intTypePromotion=3

Công tác đảm bào chất lượng giáo dục tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐHQG-HCM: Cần một tiếng nói chung

Chia sẻ: An Thach Luu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
11
lượt xem
2
download

Công tác đảm bào chất lượng giáo dục tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐHQG-HCM: Cần một tiếng nói chung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học đang là chủ điểm thu hút sự quan tâm của nhiều người trong thời gian qua. Mô hình đảm bảo chất lượng mới được hình thành, song do tính chát phức tạp của vấn đề mà hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn. Để xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình này vẫn còn là một câu hỏi lớn. Bài viết là một tiếng nói xuất phát từ chính bên trong của mô hình như một đóng góp cho những nổ lực đáng được ghi nhận đã được thực hiện cho đến này để duy trì chất lượng của các chương trình giáo dục do nhà trường tổ chức giảng dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công tác đảm bào chất lượng giáo dục tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐHQG-HCM: Cần một tiếng nói chung

  1. CÖNG TAÁC ÀAÃM BAÃO CHÊËT LÛÚÅNG GIAÁO DUÅC TAÅI TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC KHOA HOÅC XAÄ HÖÅI VAÂ NHÊN VÙN, ÀHQG-HCM: CÊÌN MÖÅT TIÏËNG NOÁI CHUNG . Vuä Toaãn* TOÁM TÙÆT Vêën àïì àaãm baão chêët lûúång (ÀBCL) giaáo duåc àaåi hoåc àang laâ chuã àiïím thu huát sûå quan têm cuãa nhiïìu ngûúâi trong thúâi gian qua. Möåt mö hònh àaãm baão chêët lûúång múái àûúåc hònh thaânh taåi Trûúâng ÀH KHXH&NV, ÀHQG-HCM, song do tñnh chêët phûác taåp cuãa vêën àïì maâ hiïåu quaã mang laåi chûa àûúåc nhû mong muöën. Laâm thïë naâo àïí xêy dûång vaâ vêån haânh hiïåu quaã mö hònh naây vêîn coân laâ möåt cêu hoãi lúán. Baâi viïët laâ möåt tiïëng noái xuêët phaát tûâ chñnh bïn trong cuãa mö hònh nhû möåt àoáng goáp cho nhûäng nöî lûåc àaáng àûúåc ghi nhêån àaä àûúåc thûåc hiïån cho àïën nay àïí duy trò chêët lûúång cuãa caác chûúng trònh giaáo duåc (CTGD) do Nhaâ trûúâng töí chûác giaãng daåy. Chêët lûúång giaáo duåc àaåi hoåc trong nïìn kinh ÀHQG-HCM. Tuy thúâi gian tiïëp cêån vaâ vêån haânh tïë thõ trûúâng hiïån nay àûúåc àaánh giaá phuå thuöåc cöng taác ÀBCL theo Böå tiïu chuêín AUN-QA laâ rêët nhiïìu vaâo sûå thêím àõnh chêët lûúång saãn phêím khöng daâi nhûng àaä àuã àïí nhêån diïån nhiïìu àiïím sau khi àûúåc àaâo taåo. Ngûúâi sûã duång lao àöång chûa thêåt sûå thöëng nhêët. Baâi viïët naây hûúáng àïën kyâ voång vaâo möåt CTGD phuâ húåp vúái nhu cêìu sûå àöìng thuêån xaä höåi trong viïåc quaãn lyá caác cuãa mònh àïí tuyïín ngûúâi. Cú súã àaâo taåo khöng CTGD vaâ qua àoá thûã kiïëm tòm hûúáng nhòn toaân thïí noái chuáng töi coá CTGD töët khi maâ saãn phêím diïån vaâ húåp lyá hún cho hoaåt àöång naây. qua giaáo duåc àaâo taåo khöng àaáp ûáng àûúåc nhûäng 1. Tiïëp cêån chûúng trònh giaáo duåc àaáp ûáng yïu cêìu cú baãn theo muåc tiïu cuãa CTGD. Do yïu cêìu xaä höåi theo Böå tiïu chuêín AUN-QA vêåy nhu cêìu àùåt ra laâ cêìn nhanh choáng xêy dûång Thöng thûúâng khi noái àïën CTGD cuãa ngaânh vaâ vêån haânh nhûäng CTGD coá chêët lûúång phuâ naây hay ngaânh kia thò chuáng ta nghô ngay àïën húåp vúái sûå thay àöíi nhanh choáng cuãa yïu cêìu xaä nhûäng mön hoåc cuå thïí naâo àoá maâ ngûúâi hoåc seä höåi vïì moåi mùåt trïn cú súã tñnh toaán linh hoaåt vaâ phaãi traãi qua. Vêåy, phaãi chùng chuáng ta kïë thûâa mïìm deão hún. Do coá khaã nùng höî trúå nhaâ quaãn möåt CTGD naâo àoá tûâ bïn ngoaâi àaä àûúåc àaánh lyá giaáo duåc töí chûác vaâ kiïím soaát töët hún caác giaá laâ tiïn tiïën thò chuáng ta seä àûúåc coi laâ àaä súã hoaåt àöång àaâo taåo, Böå tiïu chuêín AUN-QA coá hûäu möåt CTGD töët, phuâ húåp? Àiïìu àoá thêåt khöng thïí goáp phêìn xêy dûång, khùèng àõnh vaâ phaát triïín daám khùèng àõnh! thûúng hiïåu àaâo taåo taåi Trûúâng ÀH KHXH&NV, Theo AUN-QA, CTGD àûúåc hiïíu trïn cú súã * ThS., Khoa Xaä höåi hoåc, Trûúâng ÀHKHXH&NV-ÀHQG TP.HCM. 108♦K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N
  2. baão toaân vöën coá cuãa noá, khöng chó bao göìm muåc vûâa yá thöng qua giaá trõ lao àöång-xaä höåi àûúåc tiïu ngaânh àaâo taåo vaâ nöåi dung cuãa caác mön hoåc thûâa nhêån. Cêìn phaãi khùèng àõnh rùçng ngûúâi hoåc cuå thïí. Sûå baão toaân úã àêy àûúåc thïí hiïån thöng vaâ nhaâ sûã duång lao àöång hiïån nay ngaây caâng qua möåt thûåc tïë rùçng vùn hoáa vaâ nöåi dung cuãa khoá tñnh hún trong viïåc choån lûåa àöëi taác coá khaã CTGD phaãi coá sûå kïë thûâa, àûúåc khùèng àõnh vaâ nùng mang laåi lúåi ñch cho mònh. Do vêåy möåt baão vïå búãi möåt àõnh chïë (institution) coá khaã nùng CTGD caâng àaáp ûáng haâi hoâa lúåi ñch caác bïn bao kiïím soaát toaân böå hoaåt àöång giaáo duåc. Do vêåy, nhiïu thò sûå húåp lyá àoá seä thuyïët phuåc cöng chuáng, viïåc vêån haânh CTGD thïí hiïån caã traách nhiïåm àõnh hònh nhu cêìu tham gia theo hoåc vaâ keâm xaä höåi cuãa caác bïn liïn quan (nhaåc trûúãng – ngûúâi theo àoá laâ sûå àoáng goáp bïìn vûäng vïì taâi chñnh quaãn lyá CTGD, chuyïn viïn/nhên viïn höî trúå, àöëi vúái cú súã àaâo taåo. Àêy laâ yïu cêìu àùåt ra àöëi àöåi nguä giaãng viïn – ngûúâi triïín khai nöåi dung vúái caác cú súã àaâo taåo hiïån nay trong quaá trònh cuãa CTGD, hïå thöëng cú súã vêåt chêët, ngûúâi hoåc phuåc vuå nhu cêìu cuãa chñnh mònh vaâ xaä höåi. vaâ nhaâ sûã duång lao àöång) àöëi vúái saãn phêím giaáo Àöëi vúái cú súã àaâo taåo, viïåc súã hûäu möåt hïå duåc. Do yïu cêìu xaä höåi luön thay àöíi nïn vêën àïì thöëng CTGD tiïn tiïën laâ niïìm vinh dûå vaâ tûå haâo. àùåt ra àöëi vúái caác bïn liïn quan laâ cuäng cêìn thay Tuy nhiïn, chuáng ta cuäng cêìn traánh tû tûúãng tûå àöíi nöåi dung, phûúng phaáp tiïëp cêån,… vaâ kiïën thoãa maän vïì sûå hoaân thiïån taåm thúâi cuãa hïå thöëng taåo nguöìn nhên lûåc phuâ húåp vúái nhûäng thay àöíi vêån haânh caác CTGD hiïån coá, àùåc biïåt laâ àöëi vúái liïn tuåc, coá tñnh chêët àõnh kyâ vaâ trïn tinh thêìn lônh vûåc KHXH&NV vaâ trong böëi caãnh phaãi thûåc chûáng. thñch nghi vúái kinh tïë thõ trûúâng hiïån nay. Chñnh xuêët phaát tûâ quan àiïím trïn nïn thûåc 2. Möåt söë vêën àïì àùåt ra khi töí chûác, vêån chêët Böå tiïu chuêín AUN-QA khöng phaãi laâ böå haânh chûúng trònh giaáo duåc tiïu chuêín ban phaát vïì chêët lûúång maâ chó laâ böå Chêët lûúång cuãa CTGD laâ saãn phêím cuãa hoaåt tiïu chuêín höî trúå viïåc kiïím soaát chêët lûúång giaáo àöång quaãn lyá chêët lûúång töíng thïí (TQM: Total duåc. Taåi ÀHQG-HCM, Böå tiïu chuêín AUN-QA Quality Management), qua àoá chêët lûúång cuãa àûúåc xem nhû möåt àõnh chïë goáp phêìn laâm tùng CTGD khöng ngûâng àûúåc caãi thiïån àïí thñch ûáng tñnh àa daång, chuã àöång cuãa caác CTGD cuå thïí. vúái yïu cêìu xaä höåi. Nhû àaä àïì cêåp úã trïn, möåt Möåt khña caånh liïn quan khaác àùåt ra vaâ gêy CTGD phuâ húåp vúái yïu cêìu thõ trûúâng laâ möåt nhiïìu tranh caäi trong thúâi gian qua laâ cuåm tûâ CTGD bïìn vûäng, baão toaân àûúåc tñnh töíng thïí “vùn hoáa chêët lûúång” (VHCL). Coá yá kiïën cho cuãa hïå thöëng giaáo duåc theo hûúáng chuã àöång1. rùçng möåt trûúâng àaåi hoåc töìn taåi nhiïìu nùm, àaâo Àïí àaãm baão àûúåc chêët lûúång cuãa CTGD cêìn taåo ra nhiïìu ngûúâi thò tûác laâ trûúâng àoá coá VHCL, phaãi thûúâng xuyïn raâ soaát, àaánh giaá, thêím àõnh cho nïn khöng cêìn baân àïën VHCL nûäa. Theo chi tiïët toaân böå quaá trònh vêån haânh CTGD. Caác thiïín yá cuãa chuáng töi, “VHCL laâ nhûäng ûáng xûã hoaåt àöång naây àûúåc àùåt ra àöëi vúái têët caã caác bïn tinh hoa laâm nïn saãn phêím giaáo duåc phuâ húåp liïn quan trong hïå thöëng vêån haânh CTGD. vúái yïu cêìu xaä höåi.” 2.1. Vïì laänh àaåo àún võ vaâ caác nhên viïn Thïë naâo laâ möåt chûúng trònh giaáo duåc phuâ höî trúå2 vêån haânh Töí BÀCL húåp yïu cêìu xaä höåi? Kinh nghiïåm thûåc tiïîn cho thêëy úã caác àún Möåt CTGD phuâ húåp vúái yïu cêìu xaä höåi laâ võ, núi naâo thuã trûúãng3 quan têm trûåc tiïëp àïën möåt hïå thöëng töí chûác quaãn lyá àiïìu haânh húåp lyá caác hoaåt àöång cuå thïí khi vêån haânh cöng taác vïì nöåi dung, thöëng nhêët vïì phûúng phaáp vaâ àaåt ÀBCL thò hoaåt àöång kiïím soaát chêët lûúång giaáo àûúåc muåc tiïu giaáo duåc àùåt ra. Uy tñn cuãa möåt duåc taåi àún võ àoá coá hiïåu quaã hún. Trong möåt CTGD chó coá thïí chûáng minh àûúåc vúái bïn ngoaâi vaâi trûúâng húåp, thuã trûúãng àún võ coá thïí uãy nhiïåm khi ngûúâi hoåc, nhaâ sûã duång lao àöång tòm thêëy sûå vaâ giao quyïìn cho Thû kyá Töí ÀBCL hûúáng dêîn. 1. Tûâ thiïët kïë àêìu vaâo nhû ngûúâi truáng tuyïín, cú súã vêåt chêët phuåc vuå giaãng daåy-hoåc têåp, hoaåt àöång duy trò vaâ phaát triïín chêët lûúång àöåi nguä giaãng daåy, nhên viïn höî trúå, quy trònh vêån haânh kiïím soaát, cêëu truác nöåi dung cuãa CTGD, kïë hoaåch àaãm baão hoaåt àöång daåy vaâ hoåc àïën caác dõch vuå tû vêën, tiïëp nhêån phaãn höìi tûâ caác bïn liïn quan,… 2. Göìm Caán böå/Nhên viïn quaãn lyá sinh viïn, Giaáo vuå, Thû kyá cuãa Khoa,… 3. Trûúãng khoa/böå mön trûåc thuöåc trûúâng. K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦109
  3. Tuy nhiïn, trong trûúâng húåp naây, Thû kyá Töí 2.2. Vïì ngûúâi hoåc ÀBCL rêët khoá tòm àûúåc tiïëng noái chung vúái caác Ngûúâi hoåc cêìn coá nhêån thûác phuâ húåp hún vïì nhên viïn höî trúå búãi caác àöëi tûúång naây thûúâng viïåc tham gia àaâo taåo àaáp ûáng yïu cêìu xaä höåi. khöng “muâi mêîn” vúái hoaåt àöång caãi tiïën nghiïåp Yïu cêìu xaä höåi trong àoá xeát àïën sûå haâi hoâa vïì vuå quaãn lyá. Do vêåy, tiïëng noái cuãa Thû kyá Töí lúåi ñch cuãa têët caã caác bïn liïn quan. Cêìn loaåi boã ÀBCL trong mùæt cuãa caác nhên viïn höî trúå thûúâng tû tûúãng têm lyá “vaâo àûúåc thò seä ra àûúåc.” khöng coá troång lûúång gò. Chêët lûúång bïn trong àöëi vúái ngûúâi hoåc chó Bïn caånh àoá vêën àïì tuên thuã quy trònh, caác coá thïí àûúåc àaãm baão khi ngûúâi hoåc xaác àõnh roä nguyïn tùæc àaâo taåo do chñnh caác àún võ xêy dûång nhu cêìu, mong muöën àûúåc àaâo taåo vaâ coá kïë cuäng cêìn phaãi nghiïm tuác hún; traánh tònh traång hoaåch hoåc têåp chuã àöång, gùæn kïët hiïåu quaã vúái xêy dûång quy trònh cho coá, àïí àöëi phoá laâ chñnh caác nguöìn lûåc bïn ngoaâi taåi cú súã àaâo taåo. Nhû chûá khöng laâm theo. vêåy, ngûúâi hoåc khöng chó xêy dûång möåt kïë hoaåch Viïåc töí chûác lúáp hoåc, àïì cûúng vaâ muåc tiïu hoåc têåp phuâ húåp maâ coân phaãi àaãm baão tuên thuã àaâo taåo, taâi nguyïn hoåc têåp cêìn phaãi àûúåc àaãm nhûäng nöåi quy cuãa CTGD àaä àûúåc thiïët kïë. baão cung cêëp àïën ngûúâi hoåc àêìy àuã, kõp thúâi vaâ Ngoaâi ra, ngûúâi hoåc cêìn phaát huy tñnh àöåc lêåp, cöng khai. Kïë hoaåch phên böí lõch hoåc, àõa àiïím tûå chuã vaâ tinh thêìn hoåc têåp suöët àúâi, gùæn àaâo taåo töí chûá c giaã n g daå y vaâ nöå i dung baâ i giaã n g vúái tûå àaâo taåo baãn thên trûúác yïu cêìu “xaä höåi (lectures) phaãi àûúåc thöng tin chñnh xaác, roä raâng. luön cêìn nhûäng trñ thûác suy nghô àöåc lêåp”.5 Àöìng thúâi cuäng cêìn xêy dûång kïë hoaåch höî trúå 2.3. Vïì viïåc quaãn lyá thöng tin vaâ höî trúå taâi ngûúâi hoåc tûå àaánh giaá vïì lúáp tham gia àaâo taåo chñnh phuåc vuå cöng taác àaãm baão chêët lûúång (course)4. Khoá khùn hiïån nay àöëi vúái cöng taác ÀBCL Sûå thûâa nhêån vïì saãn phêím giaáo duåc bõ löîi laâ nghiïåp vuå quaãn lyá thöng tin taåi caác àún võ coân (output error) àûúåc xem laâ biïíu hiïån cuãa VHCL, thiïëu vaâ yïëu, cöng taác khaão saát chêët lûúång àïí laâ möåt sûå thûâa nhêån traách nhiïåm cuãa bïn àaâo taåo phaát hiïån nhûäng sai soát trong vêån haânh CTGD àïí caãi tiïën àöëi vúái toaân böå quaá trònh xêy dûång vaâ cuäng nhû cöng taác ÀBCL àïí phoâng ngûâa sai soát vêån haânh hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång töíng thïí coân thiïëu nhêët quaán vaâ khöng àöìng böå, viïåc kiïím (Total Quality Management Systems). Saãn phêím soaát àêìu vaâo vaâ àêìu ra úã cêëp khoa/böå mön trûåc giaáo duåc bõ löîi laâ saãn phêím khöng àaåt àûúåc nhûäng thuöåc trûúâng coân loãng leão, quy trònh nghiïåp vuå tiïu chñ cú baãn theo yïu cêìu cuãa muåc tiïu giaáo quaãn lyá thöng tin vùn phoâng coân thiïëu tñnh traách duåc àaä xaác àõnh. nhiïåm vaâ khöng chuyïn nghiïåp,… Nhiïìu khoa/ Möåt vêën àïì khaác àùåt ra àöëi vúái cöng taác böå mön chûa vêån haânh àûúåc hïå thöëng quaãn lyá ÀBCL giaáo duåc trong nïìn kinh tïë thõ trûúâng hiïån höì sú àêìu vaâo, àêìu ra cuãa hoåc viïn vaâ sinh viïn; nay àoá laâ cú súã àaâo taåo cêìn phaãi gùæn vúái caác töí do vêåy cöng taác naây chuã yïëu phuå thuöåc vaâo caác chûác xaä höåi sûã duång nguöìn nhên lûåc, àùåc biïåt phoâng chûác nùng. Taåi àún võ cêëp khoa/böå mön vúái caác doanh nghiïåp; coá nhû vêåy viïåc vêån haânh trûåc thuöåc trûúâng, cêìn nhanh choáng xêy dûång chûúng trònh àaâo taåo múái àûúåc xem nhû möåt Böå tiïu chñ quaãn lyá thöng tin vïì hoaåt àöång àaâo loaåi hònh töí chûác dõch vuå xaä höåi vaâ cú súã àaâo taåo taåo, qua àoá àûa vaâo vêån haânh kiïím soaát cú súã múái laâ núi cung cêëp dõch vuå töët nhêët theo yïu dûä liïåu thûá cêëp phuåc vuå kïë hoaåch ÀBCL theo löå cêìu xaä höåi. Cuöëi cuâng chuáng töi xin trñch nhêån trònh chung. àõnh cuãa giaáo sû Nguyïîn Àùng Hûng, Trûúâng Àûúåc sûå quan têm quyïët liïåt cuãa laänh àaåo Nhaâ ÀH Lieâge, vïì vêën àïì naây [2005: 1]: “Laänh àaåo trûúâ n g, hiïå n nay Trûúâ n g ÀH KHXH&NV, quaãn lyá töët phaãi àöìng nghôa vúái phuåc vuå töët. Phuåc ÀHQG-HCM àaä xêy dûång vaâ àang trong quaá trònh vuå muöën coá hiïåu quaã thò phaãi múã cú chïë cho vaâ vêån haânh “thûã” Töí ÀBCL cuãa têët caã caác àún võ thêåt thoaáng àïí tùng cûúâng khaã nùng phuåc vuå.” trûåc thuöåc trûúâng. Thuã trûúãng caác àún võ àoáng 4. Lúáp àaâo taåo (course) coá thïí hiïíu laâ kïët thuác möåt mön hoåc nhûng cuäng coá thïí hiïíu laâ viïåc kïët thuác möåt chûúng trònh giaáo duåc. 5. Theo TS. Vuä Thaânh Tûå Anh, Phoá Giaám àöëc chûúng trònh Giaãng daåy Kinh tïë Fulbright, Baáo Tuöíi Treã, thûá Hai, ngaây 21/09/2009. 110♦K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N
  4. Nguöìn: Mö hònh chêët lûúång theo AUN-QA vai troâ Töí trûúãng cuãa Töí ÀBCL, hûúãng chung taåo cêìn giaãi quyïët töët möëi quan hïå giûäa nguöìn phuå cêëp traách nhiïåm quaãn lyá àún võ. Thû kyá Töí lûåc trong töí chûác àaâo taåo vúái sûå phuâ húåp cuãa ÀBCL hûúãng 300.000à/thaáng. Caác thaânh viïn nïìn kinh tïë thõ trûúâng nhùçm ÀBCL àêìu ra. khaác hûúãng phuå cêëp traách nhiïåm theo sûå phên Theo TS. Jeanette Baird6, toaân böå caác kïë cöng cuãa Thuã trûúãng àún võ. Sûå phên cöng traách hoaåch, chñnh saách liïn quan àïën hoaåt àöång quaãn nhiïåm àöëi vúái möåt söë nhên viïn höî trúå Töí ÀBCL lyá, nguöìn nhên lûåc vaâ taâi chñnh trong hïå thöëng coân thiïëu nhêët quaán vaâ khöng roä raâng, dêîn àïën töí chûác àaâo taåo phaãi gùæn vúái caác cam kïët cöång hiïåu quaã vêån haânh Töí ÀBCL taåi möåt söë àún võ àöìng vaâ àûúåc àaãm baão. Thiïët nghô caác cam kïët coân chûa cao. Ngên saách chi cho hoaåt àöång ÀBCL vïì chêët lûúång giaáo duåc àöëi vúái cöång àöìng chó coá chûa trúã thaânh àõnh chïë roä raâng. Nhû vêåy, àïí caãi thïí àûúåc àaãm baão khi nhêån àûúåc sûå quan têm thiïån cöng taác ÀBCL cêìn xêy dûång àõnh chïë taâi àuáng mûåc tûâ laänh àaåo nhaâ trûúâng, laänh àaåo cuãa chñnh roä raâng hún cho hoaåt àöång ÀBCL giöëng caác àún võ/töí chûác quaãn lyá CTGD, giaãng viïn, nhû caác hoaåt àöång nghiïn cûáu khoa hoåc, cöng taác nhên viïn höî trúå, ngûúâi hoåc vaâ caác nhaâ sûã duång giaáo trònh, húåp taác quöëc tïë,... lao àöång. Sûå cam kïët naây àûúåc thûåc hiïån qua 2.4. Vïì sûå cam kïët cuãa cú súã àaâo taåo vúái nhûäng hoaåt àöång quan hïå cöng chuáng (PR: public cöång àöìng relation), kïnh thöng tin àöëi ngoaåi cuãa Nhaâ Nhaâ quaãn lyá - ngûúâi töí chûác hoaåt àöång àaâo trûúâng. TAÂI LIÏåU THAM KHAÃO 1. Buâi Thïë Cûúâng (2006), Vêën àïì töí chûác trong quaá trònh hiïån àaåi hoáa, Taåp chñ Khoa hoåc xaä höåi, söë 09 (97)/2006. 2. Dûúng Anh Hoaâng (2004), Cú chïë thõ trûúâng vaâ vêën àïì àaâo taåo nguöìn nhên lûåc, Taåp chñ Khoa hoåc xaä höåi, söë 10 (74)/2004. 3. Jeanette Baird (AUQA) (2008), How to discover our quality: self-assessment at institutional level. 6. Jeanette Baird (AUQA: Australian Universities Quality Agency) (2008), How to discover our quality: self- assessment at institutional level. K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦111
  5. 4. Nguyïîn Àùng Hûng (2005), Tòm hûúáng giaãi quyïët cho viïåc caãi caách giaáo duåc trong cú chïë thõ trûúâng, Baâi trong Kyã yïëu Höåi thaão muâa Heâ 2005: “Tiïëp tuåc Àöíi múái Kinh tïë vaâ Xaä höåi àïí Phaát triïín” töí chûác taåi Àaâ Nùéng ngaây 28- 30/7/2005 vúái sûå höî trúå cuãa VAPEC, Vietnamese Heritage Institute vaâ Àaåi hoåc Àaâ Nùéng. 5. Thûúång Tuâng, Xaä höåi cêìn nhûäng trñ thûác suy nghô àöåc lêåp, (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ Index.aspx?ArticleID=338049&ChannelID=3). 6. Tiïu chuêín quöëc gia (2008), Hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång theo tiïu chuêín Viïåt Nam ISO 9001:2008. 7. Ton Vroeijenstijn (2008), Söí tay aáp duång böå tiïu chuêín chêët lûúång AUN trong tûå àaánh giaá chûúng trònh àaâo taåo, Nxb. Àaåi hoåc Quöëc gia TP. HCM. 8. Vuä Toaãn (2009), Möåt söë suy nghô vïì àaâo taåo xaä höåi hoåc theo hoåc chïë tñn chó taåi Trûúâng ÀH KHXH&NV, ÀHQG-HCM, Taåp chñ Khoa hoåc xaä höåi, söë 06 (130)/2009.. SUMMARY Assurance of Educational Quality at the University of Social Sciences and Humanities, VNU-HCM: the Need for a Unanimous Voice . Vu Toan, M.A. Quality assurance in higher education has drawn the attention of a great number of people recently. A model of quality assurance has just been built at the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University-Ho Chi Minh City. Due to the complexity of the subject matter, the model has not yet yielded expected results. How to build up and run this model efficiently is still a big question at this institution. The paper raises a voice from the very inside of such a model as a contribution to the considerable efforts that have been made up to the present time to maintain the quality of the programs given at this university. 112♦K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản