công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
19
download

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu trúc MIB MIB cung cấp mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc cho các thông tin bị quản lý. Các thông tin bị quản lý được ghi trong các biến số bị quản lý và lưu trữ tại các lá của một cây tĩnh. SNMP tận dụng cây đăng ký của ISO như là một thư mục thông tin bị quản lý. Như minh hoạ tại hình 2.15, người ta sử dụng cây đăng ký để đánh dấu các định nghĩa của các tiêu chuẩn khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 7

  1. Chương 7: C¬ së th«ng tin qu¶n lý trong SNMP 1. CÊu tróc MIB MIB cung cÊp m« h×nh c¬ së d÷ liÖu thø bËc cho c¸c th«ng tin bÞ qu¶n lý. C¸c th«ng tin bÞ qu¶n lý ®-îc ghi trong c¸c biÕn sè bÞ qu¶n lý vµ l-u tr÷ t¹i c¸c l¸ cña mét c©y tÜnh. SNMP tËn dông c©y ®¨ng ký cña ISO nh- lµ mét th- môc th«ng tin bÞ qu¶n lý. Nh- minh ho¹ t¹i h×nh 2.15, ng-êi ta sö dông c©y ®¨ng ký ®Ó ®¸nh dÊu c¸c ®Þnh nghÜa cña c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau. Gèc CCITT (1) Hçn hîp ISO-CCITT (2) Nhà khai th¸c m¹ng (2) C©u hái (1) KhuyÕn C¬ quan nghÞ (0) Qu¶n lý (2) ISO (1) Tiªu chuÈn (0) C¬ quan Thành viªn Tæ chøc ®-îc ®¨ng kÝ (1) (2) x¸c ®Þnh(3) Ftam (8751) dod (6) Internet (1) Th- môc (1) Qu¶n lý (2) Thö nghiÖm(3) T- nh©n (4) mib (1) Doanh nghiÖp (1) H×nh 2.15: C©y ®¨ng kÝ cña OSI MIB II Mçi nót thuéc c©y ®-îc ®¸nh dÊu b»ng mét tªn (®Æc ®iÓm nhËn d¹ng chung) vµ mét sè (®Æc ®iÓm nhËn d¹ng t-¬ng ®èi). Mét
  2. nót ®-îc x¸c ®Þnh mét c¸ch duy nhÊt b»ng c¸ch nèi c¸c sè trªn ®-êng gèc cña nã. VÝ dô mét c©y con cã nh·n lµ Internet ®-îc x¸c ®Þnh bëi ®-êng 1.3.6.1. C©y con nµy ®-îc ®Æt trong tæ chøc Internet ®Ó ghi l¹i c¸c tiªu chuÈn cña nã. Internet (1) [1,3,6,1] Th- môc (1) Qu¶n lý (2) Th nghiÖm (3), (4) Riªng (4) ISO (1) HÖ thèng(1)) Giao diÖn at (3) ip (4) Imcp (5) udp (7) cmot (9) trans (10) SysObjectld (2) ifTable (2) tcp (6) Egp (8) SysDes (1) (0) ifentry (1) (0) B¶ng ®-êng kÕt nèi TCP (13) B¶ng ®-êng kÕt nèi TCP (13) H×nh 2-17: C©y MIB Internet
  3. C©y Internet cã ba c©y con liªn quan ®Õn qu¶n lý, ®ã lµ: qu¶n lý,thö nghiÖm vµ riªng. C¸c c©y con nµy ®-îc sö dông ®Ó ghi l¹i c¸c MIB kh¸c nhau theo chuÈn Internet (MIB-II), c¸c chuÈn MIB ®ang ®-îc xem xÐt (RMON) vµ MIB thuéc s¶n phÈm tõ nhiÒu nhµ chÕ t¹o thiÕt bÞ kh¸c nhau (nh- h×nh 2.16 ):Tèt nhÊt lµ ta nªn xem xÐt cÊu tróc cña c©y nh- mét ph-¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn hai môc ®Ých. Thø nhÊt, nã cho ta mét ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng duy nhÊt cña c¸c th«ng tin bÞ qu¶n lý. VÝ dô h×nh 2-16 chØ ra mét ®-êng 1.3.6.1.2.1.1.1 dÉn tíi tÕ bµo sysDesc chøa c¸c th«ng tin m« t¶ vÒ hÖ thèng. Thø hai, nã cho phÐp nhãm c¸c th«ng tin liªn quan tíi mét c©y con. VÝ dô t¹i h×nh 2-16, tÊt c¶ mäi th«ng tin bÞ qu¶n lý g¾n d-íi hÖ thèng Internet ®-îc ghi d-íi c©y con 1.3.6.1.2.1.1. h·y nhí r»ng cÊu tróc th- môc cña th«ng tin bÞ qu¶n lý lµ tÜnh. VÞ trÝ cña th«ng tin trªn c©y MIB ®-îc x¸c ®Þnh t¹i thêi ®iÓm ng-êi ta thiÕt kÕ MIB. H×nh 2.16 minh ho¹ tæ chøc cña c©y MIB-II Internet. Môc tiªu cña MIB nµy lµ cung cÊp c¸c biÕn sè bÞ qu¶n lý chung ®Ó xö lý MIB-II ra thµnh 11 c©y chøc n¨ng con. Mçi c©y con ®¹i diÖn cho mét nhãm biÕn sè liªn quan trùc tiÕp ®Õn thùc thÓ bÞ qu¶n lý (thùc thÓ giao thøc nh- IP hoÆc TCP). C¸c c©y nµy l¹i tiÕp tôc ®-îc ®-a ra thµnh c¸c c©y con d-íi n÷a. T¹i ®¸y cña c©y lµ l¸, l¸ ®-îc sö dông ®Ó ®¸nh dÊu c¸c biÕn sè bÞ qu¶n lý thuéc mét lo¹i nhÊt ®Þnh. Mét sè l¸ (nh- sysDesc m« t¶ hÖ thèng) chØ ®¸nh dÊu mét thêi ®iÓm duy nhÊt cña biÕn sè bÞ qu¶n lý vµ chØ ®ßi hái mét tÕ bµo l-u tr÷ duy nhÊt. Nh÷ng l¸ kh¸c (nh- tepConnState m« t¶ tr¹ng th¸i mét ®-êng kÕt nèi TCP) cã thÓ chØ dÉn nhiÒu thêi ®iÓm kh¸c nhau. C¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau nµy ®-îc tæ chøc thµnh c¸c cét tÕ bµo.
  4. C¸c cét nµy t¹o thµnh mét b¶ng mµ c¸c hµng thuéc b¶ng nµy biÓu diÔn nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau cña mét thùc thÓ (nh- mét ®-êng kÕt nèi TCP hoÆc mét giao diÖn). ViÖc ®¸nh chØ dÉn truy nhËp ®èi víi c¸c thêi ®iÓm ®¬n lµ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. TÕ bµo liªn quan tíi l¸ nh- vËy ®-îc coi lµ con cña l¸ vµ ®-îc ®¸nh nh·n lµ O VÝ dô, biÕn sè bÞ qu¶n lý chøa sè nhËn d¹ng vËt thÓ cña hÖ thèng (tÕ bµo ë bªn d-íi sysObjectld) ®-îc x¸c ®Þnh bëi 1.3.6.1.2.1.1.2.0. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ®-êng tíi sysObjectld liªn kÕt víi O. Tuy nhiªn, c¸c sè liÖu ®-îc xÕp thµnh b¶ng l¹i ®ßi hái mét c¬ chÕ chØ dÉn phøc t¹p h¬n, bëi v× ta cÇn x¸c ®Þnh mçi hµng trong b¶ng mét c¸ch duy nhÊt (mét thêi ®iÓm cña mét thùc thÓ). C¸c thêi ®iÓm cña mét thùc thÓ bÞ qu¶n lý cho tr-íc (vÝ dô nh- giao diÖn) cã thÓ thay ®æi kh¸c nhau gi÷a c¸c hÖ thèng hoÆc theo thêi gian. Ng-êi ta sö dông b¶ng ®Ó hç trî sù thay ®æi ®éng ®ã. Agent cã thÓ bæ sung thªm hoÆc xo¸ ®i c¸c ®Çu vµo míi. Do ®ã ta chØ kh«ng thÓ ®¸nh chØ dÉn cho c¸c hµng cña b¶ng mét c¸ch tÜnh. B»ng c¸c cét ch×a kho¸, ng-êi ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®Çu vµo cña b¶ng mét c¸ch duy nhÊt. Ng-êi ta sö dông néi dung cña c¸c cét ch×a kho¸ nh- lµ chØ dÉn. Cã kh¶ n¨ng ®-îc sö dông trong b¶ng giao diÖn lµ ®-a ra mét chØ dÉn ®Æc biÖt ®ãng vai trß nh- ch×a kho¸. Gi¸ trÞ l-u tr÷ trong cét nµy cho phÐp ta x¸c ®Þnh c¸c hµng cét mét c¸ch duy nhÊt. VÝ dô, gi¶ sö hµng thø ba thuéc b¶ng giao diÖn cã gi¸ trÞ ifIndex lµ 12, khi ®ã ifInError.12 x¸c ®Þnh phÇn tö thø ba thuéc cét ifInError. Cã mét kh¶ n¨ng n÷a ®-îc sö dông trong b¶ng ®-êng kÕt nèi TCP, lµ sö dông mét sè Ýt cét ®ãng vai trß nh- ch×a kho¸. Bèn cét
  5. TCP, §Þa chØ tõ xa ®-êng kÕt nèi TCP, Cæng tõ xa ®-êng kÕt nèi> cho ta mét ch×a khãa cña b¶ng ®-êng kÕt nèi TCP. Gi¸ trÞ nµy ®-îc kÕt hîp sau ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng cña cét ®Ó chØ dÉn gi¸ trÞ thêi ®iÓm t-¬ng øng mét c¸ch duy nhÊt. VÝ dô, gi¶ sö r»ng hµng thø ba cña b¶ng kÕt nèi TCP chøa c¸c gi¸ trÞ cña ch×a kho¸ nh- sau: (128.10.15.12,173,128.32.50.01,130). Tr¹ng th¸i cña ®-êng kÕt nèi TCP t-¬ng øng ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ghÐp ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng cét tr¹ng th¸i ®-êng kÕt nèi TCP [1.3.6.1.2.1.6.13.1.1] víi gi¸ trÞ cña bèn cét chØ dÉn 128.10.15.12.173.128.32.50.01,130. Râ rµng lµ kü thuËt ®¸nh chØ dÉn nµy cã thÓ dÉn ®Õn viÖc x¸c ®Þnh vµ truy nhËp c¸c biÕn sè bÞ qu¶n lý kh«ng hiÖu qu¶. §Ó ®¬n gi¶n ho¸ viÖc truy nhËp, trong phiªn b¶n SNMPv2 ng-êi ta ®· c¶i tiÕn kü thuËt ®¸nh chØ dÉn ®èi víi sè liÖu d¹ng b¶ng. Tãm l¹i, trong giao thøc SNMP, c¸c c¬ së th«ng tin qu¶n lý MIB ®-îc tæ chøc d-íi d¹ng c¬ së d÷ liÖu thø bËc víi sè liÖu bÞ qu¶n lý ®-îc l-u tr÷ t¹i c¸c l¸ cña c©y. C¸c c©y con ®-îc sö dông ®Ó biÓu thÞ néi dung logic, cßn c¸c biÕn sè bÞ qu¶n lý ®-îc l-u tr÷ t¹i c¸c l¸ c©y. Ng-êi ta sö dông c¸c biÕn sè nµy ®Ó biÓu diÔn c¸c thêi ®iÓm cña thùc thÓ t-¬ng øng. CÊu tróc cña c©y c¬ së d÷ liÖu nµy ®-îc c¸c nhµ thiÕt kÕ MIB ®Þnh ra mét c¸ch tÜnh. ChØ cã sù thay ®æi më réng trong c¸c gi¸ trÞ cña c¬ së d÷ liÖu vµ trong viÖc t¹o ra hay xo¸ ®i c¸c hµng cña b¶ng. 2.6. 2. Truy cËp MIB Ta cã thÓ nh×n nhËn SNMP nh- mét ng«n ng÷ hái ®èi víi c©y MIB. Ch-¬ng tr×nh nhµ qu¶n lý sö dông c¸c lÖnh GET, GET-NEXT ®Ó truy xuÊt d÷ liÖu tõ MIB. §¸p l¹i hai ®¬n nguyªn nµy lµ GET- RESPONSE tr¶ l¹i d÷ liÖu d-íi d¹ng ®æi biÕn sè. Ta cã thÓ sö dông c¶ hai ®¬n nguyªn ®Ó truy xuÊt nhiÒu biÕn sè bÞ qu¶n lý. LÖnh GET
  6. trùc tiÕp chØ ra tËp hîp c¸c biÕn sè bÞ qu¶n lý th«ng qua ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng ®-êng dÉn cña chóng. §iÒu nµy rÊt h÷u Ých cho viÖc truy xuÊt d÷ liÖu d¹ng th«ng th-êng (d¹ng kh«ng ph¶i b¶ng), bëi v× ®-êng truy nhËp lµ tÜnh vµ biÕt tr-íc. VÝ dô, ®Ó truy xuÊt sù m« t¶ cña hÖ thèng, lÖnh GET ph¶i chøa ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng cña tÕ bµo, ®ã lµ 1.3.6.1.2.1.1.1.0. GET-NEXT ®-îc sö dông ®Ó di chuyÓn trªn c©y vµ ¸p dông cho sè liÖu d¹ng b¶ng. Ta cã thÓ thø tù truy xuÊt sè liÖu b»ng c¸ch ®i l¹i trªn c©y MIB. Theo quy ®Þnh cña thø tù nµy, th× hÖ thèng truy xuÊt sè liÖu t¹i nót mÑ tr-íc råi ®Õn nót con tõ tr¸i qua ph¶i. Trong b¶ng, c¸c cét ®-îc ®¸nh thø tù tõ tr¸i qua ph¶i vµ c¸c hµng tõ trªn xuèng d-íi. Thø tù nµy ®-îc gäi lµ thø tù tr-íc (preorder) vµ ®-îc minh ho¹ h×nh 2-15. Ta ¸p dông GET-NEXT cho c¸c môc 10, 14 trong h×nh 2-8 ®Ó truy xuÊt c¸c môc 11 vµ 15. Trong vÝ dô sau, ta cïng xem xÐt mét phÇn b¶ng giao diÖn nh- minh ho¹ d-íi ®©y. GET vµ GET-NEXT cho ta ph-¬ng tiÖn ®Ó truy xuÊt d÷ liÖu MIB. B»ng ®¬n nguyªn SET ta cã thÓ ®iÒu khiÓn ®-îc øng xö cña thiÕt bÞ. SET th-êng ®-îc sö dông ®Ó khëi t¹o hµnh ®éng cña Agent nh- lµ hiÖu øng phô ®èi víi nh÷ng thay ®æi cña MIB. VÝ dô ta cã thÓ khëi ®éng mét thñ tôc kiÓm tra chuÈn ®o¸n b»ng c¸ch ®Æt tr¹ng th¸i hµnh chÝnh cña thiÕt bÞ (th«ng qua SET) lµ thö nghiÖm. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c Agent ph¶i chñ ®éng gi¸m s¸t nh÷ng thay ®æi cña MIB vµ khëi t¹o c¸c hµnh ®éng cÇn thiÕt. §iÒu nµy kh«ng gièng víi c¸c hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu thô ®éng mµ ë ®ã sù cËp nhËt sè liÖu chØ ®¬n thuÇn lµ ghi l¹i sè liÖu. Cã mét nh-îc ®iÓm cña viÖc truy xuÊt sè liÖu b»ng lÖnh GET-NEXT trong SNMP, ®ã lµ hÖ thèng cÇn ph¶i truy cËp mét hµng t¹i mét thêi ®iÓm. §iÒu nµy cã
  7. thÓ lµm chËm qu¸ tr×nh ®i l¹i trªn c©y, ®Æc biÖt trong tr-êng hîp b¶ng lín. Th-êng th× hÖ thèng ph¶i quÐt vµ truy cËp toµn bé b¶ng. §Ó kh¾c phôc ®iÓm nµy, trong phiªn b¶n thø hai SNMPv2 ng-êi ta ®· thay lÖnh GET-NEXT b»ng lÖnh GET-BULK. LÖnh GET-BULK ®· truy cËp mét sè hµng liªn tôc võa vµo mét khung UDP. Ta cã thÓ nh×n nhËn viÖc nµy nh- lµ viÖc tæng quan ho¸ lÖnh GET-NEXT ®Ó c¶i thiÖn thêi gian truy cËp ®èi víi d÷ liÖu d¹ng b¶ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản