intTypePromotion=1

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN - BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2011

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
130
lượt xem
16
download

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN - BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN - BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2011 I. Đặc điểm hoạt động của công ty 1 - Hình thức sở hữu vốn: công ty cổ phần 2 - Lĩnh vực kinh doanh: chứng khoán. 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động: 41 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHỢ LỚN - BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2011

  1. Công ty chứng khoán: Chợ Lớn. Mẫu số B09 – CTCK Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT-BTC Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, F11, Quận 5. ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Điên thoại: 08.38.551.661 Fax: 08.38.546.956ă và thông tư 162/2010/TT/BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*) Quý 1 Năm 2011 I. Đặc điểm hoạt động của công ty 1 - Hình thức sở hữu vốn: công ty cổ phần 2 - Lĩnh vực kinh doanh: chứng khoán. 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động: 41 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12) 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng VN. III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 1 - Chế độ kế toán áp dụng: theo Thông tư 95//2008/TT-BTC ngày 24/10/2008. 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: theo Thông tư 95//2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. IV. Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo là Đồng Việt Nam (VNĐ). Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002. 2- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh. Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi/(lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): 1 TM BCTC quy 1.11
  2. Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài Chính. Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định: + Máy móc thiết bị văn phòng 08 - 10 năm + Thiết bị và dụng cụ quản lý 04 - 05 năm + Phần mềm máy tính 05 - 08 năm 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: - Các khoản đầu tư vào công ty con: theo giá trị thực tế phát sinh. - Các khoản vốn góp liên doanh: theo giá trị thực tế phát sinh - Các khoản đầu tư chứng khoán: theo giá trị thực tế mua vào. Xuất ra theo giá bình quân gia quyền. - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: theo giá trị thực tế mua vào. Xuất ra theo giá bình quân gia quyền. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Các khoản dự phòng được lập cho từng loại chứng khoán và vào cuối niên độ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính; Việc trích lập dự phòng được căn cứ vào quyết định của Tổng Giám đốc và tình hình thực tế với những bằng chứng đáng tin cậy về sự giảm giá chứng khoán, đầu tư ngắn hạn; Phương pháp ghi nhận: Khoản dự phòng được lập thêm (hoặc hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa số dự phòng phải lập năm nay so với dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng đang ghi trên sổ kế toán; Mức dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán = Số lượng chứng khoán bị giảm giá * (Giá mua vào – giá đóng cửa ngày 31/12) hoặc ngày đóng cửa gần nhất. 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: - Chi phí trả trước: là các khoản chi phí phát sinh có liên quan đến nhiều kỳ kinh doanh. - Chi phí khác: ghi nhận tại thời điểm phát sinh. - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: tùy theo tính chất ảnh hưởng của khoản chi phí trả trước sẽ được phân bổ vào hai hoặc nhiều kỳ kinh doanh sau đó. 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: là những khoản chi phí phát sinh trong một kỳ kinh doanh nhưng thực tế chưa chi. 6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: là các nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra; Hay sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó. 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: ghi nhận theo vốn góp thực nhận từ các nhà đầu tư. 2 TM BCTC quy 1.11
  3. - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản hay các trường hợp khác theo quy định. - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: theo các chuẩn mực kế toán liên quan. 8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: theo chuẩn mực số 14 (chuẩn mực kế toán Việt Nam) 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: theo chuẩn mực số 14 (chuẩn mực kế toán Việt Nam) V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán (Đơn vị tính: VN đồng.) 01.Tiền và tương đương tiền Cuối quý Đầu quý 18.084.945.086 27.533.115.262 1. Tiền - Tiền mặt 211.562.899 111.461.925 - Tiền gửi ngân hàng 17.872.032.187 27.405.283.337 - Tiền đang chuyển - Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành - Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK 1.350.000 16.370.000 2. Các khoản tương đương tiền 28.658.440.221 28.658.440.221 Cộng 46.743.385.307 56.191.555.483 02. Hàng tồn kho Cuối quý Đầu quý - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ Cộng * Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có). 03. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong quý CHỈ TIÊU Khối lượng giao dịch Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong qúy thực hiện trong quý 8.000 189.610.000 a) Của công ty chứng khoán - Cổ phiếu - Trái phiếu - Chứng khoán khác 38.523.210 700.420.914.000 b) Của nhà đầu tư - Cổ phiếu - Trái phiếu - Chứng khoán khác 38.531.210 700.610.524.000 Tổng cộng 04. Tình hình đầu tư tài chính Số Giá trị theo So với giá thị Tổng giá trị Ghi Chỉ tiêu lượng sổ kế toán trường theo giá chú Tăng Giảm thị trường I. Chứng khoán thương mại II. Chứng khoán đầu tư 3 TM BCTC quy 1.11
  4. -Chứng khoán sẵn sàng để bán -Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn III. Đầu tư góp vốn - Đầu tư vào công ty con -Vốn góp liên doanh, liên kết IV. Đầu tư tài chính khác 33.050.709.930 05. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Máy móc, Phương tiện Khoản mục thiết bị vận tải, truyền Tổng cộng dẫn Nguyên giá TSCĐ hữu hình 284.737.750 Số dư đầu quý 1.705.800.609 6.224.897.370 4.234.359.011 35.566.300 19.890.000 55.456.300 - Mua trong quý - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối quý 4.269.925.311 284.737.750 1.725.690.609 6.280.353.670 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu quý 2.324.894.046 735.761.992 107.093.677 3.167.749.715 - Khấu hao trong quý 212.310.738 70.071.729 7.455.954 289.838.423 - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối quý 2.537.204.799 805.833.721 114.549.628 3.457.588.148 Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình - Tại ngày đầu quý 1.909.464.965 970.039.617 177.644.073 3.057.147.655 - Tại ngày cuối quý 1.732.720.512 919.856.888 170.188.500 2.822.765.900 06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình Quyền Quyền Bản TSCĐ vô Tổng cộng Khoản mục sử dụng phát quyền, hình khác đất hành bằng sáng chế Nguyên giá TSCĐ vô hình Số dư đầu quý 2.716.401.121 2.716.401.121 - Mua trong quý - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do hợp nhất kinh doanh 4 TM BCTC quy 1.11
  5. - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối quý 2.716.401.121 2.716.401.121 Giá trị hao mòn lũy kế 453.935.007 453.935.007 Số dư đầu quý 101.228.992 101.228.992 - Khấu hao trong quý - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 555.164.006 555.164.006 Số dư cuối quý Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình - Tại ngày đầu quý 2.262.466.114 2.262.466.114 - Tại ngày cuối quý 2.161.237.115 2.161.237.115 * Thuyết minh số liệu và giải trình khác các tài sản cố định vô hình trên là các phần mềm đang sử dụng: phần mềm giao dịch, phần mềm quản lý sổ cổ đông, phần mềm kế toán. Cuối quý Đầu quý 07. Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình - ... Cộng Cuối quý Đầu quý 08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 403.654 400.501 - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập cá nhân 154.981.619 226.896.098 - Các loại thuế khác - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 155.385.273 227.296.599 Cộng 09. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Cuối quý Đầu quý - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng - Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước Tài sản thuế thu nhập hoãn lại b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối quý Đầu quý - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các 5 TM BCTC quy 1.11
  6. năm trước - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 10.Tiền nộp Quü hç trî thanh to¸n: 1.295.856.338 - Tiền nộp ban đầu: 120.000.000 - Tiền nộp bổ sung: 1.013.376.854 - Tiền lãi phân bổ trong năm: 162.479.484 11. C¸c kho¶n ph¶i thu: Sè ®Çu kú Sè ph¸t sinh trong kú Sè cuèi kú Số dự phòng Số quá Số khó Số quá Số khó ChØ tiªu T¨ng Gi¶m Tæng sè đã lập hạ n đòi hạ n đòi Tæng sè 1 2 3 4 5 6 7 8 A 9 12.000.000 4.000.000 4.000.000 12.000.000 1. Phải thu của khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 4. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 5. Ph¶i thu NB 134.557.753.202 76.995.805.317 -1.087.048 60.313.918.619 1.087.048 117.875.866.504 1.087.048 1.087.048 1.087.048 6. Ph¶i thu kh¸c 1.087.048 134.569.753.202 1.087.048 60.317.918.619 1.087.048 117.887.866.504 76.999.805.317 1.087.048 -1.087.048 Tæng céng: Trong ®ã: - Sè ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ (qui ra USD): - Lý do tranh chÊp, mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n: Cuối quý Đầu quý 12. Chi phí phải trả: - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh - ... Cộng Cuối quý Đầu quý 13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: - Tài sản thừa chờ giải quyết - Kinh phí công đoàn 23.224.317 7.272.179 - Bảo hiểm xã hội 43.279.669 2.169 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 34.275.374.319 41.646.867.822 Cộng 34.340.878.305 41.654.142.170 Cuối quý Đầu quý 14. Phải trả dài hạn nội bộ: - Vay dài hạn nội bộ - Phải trả dài hạn nội bộ khác Cộng Cuối quý Đầu quý 15. Vay và nợ dài hạn: 6 TM BCTC quy 1.11
  7. a - Vay dài hạn - Vay ngân hàng - Vay đối tượng khác - Trái phiếu phát hành b - Nợ dài hạn - Thuê tài chính - Nợ dài hạn khác Cộng - Các khoản nợ thuê tài chính Thời hạn Quý này Quý trước Trả tiền Trả nợ Trả tiền Trả nợ Tổng khoản Tổng khoản lãi thuê gốc lãi thuê gốc thanh toán tiền thanh toán tiền thuê tài chính thuê tài chính Từ 1 năm trở xuống Trên 1 năm đến 5 năm Trên 5 năm 16. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu: Gi¶m trong Sè ®Çu quý T¨ng trong quý Sè cuèi quý ChØ tiªu quý 1 2 3 4 A I - Vốn chủ sở hữu 90.000.000.000 90.000.000.000 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 15.096.420.000 15.096.420.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 3. Vốn khác của chủ sở hữu 4. Cổ phiếu quỹ (*) 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7. Quỹ đầu tư phát triển 1.160.361.540 1.160.361.540 8. Quỹ dự phòng tài chính 451.151.282 451.151.282 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân (32.871.956.664) 98.266.430 260.141.944 (33.033.832.178) phối Tæng céng: 73.835.976.158 98.266.430 260.141.944 73.674.100.644 VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : (Đơn vị tính: VN đồng) 1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) Quý này Quý trước - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 2- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) Quý này Quý trước - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 7 TM BCTC quy 1.11
  8. nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo: Quý này Quý trước - Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; - Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu. 2. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Quý này Quý trước - Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược; 15.325.735.148 24.725.894.376 - Các khoản khác: VIII- Những thông tin khác 1- Thông tin về các bên liên quan:…………………………………………………… 2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước: 3- Những thông tin khác: Lập, ngày 12 tháng 04 năm 2011 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Phan Thanh Tú Phạm Văn Tranh Nguyễn Việt Trung 8 TM BCTC quy 1.11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2