CÔNG TẮC TƠ, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
187
lượt xem
38
download

CÔNG TẮC TƠ, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ta chọn vật liệu thép cacbon như lò xo tiếp điểm chính. Các thông số kỹ thuật như đã nêu ở phần trên. 1. Tính toán lực lò xo tiếp điểm phụ: Lực ép tiếp điểm phụ cuối: Ftđfc = Ftđf = 0,4 (N). Theo trang 154 - quyển 1 ta có lực ép tiếp điểm chính đầu : Ftđfđ = k. Ftđfc. Trong đó: k = (0,5 - 0,7) chọn k = 0,6. Nên lực ép tiếp điểm phụ đầu: Ftđfđ = 0,6. Ftđfc = 0,6. 0,4 = 0,24 (N). Do cấu tạo của hệ thống tiếp điểm là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TẮC TƠ, chương 11

  1. Chương 11: TÝnh lß xo tiÕp ®iÓm phô Ta chän vËt liÖu thÐp cacbon nh- lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh. C¸c th«ng sè kü thuËt nh- ®· nªu ë phÇn trªn. 1. TÝnh to¸n lùc lß xo tiÕp ®iÓm phô: Lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô cuèi: Ft®fc = Ft®f = 0,4 (N). Theo trang 154 - quyÓn 1 ta cã lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh ®Çu : Ft®f® = k. Ft®fc. Trong ®ã: k = (0,5  0,7) chän k = 0,6. Nªn lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô ®Çu: Ft®f® = 0,6. Ft®fc = 0,6. 0,4 = 0,24 (N). Do cÊu t¹o cña hÖ thèng tiÕp ®iÓm lµ 1 pha cã 2 chç ng¾t cho nªn 1 lß xo theo cÊu t¹o chÞu lùc t-¬ng øng 2 tiÕp ®iÓm. VËy Ft®fc = Fmax = 2. 0,4 = 0,8 (N). Ft®f® = Fmin = 2. 0,24 = 0,48 (N). 2. TÝnh to¸n ®-êng kÝnh d©y quÊn lß xo : Theo c«ng thøc (19 - 6)- quyÓn 2. F. c. k d ¡Ý 1,6. [δx ] Trong ®ã: d: ®-êng kÝnh d©y dÉn lß xo (mm). [x] = 580 (N/mm2) : giíi h¹n cho phÐp khi xo¾n.
  2. c =12 : lµ chØ sè lß xo (nã ®Æc tr-ng cho ®é cong cña c¸c vïng lß xo). D: ®-êng kÝnh trung b×nh lß xo. k : hÖ sè xÐt ®Õn ®é cong cña d©y lß xo. Theo trang 134 - quyÓn 2 ta chän : c = 12  k = 1,11. F = Ft®fc = 0,8 (N) : lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô cuèi. VËy ®-êng kÝnh d©y quÊn lß xo: Chän ®-êng kÝnh d©y quÊn lß xo d = 0,22 (mm). Nªn ®-êng kÝnh trung b×nh cña lß xo: D = c. d = 12 .0,22 = 2,64 (mm) 3. TÝnh sè vßng lß xo tiÕp ®iÓm phô: Theo c«ng thøc (19-7)- quyÓn 2 ta cã sè vßng lß xo: G. d. f W= ( vßng). 8. c 3 . Δ F Trong ®ã: F = Fmax- Fmin = 0,8 -0,48 = 0,32 (N). G = 8 . 103 (N/mm2): m«®un tr-ît. d = 0,22 (mm): ®-êng kÝnh d©y quÊn lß xo. f = l = 3 (mm): kho¶ng lón lß xo. c = 12 Nªn sè vßng cña lß xo tiÕp ®iÓm phô: 80.10 3 . 0,22.3 W= = 11,93 ( vßng). 8.12 3 . 0,32 Chän W = 12 (vßng). Sè vßng toµn bé lß xo:W0 = W + 1 = 12 + 1 = 13 (vßng).
  3. +. ChuyÓn vÞ trÝ lín nhÊt cña lß xo khi ch-a chÞu t¶i tíi khi chÞu t¶i max: Theo c«ng thøc (19 - 3)/134- quyÓn 2: 8. D 3 . W. Fmax 8. 2,64 3 .12. 0,8 λ max = = = 7,54 ( mm). G. d 4 80.10 3. 0,22 4 Trong ®ã: Fmax = 0,8 (N): lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô cuèi. G = 80. 103 (N/mm2): m«®un tr-ît. +. B-íc cña lß xo khi ch-a chÞu t¶i: Theo c«ng thøc (19 - 12/ 136 - quyÓn 2. 1,2. λ max 1,2. 7,54 t=d + =1 + = 0,974 (mm). W 12 4. TÝnh chiÒu dµi tù do cña lß xo: Theo c«ng thøc (19 - 11) vµ (19 - 12)- quyÓn 2 ta cã: l0 = (W0 - 0,5) . d + W (t - d). l0 = (13- 0,5). 0,22 + 12 (0,974- 0,22) = 11,8 (mm). +. KiÓm nghiÖm l¹i lß xo víi ®é lón ®· chän. 8. D 3 . Δ F. W λ lx = (mm). G. d 4 Trong ®ã: F = Fmax- Fmin = 0,8- 0,48 = 0,32 (N). 8. 2,64 3.12. 0, 32 λ lx = = 3,01 (mm). 80.10 3. 0,22 4 So s¸nh víi ®é lón ®· chän f = 3 (mm) lµ phï hîp.VËy lß xo ®¶m b¶o ®é lón. KiÓm nghiÖm øng suÊt khi xo¾n : Theo c«ng thøc (4 - 28)- quyÓn 1ta cã øng suÊt khi xo¾n:
  4. 8. Δ F. D 8. 0,32. 2,64 δx = 3 = 3 = 202,13 ( N / mm 2 ). π.d 3,14. 0,22 VËy x < [x] = 580 (N/mm2) nªn lß xo ®¶m b¶o ®é bÒn c¬. iv. TÝnh lß xo nh¶: Ta chän vËt liÖu lµm lß xo nh¶ lµ thÐp c¸c bon, cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh- lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh vµ lß xo tiÕp ®iÓm phô. 1. TÝnh lùc lß xo nh¶ ®Çu vµ nh¶ cuèi:  Lùc lß xo nh¶ ®Çu : Flxnh® = kdt (G® + Ft®fc + Fms). Trong ®ã: kdt = (1,1 1,3) : hÖ sè dù tr÷. Chän k =1,2. G® = 6 (N) : träng l-îng phÇn ®éng. Fms = kms. G® = 0,15. 6 = 0,9 (N) kms = (0,15  0,2) - hÖ sè ma s¸t. Chän kms = 0,15. Ftdfc =2. Ft®fc = 2. 0,8 =1,6(N): tæng lùc lß xo tiÕp ®iÓm phô cuèi. VËy lùc lß xo nh¶ ®Çu: Flxnh® = 1,2 (6 + 1,6 + 0,9) = 10,2 (N).  TÝnh lùc lß xo nh¶ cuèi: Ta cã: Flxnhc = (1,5  2). Flxnh® Chän Flxnhc = 1,6. Flxnh® = 1,6. 10,2 = 16,32 (N) Do thiÕt kÕ c«ng t¾c t¬ sö dông 2 lß xo nh¶. Nªn lùc t¸c dông lªn mét lß xo nh¶ lµ:
  5. Flxnc 16,32 Fmax = = = 8,16 ( N ). 2 2 F 10,2 Fmin = lxn ® = = 5,1 ( N ). 2 2 2. §-êng kÝnh d©y quÊn lß xo nh¶: Theo c«ng thøc (19 - 6)- quyÓn 2. Fmax . c. k d ¡Ý1,6. (mm). [δx ] Trong ®ã: Fmax = 8,16 (N): lùc lß xo nh¶ lín nhÊt. [x] = 580 (N/mm2) : giíi h¹n cho phÐp khi xo¾n. c : chØ sè lß xo. k : hÖ sè xÐt ®Õn ®é cong cña lß xo. Theo trang 134- quyÓn 1 ta chän : c = 12 ; k = 1,11. VËy ®-êng kÝnh d©y quÊn cña lß xo : 8,16.12.1,11 d ¡Ý 1,6. = 0,69 (mm). 580 Chän d = 0,7 (mm). Víi d = 0,7 (mm) nªn ®-êng kÝnh trung b×nh cña lß xo D = 12.0,7 = 8,4 (mm). 3. TÝnh sè vßng lß xo nh¶: Theo c«ng thøc (19-7)- quyÓn 2 ta cã: G. d. f W= ( vßng). 8. c 3 . Δ F Trong ®ã: F = Fmax- Fmin = 8,16- 5,1 = 3,06 (N). G = 8 . 103 (N/mm2): m« ®un tr-ît. d = 0,7 (mm): ®-êng kÝnh d©y quÊn lß xo.
  6. f = 9 (mm): khe hë nam ch©m ®iÖn. c = 12 Nªn sè vßng cña lß xo nh¶: 80.10 3 . 0,7.9 W= = 11,91 ( vßng). 8.12 3 . 3,06 Chän W = 12 (vßng). Sè vßng toµn bé lß xo:W0 = W + 1 = 12 + 1 = 13 (vßng). +. ChuyÓn vÞ trÝ lín nhÊt cña lß xo khi ch-a chÞu t¶i tíi khi chÞu t¶i max: Theo c«ng thøc (19 - 3)- quyÓn 2: 8. D 3 . W. Fmax 8. 8,4 3. 12. 8,16 λ max = = = 24,17 ( mm). G. d 4 80. 10 3. 0,7 4 Trong ®ã: Fmax = 8,16 (N): lùc lß xo nh¶ lín nhÊt. G = 80. 103 (N/mm2): m« ®un tr-ît. +. B-íc cña lß xo khi ch-a chÞu t¶i: Theo c«ng thøc (19 – 12)- quyÓn 2. 1,2. λ max 1,2. 24,17 t=d + = 0,7 + = 3,12 (mm) W 12 4. TÝnh chiÒu dµi tù do cña lß xo: Theo c«ng thøc (19 - 11) vµ (19 - 12)- quyÓn 2 ta cã: l0 = (W0 - 0,5) . d + W (t - d). l0 = (13- 0,5). 0,7 + 12 (3,12- 0,7) = 37,79 (mm). +. KiÓm nghiÖm l¹i lß xo víi ®é lón ®· chän. 8. D 3 . Δ F. W λ lx = (mm). G. d 4
  7. Trong ®ã: F = Fmax- Fmin = 8,16- 5,1 = 3,06 (N). 8. 8,4 3.12. 3,06 λ lx = = 9,06 (mm). 80.10 3. 0,7 4 So s¸nh víi ®é lón ®· chän [fchän] = 9 lµ phï hîp.VËy lß xo ®¶m b¶o ®é lón. +. KiÓm nghiÖm øng suÊt khi xo¾n : Theo c«ng thøc (4 - 28)/ 172 - quyÓn 1. 8. Δ F. D 8. 3,06. 8,4 δx = 3 = 3 = 272,75 ( N / mm 2 ). π.d 3,14. 0,7 VËy øng suÊt khi xo¾n tÝnh to¸n x < [x] = 580 (N/mm2) nªn lß xo ®¶m b¶o ®é bÒn c¬.
Đồng bộ tài khoản