Công nghệ FPGA

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
426
lượt xem
207
download

Công nghệ FPGA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

FPGA là một vi mạch chứa các logic cells .Các logic cells thực hiện các mạch logic và được kết nối với nhau bởi ma trận kết nối và chuyển mạch lập trình được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ FPGA

 1. COÂNG NGHEÄ FPGA I. Giôùi thieäu linh kieän logic khaû trình II. Coâng ngheä laäp trình III. Caáu truùc FPGA toång quaùt IV. Caáu truùc FPGA haõng Xilinx V. Caáu truùc FPGA haõng Altera VI. Caáu truùc FPGA hoï Stratix (Altera) VII. Ngoân ngöõ moâ taû phaàn cöùng Verilog vaø VHDL VIII. Giôùi thieäu moät soá kit FPGA IX. Moät soá hoï FPGA cuûa caùc haõng 1 X. Kết luận
 2. I. LINH KIEÄN LOGIC KHAÛ TRÌNH - Tröôùc ñaây phaàn lôùn caùc loaïi linh kieän ñieän töû laø coá ñònh, khoâng laäp trình ñöôïc. - Caùc loaïi linh kieän logic khaû trình ñôn giaûn: EPROM, EEPROM, Flash ROM, PLD - Ñeå thuaän tieän cho vieäc thöû nghieäm, taïo maãu, phaùt trieån öùng ng duïng, saûn xuaát ôû quy moâ nhoû, ngöôøi ta ñaõ cheá taïo ra caùc linh ng kieän (thieát bò) logic khaû trình (Programmable Logic Devices), töùc laø caùc linh kieän soá coù theå ñöôïc caáu hình laïi nhieàu laàn cho caùc öùng duïng logic khaùc nhau ng ng - Goàm 2 loaïi chính: CPLD (Complex Programmable Logic Devices) vaø FPGA (Field Programmable Gate Array) - Caùc haõng saûn xuaát FPGA/CPLD: ALTERA, XILINX, ATMEL, QUICKLOGIC, ACTEL,… 2
 3. FPGA là gì? FPGA là một vi mạch chứa các logic cells. Các logic cells thực hiện các mạch logic và được kết nối với nhau bởi ma trận kết nối và chuyển mạch lập trình được. FPGA là tập hợp các phần tử rời rạc được kết nối theo một cách chung. 3
 4. II. COÂNG NGHEÄ LAÄP TRÌNH A. NGUYEÂN LYÙ ANTIFUSE: 1. Caáu truùc Antifuse: Antifuse: caàu chì nghòch Difussion: khuyeách taùn Laäp trình baèng doøng ñieän Hình 1: Caáu truùc Antifuse (haõng Actel) (a) Phaàn giao nhau (b) Hình veõ ñôn giaûn (c) Antifuse hoaït ñoäng nhö 1 coâng taéc 2. Öu khuyeát ñieåm: • Kích thöôùc nhoû • Quy trình cheá taïo khaùc vôùi coâng ngheä CMOS 4
 5. B. NGUYEÂN LYÙ TEÁ BAØO SRAM: 1. Caáu truùc teá baøo SRAM Hình 2: Caáu truùc teá baøo SRAM (haõng Xilinx) 2. Öu khuyeát ñieåm • Taùi söû duïng vaø naâng caáp thieát keá deã daøng. Caäp nhaät vaø thay ñoåi heä thoáng baèng taùi caáu hình phaàn cöùng tröïc tieáp. Coâng ngheä CMOS • Döõ lieäu bò maát khi nguoàn cung caáp bò ngaét. Kích thöôùc lôùn hôn 5 antifuse
 6. C. NGUYEÂN LYÙ UVEPROM VAØ EEPROM 1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng Transistor EPROM Hình 3: Caáu truùc transistor EPROM (haõng Xilinx) 2. Öu khuyeát ñieåm Taùi laäp trình khoâng caàn boä nhôù ngoaøi. Dieän tích nhoû Khoâng taùi caáu hình tröïc tieáp treân maïch 6
 7. III. CAÁU TRUÙC FPGA TOÅNG QUAÙT NG Caáu truùc FPGA goàm 3 phaàn: Logic Blocks (LBs), I/O Blocks (IOB), Interconnection 7
 8. IV. CAÁU TRUÙC FPGA HAÕNG XILINX Caáu truùc FPGA haõng Xilinx Caáu truùc FPGA Spartan II haõng Xilinx 8
 9. Spartan IIE • Là một họ linh kiện FPGA của hãng Xilinx 9
 10. Gồm các khối: • CLB: Một CLB gồm 4- logic-cell, Logic cell gồm 2 LUT giống nhau, mỗi LUT gồm 4-ngõ-vào, tín hiệu điều khiển và FF-D. Mỗi CLB gồm hai bộ điều khiển ngõ ra 3 trạng thái (BUFT). Mỗi BUFT có chân điều khiển và ngõ vào độc lập. 10
 11. • Đi dây: Công nghệ SRAM, General Routing Matrix (GRM) Local routing: I/O Routing: General Purpose Routing: Dedicated Routing: Global Routing: • IOB: tín hiệu vào qua 1 bộ đệm, tín hiệu ra qua bộ đệm 3 trạng thái, theo các chuẩn, bộ nhớ/giao tiếp Bus. Mỗi IOB gồm 3 Flip-Flop chia chung 1 tín hiệu Clock và các tín hiệu CE (Clock Enable), điều khiển độc lập cho từng Flip-Flop. 11
 12. • Khối chức năng RAM Block: gồm nhiều khối RAM, tổ chức thành hai cột, ở hai cạnh đứng của linh kiện. DLL (Delay Lock Loops): điều khiển xung clock, nhằm loại trừ độ lệch hoặc trì hoãn một khoảng thời gian giữa tín hiệu Clock ngõ vào và các xung Clock ngõ vào bên trong, giảm tối đa sự trì hoãn, tạo sự đồng bộ và tiết kiệm năng lượng. Mỗi DLL nối hai mạng Clock toàn cục. 12
 13. V. CAÁU TRUÙC FPGA HAÕNG ALTERA Cấu trúc CPLD MAX7000 Caáu truùc FPGA haõng Altera goàm: Logic Element / Look up Tables Programmable Interconnect Array I/O Block Cấu trúc MAX7000 gồm: • Logic Array Block • Macrocells • Programmable Interconnect Array • I/O control blocks 13
 14. MAX 7000 (t.t) Cấu trúc Logic Array Block • Một LAB bao gồm 16 Macrocells. • Các LAB được nối với nhau qua đường kết nối chung lập trình được Programmable Interconnect Array (PIA), các đường này sẽ 14 nối các macrocells và chân I/O. • 36 tín hiệu ngõ vào Macrocells
 15. MAX 7000 (t.t) Cấu trúc Macrocells Cấu trúc I/O • 1 Macrocell bao gồm 3 khối chức năng: Mảng logic, ma trận chọn thành phần tích (Product Term Select Matrix) và thanh ghi lập trình được (Programmable Register) • Thực hiện chức năng mạch tổ hợp hoặc mạch tuần tự • Parallel Logic Expanders cho phép nối các macrocell lại với nhau để tạo thành chức năng logic lớn hơn và Sharable Logic Khối I/O: Expanders mở rộng thành phần tích • Các chân I/O có thể cấu hình là ngõ vào, ngõ ra, 2 chiều 15 • Các chân I/O đệm 3 trạng thái
 16. Cấu trúc Flex10K • FLEX10K bao gồm các EAB (Embedded Array Block). Mỗi EAB gồm có 2048 bit, có thể tạo RAM, FOM, FIFO hoặc các chức năng logic tổng quát. Mỗi EAB gồm 100-600 cổng, có thể dùng độc lập hoặc kết hợp lại với nhau. Các EAB khi là RAM có thể là 256x8, 512x4, 1024x2, 2048x1. • Các mảng Logic bao gồm các LAB, mỗi LAB gồm 8 LE và một đường kết nối cục bộ. • Mỗi LE gồm 1 LUT (Look-up Table) 4 ngõ vào, 1 FlipFlop lập trình được và các đường để dành để ghép nối. • Các Interconnection theo hàng và cột, nối các LAB với nhau • Các IOE (I/O Element) chứa các I/O pin. Mỗi IOE gồm 1 bộ đệm 2 chiều và 1 FlipFlop có thể là ngõ vào/ra/2 chiều, hoặc thanh ghi vào/ra. • Ứng dụng của các EAB là tạo bộ nhớ, các bộ vi xử lý, vi điều khiển, lọc số,… 16
 17. Caáu truùc CPLD hoï Flex10K 17
 18. Caáu truùc CPLD hoï Flex10K (tt) Cấu trúc Logic array block Cấu trúc LE 18
 19. V. CAÁU TRUÙC FPGA HAÕNG ALTERA Caáu truùc FPGA haõng Altera goàm: Logic Element / Look up Tables Programmable Interconnect Array I/O Block Caáu truùc CPLD hoï Flex10K 19
 20. VI. CAÁU TRUÙC FPGA HOÏ STRATIX 1. CAÁU TRUÙC HOÏ STRATIX: - Goàm caùc LAB, Interconnection, caùc khoái boä nhôù vaø caùc khoái DSP - Caáu truùc 2 chieàu : haøng vaø coät, duøng coâng ngheä keát noái MultiTrack - Caùc chuoãi keát noái haøng vaø coät keát noái caùc LABs, khoái boä nhôù, IOE vaø DSP - Maûng logic bao goàm caùc LAB, moãi LAB goàm 10 LEs (LE laø 1 ñôn vò logic nhoû nhaèm thöïc hieän hieäu quaû nhöõng haøm logic). Caùc LAB ñöôïc nhoùm trong caùc haøng vaø coät xuyeân suoát trong linh kieän. - Caùc khoái boä nhôù goàm M512 RAM, M4K RAM, M-RAM thöïc hieän RAM, ROM, FIFO,… - Caùc chaân I/O ( IOE) ñaët ôû cuoái haøng vaø coät cuûa LAB. Moãi IOE goàm 1 boä ñeäm 2 chieàu, 6 thanh ghi cho caùc ngoõ vaøo/ra thanh ghi vaø ñieàu khieån - Caùc khoái DSP - Khoái PLLs. 20
Đồng bộ tài khoản