công nghệ hàn , chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
213
lượt xem
131
download

công nghệ hàn , chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàn khí là quá trình nung nóng vật hàn và que hàn đến trạng thái hàn: kim loại nóng chảy bằng ngọn lửa của khí cháy (C2H2; CH4 ; C6H6 …) với O2. Hàn khí có các đặc điểm sau: 5.1.2.Đặc điểm của hàn khí: Thiết bị hàn đơn giản và rẻ tiền.  Có thể hàn được nhiều vật liệu khác nhau như thép, gang, đồng, nhôm…  Hàn những vật liệu nhiệt độ chảy thấp, các kết cấu mỏng.  Nhược điểm lớn nhất của hàn khí là vật hàn dễ bị biến dạng, cong vênh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ hàn , chương 5

 1. Chöông 5: HAØN VAØ CAÉT BAÈNG KHÍ NG 5.1.KHAÙI NIEÄM: M: 5.2.VAÄT LIEÄU HAØN KHÍ: 5.3.THIEÁT BÒ HAØN KHÍ: 5.4.COÂNG NGHEÄ HAØN KHÍ: 5.5.CAÉT KIM LOAÏI BAÈNG KHÍ: NG
 2. 5.1.KHAÙI NIEÄM • 5.1.1.Thöïc chaát • 5.1.2.Ñaëc ñieåm cuûa haøn khí • 5.1.3.Coâng duïng cuûa haøn khí
 3. 5.1.1.Thöïc chaát: Haøn khí laø gì? Haøn khí laø quaù trình nung noùng vaät haøn vaø que haøn ñeán traïng thaùi haøn: kim loaïi noùng chaûy baèng ngoïn löûa cuûa khí chaùy (C2H2; CH4 ; C6H6 …) vôùi O2.
 4. 5.1.2.Ñaëc ñieåm cuûa haøn khí: Haøn khí coù caùc ñaëc ñieåm sau:  Thieát bò haøn ñôn giaûn vaø reû tieàn.  Coù theå haøn ñöôïc nhieàu vaät lieäu khaùc nhau nhö theùp, gang, ñoàng, nhoâm…  Haøn nhöõng vaät lieäu nhieät ñoä chaûy thaáp, caùc keát caáu moûng.  Nhöôïc ñieåm lôùn nhaát cuûa haøn khí laø vaät haøn deã bò bieán daïng, cong veânh, naêng suaát haøn thaáp hôn.
 5. 5.1.3.Coâng duïng cuûa haøn ng khí: Haøn khí coù caùc coâng duïng sau:  Haøn khí ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc nhaø maùy xí nghieäp vaø coâng tröôøng.  Ñoái vôùi moät soá theùp thöôøng, kim loaïi maøu, söõa chöõa caùc chi tieát ñuùc baèng gang, haøn noái caùc oáng coù ñöôøng kính nhoû vaø trung bình… haøn khí ñoùng vai troø khaù quan troïng.
 6. 5.2. VAÄT LIEÄU HAØN KHÍ: 5.2.1.Khí oxy(O2): 5.2.2.Khí Axetylen(C2H2): 5.2.3.Que haøn vaø thuoác haøn
 7. Ñeå haøn vaø caét ta duøng O2 coù ñoä tinh khieát cao goïi laø Oxy kyõ thuaät(noàng ñoä gaàn nhö nguyeân chaát 99.2%) duy trì söï chaùy raát toát. Oxy caøng tinh khieát thì toác ñoä caét caøng cao, meùp caét caøng goïn saïch vaø tieâu phí Oxy caøng ít. Ñeå saûn xuaát Oxy coù theå duøng 3 phöông phaùp:  Phöông phaùp hoùa hoïc: Duøng caùc phaûn öùng hoùa hoïc ñeå giaûi phoùng O2  Phöông phaùp ñieän phaân: Ñieän phaân nöôùc ñeå nhaän ñöôïc O2
 8.  Phöông phaùp phaân giaûi khoâng khí: Oxy ñöôïc ñieàu cheá töø phöông phaùp hoùa loûng khoâng khí, neùn khoâng khí döôùi aùp suaát cao sau ñoù cho bay hôi phaân caáp döïa vaøo ñieåm soâi cuûa N2 = - 1960C, Ar = -1860C, O2 = -1830C ñeå thu ñöôïc khí oxy(goïi laø Oxy kyõ thuaät). Oxy ñöôïc neùn ôû aùp suaát 150 at trong bình theùp coù dung tích 40 lit (bình coù theå chöùa 6m3 O2 ).Khí Oxy ñöôïc ñieàu cheá nhö vaäy coù ñoä nguyeân chaát coù theå ñaït töø 98  99.5%.
 9.  Khí Axetylen laø gì ? Laø khí chaùy, muøi haéc saûn xuaát baèng caùch cho ñaát ñeøn (CaC2) taùc duïng vôùi nöôùc H2O: CaC2 +H2O =Ca(OH)2 + C2H2 + Q Söï noå cuûa C2H2 coù theå xaûy ra khi aùp suaát cao, nhieät ñoä cao .
 10.  Hieän töôïng chaùy noå C2H2: ng  Neáu aùp suaát p >1.5 at vaø to>5000C thì C2H2 deã noå.  Neáu aùp suaát p
 11. 5.2.3.Que haøn -thuoác haøn:
 12. 1.Que haøn: Daây haøn coù Þ =(0.3 12)mm.  Que haøn phuï duøng ñeå boå sung kim loaïi cho moái haøn.  Que haøn ñeå haøn khí caàn phaûi:  tonc cuûa kim loaïi que haøn < tonc cuûa kim loaïi cô baûn.  Ñöôøng kính que haøn phaûi töông ñöông chieàu daøy vaät haøn.  Beà maët cuûa que haøn phaûi saïch.  Khoâng gaây hieän töôïng soâi laøm baén kim loaïi ra khoûi vuõng haøn.  Khoâng taïo caùc boït khí trong vuõng haøn vaø khoâng ñöa vaøo vuõng haøn caùc taïp chaát phi kim.
 13. 2.Thuoác haøn:  Taùc duïng cuûa thuoác haøn laø traùnh söï oxy hoùa kim loaïi cuûa moái haøn vaø loaïi boû caùc oâxit kim loaïi taïo thaønh trong quaù trình haøn.  Trong quaù trình haøn, thuoác haøn ñöa vaøo beå haøn seõ noùng chaûy ra vaø keát hôïp vôùi caùc Oxít ñeå taïo ra moät lôùp xæ deã noùng chaûy noåi leân treân beà maët beå haøn.  Thuoác haøn coù nhieäm vuï hoaøn nguyeân kim loaïi.  Tuøy theo tính chaát cuûa kim loaïi haøn maø duøng thuoác haøn coù tính axit hay bazô.
 14. 5.3. THIEÁT BÒ HAØN KHÍ: 1.Bình neùn: 2.Bình ñieàu cheá Axetylen: 3. Khoùa baûo hieåm: 4. Van giaûm aùp: 5. Moû haøn(moû caét): n(mo
 15.  Bình chöùa duøng ñeå chöùa khí neùn. Ñeå haøn vaø caét khí duøng bình chöùa coù dung tích 40 lít, aùp suaát coù theå ñeán 200 at.  Bình chöùa O2 coù theå chöùa ñöôïc 6 m3 O2, (V = 40l, p = 150 at).  Bình chöùa C2H2 coù dung tích 40 lít vaø aùp suaát p < 19 at+ than hoaït tính vaø axeâton.
 16. 2.Bình ñieàu cheá Axetylen: Duøng khi khoâng coù bình chöùa saün, xa choã saûn xuaát C2H2 . a.Phaân loaïi: b. Caùc loaïi thuøng ñieàu ng cheá Axeâtylen:
 17.  Theo naêng suaát:coù caùc loaïi 0.8; 1.25; 3.2; 5; 10; 20; 40; 80 m3/h.  Theo caùch laép ñaët coù loaïi di ñoäng vaø loaïi coá ñònh  Theo heä thoáng ñieàu chænh vaø theo söï taùc duïng giöõa CaC2 vôùi nöôùc.
 18. b.Caùc loaïi thuøng ñieàu cheá ng Axeâtylen : . Loaïi ñaù rôi vaøo nöôùc : . Loaïi nöôùc rôi vaøo ñaù : . Loaïi ñaù vaø nöôùc rôi tieáp xuùc nhau: . Loaïi hoãn hôïp:
 19.  Loaïi ñaù rôi vaøo nöôùc: Ñaát ñeøn chöùa trong pheãu 1, rôi xuoáng thuøng 4 qua cöûa 2. Sau khi taùc duïng vôùi nöôùc khí C2H2 theo oáng 3 ñi ra moû haøn. Baõ voâi toâi Ca(OH)2 loït qua saøng 6 xuoáng ñaùy thuøng 4 vaø ñöôïc thaùo ra ngoaøi baøng nuùt 5. (Hình)
 20.  Loaïi ñaù rôi vaøo nöôùc: • 1.Pheãu chöùa ñaát ñeøn • 2.Cöûa 1 • 3.OÁng daãn 2 3 6 • 4.Ñaùy thuøng • 5.Nuùt. 4 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản