Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P4

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
150
lượt xem
82
download

Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho dòng điện có cường độ lớn chạy qua chi tiết hàn , chỗ tiếp xúc có điện trở lớn sẽ bị nung nóng kim loại vật hàn đến trạng thái hàn và nhờ tác dụng của lực cơ học , các vật hàn sẽ dính lại với nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P4

 1. Chöông 4: HAØØN ÑIEÄÄN TIEÁÁP XUÙÙC 4.1. THÖÏC THAÁT, ÑAËC ÑIEÅM & PHAÂN LOAÏI 4.2. HAØN ÑIEÄN TIEÁP XUÙC GIAÙP MOÁI 4.3. HAØN ÑIEÅM 4.4 HAØN ÑIEÄN TIEÁP XUÙC ÑÖÔØNG Quay veà
 2. 4.1.THÖÏC CHAÁT, ÑAËC ÑIEÅM VAØ PHAÂÂN LOAÏI: 4.1.1.Thöïc chaát: 4.1.2.Ñaëc ñieåm: 4 1 2 Ñaë ñiem: 4.1.3. Phaân loaïi: Quay veà
 3. 4.1.1Thöïc chaát: 4 1 1Thöc chat: Cho d Ch doøøng ñieään coùù cöôøng ñoää lôùn chaïy qua chi tieáát h øn, ñi öôø ñ h hi ti haø choã tieáp xuùc coù ñieän trôû lôùn seõ bò nung noùng kim loaïi vaät haøn ñeán trang thaùi haøn (chaûy loûng hoaëëc deûo) v nhôø taùc ï g ( vaø duïng cuûa löïc cô hoïc, caùc vaät haøn seõ dính chaéc laïi vôùi nhau. Theo ñònh luaät Jun – Lenxô thì khi cho doøng ñieän ñi qua moät vaät daãn seõ sinh ra nhieät löôïng Q: Q = 0,24RI2t 0 24RI Nhieät löôïng lôùn sinh ra treân beà maët tieáp xuùc seõ nung nong chuùng ñeán traïng thai han, noùng chung ñen trang thaùi haøn, sau ñoù duøng löïc eùp ñeå tao ño dung löc ep ñe taïo ñieàu kieän cho vieäc khueách taùn nguyeân töû, laøm cho caùc vaät haøn noái chaéc vôùi nhau.
 4. 4.1.2. 4 1 2 Ñaëc ñieåm: ñiem: Han ñieä tiep ù H ø ñi än ti á xuc coù cac ñ ëc ñiem sau: ù ñaë ñi å Chaát löôïng saûn phaåm cao. Co the han ñöôï C ù th å h ø ñöô c cac k át cau phöc t p, cac moi h ø ôû cac ù ket á höù taï ù ái han ô ù vò trí khoâng gian khaùc nhau, haøn ñöôïc caùc chi tieát coù tieát dieään nhoû. Deã daøng cô khí hoùa vaø töï ñoäng hoùa quaù trình coâng ngheä. Naêng suaát, chaát löôïng haøn cao. Tieát kieäm nguyeân vaät lieäu vaø naêng löôïng. Vì vaäy haøn ñieän tieáp xuùc ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc ngaønh cheáá taïo maùy, giao thoâng, coâng nghieäp tieâu duøng… The end
 5. 4.1.3.Phan loaïi: 4 1 3 Phaân loai: HAN HAØN ÑIEÄN TIEÁP XUÙC TIEP XUC Theo daïng moái haøn Theo loaïi doøng ñieän Haøn ñöôøng
 6. Haøn ñieåm coù: Moät ñieåm haøn Hai ñiem han H i ñi å h ø Noùng chaûy Gian ñoan Giaùn ñoaïn Haøn giaùp moái coù: Ñieän trô trôû Lieân tuïc QuayThe end veà
 7. 4.2.HAØN ÑIEÄN TIEÁP XUÙC GIAÙÙP MOÁÁI: 4.2.1.Thöïc chaát 4.2.2.Maùy haøn ñieään tieáp xuùc giaùp moái g 4.2.3.Coâ 4 2 3 C âng ngheää h øn ñi än tieááp xuùùc h haø ñieä i giap moái giaùp moi Quay veà
 8. 4 2 1Thöc chaát: 4.2.1Thöïc chat: Haø ñieä i H øn ñi än tieááp xuùùc giaùùp moáái laø moät daïng haøn aùp i löïc maø moái haøn ñöôïc thöïc hieän treân toaøn boä beà maët tieáp xuc cua xuùc cuûa chi tiet han. tieát haøn Nguyeân lyù laøm vieäc: Doøng ñieän haøn töø bieáán theáá haøn qua chi tieáát haøn ñaõ ñöôïc keïp chaët treân ñieän cöïc vaø ñöôïc eùp saùt vôùi nhau. Beà maët tiep xuc ñöôc nung nong lien tuc ñeán trang thaùi chay, tieáp xuùc ñöôïc noùng lieân tuïc ñen traïng thai chaûy sau ñoù döôùi taùc duïng cuûa löïc eùp cô hoïc P thöïc hieän eùp hình thaønh moái haøn. (Hình veõ)
 9. Px Px 1 Pe P Pe P l1 l2 2 3 4 U Sô ñoà nguyeân lyù haøn giaùp moái 1.Chi tieát haøn; 2.Cöïc cuûa maùy tieáp xuùc; 3.Bieán theá haøn moäät pha; 4.Coââng taééc h 4C The end
 10. 4.2.2.Maùy haøn ñieään tieáp xuùc giaùp moái: Theo cong suat cuûa maùy haøn coù: coâng suaát cua may han co: Maùy coù coâng suaát nhoû (1,5 ÷ 8)KVA: Dung ñeå han noi cac loaïi daây thep ñöông Duøng ñe haøn noái caùc loai day theùp ñöôøng kính (0,2÷6)mm (0 2÷6)mm Maùy coù coâng suaát lôùn 160 KVA: Co the han thep co tiet Coù theå haøn theùp coù tieát dieän 4000mm2 vôùi löïc ep vôi löc eùp P=160000KN. The end
 11. 4.2.3.Cong 4.2.3.Coâng ngheä haøn han tieáp xuùc giaùp moái: A.Yeu cau A Yeâu caàu B.Chuaåån bò chi tieáát tröôùc khi haøn C.Kyõ thuaät haøn Quay veà
 12. A.Yeu cau: A Yeâu caàu: Ñeåå ñaït ñöôïc chaáát löôïng moáái haøn toáát, quaù trình coâng ngheä haøn phaûi ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu sau: Haøn chaûy giaùn ñoaïn vaø haøn chaûy lieân tuïc. Laøm saïïch beà maëët tieáp xuùc khoâng bò oxy hoùa. ò y Chi tieát haøn khi gaù laép, keïp chaët phaûi ñoàng taâm. Nung noùng ñeu be maët tiep xuùc cuûa 2 chi tiet han. nong ñeàu beà tieáp xuc cua tieát haøn. Cheá ñoä haøn: tìm Ih(cöôøng ñoä doøng ñieän haøn), tính aùp löïc P, thôøi gian chi tieát tieáp xuùc vôùi nhau, dieään tích beà maëët tieáp g , xuùc. The end
 13. B.Chuaån bò chi tieát tröôùc khi haøn: Phoâ lieä h ñöôï l Ph âi li äu phaûûi ñöô c laøøm saïch gæ. æ Caùc phoâi lieäu coù tieát dieän tieáp xuùc khaùc nhau ñeàu phaûi gia cong ñeå coâng ñe kích thöôùc cua chung baèng nhau hoaëc gaàn baèng thöôc cuûa chuùng bang gan bang nhau vaø ñöôïc laøm saïch toát. The end
 14. C. Kyõ thuaäät haøn: y Haøn ñieään trôû: Haøn tieáp xuùc giaùp moái thöïc hieän baèng phöông phaùp haøn ñieän trô chæ thích öùng vôùi cac chi tiet co tieát dieän ngang trôû öng vôi caùc tieát coù tiet nhoû ñeán 100mm2 vaø thöïc hieän theo chu trình sau: I ,P , I P C h u t r ìn h h aøn t ieáp xuùc giaùp m oái τ ñieän t r ôû The end
 15. C. Kyõ thuaäät haøn: y Haøn tieáp xuùc giaùp moái noùng chaûy: Quaù trình haøn goàm 2 giai ñoaïn chính: giai ñoaïn nung noùng vaø giai ñoan eùp haøn. g ï Chu trình quan heä doøng ñieän haøn, löïc eùp vaø söï dòch chuyeån eùp chi tieát khi haøn nhö sau: y I,P,S I P Chu tr ình haøn tieáp xuùc giaùp moái τ noùn g chaûy The end
 16. 4.3.HAN ÑIEM: 4 3 HAØN ÑIEÅM: 4.3.1.Thöïc chaát 4.3.2.Ñaë ñiem 4 3 2 Ñaëc ñieåm 4.3.3.Thieáát bò haøn ñieååm Quay veà
 17. 4.3.1.Thöïc chaát: 4 3 1 Thöc chat: Haø ñi H øn ñieååm laøø phöông phaùùp haøøn ñieään tieááp xuùùc, caùùc moáái l höô h h ñi ti haøn khoâng thöïc hieän lieân tuïc treân toaøn boä chieàu daøi haøn ma maø chæ laø töøng ñiem rieâng bieät goïi la ñieåm haøn la töng ñieåm rieng goi laø ñiem han. Haøn ñieåm goàm haøn 1 ñieåm, haøn 2 ñieåm moät laàn, haøn nhieu ñiem va han ñiem nhieàu ñieåm vaø haøn ñieåm ñieän cöc gia. cöïc giaû.
 18. 4.3.2. 4 3 2 Ñaëc ñieåm: ñiem: Haø ñieå H øn ñi åm coùù nhöng ñ ëc ñieååm sau: höõ ñaë ñi Cho moái haøn beàn, ñeïp nhöng khoâng baûo ñaûm ñoä kín. Naê N êng suaáát h øn cao, d ã cô khí hoùùa vaøø töï ñ äng h ùa quaùù trình haø deã h ñoä hoù ì h saûn xuaát. Co the han tren cac keát cau khaùc nhau, Coù theå haøn treân caùc ket caáu khac nhau ñaëc bieät tren caùc treân cac keát caáu phöùc taïp. Quay veà
 19. 4.3.3.Thiet han ñiem: 4 3 3 Thieát bò haøn ñieåm: Maùy haøn ñieåm thöïc hieän eùp baèng khí neùn duøng ñeå haøn thep thaáp coù theùp C thap co S =(0.2 ÷2)mm (0 2 ÷2)mm. Maùy haøn ñieåm coù coâng suaát 85 KVA, vôùi löïc eùp 16000N ñe han theùp hôp ñeå haøn thep hôïp kim co S =(0.3 ÷2 5 )mm. coù =(0 3 ÷2.5 )mm (Hình) Quay veà
 20. 4.3.3.Thiet han ñiem: 4 3 3 Thieát bò haøn ñieåm: U P U P P P a) b) Sô ñoà haøn ñieåm 2 phía (a)va 1 phía (b) ño han ñiem (a)vaø Quay veà
Đồng bộ tài khoản