intTypePromotion=3

CÔNG TẮC TƠ, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
120
lượt xem
31
download

CÔNG TẮC TƠ, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ mở tiếp điểm phụ ta chọn giống như độ mở tiếp điểm chính. Vì vậy độ mở của tiếp điểm phụ là: m = 6 (mm) 2. Độ lún của tiếp điểm: l Độ lún của tiếp điểm phụ ta cũng chọn giống như độ lún của tiếp điểm chính. Vậy độ lún của tiếp điểm phụ là: l = 3 (mm). IV. Độ rung tiếp điểm: Tương tự như đối với tiếp điểm chính ta cần xác định số biên độ rung và thời gian rung với lần va đập thứ nhất. 1. Xác định trị số biên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TẮC TƠ, chương 9

  1. Chương 9: §é më-®é lón tiÕp ®iÓm 1. §é më cña tiÕp ®iÓm: §é më tiÕp ®iÓm phô ta chän gièng nh- ®é më tiÕp ®iÓm chÝnh. V× vËy ®é më cña tiÕp ®iÓm phô lµ: m = 6 (mm) 2. §é lón cña tiÕp ®iÓm: l §é lón cña tiÕp ®iÓm phô ta còng chän gièng nh- ®é lón cña tiÕp ®iÓm chÝnh. VËy ®é lón cña tiÕp ®iÓm phô lµ: l = 3 (mm). IV. §é rung tiÕp ®iÓm: T-¬ng tù nh- ®èi víi tiÕp ®iÓm chÝnh ta cÇn x¸c ®Þnh sè biªn ®é rung vµ thêi gian rung víi lÇn va ®Ëp thø nhÊt. 1. X¸c ®Þnh trÞ sè biªn ®é rung: Theo c«ng thøc (2 – 39) ta cã biªn ®é rung cña mét cÆp tiÕp ®iÓm. m ® . v ® .(1 - k v ) Xm = 2. Ft ® ® Trong ®ã: Ft®® = ( 0,5  0,7). Ft®c . Ta chän Ft®® = 0,6 . Ft®c Mµ Ft®c = Ft® = 0,04 ( kg) Ft®® = 0,6 . Ft®c = 0,6 . 0,04 = 0,024 ( kg) G® m® = ( kg.s2/m): khèi l-îng phÇn ®éng. g
  2. mµ: G® = mc. I®m ( kg) Theo b¶ng (2-17)/55 - quyÓn 1 ta cã: mc = (510). 10-3 (kg/A) Chän mc = 9. 10-3 (kg). G® = 9. 10-3. 5 = 45. 10-3 (kg.A). LÊy g = 9,8 (m/s2): gia tèc träng tr-êng. Nªn khèi l-îng phÇn ®éng: 45 m® = = 0,0046 ( kg.s 2 / m). 9,8 v® = 0,1 (m/s): vËn tèc t¹i thêi ®iÓm va ®Ëp. kv: hÖ sè va ®Ëp Theo trang 72 - quyÓn 1 ta chän hÖ sè va ®Ëp kv= 0,9. 0,0046. 0,12 . (1 - 0,9) VËy X m = 2. 0,024 C«ng thøc trªn x¸c ®Þnh biªn ®é rung cña mét cÆp tiÕp ®iÓm. V× ë ®©y ta thiÕt kÕ c«ng t¾c t¬ xoay chiÒu ba pha cã 2 cÆp tiÕp ®iÓm phô th-êng më nªn ta cã biªn ®é rung: 0,0046. 0,12 . (1 - 0,9) Xm = = 0,048 (mm). 2. 2. 0,024 2. X¸c ®Þnh thêi gian rung tiÕp ®iÓm: Theo c«ng thøc (2-40)- quyÓn 1 ta cã thêi gian rung cña mét cÆp tiÕp ®iÓm: 2.m® .v ® . 1  k v tm  Ft®® Trong ®ã: m® = 0,0046 (kg.s2/m): khèi l-îng phÇn ®éng. v® = 0,1 (m/s): vËn tèc t¹i thêi ®iÓm va ®Ëp.
  3. Ft®® = 0,024 (kg). VËy thêi gian rung cña mét cÆp tiÕp ®iÓm: 2. 0,0046. 0,1. 1 - 0,9 tm = (s) 0,024 ë ®©y c«ng t¾c t¬ cã ba cÆp tiÕp ®iÓm th-êng më nªn ta cã thêi gian rung cña tiÕp ®iÓm: 2. 0,0046. 0,1. 1 - 0,9 tm = = 6.10 -3 (s) = 6 (ms). 2. 0,024 So s¸nh tm < [tm] = 10 (ms) lµ phï hîp. VI. sù ¨n mßn cña tiÕp ®iÓm: X¸c ®Þnh ®é mßn cña tiÕp ®iÓm ta tÝnh theo c«ng thøc (2-54) quyÓn- 1 ta cã: g® + gng = 10-9.( k®. I2® + kng. I2ng). kk® Trong ®ã: (g® + gng): khèi l-îng tiÕp ®iÓm bÞ ¨n mßn trong khi ®ãng vµ ng¾t. I® = 4. I®m= 4. 5 = 20 (A): dßng ®iÖn khi ®ãng. Ing= 4. Ing= 4. 5 = 20 (A): dßng ®iÖn khi ng¾t. k®, kng: hÖ sè mßn khi ®ãng vµ khi ng¾t. Theo b¶ng (2-11)- quyÓn 1 ta chän: k® = kng = 0,5 ( g/A2). kk® = (1,12,5): hÖ sè kh«ng ®ång ®Òu ®¸nh gi¸ ®é mßn (theo trang 79- quyÓn 1). Chän kk® = 2. VËy khèi l-îng mßn mét lÇn ®ãng ng¾t: g® + gng = 10-9 .( 0,5 . 202 + 0,5 . 202 ). 2,2 =0,08 . 10-5 (g).
  4. Khèi l-îng hao mßn cña 1 cÆp tiÕp ®iÓm sau 105 lÇn ®ãng ng¾t: gm. Gm = 105 (g® + gng) = 105. 10-5. 0,08 = 0,08 (g). VËy sau 105 lÇn ®ãng ng¾t tiÕp ®iÓm mßn: m = 0,08 (g) Khèi l-îng tiÕp ®iÓm: gt® = vt®.  Trong ®ã:  = 10,5 ( g/cm3): khèi l-îng riªng cña vËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm. vt® = vt®®+ vt®t = 2. vt®® (cm3): thÓ tÝch cña tiÕp ®iÓm. d2 42 vt®® = S®. h® = . . h® = 3,14. .1, 2 = 15 (mm 3 ) 4 4  thÓ tÝch tiÕp ®iÓm: vt® = 2. 15. 10-3 = 30 (cm3). VËy khèi l-îng cña tiÕp ®iÓm: gt® = vt®.  gt® = 30. 10-3. 10,5 = 0,315 (g). gm 0,08 .100 = .100 = 25,39 % g td 0,315 VËy ®é mßn tiÕp ®iÓm 25,29%  70%. Nªn sau 105 lÇn ®ãng ng¾t tiÕp ®iÓm vÉn lµm viÖc tèt.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản