intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Công tác bổ sung tài liệu tại Thư viện Khoa học Xã hội

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1
lượt xem
0
download

Công tác bổ sung tài liệu tại Thư viện Khoa học Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày công tác bổ sung tài liệu tại Thư viện Khoa học Xã hội thông qua 2 nội dung chính: bổ sung tài liệu tại Thư viện Khoa học Xã hội hiện nay; bổ sung tài liệu trước yêu cầu và tình hình mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công tác bổ sung tài liệu tại Thư viện Khoa học Xã hội

 1. C«ng t¸c Bæ SUNG TµI LIÖU T¹I TH¦ VIÖN Khoa häc x· héi NguyÔn ThÞ Thóy B×nh(*) T h− viÖn lµ mét thiÕt chÕ v¨n hãa cã chøc n¨ng th«ng tin, v¨n hãa, gi¸o dôc vµ gi¶i trÝ, ®¶m b¶o viÖc tæ chøc sö nghÜa, b¸ch khoa toµn th−, b¸ch khoa th− chuyªn ngµnh...… I. Bæ sung tµi liÖu t¹i Th− viÖn KHXH hiÖn nay dông vèn tµi liÖu trong x· héi mét c¸ch 1. Trªn c¬ së nghiªn cøu chøc n¨ng, hîp lý, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. Ph¸p lÖnh nhiÖm vô vµ ®èi t−îng ng−êi dïng tin, th− viÖn chØ râ: th− viÖn cã chøc n¨ng Héi nghÞ “C«ng t¸c bæ sung t− liÖu thu thËp, tµng tr÷, b¶o qu¶n tµi liÖu, KHXH&NV” diÔn ra vµo th¸ng 12/1996 truyÒn b¸ kiÕn thøc, cung cÊp th«ng tin ®· biªn so¹n mét diÖn bæ sung thèng nh»m phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu khoa nhÊt c«ng t¸c ph¸t triÓn vèn tµi liÖu häc, gi¶ng d¹y, häc tËp, n©ng cao d©n trÝ, toµn ViÖn Th«ng tin KHXH víi nh÷ng båi d−ìng nh©n lùc, ®µo t¹o nh©n tµi, néi dung c¬ b¶n sau:(*) gãp phÇn x©y dùng nÒn v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. Vèn tµi liÖu, hay cßn gäi * VÒ diÖn bæ sung lµ nguån lùc th«ng tin, lµ c¬ së cña ho¹t - DiÖn ®Ò tµi bæ sung: ®éng th− viÖn nh»m duy tr×, g×n gi÷, + C¸c v¨n kiÖn chñ yÕu vÒ ®−êng lèi, ®¶m b¶o sù vÑn toµn cña tµi liÖu còng chÝnh s¸ch, nhiÖm vô vµ ph−¬ng h−íng nh− sù vÑn toµn nh÷ng tri thøc cña nh©n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, khoa häc vµ lo¹i lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng th«ng tin - c«ng nghÖ cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta, th− viÖn ®¹t hiÖu qu¶ cao. còng nh− c¸c n−íc kh¸c trªn thÕ giíi. Lµ mét th− viÖn chuyªn ngµnh + C¸c tµi liÖu vÒ KHXH&NV: Khoa KHXH&NV, Th− viÖn KHXH ®· tiÕp häc triÕt häc, X· héi häc, LÞch sö häc, nhËn vµ x©y dùng ®−îc nguån vèn tµi Kh¶o cæ häc, D©n téc häc, Kinh tÕ häc, liÖu khoa häc phong phó vµ cã chÊt V¨n häc, Ng«n ng÷ häc, LuËt häc, V¨n l−îng khoa häc cao. Kh«ng chØ c¸c lo¹i häc d©n gian, §Þa lý nh©n v¨n, Khoa h×nh s¸ch, b¸o, t¹p chÝ, microfilm, mµ häc vÒ phô n÷,...… cßn nhiÒu CSDL rÊt phong phó trªn CD-ROM, c¸c bé tõ ®iÓn song ng÷ quý (*) ThS., Tr−ëng phßng Phßng Bæ sung - Trao ®æi, hiÕm, tõ ®iÓn ®èi chiÕu, tõ ®iÓn gi¶i ViÖn Th«ng tin KHXH.
 2. C«ng t¸c bæ sung tµi liÖu… 63 + Tµi liÖu vÒ KHXH&NV nghiªn + B¸o, t¹p chÝ chØ bæ sung mét b¶n cøu vÒ ViÖt Nam häc, c¸c n−íc trong (c¶ t¹p chÝ d−íi d¹ng vi h×nh). khu vùc §«ng Nam ¸, c¸c n−íc ph¸t + Tµi liÖu ®−îc t¸i b¶n nÕu cã söa triÓn, c¸c n−íc cã quan hÖ víi ViÖt Nam. ch÷a, bæ sung vµ Th− viÖn ch−a cã tµi - Lo¹i h×nh tµi liÖu: Bæ sung c¸c liÖu cña lÇn xuÊt b¶n nµo, tr−íc vµ d¹ng tµi liÖu s¸ch, b¸o, t¹p chÝ, sau ®ã. microfilm, microfiche, b¨ng h×nh, ®Üa - Tr×nh ®é tµi liÖu: Tr×nh ®é ®¹i häc quang CD - ROM,... (Trong ®ã: S¸ch trë lªn, cã néi dung khoa häc phï hîp 34%; B¸o, t¹p chÝ 50%; Tµi liÖu hiÖn víi diÖn ®Ò tµi bæ sung. Bao gåm: c¸c ®¹i 16%). xuÊt b¶n phÈm ë Trung −¬ng vµ ®Þa + Tµi liÖu nghiªn cøu khoa häc: Bæ ph−¬ng (®èi víi trong n−íc) c¸c xuÊt sung c¸c tµi liÖu lµ c¸c c«ng tr×nh b¶n phÈm cña c¸c nhµ xuÊt b¶n lín, næi nghiªn cøu cña c¸ nh©n, tËp thÓ xuÊt tiÕng trªn thÕ giíi (®èi víi ngoµi n−íc). b¶n d−íi h×nh thøc toµn tËp, tuyÓn tËp, - C¬ cÊu vèn tµi liÖu: chuyªn kh¶o, t¹p chÝ tæng hîp hoÆc + T− liÖu nghiªn cøu khoa häc c¬ chuyªn ngµnh. b¶n vÒ KHXH&NV: 50%. + Tµi liÖu phæ biÕn khoa häc: Tµi + T− liÖu cho c¸c ®Ò tµi thuéc c¸c liÖu khoa häc tr×nh bµy kÕt qu¶ nghiªn ch−¬ng tr×nh khoa häc - c«ng nghÖ cÊp cøu; thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ Nhµ n−íc: 40%. míi nhÊt; lÞch sö c¸c ngµnh khoa häc,... + T− liÖu cho c¸c ®Ò tµi cÊp Trung + Tµi liÖu tra cøu: S¸ch kinh ®iÓn, −¬ng: 0,5%. chØ thÞ, nghÞ quyÕt, luËt,...; B¸ch khoa toµn th− tæng hîp, chuyªn ngµnh; C¸c + T− liÖu cho c¸c khoa häc liªn ngµnh, lo¹i tõ ®iÓn (ng«n ng÷, gi¶i thÝch, tæng khoa häc th«ng tin – th− viÖn: 0,5%. hîp, chuyªn ngµnh); C¸c Ên phÈm - Ph©n phèi kinh phÝ: C¨n cø vµo th«ng tin (tæng thuËt, l−îc thuËt, tin vèn tµi liÖu vµ kh¶ n¨ng kinh phÝ hµng nhanh, tê rêi,...). n¨m ®Ó quyÕt ®Þnh møc kinh phÝ cho viÖc bæ sung mét c¸ch hîp lý nhÊt. - Ng«n ng÷: TiÕng Anh, Ph¸p, Nga, ViÖt, Trung Quèc, NhËt,... theo nhu cÇu * Nguån bæ sung ng−êi dïng tin mµ bæ sung cã chän läc. Coi träng viÖc mua tµi liÖu qua nhµ Nh÷ng tµi liÖu song ng÷: −u tiªn ng«n cung cÊp Xunhasaba, B−u ®iÖn, c¸c nhµ ng÷ gèc cña tµi liÖu, hoÆc tiÕng Anh. xuÊt b¶n, c¸c c¬ quan xuÊt b¶n, c¸c ®¹i - Sè l−îng b¶n: lý, c¸ nh©n (nhÊt lµ ®èi víi viÖc bæ sung c¸c tµi liÖu mang tÝnh chÊt l−u tr÷ cã tõ + T− liÖu mua b»ng ngo¹i tÖ m¹nh n¨m 1954),..., ®©y lµ nguån bæ sung chØ nhËp mét b¶n. ®¶m b¶o vÒ l−îng vµ chÊt l−îng cho vèn + T− liÖu tiÕng ViÖt nhËp hai b¶n. tµi liÖu cña Th− viÖn. + Tõ ®iÓn mua Ýt nhÊt mét b¶n (cã Ngoµi ra cßn ®Æt mua trùc tiÕp víi thÓ mua nhiÒu b¶n tïy thuéc vµo ng©n c¸c h·ng, c¸c nhµ xuÊt b¶n ë n−íc ngoµi s¸ch vµ nhu cÇu tra cøu). trªn c¬ së xem xÐt thÞ tr−êng nµo thuËn
 3. 64 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2015 lîi h¬n. §Èy m¹nh viÖc trao ®æi tµi liÖu th−êng thùc hiÖn theo quý, kh«ng mÊt khoa häc víi c¸c c¬ së n−íc ngoµi. Chó nhiÒu thêi gian vËn chuyÓn, kh«ng bÞ träng nguån tÆng biÕu. chËm vµ c¸c tªn b¸o, t¹p chÝ t−¬ng ®èi * VÒ kinh phÝ æn ®Þnh. Chñ yÕu dùa vµo kinh phÝ nhµ n−íc. S¸ch, b¸o - t¹p chÝ ngo¹i v¨n Tranh thñ nguån kinh phÝ do c¸c tæ chøc, TÝnh ®Õn n¨m 2015, cã 255 tªn b¸o c¸c c¬ quan trong vµ ngoµi n−íc viÖn trî. t¹p chÝ ®−îc mua vÒ Th− viÖn, ®©y lµ Bªn c¹nh ®ã, tËp trung mét phÇn nhá con sè Ýt nhÊt trong nh÷ng n¨m trë l¹i kinh phÝ tõ c¸c dÞch vô thu lÖ phÝ. ®©y. §èi víi b¸o, t¹p chÝ ngo¹i v¨n, Th− viÖn −u tiªn mua c¸c Ên phÈm cã gi¸ trÞ 2. ViÖc bæ sung tµi liÖu t¹i Th− viÖn KHXH thêi gian qua vÒ c¬ b¶n vÉn theo khoa häc cao, ®−îc bæ sung nhiÒu n¨m. §Æc ®iÓm cña s¸ch b¸o ngo¹i v¨n lµ gi¸ c¸c nguyªn t¾c trªn, song tïy thuéc vµo thµnh cao, thêi gian vËn chuyÓn dµi, kinh phÝ cÊp tõng n¨m ®Ó ®iÒu chØ cho th−êng xuyªn bÞ chËm, c¸ biÖt cã mét sè phï hîp vµ theo c¸c nguån chÝnh sau ®©y: t¹p chÝ xuÊt b¶n chËm. a, Nguån mua b, Nguån biÕu tÆng Víi s¸ch, b¸o - t¹p chÝ xuÊt b¶n Ngoµi nguån bæ sung th«ng qua trong n−íc ®−êng mua, trong thêi gian qua, biÕu Trªn c¬ së kho¶n kinh phÝ theo kÕ tÆng còng gãp phÇn ®¸ng kÓ lµm t¨ng ho¹ch mua s¸ch, b¸o, t¹p chÝ tiÕng ViÖt, nguån vèn t− liÖu nhËp vÒ Th− viÖn viÖc mua s¸ch, b¸o ®−îc thùc hiÖn th«ng KHXH. Cã thÓ kÓ tªn c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc qua hÖ thèng ph¸t hµnh, mua qua nhµ nh− Nhµ xuÊt b¶n KHXH, Nhµ xuÊt xuÊt b¶n, mua cña c¸ nh©n. Trong thêi b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Nhµ xuÊt b¶n kú c¸c c«ng ty ph¸t hµnh, nhµ s¸ch ph¸t V¨n häc, Quü Ch©u ¸, UNDP, Ng©n triÓn nh− hiÖn nay, c¸c c¸n bé bæ sung hµng ThÕ giíi t¹i ViÖt Nam, V¨n phßng cã ®iÒu kiÖn lùa chän tµi liÖu trùc tiÕp, Kinh tÕ vµ V¨n ho¸ §µi B¾c (tiÕng v× thÕ cã thÓ x¸c ®Þnh ngay ®−îc h×nh Trung Quèc). Ngoµi ra, c¸ nh©n c¸c nhµ thøc, tÝnh phï hîp vÒ néi dung cña tµi khoa häc ë Mü, Ph¸p, Anh, Canada..., liÖu nhËp vÒ th− viÖn, tõ ®ã n©ng cao c¸c häc gi¶ ng−êi ViÖt hiÖn ®ang sinh ®−îc chÊt l−îng kho s¸ch. sèng vµ lµm viÖc t¹i n−íc ngoµi còng ®· Tr−íc n¨m 2012, s¸ch xuÊt b¶n quyªn gãp vµ göi tÆng Th− viÖn nhiÒu trong n−íc ®−îc Th− viÖn mua 2 b¶n tµi liÖu cã gi¸ trÞ. Trong khu«n khæ Dù vµo kho chÝnh, tuy nhiªn tõ n¨m 2012 ¸n tÆng t¹p chÝ (JDP) do Quü Ford tµi trë l¹i ®©y do ®iÒu kiÖn kinh phÝ kh«ng trî kinh phÝ, Th− viÖn KHXH ®· tiÕp cho phÐp nªn chØ mua 1 b¶n. nhËn h¬n 70 tªn t¹p chÝ KHXH b»ng tiÕng Anh ë d¹ng in (trÞ gi¸ h¬n 18.000 §èi víi b¸o, t¹p chÝ, tÝnh ®Çy ®ñ, USD/n¨m theo thÞ tr−êng, t−¬ng ®−¬ng liªn tôc lu«n ®−îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Do 5.000USD/n¨m theo gi¸ cña JDP). Cã vËy b¸o, t¹p chÝ tiÕng ViÖt trong c¸c thÓ nãi, ®©y lµ mét nguån bæ sung phong n¨m gÇn ®©y lu«n gi÷ ë møc æn ®Þnh vÒ phó vµ quan träng cña ViÖn. sè l−îng tªn vµ ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vÒ sè xuÊt b¶n. ViÖc ®Æt mua b¸o, t¹p chÝ c, Nguån trao ®æi
 4. C«ng t¸c bæ sung tµi liÖu… 65 Song song víi c¸c nguån mua vµ Th«ng tin KHXH (thuéc Trung t©m biÕu tÆng lµ nguån tµi liÖu trao ®æi KHXH&NV Quèc gia)...”. §iÒu ®ã cho t−¬ng ®−¬ng víi c¸c th− viÖn vµ tæ chøc thÊy sù quan t©m cña Nhµ n−íc ®èi víi trªn thÕ giíi. HiÖn nay, Th− viÖn duy tr× c«ng t¸c ph¸t triÓn vèn tµi liÖu cña c¸c trao ®æi tµi liÖu víi c¸c c¬ quan, trung th− viÖn nãi chung vµ Th− viÖn KHXH t©m th«ng tin vµ th− viÖn lín nh−: Th− (thuéc sù qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña ViÖn viÖn INION, Th− viÖn Quèc gia Nga, Th«ng tin KHXH) nãi riªng. Th− viÖn Quèc gia Leningrad, §¹i häc Tuy nhiªn, trong thêi ®¹i bïng næ Washington, Th− viÖn Quèc héi Mü, Th− th«ng tin, khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn viÖn NghÞ viÖn NhËt, ViÖn Nghiªn cøu nh− vò b·o, nhiÒu ngµnh khoa häc míi, §«ng Nam ¸, Th− viÖn Quèc lËp §µi khoa häc gi¸p ranh ra ®êi, nhiÒu ngµnh Trung, ViÖn V¨n TriÕt (§µi Loan), ViÖn khoa häc th©m nhËp lÉn nhau, liÖu Th− KHXH Trung Quèc. Trong ®iÒu kiÖn viÖn cã thÓ bæ sung ®−îc hÕt c¸c néi nguån kinh phÝ mua s¸ch, b¸o, t¹p chÝ dung trªn? H¬n n÷a, khèi l−îng xuÊt th−êng niªn cßn rÊt h¹n hÑp, c«ng t¸c b¶n phÈm t¨ng theo cÊp sè nh©n, bªn t¹o nguån th«ng tin qua kªnh trao ®æi c¹nh ®ã lµ sù ®a d¹ng, phong phó cña gi÷ mét vai trß quan träng. Hµng n¨m, c¸c vËt mang tin míi ra ®êi, vËy cã ®ñ Th− viÖn ®· tiÕp nhËn hµng tr¨m cuèn kho chøa nÕu mét th− viÖn bæ sung khèi s¸ch c¸c ng÷ tõ c¸c ®èi t¸c trao ®æi. l−îng tµi liÖu khæng lå nh− vËy? Ngoµi II. Bæ sung tµi liÖu t¹i ViÖn Th«ng tin KHXH tr−íc ra, nhu cÇu b¹n ®äc lu«n thay ®æi kh«ng yªu cÇu vµ t×nh h×nh míi ngõng, liÖu cã thÓ tháa m·n ®−îc mäi nhu cÇu b¹n ®äc ë mét kho tµi liÖu nhÊt 1. Phèi hîp bæ sung tµi liÖu ®Þnh? Gi¸ c¶ c¸c xuÊt b¶n phÈm t¨ng Tõ n¨m 1992, Th− viÖn KHXH ®−îc cao, ®Æc biÖt lµ c¸c xuÊt b¶n phÈm n−íc x¸c ®Þnh lµ mét trong bèn trung t©m ngoµi, liÖu cã ®ñ kinh phÝ ®Ó bæ sung tÊt th«ng tin - th− viÖn ®−îc Nhµ n−íc c¶ c¸c tµi liÖu?... dµnh mét kho¶n ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ ®Ó ph©n phèi mua tµi liÖu ngo¹i v¨n. Trong Hµng lo¹t vÊn ®Ò nªu trªn dÉn ®Õn ®ã, Th− viÖn KHXH còng ®−îc sö dông mét tån t¹i kh«ng thÓ phñ nhËn, ®ã lµ sè ngo¹i tÖ b×nh qu©n mçi n¨m kho¶ng bÊt kú mét th− viÖn nµo, dï to lín vµ 75.000 - 80.000 USD. giµu cã ®Õn ®©u, còng kh«ng thÓ bæ sung ®−îc hÕt vèn tµi liÖu, tháa m·n Trong NghÞ ®Þnh sè 72/2002/N§-CP ®−îc mäi yªu cÇu cña b¹n ®äc. Do ®ã vÒ chÝnh s¸ch ®Çu t− ®èi víi th− viÖn vÊn ®Ò phèi hîp bæ sung gi÷a c¸c th− cña ChÝnh phñ n¨m 2002, Ch−¬ng IV viÖn ph¶i ®−îc quan t©m hµng ®Çu. §iÒu 14 ghi râ: “§¶m b¶o kinh phÝ cho c¸c th− viÖn ph¸t triÓn vèn tµi liÖu, x©y Víi vai trß lµ th− viÖn trung t©m dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt theo h−íng trong hÖ thèng th− viÖn cña ViÖn Hµn hiÖn ®¹i hãa, tõng b−íc thùc hiÖn ®iÖn l©m KHXH ViÖt Nam, Th− viÖn KHXH tö hãa, x©y dùng th− viÖn ®iÖn tö (...). cÇn ®Ò xuÊt phèi hîp bæ sung gi÷a c¸c §Çu t− tËp trung cho c¸c th− viÖn cã vÞ th− viÖn trong hÖ thèng. Phèi hîp bæ trÝ ®Æc biÖt quan träng bao gåm Th− sung lµ sù tháa thuËn gi÷a c¸c th− viÖn viÖn Quèc gia ViÖt Nam, Th− viÖn ViÖn thµnh viªn ®Ó ph©n chia trong viÖc bæ
 5. 66 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2015 sung tµi liÖu, sau ®ã thùc hiÖn viÖc liªn KHXH ®· tham gia vµo Liªn hîp Th− kÕt tra cøu, trao ®æi d÷ liÖu, phôc vô viÖn ViÖt Nam vÒ Nguån tin Khoa häc ®éc gi¶, gióp cho vèn tµi liÖu phong phó, vµ C«ng nghÖ ®Ó cïng sö dông chung chÊt l−îng cao, tiÕt kiÖm chi phÝ trong c¸c CSDL online mµ Liªn hîp ®· mua, bæ sung, xö lý tµi liÖu. Kho¶ng h¬n 10 ®ã lµ CSDL Proquest Central, CSDL n¨m trë l¹i ®©y, c¬ së d÷ liÖu STD vµ CSDL KÕt qu¶ nghiªn cøu. SACHMOI cña ViÖn Hµn l©m CSDL Proquest Central hiÖn lµ KHXHVN ®−îc x©y dùng vµ liªn tôc CSDL toµn v¨n ®a ngµnh lín nhÊt hiÖn cËp nhËt, c¸c chuÈn biªn môc còng ®· nay b»ng tiÕng Anh, bao qu¸t trªn 160 ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc ë lÜnh vùc khoa häc tù nhiªn vµ c«ng c¸c th− viÖn chuyªn ngµnh. Trªn c¬ së nghÖ, KHXH&NV, c¸c ngµnh nghÖ ®ã, viÖc phèi hîp bæ sung sÏ kh«ng cßn thuËt, kinh doanh, y häc,v.v... Proquest lµ vÊn ®Ò qu¸ khã kh¨n. ViÖc cßn l¹i ®Ó hîp t¸c xuÊt b¶n tµi liÖu khoa häc víi thùc hiÖn lµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm nhiÒu ®èi t¸c kh¸c nhau, bao gåm: c¸c gi÷a c¸c th− viÖn. C¸c th− viÖn cã thÓ nhµ xuÊt b¶n khoa häc lín nh− Emerald thµnh lËp héi ®ång bæ sung ®Ó tõ ®ã vµ Springer, 200 nhµ xuÊt b¶n cña c¸c x©y dùng kÕ ho¹ch bæ sung, x¸c ®Þnh tr−êng ®¹i häc, trªn 160 hiÖp héi hµn danh môc tµi liÖu h¹t nh©n, diÖn bæ l©m vµ trªn 300 tæ chøc chuyªn ngµnh. sung tæng qu¸t vµ chi tiÕt, lo¹i h×nh tµi liÖu, ng«n ng÷, c¬ chÕ phèi hîp. CSDL Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt 2. Tµi liÖu ®iÖn tö, CSDL Nam (STD - Science and Technology Documents of Vietnam) do Côc Th«ng ViÖc bæ sung tµi liÖu ®iÖn tö, CSDL cã ý nghÜa quan träng víi ho¹t ®éng th− tin Khoa häc & C«ng nghÖ Quèc gia x©y viÖn v× nh÷ng −u ®iÓm sau: Chøa ®ùng dùng vµ cËp nhËt tõ n¨m 1987. STD cung cÊp vµ cËp nhËt th«ng tin vÒ hµng l−îng th«ng tin lín, nhiÒu lo¹i h×nh; NhiÒu ng−êi cïng truy cËp, sö dông tr¨m ngµn bµi trÝch tõ c¸c t¹p chÝ, tËp trong cïng mét thêi ®iÓm, tiÕt kiÖm thêi san, kû yÕu héi nghÞ, héi th¶o khoa häc cña ViÖt Nam, bao gåm trªn 150.000 gian, chi phÝ; Thu thËp nhanh chãng, dÔ tham kh¶o chÐo; T¹o ra kªnh th«ng tin biÓu ghi th− môc víi trªn 85.000 bµi hai chiÒu gi÷a ng−êi sö dông th«ng tin trÝch toµn v¨n. STD bao phñ hÇu hÕt c¸c vµ ng−êi s¸ng t¹o th«ng tin, ®ång thêi lÜnh vùc khoa häc, c«ng nghÖ, x· héi, nh©n v¨n, c¸c ngµnh kinh tÕ, gi¸o dôc, ng−êi dïng tin cã thÓ dÔ dµng liªn kÕt v¨n hãa, nghÖ thuËt, thÓ thao, du lÞch, y tíi c¸c trÝch dÉn, c¸c nguån tham kh¶o. tÕ, m«i tr−êng. STD ®−îc cËp nhËt hµng Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®a th¸ng vµ bæ sung trªn 11.000 tµi liÖu d¹ng nguån t− liÖu, b¾t ®Çu tõ n¨m míi hµng n¨m. 2014, Th− viÖn KHXH chuyÓn h−íng sang bæ sung c¸c nguån tin ®iÖn tö, tuy CSDL KÕt qu¶ nghiªn cøu lµ CSDL nhiªn ®Ó cã ®−îc quyÒn truy cËp c¸c th− môc lín nhÊt ViÖt Nam vÒ c¸c b¸o CSDL online theo yªu cÇu th× sè kinh c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn phÝ ph¶i bá ra lín h¬n rÊt nhiÒu so víi cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®· sè kinh phÝ ®−îc cÊp. Víi môc ®Ých chi ®−îc ®¨ng ký vµ giao nép t¹i Côc Th«ng phÝ tèi thiÓu, lîi Ých tèi ®a, Th− viÖn tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia
 6. C«ng t¸c bæ sung tµi liÖu… 67 còng nh− t¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý cã 3. T¨ng c−êng bæ sung tµi liÖu qua thÈm quyÒn t¹i ®Þa ph−¬ng. CSDL gåm nguån trao ®æi, biÕu tÆng kho¶ng gÇn 20.000 biÓu ghi th− môc cã Thêi gian tíi, ngoµi viÖc duy tr× tãm t¾t. quan hÖ trao ®æi víi c¸c th− viÖn vµ tæ B¾t ®Çu tõ th¸ng 6/2014, c¸c c¸n bé chøc truyÒn thèng, Th− viÖn cÇn më nghiªn cøu, ®éc gi¶ cã thÓ truy cËp c¸c réng quan hÖ trao ®æi víi c¸c th− viÖn CSDL trªn m¹ng LAN cña ViÖn. Bªn vµ tæ chøc míi kh¸c, ®Æc biÖt lµ th− viÖn c¹nh ®ã, ®Ó ph¸t huy tèi ®a lîi Ých mµ cña c¸c viÖn nghiªn cøu. c¸c CSDL trªn mang l¹i, ViÖn Th«ng tin KHXH còng ®· chia sÎ quyÒn truy cËp §¹i sø qu¸n cña c¸c n−íc ®Æt t¹i Hµ b»ng c¸ch cÊp thªm account cho 3 ®¬n Néi còng lµ mét kªnh trao ®æi nguån tin vÞ kh¸c: ViÖn X· héi häc, ViÖn TriÕt häc cÇn ®−îc chó ý. Trao ®æi tµi liÖu qua ®¹i vµ ViÖn D©n téc häc. sø qu¸n c¸c n−íc gióp Th− viÖn võa cã ®−îc nh÷ng tµi liÖu cã gi¸ trÞ, võa tiÕt ViÖc tham gia vµo Liªn hîp gióp kiÖm ®−îc chi phÝ b−u ®iÖn göi tµi liÖu. Th− viÖn tiÕt kiÖm ®−îc mét kho¶n kinh phÝ kh«ng nhá trong viÖc bæ sung nguån Th− viÖn KHXH cÇn vËn ®éng c¸c tin ®iÖn tö, ngoµi ra cßn t¹o lËp ®−îc c¸ nh©n hiÕn tÆng s¸ch. Trong thùc tÕ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, cã nhiÒu gia ®×nh, c¸ nh©n trong vµ chia sÎ nguån th«ng tin víi c¸c ViÖn ngoµi n−íc cã tñ s¸ch, th− viÖn riªng, nghiªn cøu kh¸c thuéc ViÖn Hµn l©m th−êng lµ nh÷ng tµi liÖu rÊt quý vµ KHXH ViÖt Nam. Sù liªn kÕt, chia sÎ ®−îc lùa chän rÊt kü l−ìng. Tuy nhiªn, nguån tin gi÷a c¸c c¬ quan ®· t¹o ®iÒu mét sè c¸ nh©n v× lý do nµo ®ã, kh«ng kiÖn cho viÖc më réng vµ gia t¨ng sè thÓ gi÷ l¹i tñ s¸ch nh−ng còng kh«ng l−îng nguån tin sè hãa mét c¸ch nhanh muèn b¸n cho ng−êi kh¸c. NÕu Th− chãng vµ hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã cßn lµ viÖn biÕt th«ng tin vÒ nh÷ng nguån tµi ®éng lùc ®Ó c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn chó ý liÖu nh− vËy th× cÇn lµm thñ tôc ®Ó xin tíi viÖc th−êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é ®−îc tiÕp nhËn nh÷ng tñ s¸ch ®ã. cña ®éi ngò c¸n bé còng nh− n©ng cÊp Ngoµi ra, cÇn tÝch cùc liªn hÖ xin tµi c¬ së h¹ tÇng th«ng tin phï hîp víi nhu liÖu cña c¸c tæ chøc, c¸c quü x· héi cÇu trao ®æi nguån tin ®iÖn tö. trong vµ ngoµi n−íc 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản