intTypePromotion=1

Công văn 0131/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
1
download

Công văn 0131/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 0131/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 0131/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 0131/T M­X N K  n g µ y 07 th¸ng  B T 01 n¨ m  1999 vÒ  viÖc b æ  su n g  da n h  s¸ch c¸c n íc vµ vïng l∙nh  æ th ® îc h ën g  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u    c ña Vi Öt  a m ®∙i N      KÝnh           göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang  Bé,                 quan                  C¬  trùcthuéc ChÝnh    phñ  ­UBND       c¸ctØnh,TP      trùcthuéc T¦   ­C¬    quan    T¦ cña    c¸c®oµn  thÓ §ång  kÝnh   ­Tæng  göi:     côc    H¶i quan C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt Söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  ThuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy  20/05/1998; XÐt viÖc    §µi Loan  thùc sù  ®∙    dµnh  chÕ    ®é thuÕ nhËp khÈu  ®∙itrªn u      c¬  ®èi ®¼ng   së    cho  hµng    ho¸ cña  ViÖtNam;   Sau    khithèng  nhÊt víi TµichÝnh;     Bé    Bé Th¬ng      m¹ibæ sung    §µiLoan  vµo danh s¸ch c¸c nícvµ        vïng l∙nhthæ      ® îc hëng    thuÕ nhËp  khÈu  ®∙icña  u    ViÖt Nam     ban hµnh  kÌm theo c«ng    v¨n sè 7280/1998/TM­   PC ngµy  31/12/1998 cña  Th¬ng    Bé  M¹i.Hµng    xuÊt ho¸ cã    xø      tõ §µi Loan  îc hëng  ®   thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙itõ ngµy  th¸ng 1  u      1    n¨m  1999. Bé  Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan    c¬  trùcthuéc  ChÝnh  phñ, UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng  c¬  vµ  quan  Trung  ¬ng  cña    c¸c®oµn  thÓ  phæ   biÕn    néidung  c«ng    v¨n nµy cho    c¸c doanh  nghiÖp thuéc quyÒn    qu¶n    lýcña m×nh  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2