intTypePromotion=3

CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ KHÔNG GIAN NGẦM CỦA vIỆT NAM HÔM NAY VÀ NGÀY NAY

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
44
lượt xem
16
download

CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ KHÔNG GIAN NGẦM CỦA vIỆT NAM HÔM NAY VÀ NGÀY NAY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không gian ngầm là không gian được tạo ra hay sử dụng dưới ngầm , là một khái niệm quen thuộc hơn xét về mặt công nghiệp và cuộc sống của chúng ta

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ KHÔNG GIAN NGẦM CỦA vIỆT NAM HÔM NAY VÀ NGÀY NAY

 1. CÔNG TRÌNH NG M VÀ KHÔNG GIAN NG M C A VI T NAM HÔM NAY VÀ NGÀY MAI H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m ô th ” TP. H Chí Minh 22/10/2008 N.T.Ti n / N. .To n / . .Nhi m / P.N.Tân / L.T.Kiên / V.N.Quân H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 2. Seminar on International and Vietnamese Experiences & Lessons on Urban Underground Works - Ho Chi Minh City, 22 October 2008 Nguyen Truong Tien, Nguyen Duc Toan, Dang Dinh Nhiem, Pham Ngoc Tan, Le Trung Kien, Vo Ngoc Quan Vietnamese Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (VSSMGE) H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 3. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 KHÁI NI3M KHÔNG GIAN NG6M H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 4. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 Không gian ng m là không gian 7 c t o ra hay s d ng d7 i ng m (Space created or used underground). Không gian ng m là m t khái ni m quen thu c h9n xét v m t công nghi p và cu c s ng c a chúng ta, h9n là không gian v tr và không gian i d79ng. ? thúc y s s d ng r ng rãi “ a không gian” này, i u không th thi u 7 c là ph i có s phát tri n công ngh trên m t ph r ng các l nh v c. Không gian ng m có th bao g m các thành t sau: - H m ti n ích công c ng chung - H m cáp i n ng m - H th ng thoát n7 c th i b ng h m sâu - Thành ph ng m (khu th79ng m i, nhà th , th7 vi n, nhà hát…) - H th ng tàu i n ng m - ?7 ng ô tô cao t c ng m - B b9i ng m - T h p hang ng m l n - Công trình qu c phòng ng m - V.v… H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 5. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 T i sao Ai xu ng ng m? “ i” nhF th nào? Ánh sáng và t7 duy con ng7 i truy n xu ng phía sâu, lan t a quán chi u xung quanh trên m t vùng r ng l n h9n, trong n l c hi u rõ và khai thác không gian ng m. C n có m t “lKng kính t7 duy” t t. H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 6. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 Ngày x7a, và ch7a xa, con ng7 i ta ch bi t n KGN trong các m than hay m l7u hu nh, cùng kh . Ngày nay, ng7 i ta có th du l ch lên M t TrKng, m9 lên Sao H a. Nh7ng ph i chKng nh7 th loài ng7 i ã tìm 7 c h nh phúc? M khai thác l7u hu nh Phòng thí nghi m KH&KT Ng m sâu t79ng lai H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 7. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 Th k 20 v a qua, các nhà ch c tr i ã ghi d u t m cao phát tri n và nhu c u ngày càng tKng m nh v di n tích t c a m t qu c gia. H qu là, i xu ng ng m ã tr thành m t câu tr l i t i quan tr ng cho vi c t o ra nhi u không gian h9n trong các ô th l n trên toàn th gi i S l7 ng xe ôtô riêng c a Vi t Nam có th lên n 3 tri u vào nKm 2020, và s xe máy có th t 33-36 tri u. Ngu n: VNS, H i ngh Viet-Traffic, Hà N i S l7 ng ph79ng ti n c9 gi i tKng lên, và s gia tKng 16-10-2008. t p trung dân s ô th HN & TP.HCM ngoài vòng ki m soát ã d n t i thi u t nghiêm tr ng H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 8. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 THIPT KP CÔNG TRÌNH NG6M H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 9. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 V thi t k Công trình ng m là m t t h p c a nhi u h th ng: - h th ng k t c u chính - các h th ng ph tr nh7 i n, thông gió, thông tin… Có m t s v n c n 7 c gi i quy t khi chúng ta chu n b cho m t th h 7 ng h m m i c a Vi t Nam: - Áp d ng th t c A u th u nào cho các d án s p t i ? - [Ph79ng pháp] bêtông phun có phù h p cho các h m l n hay không? B trí i n hình c a m t nhà ga tàu i n - Vi c th c thi các h th ng phòng ch ng ng m (metro) thành ph Turin, Italia cháy có c n ph i là m t tiêu chu n b t bu c trong xây d ng h m? - Quy nh pháp lý nào là c p nh t/tiên ti n nh t cho v n s c kh e và an toàn khi làm vi c d7 i ng m? - Và có l quan tr ng nh t trong t t c , là chúng ta s huy ng các ngu n l c âu xây d ng h m & công trình ng m? H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 10. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 Thi t k % a k thu t hi n nay c n ti p c n nh ng ti n b trong nh ng v n quan tr ng nh7: • Phân tích và d báo chuy n d ch do ng t, t i tr ng trên m t t; • Ki m soát n7 c ng m, l7u l7 ng n7 c, h s th m (h m c n7 c ng m s gây lún ph ); • Theo dõi ki m soát chuy n d ch t trong khi thi công và sau xây d ng; • Các ti n b trong các mô hình phân tích ph n t h u h n; • Th c hi n hài hòa hóa v i môi tr7 ng xây d ng hi n h u - gi m thi u xáo tr n i v i khu v c lân c n; • Kh o sát a ch t và x lý t n n, gia c7 ng các công trình lân c n Ch'(ng trình PLAXIS tính toán 3-D l' i bi n d ng Ph n m m SAGE-CRISP mô hình hóa tác % ng c a vi c xây d ng lún n n % t do %ào h m b ng máy khoan TBM t ng ng m nhà cao t ng n m c nh các %' ng h m hi n h u H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 11. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 Nghiên c u và phát tri n (R&D): • Nghiên c u ng d ng (R&D) v cung c p và tiêu th nKng l7 ng có hi u qu ; • Nghiên c u ng d ng (R&D) v công ngh phát tri n không gian ng m; • Nghiên c u ng d ng (R&D) v các h th ng H th ng chuy n hóa nhi t %i n: Phía d tr nKng l7 ng; trên là ngu n nhi t x , gi a là mô- %un nhi t %i n, và bên d' i là n' c • Nghiên c u ng d ng (R&D) v các h th ng làm mát s d ng không gian ng m; C( s l'u tr ng m %a m c %ích Nhà máy %i n h t nhân Ninh Thu n H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 12. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 Tri t lý thi t k CTN & KGN thu n ti n cho hôm nay và ti n nghi cho t79ng lai Kho ng m ch a d u Montreal Underground City Thành ph ng m Montreal, Canada H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 13. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 THI CÔNG CÔNG TRÌNH NG6M & CÁC GI I PHÁP B O V H ?ÀO H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 14. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 Nh ng v n công ngh v xây d ng công trình ng m ô th trong vùng t y u ph c v cho thành ph Hà N i, TP. H Chí Minh, ?à N ng, C n Th9… ang t ra nhi u thách th c - L p t ph nông trên nóc hm - Các công trình hi n h u g nk - Các ch7 ng ng i/v t l trong lòng t - Bó bu c v tuy n - Bó bu c v các công vi c S nh h7 ng ti m tàng c a m t bãi xe ng m hi n ph tr trong XD ng m h u i v i m t 7 ng h m s p xây d ng - Gây h7 h ng cho 7 ng sá, nhà c a - V.v… H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 15. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 H ào thi công t ng h m c a các toà nhà cao t ng R t nhi u các toà nhà cao t ng có t ng h m, quy mô t 1 n 5 t ng h m, th m chí sâu h9n. Có các k thu t thích h p thi công và b o v h ào và t ng h m. NCm lo i t' ng c ch ng gi h %ào thông d ng. T trái qua ph i: 1) T' ng b ng c c thép hình % ng k t h p ván g lát ngang; 2) T' ng c c ván thép; 3) T' ng % bêtông t i ch ; 4) T' ng b ng c c % t-ximCng tr n sâu; 5) T' ng c BTCT trong % t. Có th dùng neo DIL ho c không, cho các lo i t' ng H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 16. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 H ào thi công t ng h m c a các toà nhà cao t ng Có s n các k thu t thích h p thi công và b o v h ào và t ng h m. Công tr' ng h m chui ngã t' Kim Liên, Hà N i. T' ng c b ng c c ván thép, và h “Thi công t trên xu ng d7 i” ch ng gi ng, nh ch p tháng 2/2008 (top-down) H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 17. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 H ào thi công t ng h m c a các toà nhà cao t ng Có s n các k thu t thích h p thi công và b o v h ào và t ng h m. Khoan và neo cáp cho t' ng trong % t, Samwoo Geotech Korea, Keangnam Ph m Hùng, Hà N i, Lu n bó neo cáp vào h khoan, 6/2008 Bachy Soletanche, EVN 11 C a B c, Hà N i tháng 5/2008 H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 18. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 H ào thi công t ng h m c a các toà nhà cao t ng Có s n các k thu t thích h p thi công và b o v h ào và t ng h m. Bi n pháp xây thêm t ng h m bên d' i công trình %ang s d ng H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 19. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 H th ng tàu i n ng m, và các công trình ng m ô th khác Cho t i cu i th k XX, v n ch7a có công trình ng m ô th nào nh7 h th ng tàu i n ng m, bãi xe ng m, h m dành cho ng7 i i b v.v… 7 c xây d ng Vi t Nam. Trong nh ng nKm u th k XXI và t79ng lai g n, các công trình ng m s xây d ng các thành ph l n có th k n: - Công trình ng m t i nút giao thông - Công trình ng m v7 t sông - ?7 ng s t ô th /tàu i n ng m (Metro) - Công trình ng m bãi xe, công trình ng m ch a 7 ng dây 7 ng ng k thu t và các lo i 7 ng ng m khác CTN không ch %áp ng công nCng s d ng, mà còn th a mãn nhu c u th m m H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu
 20. H i th o “Nh ng bài h c kinh nghi m qu c t và Vi t Nam v công trình ng m Aô th ” - TP. H Chí Minh 22/10/2008 H th ng tàu i n ng m, và các công trình ng m ô th khác ?7 ng s t ô th /tàu i n ng m (Metro) Hà N i: - Tuy n s 1: Ng c H i-Yên Viên - UMRT2: N i Bài-Hà ?ông - Tuy n thí i m Nh n-Ga Hà N i (tuy n s 3) - Tuy n 4,5,6 S( % 6 tuy n NSNT HN Tuy n UMRT2, Giai %o n 1 H i CH & a k thu t Công trình Vi t Nam (VSSMGE) trì thu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản