Công văn 04/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
8
download

Công văn 04/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 04/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 04/BXD-PC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 04 /BXD-PC ---------------------- V/v: tổ chức quản lý dự án đầu tư Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009 xây dựng công trình Kính gửi: - Ban quản lý dự án các công trình xây dựng - Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Ban quản lý dự án công trình xây dựng cơ bản - Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 413/BQL-KHKT ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Ban quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng và văn bản số 254/BQL-KH ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Ban quản lý dự án công trình xây dựng cơ bản tỉnh Trà Vinh về việc làm rõ hình thức quản lý dự án khi Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo các văn bản trên thì Ban quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng và Ban quản lý dự án công trình xây dựng cơ bản tỉnh Trà Vinh là Ban quản lý dự án chuyên nghiệp, có tư cách pháp nhân, có năng lực và kinh nghiệm quản lý nhiều dự án lớn (>7 tỷ đồng), nay được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao làm chủ đầu tư một số dự án (>7 tỷ đồng) và được áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Như vậy thì các quý Ban không nhất thiết phải thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc để quản lý từng dự án riêng biệt mà sử dụng bộ máy hiện có của mình để tổ chức quản lý thực hiện các dự án. Tuy nhiên, từng dự án phải được theo dõi, ghi chép riêng và quyết toán kịp thời theo đúng quy định. 2. Theo các quy định của Luật Xây dựng thì chủ đầu tư có quyền được tự thực hiện các công việc thuộc dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định. Việc tự thực hiện các công việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để các quý Ban nghiên cứu thực hiện. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c); Đã ký - Thứ trưởng Cao Lại Quang; - Lưu: VP, PC Chu Văn Chung
Đồng bộ tài khoản