intTypePromotion=1

Công văn 0026/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
8
download

Công văn 0026/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 0026/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hỗ trợ kinh phí cho mở rộng thị trường hàng dệt may

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 0026/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   h ¬ n g  m ¹i  S è  0026/T M/X N K  n g µ y 09 th¸ng  n¨ m  2002 B T 1  v Ò  viÖc H ç  trî  kinh  h Ý  c h o  m ë  réng thÞ tr g   p ên h µ n g  d Öt m a y KÝnh    TµichÝnh göi:Bé    C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  55/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 4  23    n¨m  2001  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  duyÖt  phª  ChiÕn îcph¸ttr   mét  c¬  l     iÓn vµ  sè  chÕ,  chÝnh  s¸ch hç      trî thùc hiÖn    ChiÕn îcph¸ttr   l     iÓn ngµnh  dÖt may  ViÖt Nam     ®Õn   n¨m  2010, c¨n cø  Th«ng  t  híng dÉn  thùc hiÖn  QuyÕt ®Þnh  nªu trªn sè  106/2001/TT­ BTC   ngµy  th¸ng 12  31    n¨m  2001  Th«ng   vµ  thíng dÉn    trî   chihç    cho    ho¹t®éng    iÓn thÞ  êng,®Èy  ph¸ttr   tr   m¹nh xóc  tiÕn th   ¬ng    61/2001/ m¹isè  TC/BTC   ngµy  th¸ng 8  1    n¨m  2001  cña  Tµi chÝnh, c¨n  ®Ò   Bé      cø  nghÞ  cña  HiÖp    héiDÖt  May  ViÖtNam       t¹ C«ng    281,ngµy  i v¨n sè    28/11/2001,Bé    Th¬ng  m¹i thÊy    r»ng,®Ó   dông    sö  nguån  kinh phÝ  hiÖu    cã  qu¶ trong c¸c ho¹t®éng        ph¸ttr     iÓn thÞ  êng, cã  chØ  tr   sù  ®¹o  tËp trung vµ    thèng  nhÊt,viÖc  trî   hç    cho  HiÖp   héi dÖt may   ViÖt Nam       mµ nßng      cèt lµ Tæng   c«ng    ty DÖt  May  ViÖt  Nam   trong giai®o¹n      hiÖn  nay      lµ rÊt cÇn  thiÕtnh»m     n¾m   b¾t    ®Èy  thêic¬  m¹nh  xuÊtkhÈu,® Æc       biÖtlµxuÊtkhÈu        vµo  tr thÞ  êng  Hoa  Kú. Hoa  lµ mét  Kú    thÞ  êng  tr réng    søc      líncã  tiªuthô hµng  dÖt may    rÊtcao,   mçi n¨m    trªn250    tû USD, nhng        ®èi víita,do  viÖc  l¹ rÊtmíimΠ       ®ã  i x©y dùng  Trung t©m  Th¬ng       m¹i,thuªtvÊn  ph¸p luËt,    ®µo      thÞ  êng,tham    t¹oc¸n bé  tr   gia héi chî,tr     i     iÓn l∙m,gií thiÖu    s¶n phÈm...lµ v«      cïng  quan  träng vµ    cÇn  thiÕt  cho    c¸cdoanh  nghiÖp,ph¶itr       iÓnkhaikhÈn  ¬ng        tr míi®¹thiÖu  qu¶ cao. V× vËy, Bé    Th¬ng      m¹i ®Ó nghÞ  Tµi chÝnh  Bé    xem  xÐt,trªnc¬  c¸c     së    ®Ò   chi tiÕtvµ  ¸n      kh¶    thicña HIÖp    héi DÖt may ViÖt Nam     vµ/hoÆc  Tæng   c«ng    tyDÖt May  ViÖt Nam     trî   ®Ó hç   nguån kinh phÝ    cÇn  thiÕtcho        c¸c ho¹t ®éng  trªn. nªu 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2