công nghệ sấy đường thùng quay

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

1
610
lượt xem
265
download

công nghệ sấy đường thùng quay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

một trong những công đoạn quan trọng hỗ trợ đắc lực trong công nghệ sản xuất đường là công nghệ sấy đường sau khi tinh thể đường được tạo ra. việc sấy đường sẽ giúp cho việc bảo quản, và vận chuyển đường được thuận lợi, nên công đoạn sấy đường là công đoạn không thể thiếu được trong công nghệ sản xuất đường cát....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ sấy đường thùng quay

 1. ! " # "$ % ! & " ' "$ ! $ ( ) ! " * ( ) + !, # , , , ( - . % + " + / ( ) + + + "+ + '0 + + % ! # ( ( " + + + + + " + ( ) + ' ! 1 ( 1 , ( ! " ( ( ) + 2 / , , , ' 9 3 * '4567 8 ' : + ( * 5;< 55=>' 3 $ ( , , >?@, # A ,B ) ,- C D + E + ' ( + A ' : + : + = = > ? 8 == > ? 8 == = 67'@= ;= @56'9= = 7='4= 6= 9@='4= @= @=9'7= 5= 9;@'@= 9= @ 7'4= 7= F 4'6= F= @95' = == F56'@= 4= @;=' =
 2. $ 1 $ G!H I 6J + # ( ! A K A ' + > @ H @@ L MH @ L → > ; H @ L; M>;H @ L; N ( ! ( + ( + ' C $ + 1 $ $ + 'N ( !$ ( ) + ! ( * . + ) $ D# ! ( , # ! (' O 1 ( + $ + " + ( ( (' !H P5
 3. ! "# $ %&"# ' " () * ! "# * +* , -./ ' 01 2 ? S ! ( ( # T ! ! ! ' : ! / # ! ! + ( + !$ + ' ! / # % $ $ 1 ! ! ( , ( ! ,+ O # # ' 0S U ( ) ( ) % ! ( !$ # ! ! ' 3 ( ( S * & ,+ + U ! $ ' 01 $ + ( ! " T & 1 # % # ( ( V+ G , (J+ V+ & + # V ' - + + ( " ' C U + % , + ( S + $ *# # ! ! " + ( S ( ) # , U ': , % + $ % !' S ! !, + + + S ( ) ' 01 $ ( ) # , O ( ) ' -- : / ( S , ! & + "# + " ! ( ! ( 'H S ( ) + ! ( " ': ") S " # T ' 0 ! & S + ! ! ! + %# ': * ! # T + + V !# T $ D !) , ! # T # ) # ) ': ! ! ! + O # * # T $ + V , & , ' -- Q@ R' N ! ! + *
 4. • + " * ( ' 1' W O + " ' C # ) O + G ===X8.J' • : " * 3 , ! 1 + ' : + ! + ' ? ( ! " $ D# D $ # , ' > $ 1 O # T ( ) ' : ( ! " ( ! " + ' • W? + ' • W? !) ' • W? # ) , & ' # + O! # + * • W? W • W? • W? • W? 1+ • W? • W? ! • W? ! ( > ( S + *B + " " " # O ': " ( + ! % ( ( S # " '> " S " 1 " S " ( 'Y S "$ D & F
 5. + # +' " ( " + %# "$ # ! ! * C ( ' C # + " " ( G J M + ( + O # S + ( ( " '> $ 1 , , D ! 1 , , ( ' M + ( "$ + " # O ' C ( S # %+ ( , # ! $ S $ ' C ( + " K < 1 S " (! 1 1, + E + $ D$ ' # # # # " $ , ( + ! " K 1< 'H % ( + !' 4
 6. ! "# $$ #$ +$ $)3 * ! "# +" $)- 4)- ? % + + ( ' , ! O ! ( "# $ " # ( = 1 ( S ' + + O ) ' + O O ! [ T ( * 8 4< 84=' + G '4
 7. $$/9/ " : 6; K 1< G ( + ===> J > G # J > # ' > # /! + ( G ! S ) J' $$/>/ ; 7 01 + " # ! (, + + K ! 02? :? + " + 02? + " # & (' :? ) + " # (# + ! 1 ' 6
 8. ! "# $$$ $)- 4)- $)- ?@ , -. A"# ' . $$$/5/ B" ? C"# ( 3 - 0 + ! * " + # + * X ^ FZ' " + * X@ ^ Z' : + 1 K * = ^ @9';=>' " + * ϕ = ^ 54Z' : + 1 # * ^ ===>' : + 1 ( # * @ ^ F==>' : & ! * B ^ 4== 8 ' O # ( E H ' " + 1 K * ϕ ^ @'@FZ' " + 1 ( W?* ϕ ^ 67'; − − 6'4 @5 Q9R' = = = − − ( W? B@* 6' @6 Q9R' = − = − = 3 + S G + " # T JB * B ^ B G < X J ^ B@G < X@J 6'F @6 Q9R' = − = 2 :? # ($ * = ( ) 6' 9 9 Q9R − 0 ) , )@ " ( 1 K ( # ' 5
 9. C ( + _ b^7 GW ( =' @=6 Q9RJ ' = = 1 $ = ÷ @=6 Q9R 2 ^;C ' 6F Q@R = π = π = = 7
 10. > + 1 " * C ^ ' > $ * 2 ^ ;c ^ ; ' * ;' F@ 65 Q@R τ = τ = = ;'97 6F Q@R τ = α * ( , ^5 8! G @=4 Q9RJ' * + O 1 " + ( 02?' > ) ^ ='F G 6; Q@RJ' * $ ' > ^ =,4' G 6; Q@RJ' α* ( α ^@,4 " !@ @@ QF R' τ = ≈ 0 τ ≥τ ! ' : + + ! ! = − τ+ =' @ = Q9 R' + ω ω *= ω +ω + " #S =' = @ = Q9R' ω = + = =
 11. = − + ≈ ;9=> + > + " : = ρ σ G aJ F< 5 95 QFR' σ * σ ^ ='=6 W ( F 0@* + 02? ( W? ,=> 0@ ^ @ e5 F Q9R 0@ ^ F= e 5 ^ 9@=>
 12. − = = d8 " > # T & * " Y $ $ ( −β π f$ ^ − π 9 f$ ^ = 0 β + '> β ^ ='@4 2 " 1 ( :? S 0 * 9 0 ^ 2= ^ '=77c 74=';9 ^@ F9'6F G 8 J 2 " 1 ( :? S 0@ 9 0@ ^ @ 2 ^ ='7;@c 74=';9 ^ 56;'4 G 8 J 2 " 1 #S 0# # T * 0 # ^ ='4G 0 M 0@ J , 98 9 0 # ^ ='4G@ F9'6FM 56;'4 J^@= =, @; 8 9 ^ =,4; 8' 0 , @ " 1 1 " ( 1 9 W? 8 33' ! 4 Q9R S + * 9 ^ ,=77 8 33 9 @^=,7;@ 8 33 + * X2 ^ = = B ( + :? S X ^ ' 4 8 : + $ " K K ^ ='4G M @J ^ ='4G == M F=J ^ 6==> : + $ " K@ K@ ^ =^@9,;=> @
 13. + " + % # '3 + + " % # % :? # O ( ' α ^;, 4 M F, 6 X 6'F; FF Q9R @ α ^;, 4 M F, 6 c , 4 ^ =,74 a8 3 > X ^ ;7=> $ ( > # T ! > : G @`H9J $ D λ ^9;' a8 3 W ( _' @4 @6 QFR > # $ δ ^ = . + $ + " $ * =α − 6'F9 F9 Q9R = − = : + ( X@ δ = − 6'F9 F9 Q9R λ − = = − = > . + $ # $ λ = − 6'F9 F9 Q9R δ = − − = > ! # ( G λ ^=,=96@ a8 3 J + $ δ ^ == @5 QFR' δ = − λ − = − = . + $ ! λ = − δ 9
 14. = − − = > " B KK β ∆ = 9; Q;R ν * 1 S , ^ $ ^ @ δ M C ^@c =' = ν *+ + ( @9,; ν ^ '4F' = " : 8F : ^=,F6B @'9 9=; Q6R : ^=,F6G9, 9' =7J 8F ^ ' ' =@ H + " α * λ α = 9; Q;R λ * $ D ( 1 , a8 @ 3 λ ^=,=@;F a8 @ 3 ( @9,;=> *+ 1 ( , @ α = = a8 3 . + $ 1 F =α − = − = F
 15. W ! + # # # ( ! # $ # $ ) % ! + " "# ( ' ? − − η= = = > C E + 1 ( C + 1 ( C * = < $ D 1 1 ! [ * H $ D * = ;9 Q6R δ δ + + + α λ λ α = − − = + + + . + $ + $ 1 # O ^ GK M K@J 6'F9 F9Q9R @ ^ ='9 ;G6= e @9';J ^ F';66 a8 : + ( G1 J = − α = − = 1 ! ) + ( η ^ '77GI4J X ^ ;5'6=> V X@ ^ 9='F=> V ^ F'@6 a8 @ V α = Vα = V ^ ='9 a8 C 1 # 4
 16. π =π + @@= Q9R C #*+ 1 #S ( + + = = = π =π + = " Y Y ^ 9';' ' f ,G d8 J @@= Q9R Y ^ 9';c F,@6c@ ';9 ^ ' 6; d8 = = = d8 " " " $ + " ( # * M ^ 976'=; M @F'F4 ^ F@ '4 G d8 " J ` $ S * 1 ∆*∆^> = eG M J , G3d8 " J @@ Q9R ∆ ^ F' 5;5c@9'; e F@ '4 ^ ! ^ ,==F d8 33 * $ ( 1 >! ^ ,5F@ d8 33 * $ ( >$)G) J ^ '==F M '5F@c='= 4 ^ '=9 d8 33 2 " )@ ( :? S * − = + 6'9@ 95 Q9R −∆ − = + = " 8 33 + + ;
 17. g ! " 1 * _@ ^ >! @ M )@ @ 6'99 95 Q9R _@ ^ '==FcF= M='=9;c G @4== M '5FcF= J ^ 9@'5 d8 " + ϕ@ S * ! ϕ = 6'9F 95 Q9R + ! ϕ = − + + ϕ = = ^6;Z − + + 2 :? = 6'9; 9; 8 8 − = = 338 ^ =,;= 3 338 − 2 " 1 #S S 2 " 1 ( S 9 0 ^ '2 ^ ,=77c=,;= ^ =,;; 8 2 " 1 ( ( :? ( S 9 0@ ^ @'2 ^ =,7;@c=,;= ^ =,465 8 2 " 1 #S S 9 0 # ^ =,4G0 M 0@J ^ ='4G=,;44 M=,469J ^ =,; F 8 + :? S = = = 8 + S ! ( ( 6
 18. − − ε= = = < B ( + :? S X= ^ ' 4 ! 1 : 1 + "# " = − θ @ ^ @4==M '5F@' @ @ 4 Q9R @ ^@4==M '5F@cF= ^ @469';5 d8 > ^ F, 5 V θ ^ @9,; # T + = ^ @9,;=> ^ @469';5 e F' 5c@9'; ^@F64'=9 G d8 " J : $ ( + @ * @^ >$)G @ e =J : $ $ D ) >$) ^ >! M>! ) G d8 =3 J 6' = 9= Q9R >$) ^ '==F M '5F@c='= 4 ^ ,=9 d8 33 = = = 338 " − − @ ^ F6';@c '=9G F= e @9,; J ^ 5=F'95 d8 " : ^ G_ e _=J ^F6';@G F='@9
 19. ! "# $( D" % +" $)- ?@ * E $(/5/ 0F G 6 7 ( ( ! 1 " i ' 1 #S ( + $ #^=,== , = = + #S ( #^6= >, + + ( 6= > # ( ! ; Q9R ν ^@='=@' =
 20. −ξ = ='@ @ 9 Q9R ξ − = =
Đồng bộ tài khoản