Công ước số 155

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
11
download

Công ước số 155

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ước số 155 về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ước số 155

  1. CÔNG Ư C S 155 V AN TOÀN LAO NG, V SINH LAO NG VÀ MÔI TRƯ NG LAO NG H i ngh toàn th c a T ch c Lao ng qu c t , ư c H i ng qu n tr c a Văn phòng Lao ng qu c t tri u t p t i Giơ-ne-vơ ngày m ng 3 tháng 6 năm 1981, trong kỳ h p th sáu mươi b y; Sau khi quy t nh ch p thu n m t s ngh v an toàn, v sinh và môi trư ng làm vi c, là v n thu c i m th sáu trong chương trình ngh s kỳ h p; Sau khi quy t nh r ng nh ng ngh ó s mang hình th c m t Công ư c qu c t , Thông qua ngày hai mươi hai tháng sáu năm m t nghìn chín trăm tám mươi m t, Công ư c dư i ây, g i là Công ư c v An toàn lao ng và V sinh lao ng, 1981. I. PH M VI VÀ NNH NGHĨA i u 1. 1. Công ư c này áp d ng cho t t c các ngành ho t ng kinh t . 2. M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này, sau khi tham kh o trong m t th i gian s m nh t, ý ki n các t ch c i di n h u quan c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng, có th lo i ra kh i ph m vi áp d ng m t ph n ho c toàn b Công ư c này m t s ngành ho t ng kinh t c bi t, như ngành hàng h i ho c ngành ánh cá, n u vi c áp d ng này s làm n y sinh nh ng v n c bi t có t m quan tr ng áng k cho nh ng ngành ó. 3. M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này s li t kê, trong báo cáo u tiên v vi c th c hi n Công ư c theo i u 22 c a i u l T ch c Lao ng qu c t , m i ngành ho t ng kinh t nào ư c mi n tr áp d ng như quy nh t i kho n 2, i u này, nêu rơ lư do mi n tr và tŕnh bày nh ng bi n pháp nh m b o v thích áng nh ng ngư i lao ng trong các ngành ó, và nêu rơ trong các báo cáo ti p theo nh ng ti n tri n trong vi c m r ng ph m vi áp d ng c a Công ư c. i u 2. 1. Công ư c này áp d ng cho m i ngư i lao ng trong các ngành ho t ng kinh t thu c ph m vi áp d ng c a Công ư c. 2. M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này, sau khi tham kh o trong m t th i gian s m nh t, ý ki n các t ch c i di n h u quan c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng, có th mi n tr áp d ng m t ph n ho c toàn b Công ư c này v i m t s lo i ngư i lao ng, n u vi c áp d ng s gây ra nh ng khó khăn c bi t cho h .
  2. 3. M i Nư c thành viên phê chuNn Công ư c này s li t kê trong báo cáo u tiên v vi c th c hi n Công ư c theo i u 22 c a i u l T ch c Lao ng qu c t ; nh ng lo i ngư i lao ng ư c mi n tr áp d ng như quy nh t i kho n 2, i u này, nêu rơ lư do mi n tr và nêu rơ trong các báo cáo ti p theo, m i ti n tri n trong vi c m r ng ph m vi áp d ng c a Công ư c. i u 3. Theo m c ích c a Công ư c này: a) T "các ngành ho t ng kinh t " bao g m t t c các ngành có s d ng lao ng, k c ngành công v ; b) T "ngư i lao ng" bao g m t t c nh ng ngư i ang ư c s d ng, k c công ch c; c) T "nơi làm vi c" bao g m m i nơi mà ngư i lao ng ph i có m t ho c ph i n vì công vi c c a mình, và ư c t dư i s ki m soát tr c ti p ho c gián ti p c a ngư i s d ng lao ng; d) T "pháp quy" bao g m t t c các quy nh có hi u l c pháp lư, do m t ho c nhi u nhà ch c trách có thNm quy n ban hành; ) T "s c kh e", liên quan n công vi c, không ch là tình tr ng không có b nh t t, mà c ̣n bao g m c các y u t v th ch t và tinh th n có tác ng n s c kh e và có liên quan tr c ti p n an toàn và v sinh lao ng. II. NH NG NGUYÊN T C TRONG CHÍNH SÁCH QU C GIA i u 4. 1. M i Nư c thành viên theo i u ki n, th c ti n qu c gia và tham kh o ý ki n các t ch c i di n tiêu bi u nh t c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng, s h́ nh thành, th c hi n và s nh kỳ xem xét l i chính sách qu c gia v an toàn lao ng, v sinh lao ng và môi trư ng làm vi c. 2. M c ích c a chính sách qu c gia là phòng ng a tai n n lao ng và nh ng t n thương v s c kh e phát sinh do công vi c, có liên quan t i công vi c ho c trong khi ti n hành công vi c, b ng cách gi m n m c th p nh t, trong i u ki n th c t cho phép, nh ng nguyên nhân r i ro v n có trong môi trư ng làm vi c. i u 5. Chính sách nói trong i u 4, Công ư c này, ph i xét n nh ng lĩnh v c ho t ng ch y u sau ây có nh hư ng n an toàn lao ng, v sinh lao ng và môi trư ng làm vi c: a) Vi c thi t k , th nghi m, l a ch n, thay th , l p t, b trí, s d ng, b o dư ng các y u t v t ch t c a công vi c (nơi làm vi c, môi trư ng lao ng, d ng c , máy móc, thi t b , các ch t và các tác nhân hoá h c, v t lư, sinh h c, các quá tŕnh lao ng); b) Các m i quan h gi a các y u t v t ch t c a công vi c v i nh ng ngư i th c hi n ho c giám sát công vi c, s thích nghi c a máy móc, thi t b , th i gian làm vi c, vi c
  3. t ch c lao ng, các quá tŕnh lao ng v i kh năng th ch t và tinh th n c a ngư i lao ng; c) Công tác ào t o, k c các ho t ng ào t o b túc c n thi t, tŕnh nghi p v và ng cơ c a nh ng ngư i tham gia công vi c m t cương v nào ó nh m t các m c thích áng v an toàn lao ng và v sinh lao ng; d) Thông tin và c ng tác các nhóm lao ng, cơ s s n xu t và t t c các c p tương ng khác, k c c p qu c gia; ) Vi c b o v ngư i lao ng và các i di n c a h không b x lư k lu t do các ho t ng mà h ti n hành m t cách thích áng theo úng chính sách ă ư c nêu trong i u 4, Công ư c này. i u 6. Vi c hình thành chính sách nêu trong i u 4 Công ư c này ph i xác nh rơ nh ng ch c năng và trách nhi m tương ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng và môi trư ng làm vi c c a các nhà ch c trách có thNm quy n, c a ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng và nh ng i tư ng khác, b sung gi a nh ng trách nhi m nói trên cũng như các i u ki n và t p quán qu c gia. i u 7. Theo nh kỳ thích h p, tình h́ nh an toàn lao ng, v sinh lao ng và môi trư ng làm vi c ph i ư c xem xét l i toàn b ho c i v i t ng lĩnh v c nh t nh, nh m phát hi n nh ng v n t n t i l n, t́m ra các gi i pháp có hi u qu cho các v n ó, xác nh nh ng ho t ng c n ưu tiên ti n hành và có ánh giá k t qu . III. CÁC HO T NG C P QU C GIA i u 8. M i Nư c thành viên, b ng pháp lu t, pháp quy ho c b ng b t kỳ bi n pháp nào khác phù h p v i các i u ki n và t p quán qu c gia và tham kh o ý ki n các t ch c i di n ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng, ph i ti n hành nh ng bi n pháp c n thi t thi hành i u 4, Công ư c này. i u 9. 1. Vi c thi hành pháp lu t và pháp quy v an toàn lao ng, v sinh lao ng và môi trư ng làm vi c ph i ư c b o m b ng m t h th ng thanh tra thích h p, ho t ng có hi u qu . 2. H th ng thi hành pháp lu t ph i quy nh các h́ nh th c x ph t thích áng iv i nh ng trư ng h p vi ph m pháp lu t và pháp quy. i u 10. Ph i có các bi n pháp hư ng d n cho ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng giúp h tuân th các nghĩa v theo pháp lu t. i u 11. thi hành chính sách nêu trong i u 4, Công ư c này, nhà ch c trách ho c nh ng nhà ch c trách có thNm quy n ph i b o m th c hi n t ng bư c nh ng nhi m v sau ây: a) nh ng nơi mà tính ch t và m c r i ro ̣i h i, ph i xác nh các i u ki n quy nh v thi t k , xây d ng và b trí các cơ s s n xu t, b t u v n hành, s a ch a có
  4. tác ng l n và nh ng s thay i m c ích ho t ng c a các cơ s , m c an toàn c a các thi t k k thu t ư c s d ng cũng như vi c áp d ng các quy tŕnh do các nhà ch c trách có thNm quy n n nh; b) Ph i xác nh các quá tŕnh s n xu t, các ch t có tác nhân nguy hi m mà vi c ti p xúc ph i b c m, b h n ch , ph i xin phép ho c ch u s ki m soát c a m t ho c nhi u nhà ch c trách có thNm quy n. Nh ng tác ng có h i t i s c kh e do ph i ti p xúc ng th i v i nhi u ch t ho c nhi u tác nhân ph i ư c xem xét n; c) Ph i xác l p và th c hi n các th t c khai báo tai n n lao ng và b nh ngh nghi p, do ngư i s d ng lao ng ti n hành, và khi c n thi t, có th do các cơ quan b o hi m ho c các cơ quan liên quan tr c ti p ti n hành, và ph i có th ng kê hàng năm v tai n n lao ng và b nh ngh nghi p; d) Ph i ti n hành i u tra trong các trư ng h p các tai n n lao ng, b nh ngh nghi p ho c các trư ng h p t n thương s c kh e khác xNy ra trong quá tŕnh làm vi c ho c do liên quan n công vi c, cho th y tình h́ nh ang tr nên nghiêm tr ng; ) Hàng năm ph i xu t b n các thông tin v các bi n pháp ă s d ng nh m th c hi n chính sách nêu trong i u 4, Công ư c này, v tai n n lao ng, b nh ngh nghi p và các trư ng h p v t n thương s c kh e khác xNy ra trong quá tŕnh làm vi c ho c do liên quan n công vi c; e) Ph i s d ng ho c m r ng các h th ng ki m tra các tác nhân hoá h c, v t lư và sinh h c nguy h i cho s c kh e c a ngư i lao ng, theo i u ki n và kh năng th c t c a t nư c. i u 12. Các bi n pháp phù h p v i pháp lu t và t p quán qu c gia s ư c ti n hành nh m m c ích b o m nh ng nhà thi t k , ch t o, nh p khNu, cung c p ho c chuy n giao máy, thi t b và các ch t dùng trong lao ng: a) Ph i t ch ng minh ư c, trong ch ng m c th c t cho phép, các máy, thi t b ho c các ch t ó s không gây nguy hi m cho an toàn và s c kh e c a nh ng ngư i s d ng úng cách th c; b) Ph i cung c p nh ng ch d n v l p t và v n hành úng cách th c các máy, thi t b , vi c s d ng úng cách th c các ch t; nh ng ch d n v nguy cơ s d ng các máy, thi t b , v các c tính nguy hi m c a các lo i hoá ch t, tác nhân ho c s n phNm v t lư, sinh h c; nh ng ch d n v cách phòng tránh r i ro; c) Ph i ti n hành các ho t ng nghiên c u, i u tra ho c các ho t ng khác, nh m theo k p nh ng ki n th c khoa h c và k thu t c n thi t, có th tuân th nh ng quy nh t i các i m a) và b), i u này. i u 13. N u m t ngư i lao ng t mình r i b nơi làm vi c mà có lư do xác áng ch ng minh ư c r ng nơi làm vi c có m i nguy hi m s p x y ra, e do nghiêm tr ng tính m ng ho c s c kh e c a mình, th́ ngư i ó ph i ư c b o v phù h p theo i u ki n và t p quán qu c gia, kh i ch u nh ng h u qu áng ti c.
  5. i u 14. - V i cách th c phù h p v i các i u ki n và t p quán qu c gia, các bi n pháp s ư c ti n hành nh m thúc Ny vi c ưa v n an toàn lao ng, v sinh lao ng và môi trư ng làm vi c vào m i c p giáo d c và ào t o, k c c p giáo d c cao ng v k thu t, y t , chuyên môn, theo m t cách th c áp ng ư c nhu c u v ào t o c a m i ngư i lao ng. i u 15. 1. V i m c ích b o m tính rõ ràng ch t ch c a chính sách nêu trong i u 4 Công ư c này và c a các bi n pháp áp d ng chính sách, m i Nư c thành viên, sau khi tham kh o ý ki n trong m t th i gian s m nh t, các t ch c i di n tiêu bi u nh t c a ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng và c a các cơ quan thích h p khác, ph i có s b trí s p x p phù h p v i i u ki n và t p quán qu c gia b o m có s ph i h p c n thi t gi a các nhà ch c trách và các cơ quan có trách nhi m thi hành các Ph n II và III, Công ư c này. 2. Khi tình th ̣i h i và n u i u ki n, t p quán qu c gia cho phép, vi c b trí, s p x p ph i bao g m c vi c thi t l p m t cơ quan c p Trung ương. IV. CÁC HO T NG C P CƠ S S N XU T i u 16. 1. các m c phù h p v i th c t , ngư i s d ng lao ng ph i b o m cho nơi làm vi c, máy, thi t b và các công o n s n xu t thu c quy n ki m soát c a h ư c an toàn, không có nguy cơ e d a s c kh e c a ngư i lao ng. 2. m c phù h p v i th c t , ngư i s d ng lao ng ph i b o m các ch t và các tác nhân hoá h c, v t lư và sinh h c do h ki m soát s không có nguy cơ e d a s c kh e c a ngư i lao ng khi ă áp d ng các bi n pháp b o h lao ng thích h p. 3. M i khi c n thi t, ngư i s d ng lao ng ph i cung c p trang ph c và thi t b b o h lao ng thích áng phòng ng a m c phù h p v i th c t , các nguy cơ xNy ra tai n n lao ng ho c các tác ng có h i cho s c kh e c a ngư i lao ng. i u 17. Khi có t 2 cơ s s n xu t tr lên cùng tham gia các ho t ng s n xu t trên cùng m t a bàn s n xu t, các cơ s s n xu t này ph i c ng tác v i nhau trong vi c th c hi n các yêu c u c a Công ư c này. i u 18. Khi c n thi t, ngư i s d ng lao ng ph i ti n hành các bi n pháp ng phó v i các trư ng h p khNn c p và các tai n n, k c vi c b trí các phương ti n c p c u thích h p. i u 19. Ph i có s b trí, s p x p cơ s s n xu t, sao cho: a) Ngư i lao ng, trong quá tŕnh ti n hành công vi c, h p tác v i ngư i s d ng lao ng ngư i s d ng lao ng hoàn thành ư c ph n trách nhi m c a mình; b) Các i di n c a ngư i lao ng trong cơ s s n xu t h p tác v i ngư i s d ng lao ng trong lĩnh v c an toàn lao ng và v sinh lao ng;
  6. c) Các i di n c a ngư i lao ng trong cơ s s n xu t ư c cung c p nh ng thông tin y v nh ng bi n pháp mà ngư i s d ng lao ng ti n hành b o m an toàn lao ng, v sinh lao ng và có th trao i ý ki n v i các t ch c i di n c a mình v nh ng thông tin này, v i i u ki n không ti t l nh ng bí m t kinh doanh; d) Ngư i lao ng và các i di n c a h trong cơ s s n xu t ư c ào t o tho áng v an toàn lao ng và v sinh lao ng; ) Ngư i lao ng ho c i di n c a ngư i lao ng, trong trư ng h p c th có th là các t ch c i di n c a ngư i lao ng trong cơ s s n xu t, tuỳ theo pháp lu t và t p quán qu c gia, có th ch t v n và ư c ngư i s d ng lao ng tham kh o ý ki n v m i m t c a công tác an toàn lao ng và v sinh lao ng có liên quan n công vi c c a ngư i lao ng; t m c ích này, có th s d ng các c v n k thu t t bên ngoài cơ s s n xu t có s tho thu n c a hai bên; e) Ngư i lao ng ph i báo cáo ngay cho ngư i tr c ti p ki m soát công vi c c a mình bi t v b t kỳ tình hu ng nào mà mình có lý do xác áng ch ng minh có m i nguy hi m s p x y ra, e do nghiêm tr ng n tính m ng ho c s c kh e c a mình. Cho t i khi th c hi n xong bi n pháp kh c ph c tình hu ng ó, không cho phép ngư i s d ng lao ng ̣i h i ngư i lao ng ph i tr l i hi n trư ng v n ang còn có nguy hi m s p x y ra, e do nghiêm tr ng n tính m ng ho c s c kh e c a ngư i lao ng. i u 20. S h p tác gi a ban qu n lý v i ngư i lao ng và/ho c v i các i di n c a ngư i lao ng trong cơ s s n xu t ph i là nhân t c t y u trong các bi n pháp t ch c và các bi n pháp khác, ư c ti n hành theo quy nh t i các i u 16 và 19, Công ư c này. i u 21. Ngư i lao ng không ph i ch u b t kỳ m t chi phí nào v các bi n pháp b o m an toàn lao ng và v sinh lao ng. V. NH NG QUY NNH CU I CÙNG i u 22. Công ư c này không s a i b t kỳ m t Công ư c ho c Khuy n ngh lao ng qu c t nào.
Đồng bộ tài khoản