Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P5

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
164
lượt xem
104
download

Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàn khí là quá trình nung nóng vật hàn và que hàn đến trạng thái hàn : kim loại nóng chảy bằng ngọn lửa của khí cháy với O2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ kim loại - Công nghệ hàn P5

 1. Chöông 5: HAØØN VAØØ CAÉÉT BAÈÈNG KHÍ 5.1.KHAÙ 5.1.KHAÙÙI NIEÄÄM: 5.2.VAÄ 5.2. 5 2 VAÄT LIEÄU HAØN KHÍ HAN KHÍ: 5.3.THIET 5.3.THIET 5 3 THIEÁT BÒ HAN KHÍ: HAØN 5.4.CONG 5.4.CONG 5 4 COÂNG NGHEÄ HAØN KHÍ: HAN 5.5.CAÉ 5.5.CAÉT KIM LOAÏI BAÈNG KHÍ:
 2. 5 1 KHAÙI NIEÄM 5.1.KHAI • 5.1.1.Thöïc chaát • 5 1 2 Ñ c ñi åm cuûûa haøøn khí 5.1.2.Ñaë ñieå h • 5 1 3 Coâng duïng cuûa haøn khí 5.1.3.Cong dung cua han
 3. 5.1.1.Thöïc chaát: 5 1 1 Thöc chat: Han H ø khí laø gì? l ì? Haøn khí laø quaù trình nung noùng vaät haøn vaø que haøn ñeáán traïng thaùi haøn: kim loaïi noùng chaûy baèèng ngoïn löûa cuûa khí chaùy (C2H2; CH4 ; C6H6 …) vôùi O2.
 4. 5.1.2.Ñaë ñieåm cuûa haøn 5 1 2 Ñaëc ñiem cua han khí: Han Haøn khí coù caùc ñaëc ñiem sau: co cac ñieåm Thieát bò haøn ñôn giaûn vaø reû tieàn. Coù h h ñ C ù theåå haøøn ñöôïc nhieààu vaäät lieääu khaùùc nhau nhö hi li kh h h theùp, gang, ñoàng, nhoâm… Haø höõ H øn nhöng vaäät li äu nhieäät ñoää chaûûy thaááp, caùùc keáát lieä hi ñ h th k caáu moûng. Nhöôïc ñieåm lôn nhaát cua haøn Nhöôc ñiem lôùn nhat cuûa han khí la vaät haøn de bò laø han deã bieán daïng, cong veânh, naêng suaát haøn thaáp hôn.
 5. 5.1.3.Cong dung cuûa han 5 1 3 Coâng duïng cua haøn khí: Han Haøn khí coù caùc coâng dung sau: co cac cong duïng Haøn khí ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc nhaø maùy xí nghieäp vaø coâng tröông. va cong tröôøng Ñoái vôùi moät soá theùp thöôøng, kim loaïi maøu, söõa chöa cac chöõa caùc chi tiet ñuùc baèng gang han noái caùc ong tieát ñuc bang gang, haøn noi cac oáng coù ñöôøng kính nhoû vaø trung bình… haøn khí ñoùng vai troø khaù quan troïïng. q g
 6. 5.2. VAÄT LIEÄU HAN KHÍ: 52 HAØN 5.2.1.Khí oxy(O 5.2.1.Khí oxy(O2): 5.2.2.Khí Axetylen(C 5.2.2.Khí Axetylen(C2H2): 5.2.3.Que 5.2.3.Que haøn vaø thuoác haøn:
 7. 5.2.1.Khí 5 2 1 Khí Oxy: Ñe han va cat duøng Ñeå haøn vaø caét ta dung O2 coù ñoä tinh khieát cao co khiet goïi laø Oxy kyõ thuaät(noàng ñoä gaàn nhö nguyeân chaát 99.2%) duy trì söï chaùy raát toát. Oxy caøng tinh 99 ) y y khieát thì toác ñoä caét caøng cao, meùp caét caøng goïn saïch vaø tieâu phí Oxy caøng ít. Ñeå saûn xuaát Oxy coù theå duøng 3 phöông phaùp: Phöông phaùp hoùa hoïc: Duøng caùc phaûn öùng hoùa hoïc ñeå giaûi phoùng O2 Phöông p p ñieään phaân: g phaù p Ñieän phaân nöôùc ñeå nhaän ñöôïc O2
 8. Phöông phaùp phaân giaûi khoâng khí: Oxy ñöôc ñieà che tö O ñöôïc ñieu cheá töø phöông phaùp hoùa loûng phap hoa long khoâng khí, neùn khoâng khí döôùi aùp suaát cao sau ñoù cho bay hôi phaân cap döïa vaøo ñieåm soâi cua N2 = - phan caáp döa vao ñiem soi cuûa 1960C, Ar = -1860C, O2 = -1830C ñeå thu ñöôïc khí oxy(goïi laø Oxy kyõ thuaät). Oxy ñöôïc neùn ôû aùp suaát 150 at trong bình theùp coù dung tích 40 lit (bình coù theå chöùa 6m3 O2 ).Khí Oxy ñöôïc ñieàu cheá nhö vaäy coù ñoä nguyeân chaát coù theå ñaït töø 98 ÷ 99.5%.
 9. 5.2.2.Khí 5 2 2 Khí Axetylen: Khí Axetylen laø gì ? Laø khí chaùy, muøi haéc saûn xuaát baèng caùch cho ñaát ñeøn (CaC2) taùc duïng vôùi nöôùc H2O: CaC2 +H2O =Ca(OH)2 + C2H2↑ + Q Söï noå cuûa C2H2 coù theå xaûy ra khi aùp suaát cao, nhieät ñoä cao .
 10. Hieän töôïng chaùy noå C2H2: Neáu aùp suaát p >1.5 at vaø to>5000C thì C2H2 deã noå. Neááu aùp suaáát p
 11. 5.2.3.Que haøn -thuoác han thuoc haøn: 1.Que haøn: 1. 1 Que han: 2.Thuoá 2.Thuoáác haøn:
 12. 1.Que haøn: Daâ h ø D ây han coù Þ =(0.3 ÷12)mm. (0 3 12) Que haøn phuï duøng ñeå boå sung kim loaïi cho moái haøn. Que h ñ h Q haøøn ñeåå haøøn khí caààn phaûûi: h tonc cuûa kim loaïi que haøn < tonc cuûa kim loaïi cô baûn. Ñöôøng kính que haøn phaûi töông ñöông chieààu daøy vaät haøn. Beà B à maët cuûûa que h øn phaûûi saïch. haø h h Khoâng gaây hieän töôïng soâi laøm baén kim loaïi ra khoûi vuõõng h øn. haø Khoâng taïo caùc boït khí trong vuõng haøn vaø khoâng ñöa vao vuõng haøn cac tap chaát vaøo vung han caùc taïp chat phi kim.kim
 13. 2.Thuoc haøn: 2 Thuoác han: Taùc duïïng cuûa thuoác haøn laø traùnh söïï oxy hoùa kim y loaïi cuûa moái haøn vaø loaïi boû caùc oâxit kim loaïi taïo thaønh trong quaù trình haøn. Trong quaù trình haøn, thuoác haøn ñöa vaøo beå haøn seõ noùng chaûy ra vaø keát hôïp vôùi caùc Oxít ñeå taïo ra moäät lôùùp xæ deãã noùùng chaûûy noååi leâân treâân beàà maët beåå l æd h l b b haøn. Thuoá haø Th ác h øn coùù nhieääm vuï h øn nguyeâân ki loaïi. hi hoaø kim l Tuøy theo tính chaát cuûa kim loaïi haøn maø duøng thuoc han co thuoác haøn coù tính axit hay bazô bazô.
 14. 5.3. THIET BÒ HAN KHÍ: 5 3 THIEÁT HAØN 1.Bình 1.Bình 1 Bì h neùùn: 2.Bình ñieu che 2. 2 Bình ñieàu cheá Axetylen: 3. Khoa baûo hiem: 3 Khoùa bao hieåm: 4. 4 Van giaûm ap: giam ap: aùp 5. Mo han(mo cat): 5 Moû haøn(moû caét):
 15. 1.Bình nen 1 Bình neùn : Bình chöùa duøng ñeå chöùa khí neùn. Ñeå haøn vaø caét khí duøng bình chöùa coù dung tích 40 lít, aùp suaát coù theå ñeán 200 at. Bình chöùa O2 coù theå chöùa ñöôïc 6 m3 O2, (V = 40l, p = 150 at). Bình chöùa C2H2 coù dung tích 40 lít vaø aùp suaát p < 19 at+ than hoaït tính vaø axeâton.
 16. 2.Bình ñieu che 2 Bình ñieàu cheá Axetylen: Duøng khi khoâng coù bình chöùa saün, xa choã saûn xuaát C2H2 . a.Phaâ l a.Ph ân loaïi: Phaâ b. Caù l b C ùc loaïi thuøøng ñieààu h ñi che Axetylen: cheá Axeâtylen:
 17. a Phaân loai: a. Phan loaïi: Theo naêng suaát:coù caùc loaïi 0.8; 1.25; 3.2; 5; 10; 20; 40; 80 m3/h. Theo caùch laép ñaët coù loaïi di ñoäng vaø loaïi coá ñònh Theo heä thoáng ñieàu chænh vaø theo söï taùc duïng giöõa CaC2 vôùi nöôùc.
 18. b.Caùc loaïi thuøng ñieàu cheá Axeâtylen : . Loaïi ñaù rôi vaøo nöôùc : . Loaïi nöôùc Loai nöôc rôi vao ña : vaøo ñaù . Loaïi ñaù vaø nöôùc rôi tieáp xuùc nhau: . Loaïi hoãn hôïp:
 19. Loaïi ñaù rôi vao nöôùc: Loai ña vaøo nöôc: Ñaát ñeøn chöùa trong pheãu 1, rôi xuoáng thuøng 4 q qua cöûa 2. Sau khi taùc duïng vôùi nöôùc khí C2H2 theo oáng 3 ñi ra moû haøn. Baõ voâi toâi Ca(OH)2 loït qua saøng 6 xuoáng ñaùy thuøng 4 vaø ñöôïc thaùo ra ngoaøøi baøøng nuùùt 5 b 5. (Hình)
 20. Loaïi ñaù rôi vao nöôùc: Loai ña vaøo nöôc: • 1.Pheu chöùa ñaát ñen 1 Pheãu chöa ñat ñeøn • 2.Cöûa 1 • 3.Ong daãn 3 OÁng dan 2 6 3 • 4.Ñaùy thuøng • 5.Nuù 5 N ùt. 4 5
Đồng bộ tài khoản