intTypePromotion=4

Công nghệ in Flexo

Chia sẻ: Kieu Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

2
1.097
lượt xem
403
download

Công nghệ in Flexo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công nghệ in Flexo là một công nghệ in ra đời muộn nhất so với các công nghệ in có sử dụng khuôn in như: Typô, Offset, Ống Đồng, In Lưới...nhưng in Flexo đã chứng tỏ những ưu điểm vượt trội của nó khi in những sản phẩm đa dạng với chất lượng từ thấp đến cao, in trên nhiều vật liệu in khác nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ in Flexo

 1. COÂNG NGHEÄ IN FLEXO MUÏC LUÏC CHÖÔNG 1: DAÃN NHAÄP ......................................................................... 1 1.1 So saùnh phöông phaùp in Flexo vôùi caùc phöông phaùp in khaùc ...................... 1 1.1.1 Phöông phaùp in Typoâ........................................................................ 1 1.1.2 Phöông phaùp in Offset ...................................................................... 2 1.1.3 Phöông phaùp in OÁng ñoàng ................................................................ 3 1.1.4 Phöông phaùp in Flexo ...................................................................... 3 1.1.5 Khuynh höôùng phaùt trieån cuûa caùc phöông phaùp in ........................... 4 1.2 Caùc cô sôû cuûa phöông phaùp in Flexo............................................................ 5 1.2.1 Caáu hình cuûa ñôn vò in vôùi heä thoáng caáp möïc daïng hôû ..................... 5 1.2.2 Caáu hình cuûa ñôn vò in vôùi heä thoáng caáp möïc daïng kín .................... 6 CHÖÔNG 2: TAÏO MAÃU VAØ CHEÁ BAÛN ................................................ 8 2.1 Caùc vaán ñeà caàn löu yù khi taïo maãu ................................................................ 8 2.1.1 Taâm lyù .................................................................................................. 8 2.1.2 Tính thaåm myõ ........................................................................................ 8 2.1.3 Caùc yeâu caàu cô baûn ............................................................................... 8 2.1.4 Font chöõ ................................................................................................. 9 2.1.5 Overprint ............................................................................................... 9 2.1.6 Trapping ................................................................................................ 9 2.1.7 Khuoân beá (Die line) ............................................................................ 10 2.1.8 Hình aûnh Vector .................................................................................. 10 2.1.9 Hình aûnh Bitmap ................................................................................. 11 2.1.10 Maõ vaïch (Bar codes)......................................................................... 12 2.2 Caùc vaán ñeà caàn löu yù khi cheá baûn .............................................................. 12 2.2.1 Yeâu caàu chung ñoái vôùi phim aâm baûn duøng cheá taïo khuoân in baèng phöông phaùp quang hoùa ........................................................... 12 2.2.2 Ñöôøng cong giaûm taàng thöù (Cutback curve) ...................................... 13 2.3 In thöû .......................................................................................................... 15 2.3.1 Caùc phöông phaùp in thöû .................................................................. 15 2.3.2 So saùnh tính kinh teá vaø khaû naêng cuûa caùc phöông phaùp in thöû ....... 17 MUÏC LUÏC
 2. COÂNG NGHEÄ IN FLEXO 2.4 Quy trình cheá taïo khuoân in ....................................................................... 19 2.4.1 Cheá taïo khuoân in Flexo baèng phöông phaùp quang hoaù .................. 19 2.4.2 CTP trong phöông phaùp in Flexo . .................................................. 22 2.4.3 Khuoân in daïng truïc (lieân tuïc) .......................................................... 23 2.5 Baêng keo daùn baûn in .................................................................................. 26 2.6 Daùn baûn (Mounting)................................................................................... 27 CHÖÔNG 3: VAÄT LIEÄU IN ................................................................... 29 3.1 Giaáy in........................................................................................................ 29 3.1.1 Tính chaát vaät lyù ................................................................................. 29 3.1.2 Ñaëc ñieåm khi in treân giaáy ................................................................. 31 3.2 Carton gôïn soùng ......................................................................................... 31 3.2.1 Khaùi nieäm veà carton gôïn soùng ......................................................... 31 3.2.2 Ñaëc ñieåm khi in treân carton gôïn soùng ............................................... 32 3.3 Caùc loaïi maøng ñôn thoâng duïng .................................................................. 32 3.3.1 Tính chaát vaø caùc yeâu caàu chung ñoái vôùi maøng.................................. 33 3.3.2 Xöû lyù beà maët (xöû lyù Corona) ............................................................. 36 3.4 Möïc in ...................................................................................................... 38 3.4.1. Caùch löïa choïn möïc in phuø hôïp vôùi vaät lieäu ...................................... 38 3.4.2. Möïc in treân cô sôû dung moâi höõu cô ................................................... 39 3.4.3. Möïc in treân cô sôû nöôùc ...................................................................... 40 3.4.4. Möïc in UV......................................................................................... 41 3.4.5. Ñoä nhôùt cuûa möïc in ........................................................................... 42 3.4.6. Caùch pha möïc .................................................................................... 43 CHÖÔNG 4: MAÙY IN VAØ QUY TRÌNH IN........................................... 48 4.1 Caùc daïng maùy in ........................................................................................ 48 5.1.1 Maùy in daïng naèm (In-line Press) ...................................................... 48 5.1.2 Maùy in daïng choàng ñöùng (Stack Press)............................................. 49 5.1.3 Daïng haønh tinh (CI: Common Impression Press) ............................ 50 4.2 Truïc Anilox: Caùc thoâng soá kyõ thuaät vaø caùch löïa choïn truïc Anilox phuø hôïp vôùi saûn phaåm in. ............................................................... 52 MUÏC LUÏC
 3. COÂNG NGHEÄ IN FLEXO 4.2.1 Caáu truùc vaät lieäu vaø caùc phöông phaùp cheá taïo truïc Anilox ............... 52 4.2.2 Caáu truùc cell...................................................................................... 53 4.2.3 Theå tích chöùa möïc (Anilox volume) ................................................ 54 4.2.4 Taàn soá cell......................................................................................... 56 4.2.5 Moät soá baûng höôùng daãn caùch choïn Anilox ...................................... 59 4.3 Caùch baûo quaûn vaø veä sinh truïc Anilox ...................................................... 63 4.3.1 Phöông phaùp söû duïng caùc loaïi hoaù chaát ............................................ 63 4.3.2 Phöông phaùp phun Medium (Media Blast)....................................... 64 4.3.3 Phöông phaùp laøm saïch baèng soùng sieâu aâm (Ultrasonic Cleaning) ....................................................................... 66 4.3.4 Phöông phaùp laøm saïch baèng Laser (Laser Cleaning) ...................... 67 4.4 Quy trình in ................................................................................................ 68 4.4.1 Chuaån bò tröôùc khi baét ñaàu moät ñôn haøng môùi .................................. 68 4.4.2 In saûn löôïng....................................................................................... 69 4.4.3 Kieåm tra chaát löôïng in .................................................................... 71 4.4.4 Caùc loãi in thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc ................... 72 4.5 Moät soá caùc thieát bò ño duøng cho Flexo ...................................................... 76 CHÖÔNG 5: XU THEÁ PHAÙT TRIEÅN ..................................................... 77 5.1 Caùc daïng saûn phaåm ................................................................................... 77 5.2 Cheá baûn .......................................................................................................79 5.2.1 Coâng ngheä taïo tram tieân tieán .......................................................... 79 5.2.2 Coâng ngheä CTP............................................................................... 79 5.3 Maùy in ....................................................................................................... 80 5.3.1 Maùy in khoå nhoû ............................................................................... 80 5.3.2 Maùy in khoå trung bình .................................................................... 81 5.3.3 Maùy in khoå lôùn ................................................................................ 82 5.3.4 Coâng ngheä Geerless........................................................................ 82 5.4 Caùc phaàn meàm moâ phoûng ........................................................................ 83 MUÏC LUÏC
 4.  
 5.    
 6. 
 7.      !"#$%&&$%'()$*+ , 
 8. - - .  -#. 
 9. #$ ) 
 10.  /$ "$
 11. ,0$  $ #, 
 12.   
 13.   
 14.      ! " " #$ %&   & $'   
 15.   
 16.  &( 
 17.       )*
 18. + , -++  $.& $/ ' ) #. * 
 19. $ 
 20.  '  ! 0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2