intTypePromotion=3

Công nghệ khai thác dầu khí part 4

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
190
lượt xem
90
download

Công nghệ khai thác dầu khí part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỨC CHÊNH ÁP Möùc cheânh aùp caàn thieát ñeå tạo doøng saûn phaåm töø væa vaøo ñaùy gieáng được tính theo coâng thöùc: ΔP = Pv – {(H*γ )/10}*cosα = ΔpSKIN + ΔpLOST H: chiều cao cột chất lỏng trong giếng (m) γ: tỉ trọng của cột chất lỏng trong giếng (g/cm3) α: góc nghiêng của giếng (0) Pv : áp suất vỉa (at) Δpskin và Δplost : tương ứng tổn thất áp suất do hiệu ứng skin và dòng chảy từ vỉa vào giếng Công nghệ khai thác dầu khí 290 PGS. TS. Lê Phước Hảo PHƯƠNG PHÁP GỌI DÒNG SẢN PHẨM Để tạo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ khai thác dầu khí part 4

 1. MỨC CHÊNH ÁP Möùc cheânh aùp caàn thieát ñeå tạo doøng saûn phaåm töø væa vaøo ñaùy gieáng được tính theo coâng thöùc: ΔP = Pv – {(H*γ )/10}*cosα >= ΔpSKIN + ΔpLOST H: chiều cao cột chất lỏng trong giếng (m) γ: tỉ trọng của cột chất lỏng trong giếng (g/cm3) α: góc nghiêng của giếng (0) Pv : áp suất vỉa (at) Δpskin và Δplost : tương ứng tổn thất áp suất do hiệu ứng skin và dòng chảy từ vỉa vào giếng PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 290
 2. PHƯƠNG PHÁP GỌI DÒNG SẢN PHẨM Để tạo ra độ chênh áp cần thiết (giữa áp suất vỉa và áp suất đáy giếng), có thể: Giảm tỉ trọng chất lỏng trong giếng khoan Giảm chiều cao cột dung dịch trong giếng khoan Giảm đồng thời tỉ trọng lẫn chiều cao cột dung dịch trong giếng khoan Giảm trị số tổn thất áp suất skin PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 291
 3. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GOÏI DOØNG SAÛN PHAÅM Thay dung dịch Söû duïng nitô loûng Phöông phaùp gaslift Söû duïng heä boït Khí hoa cột dung dịch Bơm phun tia Duøng gaøu muùc hoaëc pit toâng PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 292
 4. PHÖÔNG PHAÙP THAY DUNG DÒCH Caùch tieán haønh: - Thaû coät oáng khai thaùc (OKT) xuoáng đến tầng sản phẩm -Bôm nöôùc vaøo khoaûng khoâng vaønh xuyeán, hoãn hôïp dung dòch seùt seõ ñi leân theo coät OKT (đoâi khi tieán haønh theo quy trình ngöôïc) Öu ñieåm: - Giaù trò aùp suaát thay ñoåi töø töø theo söï gia taêng cuûa coät chaát loûng thay theá, cho pheùp quan saùt aùp suaát gieáng toát. - Mang nhöõng vụn ñaù cöùng töø khoaûng baén mở vỉa theo coät OKT vôùi vaän toác töông ñoái lôùn Nhöôïc ñieåm: - Chæ taïo ñöôïc coät aùp nhaát ñònh - Maát nhieàu thôøi gian tuaàn hoaøn dung dòch ñaëc bieät laø khi væa coù aùp suaát dò thöôøng aâm hoaëc töông ñoái nhoû. Do vaäy phöông phaùp naøy aùp duïng cho nhöõng ñoái töôïng coù aùp suaát vaø ñoä thaám töông ñoái cao PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 293
 5. GOÏI DOØNG BAÈNG NITÔ LOÛNG Caùch tieán haønh: - Nitô loûng ñöôïc chöùa trong caùc boàn vôùi aùp suaát cao vaø ñöôïc bôm qua oáng meàm xuoáng tôùi ñaùy gieáng - Do aùp suaát thuõy tónh cuûa coät dung dòch trong gieáng nhoû hôn aùp suaát hoùa loûng cuûa nitô neân nitô loûng hoùa khí vôùi moät theå tích ñuû ñeå hoøa tan vaøo dung dòch, taïo möùc cheânh aùp caàn thieát PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 294
 6. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 295
 7. ÖU VAØ NHÖÔÏC ÑIEÅM Öu ñieåm: - Söû duïng nitô loûng ñeå goïi doøng caùc gieáng daàu coù ñoä an toaøn cao nhaát vì khoâng coù khaû naêng taïo hoãn hôïp noå vôùi khí trong væa - Thôøi gian goïi doøng nhanh - Taïo ñöôïc möùc cheânh aùp khaù lôùn - Raát hieäu quaû ñoái vôùi caùc gieáng sau khi tieán haønh nöùt væa thuyû löïc Nhöôïc ñieåm: - Chi phí raát cao - Khi gieáng bò nhieãm baån naëng thì hieäu quûa khoâng cao - Ñoøi hoûi thieát bò ñaëc bieät nhö maùy neùn nitô loûng, boàn chöùa vaø thieát bò thaû oáng meàm cuøng boä oáng meàm chuyeân duïng (phaûi nhaäp töø nöôùc ngoaøi) PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 296
 8. GOÏI DOØNG BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP GASLIFT Caùch tieán haønh - Laép van gaslift taïi ñoä saâu H nhoû hôn chieàu saâu toái ña Hmax maø maùy neùn khí coù theå haï ñöôïc möïc nöôùc ngoaøi caàn - Do cheânh aùp giöõa ngoaøi vaø trong caàn, taïi ñoù seõ coù moät phaàn khí töø ngoaøi caàn ñi vaøo trong caàn vaø baét ñaàu quaù trình khí hoùa coät nöôùc trong caàn - Quaù trình phaùt trieån ñoàng thôøi vôùi söï giaûm daàn aùp suaát trong caàn taïi vò trí ñaët van gaslift - Do ñoù möïc chaát loûng ngoaøi caàn ñöôïc ñaåy tôùi vò trí saâu hôn vaø döøng laïi khi ñaït traïng thaùi caân baèng aùp suaát giöõa trong caàn vaø ngoaøi caàn taïi maët tieáp xuùc khí neùn – nöôùc - Ñeå tieáp tuïc ñaåy xuoáng saâu hôn ta coù theå ñaët van gaslift thöù hai cao hôn vò trí caân baèng ñoù 20m PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 297
 9. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 298
 10. ÖU VAØ NHÖÔÏC ÑIEÅM Öu ñieåm - Möùc ñoä hoaù khí chaát loûng trong gieáng ñöôïc thöïc hieän moät caùch deã daøng ñaùp öùng chieàu saâu thieát keá - Coù theå bôm hoùa phaåm vaøo khí coâng taùc(khí neùn) ñeå taêng cöôøng khaû naêng laøm vieäc cuûa gieáng - Khí töï do vaø nhieät ñoä væa cao khoâng aûnh höôûng tôùi quùa trình laøm vieäc cuûa gieáng gaslift trong thôøi gian goïi doøng - Heä thoáng gaslift trung taâm cho pheùp cuøng moät luùc ñieàu khieån haøng loaït gieáng Nhöôïc ñieåm - Ñaàu tö ban ñaàu lôùn, chi phí khai thaùc moät taán daàu taêng PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 299
 11. PHÖÔNG PHAÙP GOÏI DOØNG BAÈNG SÖÛ DUÏNG HEÄ BOÏT Caùch tieán haønh: chaát boït thuoäc loaïi hai thaønh phaàn, khi bôm rieâng bieät(vôùi caùc chaát öùc cheá) xuoáng ñaùy gieáng, trong ñieàu kieän nhieät ñoä vaø aùp suaát nhaát ñònh, hai chaát naøy seõ phaûn öùng vôùi nhau vaø sinh boït. Sau khi hình thaønh, boït seõ chieám choã cuûa dung dòch ngay taïi ñaùy gieáng vaø hoøa tan daàn vaøo dung dòch, daãn ñeán laøm giaûm tæ troïng cuûa dung dòch. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 300
 12. PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 301
 13. ÖU VAØ NHÖÔÏC ÑIEÅM Öu ñieåm - Chi phí thaáp, thieát bò vaät tö ñôn giaûn - Hieäu quaû ñoái vôùi caùc gieáng coù chieàu saâu khoâng lôùn, möùc ñoä nhieãm baån vuøng caän ñaùy gieáng thaáp - Deã daøng ñieàu chænh tyû troïng cuûa heä dung dòch boït tröôùc khi bôm vaøo gieáng - Coù theå taän duïng caùc nguoàn khí cao aùp Nhöôïc ñieåm - Thôøi gian caàn thieát ñeå thöïc hieän moät voøng tuaàn hoaøn lôùn - Coâng taùc chuaån bò phaûi chu ñaùo, nhaát laø caùc maùy bôm, maùy neùn khí. - Khoù kieåm soaùt ñöôïc ñoä saâu taïo boït, khoâng khoáng cheá ñöôïc toác ñoä taïo boït vaø do boït taïo thaønh khaù beàn neân sau khi boït ñaõ leân tôùi mieäng gieáng, phaûi duøng hoùa chaát ñeå huûy boït - Do söû duïng nhieàu hoùa chaát neân giaù thaønh cuõng nhö laø tính ñoäc haïi cuûa phöông phaùp naøy raát cao PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 302
 14. CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN COÂNG TAÙC GOÏI DOØNG SAÛN PHAÅM Möùc ñoä hoaøn thieän gieáng Dung dòch khoan môû væa saûn phaåm Xi maêng traùm PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 303
 15. BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ KHAI THÁC DẦU KHÍ ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ COILED TUBING TRONG ÑO LOG, BAÉN MÔÛ VÆA, XÖÛ LYÙ AXIT VAØ CÖÙU SÖÏ COÁ Giảng viên : PGS.TS. Lê Phước Hảo Email : lphao@hcmut.edu.vn Tel : 84-8-8654086
 16. NOÄI DUNG - Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån - Caáu taïo cuûa thieát bò Coiled Tubing - ÖÙng duïng cuûa Coiled Tubing PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 305
 17. GIÔÙI THIEÄU - Coiled Tubing laø moät loaïi oáng theùp daøi lieân tuïc, coù ñoä beàn cao, ñöôïc quaán treân tang cuoän oáng vaø coù theå vaän chuyeån deã daøng baèng caùc phöông tieän chuyeân duïng - Moät cuoän coiled tubing thöôøng coù khoái löôïng khoaûng 40.000 lb (khoaûng 18.144 kg) - Thöôøng ñi keøm vôùi moät soá thieát bò phuï trôï (tang quaán oáng, ñaàu ñaåy coiled tubing, cabin ñieàu khieån) taïo thaønh moät boä thieát bò coiled tubing PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 306
 18. Quaù trình hình thaønh phaùt trieån - Naêm 1944: laàn ñaàu tieân coiled tubing ñöôïc söû duïng trong döï aùn PLUTO - Naêm 1960: Bowen Tools ñaõ thöïc hieän vaän chuyeån moät aêngten radio döôùi bieån baèng moät ñaàu ñaåy ngaàm - Naêm 1975: Uni-Flex giôùi thieäu moät ñaàu ñaåy oáng ñöôïc thieát keá môùi coù söï aûnh höôûng raát lôùn - Ñaàu 1980: Nhieàu thieát keá thay ñoåi vaø caûi tieán ñeå taêng cöôøng thieát bò coiled tubing - Naêm 1993: Quality Tubing ñöôïc nhaän baèng saùng cheá cho chuoãi oáng meàm lieân tuïc - Naêm 2002: AnTech Ltd phaùt minh veà boä duïng cuï ñaùy BHA, trôû thaønh phaùt minh ñöùng ñaàu trong soá 10 phaùt minh quan troïng nhaát trong ngaønh daàu khí PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 307
 19. Vaät lieäu cheá taïo Coiled Tubing Vaät lieäu Lónh vöïc aùp duïng Naêm Carbon Steel Toaøn boä 1962 HSLA Steel Toaøn boä. Ñang nghieân cöùu cho caùc öùng duïng 1980 yeâu caàu ñoä beàn cao Q & T Steel Bò haïn cheá veà khaû naêng haøn vaø tuoåi thoï 1991 Titanium Grade Thieát bò ñoàng taâm 1992 12 Titanium Grade Oáng khai thaùc ñaët giöõa caùc Packer 1996 18 13 CR-Ni Caàn thöû gieáng/oáng khai thaùc vaän toác cao 1997/1998 Stainless Composites Ñang nghieân cöùu 1997 PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 308
 20. Nhöõng coâng ty öùng duïng Coiled Tubing Coâng ty Soá thieát bò Coiled Tubing Schlumberger 200 BJ 159 Halliburton 100 Superior 34 Cudd 28 Surgutneftegas 19 Trican 19 Toång coäng 560 PGS. TS. Lê Phước Hảo Công nghệ khai thác dầu khí 309

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản