CÔNG TÁC THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC

Chia sẻ: Huynh Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
637
lượt xem
168
download

CÔNG TÁC THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi tiến hành thử áp lực, đơn vị thi công sẽ thông báo trước cho Chủ đầu tư thời gian thử, vị trí đoạn ống, tuyến ống chuẩn bị thử. - Việc thử nghiệm áp lực đường ống phải được tiến hành trước khi lấp đất. hoàn trả mặt bằng. Có thể thử với từng đoạn ống riêng biệt hoặc thử nghiệm với từng tuyến ống. Có thể kết hợp thử nghiệm cả thiết bị và mối nối. Áp lực thử bằng 1,5 lần áp lực công tác....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TÁC THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC

  1. C«ng t¸c thö ¸p lùc ®êng èng cÊp níc A. Thö nghiÖm ¸p lùc ®êng èng 1. ViÖc thö nghiÖm ¸p lùc ®êng èng ph¶i tu©n theo mét   sè nguyªn t¾c sau: ­ Tríc khi tiÕn hµnh thö ¸p lùc, ®¬n vÞ thi c«ng  sÏ th«ng b¸o tríc cho Chñ ®Çu t thêi gian thö, vÞ trÝ  ®o¹n èng, tuyÕn èng chuÈn bÞ thö. ­ ViÖc thö nghiÖm ¸p lùc ®êng èng ph¶i ®îc tiÕn  hµnh tríc khi lÊp ®Êt. hoµn tr¶ mÆt b»ng. Cã thÓ thö  víi tõng ®o¹n èng riªng biÖt hoÆc thö nghiÖm víi tõng  tuyÕn èng. Cã thÓ kÕt hîp thö nghiÖm c¶ thiÕt bÞ vµ  mèi nèi. ¸p lùc thö b»ng 1,5 lÇn ¸p lùc c«ng t¸c. ­ Trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm kh«ng ®iÒu chØnh l¹i  mèi nèi. ­ Trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm nÕu cã g× nghi vÊn  ph¶i gi÷ nguyªn gi¸ trÞ ¸p lùc thö t¹i thêi ®iÓm ®ã  ®Ó kiÓm tra xem xÐt toµn bé ®êng èng, ®Æc biÖt lµ c¸c  mèi nèi. 2. Thö nghiÖm ¸p lùc ®êng èng t¹i hiÖn trêng. Môc   ®Ých   cña   viÖc   thö   ¸p   lùc   ®êng   èng   t¹i   hiÖn  trêng lµ ®Ó ®¶m b¶o r»ng: TÊt c¶ c¸c mèi trªn tuyÕn  èng, c¸c ®iÓm l¾p phô tïng, c¸c gèi ®ì, tª cót… ®Òu  chÞu ®îc ¸p lùc va ®Ëp c¶u níc trong èng khi lµm viÖc  vµ   ®¶m   b¶o   kÝn   níc.   Tríc   khi   thö   ¸p   lùc,   ph¶i  tiÕn  hµnh kiÓm tra ®¶m b¶o nÒn mãng èng ®∙ æn ®Þnh. Lùa chän ®o¹n èng, tuyÕn èng ®Ó thö ¸p lùc. TÊt c¶ c¸c ®êng èng ®Òu ph¶i thö ¸p lùc tríc khi  nghiÖm thu, ®a vµo sö dông. ViÖc lùa chän thö ¸p lùc  ­ 1 ­
  2. cña tõng ®o¹n èng hay tuyÕn èng lµ quan träng, nã phô  thuéc vµo chiÒu dµi ®o¹n èng, tuyÕn èng muèn thö, l­ îng níc cung cÊp ®Ó thö ¸p lùc… Lùa chän ¸p lùc ®Ó thö. ­ ViÖc lùa chän ¸p lùc ®Ó thö cña ®êng èng tu©n  theo mét sè tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh. + Sau  khi  ®Æt  èng,  tÊt c¶ c¸c  èng  míi  ph¶i  ®îc  kiÓm tra ¸p lùc tríc khi ®a vµo sö dông, ¸p lùc  thö t¹i thêi ®iÓm cao nhÊt ph¶i   ≥ 1,5 lÇn ¸p lùc  lµm viÖc b×nh thêng cña èng. +  ¸p lùc  thö  kh«ng  ®îc nhá h¬n 1,25 lÇn ¸p lùc  lµm viÖc lín nhÊt cña ®o¹n èng. +  ¸p lùc  thö  kh«ng  ®îc vît qu¸ giíi h¹n ¸p lùc  cña èng hay cña gèi ®ì ®∙ thiÕt kÕ. +   Thêi   gian   thö   ¸p   lùc   cña   tõng   giai   ®o¹n   ph¶i  ®¶m b¶o Ýt nhÊt lµ mét giê. +   Trong   kho¶ng   thêi   gian   thö   ¸p   lùc,   sù   chªnh  lÖch ¸p lùc kh«ng ®îc qu¸ ± 0,35 bar. + NÕu ë ®Çu cuèi cña ®o¹n thö ¸p lùc lµ van hoÆc  vßi níc th× ¸p lùc kh«ng ®îc vît qu¸ hai lÇn giíi  h¹n   chÞu   ®ùng   cña   van   mÆc   dï   ®∙   cã   c¸c   gèi   ®ì  chÞu lùc. + §èi víi c¸c yªu cÇu chung th× ta cã thÓ ¸p dông   c¸c tiªu chuÈn thö ¸p nh sau: ­ §êng èng truyÒn dÉn ( cã kÝch thíc D = 300 trë  lªn ) th× ¸p lùc thö lµ 6 bar. ­ §êng èng ph©n phèi ( cã D = 100  ÷  300 ) ¸p lùc  ­ 2 ­
  3. thö lµ 2­4­2 bar. ­ §êng èng dÞch vô ( D= 32  ÷   75) ¸p lùc thö cã  thÓ lµ 2­4­2 bar hoÆc nhá h¬n. B¾t ®Çu thö                                             Lùa chän ®o¹n thö  vµ ¸p lùc ChuÈn bÞ hai ®Çu  ®o¹n thö KiÓm tra hai ®Çu  ®o¹n thö L¾p ®Æt thiÕt bÞ  TiÕn hµnh söa b¬m níc B¬m níc vµo èng X¶ níc L¾p thiÕt bÞ thö  §iÒu tra hiÖn tr­ ¸p lùc êng ­ 3 ­
  4. KiÓm  tra X¶  Th¸o dì  níc c¸c thiÕt bÞ KÕt nèi  víi m¹ng  èng  H×nh vÏ: Quy tr×nh thö ¸p lùc + §«i khi ®èi víi c¸c lo¹i ®êng èng dÞch vô ngêi  ta kh«ng yªu cÇu thö ¸p lùc mµ chØ yªu cÇu thö ®é  kÝn cña c¸c ®êng èng. 3. ChuÈn bÞ c¸c ®iÓm cuèi ®êng èng ®Ó thö ¸p lùc. + Trong trêng hîp lùa chän ®Çu cuèi cña ®o¹n thö  lµ van vµ hè th× ph¶i xem xÐt hè van cã ®ñ kh¶  n¨ng ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ, dông cô cÇn thiÕt cho  viÖc thö ¸p lùc hay kh«ng. NÕu ®¶m b¶o th× viÖc  chuÈn  bÞ sÏ rÊt ®¬n gi¶n.  Van  vµ hè van sÏ ®îc  chuÈn bÞ ®Ó b¶o vÖ, ®ñ kh¶ n¨ng chÞu ®ùng ¸p lùc  thö. + Trong c¸c trêng hîp kh¸c nÕu kh«ng sö dông hè  van th× c¸c biÖn ph¸p chuÈn bÞ ®Çu cuèi cña ®o¹n  thö ¸p lùc sÏ ®îc tiÕn hµnh nh sau: ­ 4 ­
  5. ­ChuÈn bÞ c¸c khèi bª t«ng ®Ó lµm gèi ®ì cho  ®Çu cuèi, trªn c¸c gèi ®ì b»ng bªt«ng nµy sÏ ®îc  ®Æt c¸c tÊm dµn t¶i lªn, c¸c tÊm dµn t¶i nµy b»ng  thÐp hoÆc gç. + Trong trêng hîp nÕu thö ¸p lùc cho c¸c èng cã  ®êng kÝnh nhá th× gèi ®ì bªt«ng cã thÓ ®îc thay  thÕ b»ng c¸c tÊm dµn t¶i tùa th¼ng vµo thµnh hè  ®Êt ®∙ ®îc gia cè. 4. B¬m níc vµo èng. ViÖc b¬m níc vµo trong èng sÏ ®îc tiÕn hµnh mét  c¸ch tõ tõ ®Ó ®¶m b¶o r»ng khÝ ®îc tho¸t hÕt ra ngoµi. ViÖc ®¶m b¶o khÝ  ®∙ tho¸t hÕt ra ngoµi lµ rÊt quan träng v× nÕu nh khÝ  kh«ng tho¸t hÕt ra ngoµi th× sÏ rÊt nguy hiÓm v× nã  cã thÓ g©y ra khÝ bÞ nÐn trong lßng èng. Trong   khi   b¬m,   nÕu   ph¸t   hiÖn   thÊy   rß   rØ   níc   ra  ngoµi th× cÇn söa ch÷a ®êng èng ngay lËp tøc. 5. C¸c thiÕt bÞ cÇn cho viÖc thö ¸p lùc ®êng èng. ­ M¸y b¬m ¸p lùc, ®ång hå ®o ¸p lùc, vßi hót, vßi  nèi, c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt kh¸c. 6. TiÕn hµnh thö ¸p. Sau   khi   b¬m   níc   vµo   trong   ®êng   èng,   ®¹t   ®îc   ¸p  lùc yªu cÇu th× ta ngõng b¬m vµ ®Ó trong mét giê, sau  ®ã tiÕp tôc b¬m níc vµo ®Ó bï vµo trÞ sè ¸p lùc ®∙ bÞ  sôt ®i trong vßng mét giê võa råi. Sau mét giê n÷a ta  l¹i lÆp l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh, céng lîng níc b¬m vµo  trong vßng hai giê ta sÏ cã ®îc lîng níc thÊt tho¸t. §èi víi ¸p lùc 2­4­2 cã nghÜa lµ mét giê ®Çu ta  ­ 5 ­
  6. gi÷ ¸p lùc lµ 2 bar, sau ®ã ta n©ng lªn 4 bar vµ gi÷  trong mét giê råi sau cïng ta h¹ xuèng 2 bar vµ gi÷  trong vßng mét giê. 7. BiÖn ph¸p an toµn khi tiÕn hµnh thö ¸p lùc. Khi tiÕn hµnh thö ¸p lùc ®o¹n èng, tuyÕn èng, ®¬n  vÞ thi c«ng sÏ lu«n bè trÝ c¸n bé kü thuËt trùc tiÕp  gi¸m s¸t, theo dâi kiÓm tra trong suèt qu¸ tr×nh thö.  T¹i c¸c ®iÓm xung yÕu nh  vÞ trÝ nèi èng, c¸c vÞ trÝ  ®Êu nèi kh¸c trªn toµn tuyÕn ®ã lu«n bè trÝ ngêi trùc  theo dâi, kiÓm tra. NÕu cã sù cè sÏ trùc tiÕp xö lý,  kh¾c phôc kÞp thêi.  8. C«ng thøc tÝnh to¸n lîng níc thÊt tho¸t. Kh«ng mét ®êng èng nµo ®îc chÊp nhËn nÕu nh lîng  níc thÊt tho¸t lín h¬n lîng níc tÝnh theo c«ng thøc  sau: S .D. P , L= 2816 Trong ®ã: L – lîng níc thÊt tho¸t cho phÐp, l/h       S ­  chiÒu dµi ®o¹n èng thö ¸p lùc, m       D ­ ®êng kÝnh quy íc cña èng, inch       P ­ ¸p lùc thö, bar 9. C«ng t¸c hoµn thiÖn. Sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c thö ¸p, níc trong èng  sÏ ®îc x¶, nÕu nh  c¸c ®o¹n èng tiÕp theo cã thÓ ®îc  kiÓm tra th× lîng níc nµy cã thÓ ®îc sö dông ®Ó b¬m  vµo c¸c ®o¹n èng thö tiÕp theo. Khi   ®Êu   nèi   c¸c   ®o¹n   èng   l¹i   víi   nhau   th×   c¸c  dông cô phôc vô cho viÖc thö ¸p lùc còng sÏ ®îc th¸o  ­ 6 ­
  7. bá. C¸c gèi ®ì bªt«ng cã thÓ dïng l¹i, nãi chung lµ  c¸c   dông   cô   kh¸c   nh  tÊm   dµn   t¶i,   thanh   v¨ng   trèng…  ®Òu ®îc sö dông l¹i. §Êu nèi ®o¹n võa thö ¸p lùc víi c¸c ®o¹n l©n cËn  ®îc   tiÕn   hµnh   ngay   sau   khi   viÖc   thö   ¸p   ®îc   hoµn  chØnh.  B. Sóc x¶ s¸t trïng ®êng èng. Sau khi thö ¸p lùc, ®êng èng ph¶i ®îc sóc x¶ ®Ó  tÈy röa s¹ch ®Êt c¸t n»m trong ®êng èng. Níc sóc x¶  cho ch¶y ra m¬ng hoÆc cèng tho¸t níc. Sau khi sóc x¶,  ®êng èng ph¶i ®îc s¸t trïng b»ng clo vµ röa b»ng níc  s¹ch. C. KiÓm tra ¸p lùc Khi   b¾t   ®Çu   cÊp   níc   vµo   m¹ng   líi   ®êng   èng   ph¶i  dïng ¸p kÕ ®Ó theo dâi ¸p lùc ë ®Çu vµ cuèi ®o¹n èng  nh»m kiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®ång thêi x¸c lËp  mét chÕ ®é c«ng t¸c hîp lý cho khu vùc mµ ®êng èng  nµy cung cÊp. D. Biªn b¶n bµn giao ®a vµo sö dông Khi   tiÕp   nhËn   ®êng   èng   míi   ®a   vµo   sö   dông   ph¶i  phèi   hîp   víi   c¬   quan   thi   c«ng  vµ   thiÕt   kÕ  kiÓm   tra  xem cã ®óng yªu cÇu cña thiÕt kÕ hay kh«ng.TÊt c¶ c¸c  sai   sãt   hoÆc   ®iÒu   chØnh   thiÕt   kÕ   ®Òu   ph¶i   ghi   vµo  biªn b¶n bµn giao còng nh hå s¬ thiÕt kÕ vµ ph¶i ®îc  c¬ quan qu¶n lý cÊt gi÷. §¬n vÞ thi c«ng rÊt hy väng nhËn ®îc sù hîp t¸c,   gióp ®ì cña Chñ ®Çu t  vµ c¸c bªn liªn quan. Sù hîp   t¸c,   gióp   ®ì   nµy   gãp   mét   phÇn   quan   träng   cho   viÖc   ­ 7 ­
  8. thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng tr×nh.  Hµ Néi, ngµy...... th¸ng 12   n¨m 2009     ®¹i diÖn §¬n vÞ thi c«ng   ­ 8 ­

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản