intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghệ mạ xoa với nano compozit Ni-TiO2, SiC

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

124
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chi tiết máy hoạt động thường xuyên sẽ bị hao mòn do ma sát làm giảm độ chính xác và chất lượng của thiết bị cũng như sản phẩm do thiết bị tạo ra. Vì vậy đến giới hạn hao mòn nhất định sẽ phải thay thế hoặc sửa chữa phục hồi nhằm giảm chi phí. So với các kỹ thuật phục hội chi tiết bị mài mòn bằng công nghệ mạ điện hóa, đặc biệt công nghệ mạ "không phải sử dụng bề mạ" còn được gọi là mạ xoa" có nhiều lợi thế về đầu tư, tiết kiệm thời gian tháo gỡ, không cần vận chuyển đến xưởng mạ. Vì vậy mạ phục hồi chi tiết máy hư hỏng bằng các kim loại như đồng, niken, crôm đã trở nên phổ biến mạ tổ hợp với các hạt trơ, cứng đặc biệt các hạt có kích thước nanô như SiO2, TiO2, Al2O3 cacbon graphit hoặc SiC đang được nghiên cứu bằng công nghệ mạ xoa. Nhằm triển khai vào thực tiễn cho ông nghệ chế tạo máy ở Việt Nam, bài báo trình bày khả năng tốc độ mạ xoa bằng dung dịch composit Ni-SiC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ mạ xoa với nano compozit Ni-TiO2, SiC

TAP CHi HOA HOC TAP 49(1), 79-83 THANG 2 NAM 2011<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CONG NGHE MA XOA VOI NANO COMPOZIT Ni-TIOz, SiC<br /> D^o Khanh Du, Nguyin Duy Ket, Nguyen Diic Hiing<br /> Viin Hda hpc - Vdt Hiu, Viin Khoa hpc Ky thudt Qudn su<br /> Din Tda soan 31-5-2010<br /> <br /> <br /> Abstract<br /> The bmsh electroplating not only recovers defective areas of machine parts caused by abrasion but also improves<br /> the quality of plating surfaces better by using this composite plating solution with inert and rigid particles, especially the<br /> nanoparticles such as TiO:, SiC. The purpose of this article was to determine the solution compositions Ni-Ti02, Ni-SiC<br /> plating in order to enhance the efficiency and the physico-mechanical properties of plating layers. Results showed that<br /> using of solution NiCb, NH4CI, (NH4)3C6H507 with nanoparticle Ti02 (5.5 g/I), SiC (4.2 g/I) the plating rate can be<br /> increased to 100 mA/dm^ and the efficiency as well as the physico-mechanical properties of plating layers was<br /> improved.<br /> <br /> I.MCJDAU Ti02, SiC: 1 - 6% (trgng lugng).<br /> Cdc chi tilt mdy boat ddng thudng xuyin se bj Cdc phuomg phdp nghiln ciiu:<br /> hao mdn do ma sat [1] ldm gidm do chinh xdc vd - Do dudng cong phdn cyc (DCPC) dugc thyc<br /> chat lugng ciia thilt bj ciing nhu sdn phdm do thilt hiln trin mdy Auto Lab 30 ciia Hd Lan vd chup dnh<br /> bj tao ra. Vi vdy din gidi ban hao mdn nhdt djnh se hiin vi diln tir quit (SEM) trin mdy Jenon 66110<br /> phdi thay thi hoac sira chiia phuc hdi nham gidm chi cua Nhdt Ban tai Vien Hda hgc - Vdt lieu.<br /> phi. So vdi cdc ky thudt phuc hdi chi tilt bj mai mdn Xdc djnh thanh phdn cdc chat ciia bl mat vat<br /> bang cdng nghe co nhilt nhu hdn dap, phun phu,... ma bdng phi EDX bang may IEOL-JSM-6490LV<br /> cong nghe ma diln hda, dac bilt cdng nghe ma tai Vien Khoa hgc Cdng nghe Viet Nam.<br /> "khong phai su dyng bi ma" [2] cdn dugc ggi Id "ma<br /> xoa" [3] cd nhiiu lgi thi vi ddu tu, tiit kilm thdi Do Cling tl vi dugc xdc djnh trin mdy do do<br /> gian thdo gid, khdng cdn van chuyin din xudng ma. Cling hiin vi quang hgc HX 1000 cua Trung Qudc<br /> Vi vdy ma phuc hdi chi tiit mdy hu hdng bang cdc tai Vien Cdng nghe Tdng cue CNQP.<br /> kim loai nhu ddng, niken, crdm da trd nin phd biln<br /> [3 - 5]. Dl tang tinh chdt ca ly cua ldp ma phyc hdi, 3. KET QUA VA T H A O LUAN<br /> ma td hgp vdi cdc hat tro, ciing, dac bilt cdc hat cd<br /> kich thudc nano nhu Si02 [6], Tib2 [7], AI2O3 [8] Anh hudng ciia ndng do cdc thdnh phdn dugc su<br /> cacbon graphit [9] hoac SiC [10] dang dugc nghiln dyng trong dung djch ma niken tdc do cao vdi cdc<br /> ciiu bang cdng nghe ma xoa. Nham triln khai vdo chat NiCl2, NH4CI, (NH4)3C6H507 dugc tiinh bdy tai<br /> thyc tien cho cdng nghe chl tao mdy d Viet Nam, hinh 1. Kit qud tir hinh 1 cho thdy, khi ndng do cdc<br /> bai bdo trinh bdy khd nang tang tdc do ma xoa bang thdnh phdn tiong dung djch ma tang diu thay ddi<br /> dung djch composit Ni-SiC. phdn cyc catdt Id co sd dk diiu khiln kha ndng ma.<br /> Khi ndng do NiCl2 nhd (250 g/l) lugng chdt tao<br /> phiic: NH4CI va (NH4)3C6H507 du, cdc phiic cua<br /> 2. PHUONG PHAP NGHIEN CUtJ niken bin vimg, khd phdng diln nin do phdn cyc<br /> ldn. Khi tang ndng do NiCl2 trong khodng 350 din<br /> Cac hod chdt tinh khiit phdn tich (PA): 450 g/l tuomg ling vdi do bin ciia phiic tuomg ddi dn<br /> NiCl2.6H20, NH4CI, (NH4)3C6H507, su dung dk djnh, cdc dudng cong phdn cyc thay ddi it.<br /> nghiln cuu dugc nhap tii Trung Qudc cdn hat Ti02,<br /> Sic vdi kich thudc trung binh 10 nm dugc nhdp tir Khi tdng ndng do NiCl2 tdi 550 g/l chdt tao phiic<br /> Merk. Diln cyc andt tra Ti/Ru02 dugc chi tao tir bj thiiu, phiic ciia niken kim bin nin do phdn cyc<br /> hoa chdt RuCls cua hang Mecrk [11]. Thdnh phdn gidm, vi vay niu ma d ndng do ndy Idp ma se thd.<br /> cua dung djch ma xoa dugc chgn Id: Tir vj tri cdc DCPC cho thdy ndng do NiCl2 phu hgp<br /> NiCb.dHzO: 250 - 550 g/I, ndm trong khodng 450 -H 500 g/l.<br /> Trong dung djch ma da chgn, Ni^"^ nam d 2 dang<br /> -NH4CI:80-550g/I,<br /> phuc vdi amoni vd xitrat, tiong dd hang sd bin cua<br /> - (NH4)3C6H507: 30 - 80 g/I, phiic niken vdi xitiat cao hom nin ty II cua chiing tiong<br /> 79<br /> TCHH, T.49 (1), 2011 Cdng nghi mg xoa vdi...<br /> <br /> dung djch cunp cao hom. Trong khodng ndng do todn bg ion Ni^^ da tao phiic hit thi se xdy ra su chuyin<br /> NH4CI tii 45 den 90 g/l do lugng xitiat chua du tao djch ndng dg phiic gitta niken tiong phiic xitiat bin<br /> phirc hit vdi Ni nin mgt phdn ion Ni ndm d tiang hom sang niken frong phirc amoni kim ben lam gidm<br /> thai ty do, cd do phdn cyc nhd nin tang ndng dg phdn cyc. Ndng dg NH4CI cdng cao cdng lam gidm<br /> NH4CI se tang lugng phirc cua niken vdi amoni vd tang phdn cyc nen nong dg amoni clorua hgp ly dugc chgn<br /> phan cyc. Khi tiip tyc tang nong dg NH4CI den khi Id 120 g/l img vdi ndng dg NiCl2 Id 500 g/l.<br /> <br /> <br /> <br /> -OOM<br /> E . -0.08 -0,14 • C.H.7N.O, 20<br /> u Ni350 E • NH.CI 49<br /> —• NI2S0 u -0,07 — NH.CI to -012<br /> C,H,rN.O7 40 /<br /> NH.C1110 c.H.,N,o,ao .•<br /> £ -0 06 NI450<br /> NIS50<br /> .' . -0,06 NH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2