intTypePromotion=3

CÔNG TẮC TƠ, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
170
lượt xem
45
download

CÔNG TẮC TƠ, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ mở của tiếp điểm là khoảng cách của tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh khi ở vị trí ngắt của công tắc tơ. Cần xác định độ mở của tiếp điểm sao cho khi ngắt hồ quang sẽ bị kéo dài tới độ dài tới hạn và bị dập tắt. Nếu chọn m lớn thì dễ nhưng sẽ tăng kích thước công tắc tơ. Nếu chọn nhỏ khó dập hồ quang, gây nguy hiểm khi vạn hành. Với Iđm = 60 (A); Uđm = 400 (V). Theo trang 41 – quyển 1 ta có: m= 6-12 (mm). Ta...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TẮC TƠ, chương 6

  1. Chương 6: ®é më ®é lón tiÕp ®iÓm 1. §é më: m §é më cña tiÕp ®iÓm lµ kho¶ng c¸ch cña tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh khi ë vÞ trÝ ng¾t cña c«ng t¾c t¬. CÇn x¸c ®Þnh ®é më cña tiÕp ®iÓm sao cho khi ng¾t hå quang sÏ bÞ kÐo dµi tíi ®é dµi tíi h¹n vµ bÞ dËp t¾t. NÕu chän m lín th× dÔ nh-ng sÏ t¨ng kÝch th-íc c«ng t¾c t¬. NÕu chän nhá khã dËp hå quang, g©y nguy hiÓm khi v¹n hµnh. Víi I®m = 60 (A); U®m = 400 (V). Theo trang 41 – quyÓn 1 ta cã: m= 612 (mm). Ta chän ®é më cña tiÕp ®iÓm m = 6 (mm). 2. §é lón tiÕp ®iÓm: l §é lón cña tiÕp ®iÓm lµ qu·ng ®-êng mµ tiÕp ®iÓm ®éng ®i ®-îc nÕu nh- kh«ng cã tiÕp ®iÓm tÜnh c¶n l¹i. CÇn thiÕt ph¶i cã ®é lón cña tiÕp ®iÓm ®Ó cã lùc Ðp tiÕp ®iÓm v× trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tiÕp ®iÓm bÞ ¨n mßn, tiÕp ®iÓm vÉn ®¶m b¶o tiÕp xóc tèt. Theo c«ng thøc trang 42 - quyÓn 1 ta cã. l = A + B. I®m Trong ®ã: A = 1,5 (mm)
  2. B = 0.,02 (mm/A) VËy l = 1,5 + 0,02. 60 = 2,7 (mm). Chän ®é lón cña tiÕp ®iÓm l= 3 (mm). V. ®é rung cña tiÕp ®iÓm: Khi tiÕp ®iÓm ®ãng, thêi ®iÓm b¾t ®Çu tiÕp xóc cã xung ra lùc va ®Ëp c¬ khÝ gi÷a tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh x¶y ra hiÖn t-îng rung cña tiÕp ®iÓm. Khi ng¾t còng x¶y hiÖn t-îng rung tiÕp ®iÓm. Qu¸ tr×nh rung ®-íc ®¸nh gi¸ trÞ sè rung cña biªn ®é lín nh¸t cña lÇn va ®Ëp ®Çu tiªn Xm vµ thêi gian rung t-¬ng øng lµ tm. 1. X¸c ®Þnh trÞ sè biªn ®é rung: Theo c«ng thøc (2 – 39) ta cã biªn ®é rung cña mét cÆp tiÕp ®iÓm. m ® . v ® .(1 - k v ) Xm = 2. Ft ® ® Trong ®ã: Ft®® = ( 0,5  0,7). Ft®c . Ta chän Ft®® = 0,6 . Ft®c Mµ Ft®c = Ft® = 0,6 ( kg) Ft®® = 0,6 . Ft®c = 0,6 . 0,6 = 0,36 ( kg) G® m® = ( kg.s2/m): khèi l-îng phÇn ®éng. g mµ: G® = mc. I®m ( kg) Theo b¶ng (2-17)- quyÓn 1 ta cã: mc = (715). 10-3 (kg/A) Chän mc = 10. 10-3 (kg). G® = 10 . 10-3 . 60 = 0,6 (kg).
  3. LÊy g = 9,8 (m/s2): gia tèc träng tr-êng. Nªn khèi l-îng phÇn ®éng: 0,6 m® = = 0,0061 ( kg.s 2 / m). 9,8 v® = 0,1 (m/s): vËn tèc t¹i thêi ®iÓm va ®Ëp. kv: hÖ sè va ®Ëp Theo trang 72 - quyÓn 1 ta chän hÖ sè va ®Ëp kv= 0,9. 0,0061. 0,12 . (1 - 0,9) VËy X m = 2. 0,36 C«ng thøc trªn x¸c ®Þnh biªn ®é rung cña mét cÆp tiÕp ®iÓm. V× ë ®©y ta thiÕt kÕ c«ng t¾c t¬ xoay chiÒu ba pha cã 3 cÆp tiÕp ®iÓm th-êng më nªn ta cã biªn ®é rung: 0,0061. 0,12 . (1 - 0,9) Xm = = 0,028 (mm). 3. 2. 0,36 2. X¸c ®Þnh thêi gian rung tiÕp ®iÓm: Theo c«ng thøc (2-40)- quyÓn 1 ta cã thêi gian rung cña mét cÆp tiÕp ®iÓm: 2.m® .v ® . 1  k v tm  Ft®® Trong ®ã: m® = 0,061 (kg.s2/m): khèi l-îng phÇn ®éng. v® = 0,1 (m/s): vËn tèc t¹i thêi ®iÓm va ®Ëp. Ft®® = 0,36 (kg). VËy thêi gian rung cña mét cÆp tiÕp ®iÓm: 2. 0,0061. 0,1. 1 - 0,9 tm = (s) 0,36
  4. ë ®©y c«ng t¾c t¬ cã ba cÆp tiÕp ®iÓm th-êng më nªn ta cã thêi gian rung cña tiÕp ®iÓm: 2. 0,0061. 0,1. 1 - 0,9 tm = = 0,0036.10 -3 (s) = 3,6 (ms). 3. 0,36 So s¸nh tm < [tm] = 10 (ms) lµ phï hîp. VI. sù ¨n mßn cña tiÕp ®iÓm: Sù ¨n mßn tiÕp ®iÓm x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®ãng ng¾t m¹ch ®iÖn. Nguyªn nh©n g©y ra sù ¨n mßn tiÕp ®iÓm lµ ¨n mßn vÒ hãa häc, ¨n mßn vÒ ®iÖn vµ ¨n mßn vÒ c¬. Nh-ng chñ yÕu tiÕp ®iÓm bÞ ¨n mßn lµ do qu¸ tr×nh mßn ®iÖn. 1. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi sù ¨n mßn: Do ®iÒu kiÖn lµm viÖc: TrÞ sè ®iÖn ¸p nguån. TrÞ sè dßng ®iÖn. §Æc tÝnh phô t¶i. TÇn sè ®ãng c¾t. M«i tr-êng lµm viÖc. Do kÕt cÊu cña c«ng t¾c t¬: Thêi gian ®ãng vµ ng¾t. §é rung cña tiÕp ®iÓm. VËt liÖu tiÕp ®iÓm. KÕt cÊu cña d¹ng tiÕp ®iÓm. C-êng ®é tõ tr-êng gi÷a hai tiÕp ®iÓm. Tèc ®é chuyÓn ®éng cña tiÕp ®iÓm ®éng.
  5. 2. TÝnh to¸n ®é mßn cña tiÕp ®iÓm: Theo c«ng thøc (2-54)- quyÓn 1 ta cã: g® + gng = 10-9.( k®. I2® + kng. I2ng). kk® Trong ®ã: (g® + gng): khèi l-îng tiÕp ®iÓm bÞ ¨n mßn trong khi ®ãng vµ ng¾t. I® = 4. I®m= 4. 60 = 240 (A): dßng ®iÖn khi ®ãng. Ing= 4. Ing= 4. 60 = 240 (A): dßng ®iÖn khi ng¾t. k®, kng: hÖ sè mßn khi ®ãng vµ khi ng¾t. Theo b¶ng (2-21)- quyÓn 1 ta chän: k® = kng = 0,05 ( g/A2). kk® = (1,1 2,5): hÖ sè kh«ng ®ång ®Òu ®¸nh gi¸ ®é mßn( theo trang 79- quyÓn 1). Chän kk® = 2,2. VËy khèi l-îng mßn mét lÇn ®ãng ng¾t: g® + gng = 10-9 .( 0,05 . 2402 + 0,05 . 2402 ). 2,2 = 1,28. 10-5 (g). Khèi l-îng hao mßn cña 1 cÆp tiÕp ®iÓm sau 105 lÇn ®ãng ng¾t: gm. Gm = 105 (g® + gng) = 105. 10-5. 1,28 = 1,28 (g). VËy sau 105 lÇn ®ãng ng¾t tiÕp ®iÓm mßn: m = 1,28 (g) Khèi l-îng tiÕp ®iÓm: gt® = vt®.  Trong ®ã:  = 8,7 ( g/cm3): khèi l-îng riªng cña vËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm. vt® = vt®®+ vt®t (cm3): thÓ tÝch cña tiÕp ®iÓm.
  6. d2 14 2 vt®® = S®. h® = . . h® = 3,14. . 2 = 307 (mm 3 ) 4 4 d2 16 2 vt®t = St. ht = . . ht = 3,14. . 2,5 = 502 (mm 3 ). 4 4  thÓ tÝch tiÕp ®iÓm: vt® = 809. 10-3 (cm3). VËy khèi l-îng cña tiÕp ®iÓm: gt® = vt®.  gt® = 809. 10-3. 8,7 = 7,03 (g). gm 1,28 .100 = = 18,28 % g td 7,03 VËy ®é mßn tiÕp ®iÓm 18,28%  70%. Nªn sau 105 lÇn ®ãng ng¾t tiÕp ®iÓm vÉn lµm viÖc tèt. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ t¨ng c-êng chÞu mµi mßn cña tiÕp ®iÓm lµ: Chän vËt liÖu cã ®é bªn c¬ cao Gi¶m thêi gian ch¸y cña hå quang. Gi¶m thêi gian rung cña tiÕp ®iÓm.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản