Công thức hóa học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
2.125
lượt xem
86
download

Công thức hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn chất phi kim gồm 1 số nguyên tử liên kết với nhau, thường là hai nên CTHH của đơn chất phi kim có dạng tổng quát là:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công thức hóa học

 1. Tr−êng THCS Qu¶ng ®«ng Tr NhiÖt liÖt chμo mõng quý thÇy c« ®Õn dù giê thao gi¶ng víi líp 8A ! Gi¸o viªn : NguyÔn Thanh H¶i
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ KI C©u hái : - §¬n chÊt lμ g× ? Cho mét sè vÝ dô vÒ ®¬n chÊt ? - Hîp chÊt lμ g× ? Cho mét sè vÝ dô vÒ hîp chÊt ? --Hîp chÊt lμlμ nh÷ng chÊtîc−îc nªn tõ hai §¬n chÊt nh÷ng chÊt ®− ® t¹o t¹o nªn tõ mét nguyªn tè trë lªn. nguyªn tè hãa häc hãa häc. -VÝ dô ::muèi ¨n, n®ång, nh«m,khÝ khÝ -VÝ dô Kim lo¹i −íc, tinh bét, s¾t, cacbonic… oxi, khÝ hi®r« ….
 3. TiÕt 12 : C«ng thøc hãa häc I – C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt 1. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt kim lo¹i : Kí hieäu hoùa hoïc ñöôïc coi laø coâng thöùc hoùa hoïc Tæng qu¸t : A
 4. VÝ dô : Tªn ®¬n chÊt C«ng thøc Ký hiÖu kim lo¹i hãa häc hãa häc §ång Cu Cu S¾t Fe Fe Nh«m Al Al Natri Na Na
 5. I – C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt 2. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt phi kim : Tæng qu¸t : A2 - §¬n chÊt phi kim gåm 1 sè nguyªn tö liªn kÕt víi nhau, th−êng lμ hai nªn CTHH cña ®¬n chÊt phi kim cã d¹ng tæng qu¸t lμ : Tæng qu¸t : A2
 6. VÝ dô : Tªn ®¬n chÊt C«ng thøc Phi kim hãa häc Oxi O2 Nit¬ N2 Hi®ro H2 Clo Cl2
 7. I – C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt 2. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt phi kim : * Tr−êng hîp ®Æc biÖt : C, S, P, Si .
 8. •Trß ch¬i : Ai nhanh h¬n ? - Em h·y viÕt CTHH cña c¸c ®¬n chÊt sau : Magie, Canxi, B¹c, Nh«m, §ång, Cacbon, Photpho, L−u huúnh, Hi®ro, Oxi, Clo, Nit¬.
 9. Tªn ®¬n chÊt CTHH Magie Mg Ca Canxi Ag B¹c §ång Cu Cacbon C P Photpho L−u huúnh S Hi®ro H2 O2 Oxi Clo Cl2 N2 Nit¬
 10. II – C«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt C«ng thøc d¹ng chung : AxBy - HoÆc : Ax By Cz A, B, C : Kí hieäu nguyeân toá Trong ®ã : x, y, z : chæ soá, cho bieát soá nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá A , B, C Ví duï : CTHH cuûa nöôùc : H2 O CTHH cña metan : CH4
 11. III. ý nghÜa cña c«ng thøc hãa häc * CTHH của 1 chất cho biết: - Nguyên tố nào tạo ra chất . - Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất. - Ph©n tö khèi cña chÊt.
 12. Th¶o luËn nhãm : * Nêu ý nghĩa của công thức hóa häc cña : a/ Axit sunfuric H2SO4 b/ Muèi Canxi cacbonat CaCO3
 13. a / Từ công thức axit sunfuric H2SO4 cho biết: - Axit sunfuric ®−îc t¹o ra tõ 3 nguyªn tè hãa häc là H, S và O. - Có 2 H, 1 S và 4 O. - Phân tử khối bằng: 1.2+ 32 + 16.4 = 98 đvC b/ Canxicacbonat : CaCO3 - §−îc t¹o ra tõ 3 nguyªn tè hãa häc lμ Ca, C vμ O. - Có 1 Ca, 1 C và 3 O trong ph©n tö. - Phân tử khối 40 + 12 + 16.3 = 100 đvC
 14. Luyeän taäp 1. Haõy hoaøn thaønh baûng sau Coâng thöùc Soá nguyeân töû cuûa nguyeân toá trong hoùa hoïc Phaân töû khoái phaân töû SO2 1S,2O 64 2 Na , 1 S , 4 O Na2SO4 142 BaCl2 1Ba , 2Cl 208 1N , 3H 17 NH3
 15. Hướng dẫn về nhà : - Làm bài tập 1, 2, 3,4 SGK trang 33, 34 - Tìm hiểu về cách xác định hóa trị
 16. • Bài tập về nhà : • 1,2,3,4 tr 33 + 34 - Nghiªn cøu tr−íc bμi : Hãa trÞ
 17. Buoåi thao giaûng ñeán ñaây laø Buo ng keát thuùc! Caûm ôn quyù thaày coâ caùc em hoïc sinh ñeán döï !
Đồng bộ tài khoản