h×nh OSI). M« h×nh OSI cung cÊp mét khung lµm viÖc tiªu chuÈn cho c¸c hÖ thèng. CÊu tróc ph©n líp ®-îc sö dông trong m« h×nh vµ cã 7 líp, cã thÓ ph©n lo¹i thµnh 2 vïng chÝnh.  Líp thÊp cung cÊp c¸c dÞch vô ®Çu cuèi - tíi - ®Çu cuèi ®¸p øng ph-¬ng tiÖn truyÒn sè liÖu (c¸c chøc n¨ng h-íng vÒ phÝa m¹ng).  Líp cao cung cÊp c¸c dÞch vô øng dông ®¸p øng truyÒn th«ng tin (c¸c chøc n¨ng h-íng vÒ ng-êi sö dông). M« h×nh OSI cã thÓ chia thµnh ba m«i tr-êng ®iÒu hµnh M«i tr-êng m¹ng: liªn quan tíi c¸c giao thøc, trao ®æi c¸c b¶n tin vµ c¸c tiªu chuÈn liªn quan tíi c¸c kiÓu m¹ng truyÒn th«ng sè liÖu kh¸c nhau. M«i tr-êng OSI: Cho phÐp thªm vµo c¸c giao thøc h-íng øng dông vµ c¸c tiªu chuÈn cho phÐp c¸c hÖ thèng kÕt cuèi trao ®æi th«ng tin tíi hÖ thèng kh¸c theo h-íng më. M«i tr-êng hÖ thèng thùc: x©y dùng trªn m« h×nh OSI vµ liªn quan tíi ®Æc tÝnh dÞch vô vµ phÇn mÒm cña ng-êi s¶n xuÊt, nã ®-îc ph¸t triÓn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô xö lý th«ng tin ph©n t¸n trong thùc tÕ. C¸c ®Æc tÝnh cña m«i tr-êng ®iÒu hµnh OSI
  2. o Chøc n¨ng cña c¸c líp, giao thøc ®Þnh nghÜa tËp hîp cña nh÷ng quy t¾c vµ nh÷ng quy -íc sö dông bëi líp ®Ó giao tiÕp víi mét líp t-¬ng ®-¬ng t-¬ng tù trong hÖ thèng tõ xa kh¸c. o Giao tiÕp gi÷a c¸c líp. o Mçi líp cung cÊp mét tËp ®Þnh nghÜa cña nh÷ng dÞch vô tíi líp kÕ cËn. o Mét thùc thÓ chuyÓn th«ng tin ph¶i ®i qua tõng líp. Chøc n¨ng qu¶n lý hÖ thèng sÏ ®-îc thùc hiÖn qua c¸c líp cña m« h×nh OSI. Nã chÝnh lµ mét tËp chøc n¨ng ®Þnh nghÜa bëi nhµ qu¶n lý. TËp chøc n¨ng nµy phô thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ ®-îc chøa trong øng dông. HÖ thèng qu¶n lý m¹ng theo OSI lµ mét tËp c¸c tiªu chuÈn qu¶n trÞ m¹ng ®-îc thùc hiÖn bëi ISO. C¸c khuyÕn nghÞ X cho m¹ng d÷ liÖu vµ truyÒn th«ng hÖ thèng më ®· ®Þnh nghÜa cho c¸c tiªu chuÈn qu¶n lý. VÝ dô : X.700-X.709 kiÕn tróc khung qu¶n lý hÖ thèng, X.710-X.719 giao thøc vµ dÞch vô truyÒn th«ng qu¶n lý, X.720-X.729 CÊu tróc cña th«ng tin qu¶n lý. Trao ®æi th«ng tin qu¶n lý: ®-îc thùc hiÖn theo 3 h-íng: Qu¶n lý hÖ thèng, qu¶n lý líp vµ ®iÒu hµnh líp. NhiÖm vô qu¶n lý hÖ thèng ®-îc thùc hiÖn tõ líp øng dông vµ sö dông kh¸i niÖm thùc thÓ øng dông qu¶n lý hÖ thèng (SMAE) ®Ó qu¶n trÞ hÖ thèng. Giao thøc líp øng dông th-êng ®-îc coi lµ giao thøc m¹nh nhÊt, nã cã kh¶ n¨ng trao ®æi nhiÒu th«ng tin qu¶n lý, ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu qu¶n lý, lµ c¸ch tiÕp cËn nhanh nhÊt cña ng-êi qu¶n lý hÖ thèng víi hÖ thèng. NhiÖm vô qu¶n lý líp cña m« h×nh OSI thùc hiÖn qu¶n lý c¸c ®èi t-îng thuéc líp, vµ trao ®æi th«ng tin qua hÖ thèng giao thøc tíi c¸c líp kÕ cËn. §èi t-îng bÞ qu¶n lý, qu¶n lý th«ng tin vµ MIB.
  3. §èi t-îng bÞ qu¶n lý n»m trong c¸c líp kh¸c nhau thuéc m« h×nh OSI, vµ th«ng tin qu¶n lý n»m trong c¬ së d÷ liÖu th«ng tin qu¶n lý (MIB). MIB ®-îc coi lµ mét d¹ng c¬ së d÷ liÖu, néi dung cña c¬ së d÷ liÖu nµy kh«ng chøa ®èi t-îng bÞ qu¶n lý mµ chØ chøa c¸c th«ng tin liªn kÕt víi c¸c ®èi t-îng nµy. hÖ thèng qu¶n lý líp thùc hiÖn duy tr× mèi liªn kÕt gi÷a ®èi t-îng bÞ qu¶n lý vµ th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu. V× vËy, nÕu xuÊt hiÖn lçi t¹i qu¶n lý líp th× th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu kh«ng ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng qu¶n lý cña hÖ thèng. O: §èi t-îng qu¶n lý LM C¬ së LM th«ng tin qu¶n lý LM Qu¶n lý líp H×nh 2.4: C¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng OSI ®¬n 2.4.2. Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lý hÖ thèng theo OSI (SMO) §-îc ®Þnh nghÜa n¨m 1991, ®-a ra c¸c kh¸i c¹nh qu¶n lý nh- sau: th«ng tin, tæ chøc, chøc n¨ng vµ truyÒn th«ng. KhÝa c¹nh th«ng tin cña m« h×nh qu¶n lý hÖ thèng xem xÐt tíi c¸c tµi nguyªn hÖ thèng qu¶n lý ( c¸c ®èi t-îng bÞ qu¶n lý), chóng ®-îc ®Þnh nghÜa nh- lµ c¸c thùc thÓ líp, c¸c ®Êu nèi, c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng. hÖ thèng qu¶n lý sÏ chØ xem xÐt tíi c¸c ®Æc tÝnh cña ®èi t-îng qu¶n lý ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý hÖ thèng.
  4. §èi t-îng qu¶n lý §iÒu hµnh §Æc tÝnh Th«ng b¸o vµ hµnh vi H×nh 2.5: Qu¶n lý ®èi t-îng theo m« h×nh OSI V× vËy, c¸c nhµ qu¶n trÞ m¹ng cã thÓ hoµn toµn ®-a ra c¸c cÊu h×nh kh¸c nhau trong c¸ch thøc qu¶n lý cña hä. KhÝa c¹nh tæ chøc qu¶n lý cña m« h×nh OSI theo c¸ch tæ chøc tËp trung. Theo c¸ch nµy, mét khèi qu¶n lý cã thÓ ®iÒu khiÓn mét vµi agent. M«i tr-êng qu¶n lý OSI cã thÓ chia thµnh nhiÒu vïng qu¶n lý. C¸c khu vùc nµy dùa theo yªu cÇu chøc n¨ng (vÝ dô nh-, b¶o mËt, tÝnh c-íc, qu¶n lý lçi) vµ c¸c yªu cÇu kh¸c nh- vÞ trÝ ®Þa lý, c«ng nghÖ m¹ng øng dông. C¸c tiªu chuÈn nµy theo bé tiªu chuÈn cña ISO. §iÒu hµnh manager Th«ng b¸o Agent Agent Agent Agent H×nh 2.6: Tæ chøc qu¶n lý cña m« h×nh OSI theo kiÓu tËp trung KhÝa c¹nh chøc n¨ng ®-îc chia thµnh 5 vïng gåm cã qu¶n lý lçi, qu¶n lý cÊu h×nh, qu¶n lý tÝnh to¸n, qu¶n lý b¶o mËt. KhÝa c¹nh truyÒn th«ng ®-îc ®Þnh nghÜa trong chuÈn giao thøc dÞch vô th«ng tin qu¶n lý chung (CMIS). CMIS ®Þnh nghÜa c¸c dÞch vô c¬ b¶n nh- : kh«i phôc th«ng tin qu¶n lý, thay ®æi ®Æc tÝnh cña ®èi t-îng bÞ qu¶n lý (agent), xo¸ bá vµ t¹o ra c¸c ®èi t-îng qu¶n lý míi, b¸o c¸c c¸c sù kiÖn trong qu¸ tr×nh qu¶n lý.
  5. Vai trß Manager Vai trß Agent CMIP SMAE SMAE Managed objects H×nh 2.7: Trao ®æi th«ng tin gi÷a manager- Agent
  6. 2.5. Giao thøc qu¶n trÞ m¹ng ®¬n gi¶n SNMP Giao thøc qu¶n trÞ m¹ng ®¬n gi¶n (SNMP)®-îc thiÕt kÕ trªn m« h×nh Manager/Agent. ®-îc gäi lµ ®¬n gi¶n v× theo m« h×nh nµy, Agent ®ßi hái phÇn mÒm tèi thiÓu. HÇu hÕt c¸c chøc n¨ng ®-îc chøa trong hÖ qu¶n trÞ. KiÕn tróc c¬ b¶n cña SNMP ®-îc chØ ra trªn h×nh 2.8 sau ®©y. Manager SNMP t¹o ra kÕt nèi tíi Agent ®Ó thùc hiÖn c¸c lÖnh trªn thiÕt bÞ m¹ng tõ xa, nhËn th«ng tin ®Ó qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ ®ã th«ng qua h¹ tÇng m¹ng truyÒn th«ng. MIB n»m t¹i c¸c Agent gåm c¸c biÕn nhËn dang SNMP. Tuú thuéc vµo c¸c lÖnh ®-îc göi tíi mµ Agent sÏ cã c¸c t¸c ®éng thÝch hîp. HÖ qu¶n trÞ göi c¸c lÖnh get, set, getnext ®Ó t×m kiÕm c¸c biÕn ®¬n hoÆc ®èi t-îng hoÆc ®Ó thiÕt lËp gi¸ trÞ cña mét biÕn ®¬n. HÖ bÞ qu¶n trÞ göi th«ng b¸o cña sù kiÖn gäi lµ trap, khi x¶y ra v-ît ng-ìng. Hệ thống quản lý mạng Thiết bị quản lý mạng SNMP SNMP Quản lý tài nguyên Ứng dụng MIB quản lý mạng Đối tượng quản lý SNMP get set ….response trap get set ….response trap Các bản tin SNMP Manager SNMP Manager SNMP UDP UDP IP IP Link Link M¹ng viÔn th«ng
  7. H×nh 2.8: KiÕn tróc c¬ b¶n cña SNMP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản