intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX (PGC)- BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT

Chia sẻ: Minh Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
797
lượt xem
196
download

CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX (PGC)- BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do công ty cổ phần chứng khoán Báo Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng,thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thể hiện cơ cấu kinh doanh, bộ máy công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX (PGC)- BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT

 1. BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT Công ty Cổ phần Gas Petrolimex
 2. Mục lục 1.Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch................... 1 1.Tổ chức niêm yết 1 2.Tổ chức tư vấn 1 2.Các khái niệm....................................................................................................... 1 3.tình hình và đặc điểm của tổ chức niêm yết........................................................... 2 1.TóM TắT QUá TRìNH HìNH THàNH Và PHáT TRIểN 2 2.Cơ cấu tổ chức Công ty 4 Hệ thống các trạm sang chiết nạp gas: 4 3.Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 5 Hội đồng quản trị......................................................................................................7 Ban kiểm soát.......................................................................................................... 7 Ban tổng Giám đốc ..................................................................................................7 Các cty liên kết......................................................................................................... 7 Các cty con.............................................................................................................. 7 các phòng ban .........................................................................................................7 Phòng Tổ chức ........................................................................................................7 hành chính............................................................................................................... 7 Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn.................................................................... 7 Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng................................................................ 7 Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng.................................................................. 7 Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ................................................................... 7 Phòng Kinh doanh................................................................................................... 7 Phòng XNK ..............................................................................................................7 Phòng Kế toán ........................................................................................................7 tài chính................................................................................................................... 7 Công ty TNHH Taxi Gas SG Petrolimex.................................................................... 7 Công ty TNHH Cơ khí Gas P.M.G..............................................................................7 4.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 8 5.Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức xin niêm yết 8 6.Hoạt động kinh doanh 10 7.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất 23 8.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 25 9.Chính sách đối với người lao động 28
 3. 10. Chính sách cổ tức 30 11. Tình hình hoạt động tài chính 31 12.Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 36 13.Tài sản 46 14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 46 15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 49 16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty 49 17. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết 50 4.Cổ phiếu niêm yết................................................................................................ 50 1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 50 2.Mệnh giá: 10.000 đồng 50 3.Tổng số cổ phiếu dự kiến niêm yết: 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần. 50 4.Giá niêm yết điểm dự kiến: 45.900 đồng/cổ phiếu 50 5.Phương pháp tính giá 50 6.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 50 7.Các loại thuế có liên quan 50 5.Các đối tác liên quan đến việc niêm yết................................................................51 1.Tổ chức kiểm toán 51 2.Tổ chức tư vấn niêm yết 51 6.Các nhân tố rủi ro ................................................................................................51 1.Rủi ro kinh tế 51 2.Rủi ro pháp luật 51 3.Rủi ro cháy nổ 52 4.Rủi ro tài chính 52 5.Rủi ro nguyên vật liệu 52 6.Rủi ro khác 52 7. Phụ lục................................................................................................................56 1. Phụ lục I: Điều lệ Công ty; 56 2. Phụ lục Ii: Báo cáo kiểm toán năm 2004, 2005, quyết toán quý II năm 2006 56 3. Phụ lục III: Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu; 56
 4. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết 1. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch 1. Tổ chức niêm yết Ông Trần Văn Thanh Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ông Vũ Hồng Khánh Chức vụ: Kế toán trưởng Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 2. Tổ chức tư vấn Ông Nguyễn Quang Vinh Giám Đốc, Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Gas Petrolimex cung cấp. 2. Các khái niệm • Công ty Công ty Cổ phần Gas Petrolimex • Tổ chức niêm yết Công ty Cổ phần Gas Petrolimex • TGĐ Tổng giám đốc • HĐQT Hội đồng quản trị • ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông • PGC Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex • LPG Liquefied Petroleum Gas (khí đốt hoá lỏng) • TSCĐ Tài sản cố định • Cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gas Petrolimex • Điều lệ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gas Petrolimex Trang 1
 5. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết 3. tình hình và đặc điểm của tổ chức niêm yết 1. TóM TắT QUá TRìNH HìNH THàNH Và PHáT TRIểN 1.1. Lịch sử hình thành Giai đoạn từ năm 1998 trở về trước, các công ty xăng dầu của Bộ Thương mại đều có các xí nghiệp kinh doanh gas trực thuộc. Trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2003, nền kinh tế đất nước bắt đầu phát triển mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện, nhu cầu sử dụng gas tăng mạnh, trên thị trường đã hình thành ngành kinh doanh gas độc lập với tốc độ tăng trưởng của thị trường khá cao. Trước tình hình đó, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam đã quyết định tách các bộ phận kinh doanh gas thành đơn vị kinh doanh độc lập để chuyên doanh mặt hàng này, nâng cao hiệu quả hoạt động chung. Ngày 25/12/1998, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ký quyết định số 1653/QĐ-BTM thành lập Công ty Gas trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Công ty Gas là doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt và ngoại tệ tại ngân hàng. Thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam đã xây dựng phương án cổ phần hoá một số doanh nghiệp trực thuộc, trong đó có Công ty Gas. Ngày 3/12/2003, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ký quyết định số 1669/2003/QĐ-BTM chuyển Công ty Gas thành Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC). Cùng với PV Gas (Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí thuộc Petro Việt Nam), Công ty Petro Sài Gòn, PGC là một trong 3 đơn vị có sản lượng bán lớn nhất trên thị trường Việt Nam với tổng thị phần của cả 3 đơn vị đạt xấp xỉ 50% và cũng là một trong 3 đơn vị kinh doanh LPG có hệ thống kho chứa cấp 1 đồng bộ với sức chứa lớn. Trải qua các giai đoạn hình thành và phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Gas Petrolimex là một trong ba đơn vị thuộc ngành hàng LPG triển khai kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Công ty có các công ty con đặt tại các thị trường trọng điểm: Công ty TNHH Gas Sài Gòn, Công ty TNHH Gas Cần Thơ, Công ty TNHH Gas Đà Nẵng, Công ty TNHH Gas Hải Phòng. Sản phẩm của Công ty đang được phân phối qua 4 kênh chủ yếu: • Qua các công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam; • Qua các Tổng đại lý ngoài ngành; • Bán hàng trực tiếp tới khách hàng; • Bán qua các cửa hàng trực thuộc. Với hệ thống này, sản phẩm mang thương hiệu Gas Petrolimex đã có mặt tại hầu hết các địa bàn và thị trường trong cả nước. Trang 2
 6. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết Chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần được gần hai năm, vượt qua những khó khăn ban đầu khi chuyển đổi mô hình quản lý, Công ty đã tiếp tục duy trì và không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh, đạt được sự phát triển cả về lượng lẫn về chất với doanh số ngày càng tăng. Để tiếp tục đưa Công ty từng bước phát triển vững chắc trên thương trường và để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Công ty đã không ngừng hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng, đa dạng hoá hoạt động kinh doanh và xác định uy tín chất lượng là tài sản quý giá nhất của Công ty. 1.2. Giới thiệu về Công ty. • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Gas Petrolimex • Tên tiếng Anh: PETROLIMEX GAS JOINT STOCK COMPANY • Tên viết tắt: PGC • Biểu tượng của Công ty: • Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn). • Trụ sở chính: Số 775 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. • Điện thoại: (84-4) 8641212 • Fax: (84-4) 8642249 • Website: www.pgas.com.vn • Giấy phép thành lập: Quyết định số 1669/2003/QĐ-BTM ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Gas trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Gas Petrolimex Trang 3
 7. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết • Giấy CNĐKKD: Số 0103003549 đăng ký lần đầu ngày 14/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/09/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. • Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu và kinh doanh gas hoá lỏng; Kinh doanh kho bãi, vận tải, vật tư thiết bị, phụ kiện; Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến phục vụ kinh doanh gas theo quy định của pháp luật; Dịch vụ thương mại; Kinh doanh địa ốc và bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất). 2. Cơ cấu tổ chức Công ty Công ty Cổ phần Gas Petrolimex được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua. Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại gồm: văn phòng Công ty, các Công ty con, Công ty liên kết, hệ thống các cửa hàng bán lẻ trực thuộc tại Hà Nội, các Trạm sang chiết nạp gas, kho Đức Giang. Văn phòng Công ty: Nơi đặt trụ sở chính của Công ty, có văn phòng làm việc của Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Xuất nhập khẩu, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Công nghệ đầu tư, Phòng Quản lý kỹ thuật, kho Gas Đức Giang và 15 cửa hàng bán lẻ trực thuộc khối kinh doanh trực tiếp Văn phòng Công ty tại Công ty. Địa chỉ: Số 775 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 8641212 Các Công ty con: - Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng - Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng - Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ - Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn - Công ty TNHH Cơ khí Gas P.M.G Các Công ty liên kết: - Công ty TNHH Taxi Gas Petrolimex Sài Gòn Hệ thống các trạm sang chiết nạp gas: Trang 4
 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết stt Tên Địa chỉ 01 Trạm chiết nạp Gas Petrolimex Phú Thọ 247 Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP Việt Trì, Phú Thọ 02 Trạm chiết nạp Gas Petrolimex Ninh Bình 143 Trần Nhân Tông, Tp Nam Định 03 Trạm chiết nạp Gas Petrolimex Nghệ Tĩnh 4 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh 04 Trạm chiết nạp Gas Petrolimex Quảng Ninh P. Bãi Cháy, Tp Hạ Long 05 Trạm chiết nạp Gas Petrolimex Quảng Bình 75 Lý Thường Kiệt, TX Đồng Hới, Quảng Bình 06 Trạm chiết nạp Gas Petrolimex Thừa Thiên Huế 40 Hùng Vương, TP Huế 07 Trạm chiết nạp Gas Petrolimex Phú Khánh Số 10B Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang 08 Trạm chiết nạp Gas Petrolimex Bà Rịa Vũng Tàu 190-192 Lê Lợi, TP Vũng Tàu 09 Trạm chiết nạp Gas Petrolimex Tiền Giang Quốc lộ 50, Xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho 3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Ban Kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. Trang 5
 9. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết Các phòng ban nghiệp vụ: Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Công ty hiện có 5 phòng nghiệp vụ với chức năng được quy định như sau: - Phòng Tổ chức - Hành chính: có chức năng xây dựng phương án kiện toàn bộ máy tổ chức trong Công ty, quản lý nhân sự, thực hiện công tác hành chính quản trị. - Phòng Kinh doanh: có chức năng kinh doanh và thực hiện các mục tiêu, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất. - Phòng Xuất nhập khẩu: có chức năng kinh doanh, thực hiện các công tác xuất nhập khẩu các mặt hàng gas và phụ kiện có liên quan. - Phòng Kế toán - Tài chính: có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng và quản lý nguồn tài chính của Công ty, phân tích các hoạt động kinh tế, tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý tài chính của Nhà nước. - Phòng Công nghệ đầu tư: có chức năng hoạch định chiến lược phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cấp hoặc thay thế máy móc thiết bị hiện đại có tính kinh tế cao, tham gia giám sát các hoạt động đầu tư về máy móc, thiết bị của Công ty và các công trình đầu tư xây dựng cơ bản. - Phòng Quản lý kỹ thuật : có chức năng tổ chức thực hiện lập kế hoạch, quản lý kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn. Trang 6
 10. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết Sơ đồ bộ máy quản lý Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban tổng Giám đốc các phòng ban Các cty con Các cty liên kết Phòng Tổ chức Công ty TNHH Công ty TNHH hành chính Gas Petrolimex Taxi Gas SG Sài Gòn Petrolimex Công ty TNHH Phòng Kinh Gas Petrolimex doanh Hải Phòng Phòng XNK Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng Phòng Kế toán Công ty TNHH tài chính Gas Petrolimex Cần Thơ Phòng Quản lý Công ty TNHH kỹ thuật Cơ khí Gas P.M.G Phòng Công nghệ đầu tư Kho Gas Đức Giang Hà Nội Hệ thống cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội Trang 7
 11. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Giá trị (VND) Tỷ lệ (%) Tổng Công ty Xăng dầu Số 01 Khâm Thiên, quận 10.472.560 104.725.600.000 52,363% Việt Nam Đống Đa, Hà Nội. Tổng cộng 10.472.560 104.725.600.000 52,363% Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ. Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003549 đăng ký lần đầu ngày 14/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/09/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty gồm: Số cổ phần nắm Giá trị Tỷ lệ Tên cổ đông Địa chỉ giữ (đồng) (%) 1) Tổng Công ty Xăng dầu Số 01 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Việt Nam 10.472.560 104.725.600.000 52,363% Hà Nội. Đại diện: Số 79 Lý Nam Đế, phường Cửa Trần Văn Thanh 1.745.430 17.454.300.000 8,727% Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội F507 nhà C4 tập thể Thành Công, Trần văn thịnh 1.745.426 17.454.260.000 8.727% quận Ba Đình, Hà Nội F105 dãy A15 tổ 17A, phương Láng Vũ hồng khánh 1.745.426 17.454.260.000 8.727% Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 18/A8/11 Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng anh 1.745.426 17.454.260.000 8.727% phường Đa Cao, quận 1, TP.HCM 232 Nghi Tàm, P. Yên Phụ, Q. Tây Nguyễn thị mên 1.745.426 17.454.260.000 8.727% Hồ, Hà Nội F408 nhà 9B, Lê Quý Đôn, Hai Bà Nguyễn văn hùng 1.745.426 17.454.260.000 8.727% Trưng, Hà Nội Tập thể Công ty Xăng dầu khu vực I, 2) Nguyễn á phi 23.170 231.700.000 0,116% quận Long Biên, Hà Nội 3) 612 cổ đông còn lại 9.504.270 95.042.700.000 47,521% Tổng cộng 20.000.000 200.000.000.000 100,00% 5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức xin niêm yết 5.1. Công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex • Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội Điện thoại: (04) 8512603 Fax: (04) 8519203 Tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Gas Petrolimex: 52,363% 5.2. Danh sách các Công ty mà Công ty Cổ phần Gas Petrolimex đang nắm quyền kiểm soát và cổ phần chi phối Trang 8
 12. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết Với chủ trương xây dựng PGC theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con để nâng cao hơn nữa công tác quản lý điều hành và hiệu quả hoạt động, từ 01/05/2005 Công ty đã thực hiện chuyển 4 chi nhánh Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ thành Công ty TNHH 100% vốn góp của PGC: • Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng Địa chỉ: Số 1 Đường Bến Bính, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Điện thoại: (031) 824829 Fax: (031) 824320 Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng Tỷ lệ vốn điều lệ mà Công ty Cổ phần Gas Petrolimex nắm giữ: 100% • Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng Địa chỉ: Số 1 Lê Quý Đôn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 871289 Fax: (0511) 871310 Vốn điều lệ: 20.500.000.000 đồng Tỷ lệ vốn điều lệ mà Công ty Cổ phần Gas Petrolimex nắm giữ: 100% • Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ Địa chỉ: Số 110 Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ Điện thoại: (071) 824401 Fax: (071) 823549 Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng Tỷ lệ vốn điều lệ mà Công ty Cổ phần Gas Petrolimex nắm giữ: 100% • Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn Địa chỉ: Số 15 Đường Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 8292081 Fax: (08) 8245613 Vốn điều lệ: 57.000.000.000 đồng Tỷ lệ vốn điều lệ mà Công ty Cổ phần Gas Petrolimex nắm giữ: 100% Công ty TNHH cơ khí Gas Petrolimex, Giấy chứng nhận ĐKKD số 4102018919 cấp ngày 21/11/2003, chính thức đi vào hoạt động quý IV/2005: • Công ty TNHH Cơ khí Gas P.M.G Địa chỉ : Kho B, Tổng Kho Xăng dầu Nhà Bè, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM Điện thoại : (08) 8055947 Fax: (08) 8055947 Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng Tỷ lệ vốn điều lệ mà Công ty Cổ phần Gas Petrolimex nắm giữ: 51% Hiện nay, Công ty Cổ phần Gas Petrolimex đang góp vốn liên doanh, liên kết thành lập 01 Công ty, cơ cấu góp vốn cụ thể như sau: Trang 9
 13. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết • Công ty TNHH Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex Địa chỉ : 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 5121212 Vốn điều lệ: 66.072.876.952 đồng Tỷ lệ vốn điều lệ mà Công ty Cổ phần Gas Petrolimex nắm giữ: 30,69% Công ty đã thực hiện sáp nhập Công ty TNHH Taxi Gas Hà Nội Petrolimex vào Công ty TNHH Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex theo Hợp đồng sáp nhập ngày 16/7/2006. 6. Hoạt động kinh doanh Các mảng hoạt động chính của Công ty gồm: - Xuất nhập khẩu và kinh doanh gas hoá lỏng; - Kinh doanh kho bãi, vận tải, vật tư thiết bị, phụ kiện; - Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến phục vụ kinh doanh gas theo quy định của pháp luật; - Dịch vụ thương mại; - Kinh doanh địa ốc và bất động sản. Trong đó, hoạt động kinh doanh gas là hoạt động chủ yếu của Công ty. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh này chiếm tới 97% doanh thu của Công ty. Công ty cũng cung cấp ra thị trường các thiết bị và phụ kiện được sử dụng với LPG như bình gas, điều áp, van bình, bồn chứa gas. 6.1. Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm a. Sản lượng sản phẩm qua các năm: Tổng sản lượng Gas bình Gas rời Năm (tấn) Sản lượng Tỷ trọng Sản lượng Tỷ trọng 1999 39,045 31,287 80.13% 7,758 19.87% 2000 62,370 35,970 57.67% 26,400 42.33% 2001 82,268 35,069 42.63% 47,199 57.37% 2002 93,021 34,503 37.09% 58,518 62.91% 2003 106,154 44,069 41.51% 62,085 58.49% 2004 114,000 34,936 30.65% 79,064 69.35% 2005 121,522 35,476 29.19% 86,046 71.55% Nguồn: PGC Trang 10
 14. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết b. Sản lượng sản phẩm theo kênh phân phối Đơn vị tính: tấn Kênh Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Bán lẻ Sản lượng 1.662 1.903 2.165 2.412 2.423 2.700 3.305 Tỷ trọng 4,26% 3,05% 2,63% 2,59% 2,28% 2,37% 5,30% Bán buôn Sản lượng 4.977 17.480 36.642 45.757 52.891 58.220 62.262 Tỷ trọng 12,75% 28,03% 44,8% 49,19% 49,78% 51,07% 99,83% Đại lý Sản lượng 16.797 19.997 19.555 20.433 19.893 20.120 22.463 Tỷ trọng 43,02% 32,06% 23,79% 21.97% 18,72% 17,65% 36,02% Công ty Xăng Dầu Sản lượng 12.081 14.456 17.055 18.337 18.938 20.390 22.373 Tỷ trọng 30,94% 23,18% 20,75% 19,71% 17,83% 17,89% 35,87% Hãng khác Sản lượng 1.837 6.144 4.371 4.882 12.099 12.570 11.119 Tỷ trọng 4,70% 9,85% 5,32% 5,25% 11,39% 11,03% 17,83% Tái xuất Sản lượng 1.691 2.390 2.400 1.200 0 0 0 Tỷ trọng 4,33% 3,83% 2,92% 1,29% 0,00% 0,00% 0.00% Tổng số 39.045 62.370 82.188 93.021 106.244 114.000 121.522 Nguồn: PGC Tính đến nay, Công ty đang cung cấp cho khách hàng công nghiệp lớn có uy tín trên thị trường Việt Nam như: Công ty Sản xuất Thương mại Kim Phong (10.000 tấn/năm), Công ty Gốm Bạch Mã (7.000 tấn/năm), Công ty Gạch Đồng Tâm (sản lượng tiêu thụ: 4.800 tấn/năm), Công ty SHIJAR Việt Nam (4.200 tấn/năm), Công ty Cosevco Đà Nẵng (3.600 tấn/năm), Công ty liên doanh Gạch ý - Mỹ (3.200 tấn/năm), Công ty Sứ Hải Dương (2.000 tấn/năm), Công ty bóng đèn Điện Quang. Trang 11
 15. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết c. Doanh thu theo hoạt động Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu 2004 % so với 2005 % so với tổng tổng DT DT 2005 2004 Doanh thu từ bán gas 860.782.304.333 96,98% 1.088.531.265.527 96,90% và phụ kiện Doanh thu từ các loại 3.544.158.166 0,40% 5.924.382.420 0,53% hàng hoá khác Doanh thu từ kinh 5.202.564.343 0,46% doanh dịch vụ vận tải Doanh thu hoạt động 434.366.000 0,05% 636.500.000 0,06% sản xuất khác Doanh thu từ các dịch 22.832.577.511 2,57% 23.010.216.201 2,05% vụ khác Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2004 & 2005 6.2. Nguyên vật liệu a. Nguồn nguyên vật liệu Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, Công ty hầu như không có nguyên liệu đầu vào mà chủ yếu là mua các sản phẩm đầu vào rồi bán cho người tiêu dùng. Trước tháng 6/1999, toàn bộ lượng gas trên thị trường Việt Nam đều có nguồn gốc nhập khẩu, phần lớn từ Thái Lan, Singapore và Đài Loan. Do đó, PGC cũng phải nhập khẩu LPG từ nước ngoài. Từ tháng 6/1999 đến tháng 3/2001, phần lớn lượng hàng trên thị trường là hàng nội địa, mua tại nhà máy tách khí tại Dinh Cố thuộc PV Gas. Giai đoạn tiếp theo từ 03/2001 tới nay, tổng nhu cầu nội địa vượt xa khả năng sản xuất của Nhà máy tách khí Dinh Cố nên Việt Nam phải nhập khẩu với khối lượng lớn. Như vậy, sản phẩm đầu vào của PGC có nguồn gốc từ nhà máy tách khí Dinh Cố và nhập khẩu. b. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu Hiện nay, lượng hàng nhập khẩu của Công ty chiếm gần 15% lượng gas nhập khẩu của Việt Nam. Với tỷ trọng này và là một trong những Công ty đầu tiên tham gia thị trường gas Việt Nam, và đã có uy tín đáng kể tại thị trường khu vực, Công ty đã xây dựng được mối quan hệ với hầu hết các nhà cung cấp tại khu vực bao gồm: PTT (Hãng xăng dầu quốc gia Thái Lan), Petronas (Hãng xăng dầu quốc gia Malaysia), Shell (Singapore), Nissho-Iwai, Poten&Partner, SK (Hàn Quốc), LG-Caltex (Hàn Quốc), Unique Gas (Thái Lan), Worldgas (Thái Lan), Petredex (Singapore), CPC (Đài Loan). Bên cạnh việc tổ chức tốt nguồn hàng nhập ngoại đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình, Công ty luôn coi trọng xây dựng quan hệ đối tác tin cậy với nhà sản xuất duy nhất tại Việt Nam là Công ty chế biến và kinh doanh các Trang 12
 16. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết sản phẩm khí (PV Gas). Sản lượng sản xuất LPG sản xuất hàng năm của đơn vị này khoảng 300.000 tấn. Do mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đơn vị được thiết lập ngay từ khi PV Gas mới đi vào hoạt động và do thị phần chi phối của Công ty tại thị trường nội địa, hiện Công ty đang là một trong ba đơn vị được nhận gas nội địa (PV Gas) với tỷ trọng lớn nhất (xấp xỉ 16%). Vì vậy, đầu vào của Công ty ổn định hơn cả so với hầu hết các công ty khác trong ngành. c. ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận Giá bán sản phẩm của Công ty căn cứ vào giá nhập khẩu và giá mua LPG từ Nhà máy Dinh Cố. Do đó, doanh thu và lợi nhuận của Công ty chịu ảnh hưởng khá lớn từ giá mua đầu vào. Khi giá đầu vào tăng sẽ làm lợi nhuận trên biến phí giảm, ảnh hưởng đến lợi nhuận chung toàn Công ty. Mặt khác, giá xăng dầu trên thế giới liên tục biến động sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gas. 6.3. Chi phí sản xuất Công ty thực hiện kiểm soát các chi phí bằng việc xây dựng các định mức chung cho toàn Công ty như: quy định về tiêu hao nguyên vật liệu, quy định về sử dụng và trang bị phương tiện phòng hộ .v.v... Công ty cũng liên tục thực hiện các biện pháp cải tiến trong quản lý và sử dụng vật tư, vật liệu hợp lý để giảm chi phí và tăng hiệu quả trong kinh doanh. Các biện pháp cải tiến của Công ty đã phát huy hiệu quả, thể hiện ở tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm dần qua các năm. Là doanh nghiệp kinh doanh thương mại nên giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của Công ty. Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty trong các năm gần đây được thể hiện trong bảng sau: STT Yếu tố chi phí Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Giá trị % Doanh Giá trị % Doanh Giá trị % Doanh (tr.đ) thu (tr.đ) thu (tr.đ) thu 1 Giá vốn hàng bán (thuần) 593.011 83,79% 759.029 85,53% 982.395 87,50% 2 Chi phí bán hàng và QLDN 87.866 12,42% 97.126 10,94% 128.672 11,46% 3 Lãi vay Ngân hàng 239 0,03% 1.299 0,15% 7.352 0,65% Tổng 681.117 96,24% 857.454 96,62% 1.118.419 99,61% Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2003, Báo cáo kiểm toán 2004 & 2005 Mức chi phí sản xuất của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex so với các doanh nghiệp cùng ngành là nằm ở mức trung bình thấp vì các lý do sau đây: Trang 13
 17. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết - Do Công ty tạo được các mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp cùng ngành nên được mua với khối lượng lớn từ nhà máy Dinh Cố, giá mua ở đây thấp hơn giá nhập khẩu. Đây là một lợi thế đáng kể đối với Công ty giảm chi phí giá vốn hàng bán. - Sau khi cổ phần hoá, Công ty đang trong quá trình điều chỉnh bộ máy quản lý nhằm phát huy năng lực của mỗi cán bộ công nhân viên cũng như năng lực hiệu quả hoạt động của Công ty, giảm thiểu chi phí, tối đa hoá lợi nhuận. Do đó chi phí bán hàng và QLDN của Công ty trong tương lai có xu hướng gia tăng chậm hơn so với mức tăng trưởng của doanh thu. - Hiện nay mức lãi vay ngân hàng của Công ty ở mức trung bình, tuỳ theo ngân hàng cho vay. 6.4. Trình độ công nghệ So với các doanh nghiệp khác trong ngành, Gas Petrolimex đạt được trình độ công nghệ khá hiện đại trong quá trình lưu trữ, sang chiết, xử lý các sản phẩm cũng như cung cấp cho khách hàng các thiết bị theo công nghệ tiên tiến đảm bảo độ an toàn cao. Công ty đã lựa chọn cung cấp cho khách hàng bộ sản phẩm gas Petrolimex với độ an toàn cao nhất (các sản phẩm này được Công ty nhập khẩu trực tiếp từ hãng có uy tín trên thế giới như: Comap-Pháp, Cavagn - Italy, SRG - Đức, Rego - Mỹ, Fisher - Mỹ). Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng dự án đầu tư các dây chuyền bảo dưỡng vỏ bình gas (sơn sửa, kiểm định) tại các khu vực miền Bắc và miền Nam nhằm nâng cao tính chất an toàn và tính hấp dẫn đối với sản phẩm gas Petrolimex. Năm 2001, xưởng bảo dưỡng vỏ bình đầu tiên của Công ty tại kho gas Đức Giang - Hà Nội và cũng là xưởng bảo dưỡng đầu tiên trên phạm vi toàn quốc được đưa vào sử dụng với số vốn đầu tư là 7,184 tỷ đồng. Gas Petrolimex là một trong 3 Công ty (cùng với PV Gas và Sài Gòn Petro) có hệ thống kho bể đầu mối có sức chứa lớn nhất với công nghệ tồn trữ, đóng nạp hiện đại tương đương với các nước trong khu vực. Hệ thống kho bể đầu mối này được đặt tại các thị trường trọng điểm với sức tiêu thụ lớn đã tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể cho Công ty. Các thông số cơ bản phản ánh khả năng tiếp nhận và cung cấp của Công ty được thể hiện trong bảng dưới đây: Hệ thống kho bể đầu mối Kho Nhà Bè Thượng Lý Đà Nẵng Cần Thơ Sức chứa 2.000 tấn 1000 tấn 500 tấn 500 tấn Giá trị đầu tư (triệu đồng) 81.000 29.409 18.040 19.388 Thời gian đi vào hoạt 05/2002 11/1996 02/1998 01/2000 động Công suất đóng bình 8,4 tấn/h 5,2 tấn/h 5,2 tấn/h 5,2 tấn/h Công suất xuất gas rời 30 tấn/h 24 tấn/h 24 tấn/h 12 tấn/h Trang 14
 18. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết Mớn nước 6 mét 4,2 mét 4,2 mét 5,5 mét Khả năng đón tàu trọng tải 24.000 tấn 3.000 tấn 3.000 tấn 3.600 tấn Đối với gas bình, hiện nay Công ty đang xuất bán khoảng 34.300 tấn/năm trong khi theo công suất thiết kế, với điều kiện làm việc bình thường là 8 giờ/ngày và 26 ngày/tháng, lượng đóng bình sẽ có thể đạt tới 60.000 tấn/năm đảm bảo đáp ứng nhu cầu từ nay đến 2006 với tốc độ gia tăng bình quân năm là 21%. Nếu lượng bán gas bình tăng cao, Công ty có thể đảm bảo đáp ứng bằng việc làm thêm giờ, thêm ngày hoặc đầu tư thêm các đầu đóng với chi phí không đáng kể). Tuy nhiên, để giảm giá vốn hàng nhập khẩu cũng như tận dụng các bồn bể của kho Nhà Bè cũ, Công ty đã thực hiện việc đầu tư mở rộng sức chứa tại kho Nhà Bè (xây thêm 01 bể chứa với sức chứa 1000 tấn và hệ thống công nghệ kèm theo trị giá 22 tỷ đồng), kho Nại Hiên (lắp đặt thêm bể 250 tấn - bể của kho Nhà Bè cũ, chi phí lắp đặt 190 triệu đồng), kho Cần Thơ (bể của kho Nhà Bè cũ với sức chứa 190 tấn, chi phí lắp đặt 170 triệu đồng). Ngoài hệ thống kho bể trên đây, Công ty còn quản lý một kho cấp hai tại Gia Lâm - Hà Nội với sức chứa 120 tấn và công suất đóng nạp 6 tấn/giờ tương đương 48-50 tấn/ngày (8 tiếng) đảm bảo đáp ứng nhu cầu tại khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Kho được xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 7/1999 với tổng chi phí đầu tư là 12,259 tỷ đồng. Kho gas Hà Nội đi vào hoạt động với nguồn hàng từ Hải Phòng được chuyên chở bằng toa P đường sắt là kết quả của nỗ lực cắt giảm chi phí vận chuyển, tăng lợi thế cạnh tranh cho Công ty. Một số hình ảnh về hệ thống kho bể đầu mối của Công ty: Kho Thượng Lý, 1000 Tấn Kho Nại Hiên, 550 Tấn Kho Nhà Bè, sức chứa 2000 Tấn Trang 15
 19. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết 6.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, ngành nghề mới Trên cơ sở phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, Công ty có cơ hội huy động thêm nguồn vốn để mở rộng chức năng, lĩnh vực hoạt động của mình. Ngành hàng LPG vẫn là trọng điểm để Công ty phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Công ty sẽ đầu tư vào các ngành hàng kinh doanh taxi gas, hình thành đội xe vận chuyển gas rời, phát triển mạng lưới kinh doanh cung cấp LPG cho các xe ô tô. Kinh doanh taxi gas phù hợp với định hướng phát triển ngành hàng Autogas và tận dụng được ưu thế cạnh tranh về giá cho tiết kiệm được nhiên liệu so với các loại sử dụng nhiên liệu là xăng. Mặt khác, xu hướng sử dụng xe ô tô chạy bằng gas là xu hướng chung trên thế giới và đã bắt đầu hình thành ở Việt Nam. Do đó, chắc chắn định hướng kinh doanh cung cấp LPG cho các xe ô tô sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trang 16
 20. Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC) Bản cáo bạch niêm yết Trong giai đoạn trước mắt, theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 31/3/2006, Công ty cổ phần Gas Petrolimex sẽ thực hiện hai dự án đầu tư Kho LPG đầu mối miền Trung và Kho LPG Đình Vũ (Hải Phòng). Kho LPG đầu mối miền Trung - Quy mô đầu tư: Giai đoạn 1 xây dựng hai bể cầu chứa gas hoá lỏng sức chứa 1000 tấn mỗi bể. Giai đoạn 2 di chuyển nhà đóng bình gas từ Nại Hiên ra kho cụm cảng xăng dầu Petrolimex tại Sơn Trà, Đà Nẵng. - Địa điểm: Diện tích đất sử dụng là 18.000 m 2 tại Cụm kho cảng xăng dầu Petrolimex, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. - Tổng mức đầu tư: 72.081.955.000 đồng - Nguồn vốn đầu tư: phát hành cổ phiếu và tự bổ sung - Thời gian thực hiện: 18 tháng - Hiệu quả đầu tư: Tỷ lệ nội hoàn IRR là 16,35% với thời gian hoàn vốn là 11 năm 08 tháng Kho LPG Đình Vũ (Hải Phòng) - Quy mô đầu tư: Giai đoạn 1 xây dựng kho LPG có sức chứa 3000 tấn gồm hai bể cầu chứa gas hoá lỏng sức chứa 1500 tấn mỗi bể. Giai đoạn 2 di chuyển nhà đóng bình gas từ Thượng Lý ra Đình Vũ. - Địa điểm: Diện tích đất sử dụng là 3 ha thuê của Công ty Liên doanh phát triển Đình Vũ tại Khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng. - Tổng mức đầu tư: 115.201.000.000 đồng - Nguồn vốn đầu tư: phát hành cổ phiếu và tự bổ sung - Thời gian thực hiện: 18 tháng Hiệu quả đầu tư: Tỷ lệ nội hoàn IRR là 18% với thời gian hoàn vốn là 10 năm 6.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ Hiện nay, Công ty đang áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về yêu cầu kỹ thuật đối với khí đốt hoá lỏng, trong đó có những quy định chặt chẽ về kiểm tra chất lượng, đặc tính hàng hoá Công ty cung ứng ra thị trường, trong đó Propane thương mại và Butan thương mại phải có những đặc tính yêu cầu cụ thể. Các giá trị của đặc tính Trang 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản