intTypePromotion=1

Công văn 04-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
82
lượt xem
4
download

Công văn 04-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 04-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương về việc Phương án kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của DNNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 04-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương

 1. P h ¬ ng ¸n c ñ a B a n  c h Ø  ®¹ o ki Ó m  kª Trun g  ¬ n g  s è  04 K K/T W   n g µ y  22 th¸ng 10 n¨ m  1999  Õ n h µ n h  t æ n g  ki Ó m  kª t µi ti  s¶n  vµ x¸c ® Þ n h   ¹igi¸ Þ t µi l    tr  s¶n  ñ a d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc th êi ® i Ó m   c   1/1/2000 Thi hµnh    Quy Õt  nh   è  ®Þ s 150/1999/TTg  µy  ng 8/7/1999  ña  ñ   íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Õn hµnh  ph v vi ti   tæng  Óm    µis¶n  µ    nh  ¹ gi¸trÞtµi ki kª t   v x¸c®Þ l        i s¶n  ña  c doanh  nghiÖp  µ  íc,Ban  nh n   chØ   o  Óm   Trung  ng  íng  Én   ®¹ ki kª  ¬h d néi dung, ph¬ng      ph¸p  µ  Õ   ¹ch  Õn  µnh  v k ho ti h tæng  Óm   tµis¶n  µ    ki kª    v x¸c ®Þnh   ¹    Þ  µis¶n  ña  l igi¸ tr t   c doanh  nghiÖp  µ   íc thêi®iÓ m   giê  µy  nh n     0  ng 01/01/2000 nh    sau: 1.M ôc  ch    Çu:   ®Ý yªu c 1.1.X¸c  nh   ng  è îng,chÊt îng  µ    Þ thùc  Õ  ña   µis¶n    ®Þ ®ó sl   l v gi¸tr   tc t  hiÖn  ã  ¹ doanh  c ti   nghiÖp  µ  íc;thùc tr¹ng,c¬  Êu  èn  µ    nh n       c v v c¸c kho¶n  î ®Ó   n  lµm  ¬  ë  c s cho  Öc  ¹ch ®Þnh  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón dµih¹n  vi ho   k ho     i     sau  n¨m  2000,tr  ­ ícm ¾t  µkÕ   ¹ch 2001     l   ho   ­2005. 1.2.X¸c  nh  îc    ®Þ ®  nguyªn nh©n  õa    Õu  ) trong qu¸ tr×nh kiÓm     th (+),thi (­       kª vµ  Õn  Þ    Ön    ki ngh c¸cbi ph¸p gi¶i     Õt. quy 1.3.§¸nh    ×nh  ×nh    gi¸t h b¶o  µn  µ    ëng  èn  µ  íc,kh¶  to v t¨ngtr v nh n   n¨ng    tr¶ nî cña    doanh nghiÖp; thÊy  îc chÊt îng    ®  l kinh  doanh, c¸c tån  ¹     t itrong  Öc  vi qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  ña  l  v t  c doanh  nghiÖp  µ   íc trong  nh n   c¸c n¨m  qua    ®Ó nghiªncøu    Êt c¸c biÖn    ®Ò xu     ph¸p qu¶n  ýtµis¶n,qu¶n  ývèn  µ  íctrong l      l  nh n     c¸cn¨m  í .   ti 1.4.§iÒu    chØnh  ¹    Þ cña  ét  è  µis¶n  è  nh   éc  ét  è  l i tr   gi¸ m s t  c ®Þ thu m s ngµnh  µ  v doanh  nghiÖp  µ     Þ h¹ch        Õ     m gi¸tr   to¸ntrªnsæ k to¸ncßn  chªnh  Öch  l so  íi   ©y  ùng  µ  v  x d gi¸ v mua   ¾ m   Ön  s hi nay    ®Ó doanh  nghiÖp  ¹ch    ng  h to¸n®ó gi¸thµnh  µ  Õt    v k qu¶  s¶n  Êt kinh doanh, duy  ×vµ    iÓn n¨ng  ùcs¶n  xu       tr   ph¸ttr   l  xuÊtkinh doanh  ña      c doanh  nghiÖp. 1.5.Tæng  îp,ph©n  Ých  ¬  Êu,gi¸trÞtµis¶n  µ  èn    h  t cc      v v theo  é, ngµnh, B    ®Þa  ¬ng  µ  µn  èc. ph v to qu   2.Ph¹m    i t ng kiÓm    vi,  î   ®è kª 2.1.Ph¹m    Óm    viki kª Ph¹m    Óm     Çn  µy  µ tÊtc¶    viki kª l n l     c¸c Tæng   c«ng          doanh  ty 90, 91, c¸c   nghiÖp  µ  íc h¹ch  nh n   to¸n kinh tÕ  c  Ëp      ®é l (bao  å m     g c¸c doanh  nghiÖp  ¹ch  h to¸nkinh tÕ  c  Ëp lµthµnh          ®é l     viªnc¸cTæng  c«ng    µ  tyv doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   h¹ch  to¸n kinh  Õ  c  Ëp  ùc thuéc    é,  µnh, Uû     t ®é l tr   c¸c B ng   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng),c¸c doanh  ¬    nghiÖp  µ  íc thuéc    nh n   c¸c ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp,tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi.M çi  ch tr         Tæng   c«ng        ty90, 91, doanh  nghiÖp  ¹ch    h to¸nkinh tÕ  c  Ëp  µm ét  n  Þ  Óm     ®é l l   ®¬ v ki kª.§èivíiTæng       c«ng      ngoµiviÖc  ùc hiÖn  Óm    µ    nh  ¹ ty90, 91    th   ki kª v x¸c ®Þ li  gi¸trÞtµis¶n  Çn  ¹ch to¸ntËp      ph h     trung cña    Tæng  c«ng    ty,cßn  ph¶itæng  îp    h b¸o    Õt  c¸o k qu¶  Óm    µ    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  ña    ki kª v x¸c ®Þ l        i c c¸c doanh  nghiÖp  thµnh    ¹ch to¸n®éc  Ëp trong Tæng  viªnh     l    c«ng ty.
 2. 2.2.§èit ng kiÓm    µ    nh  ¹gi¸trÞtµis¶n    î   kª v x¸c®Þ l        i 2.2.1. èit ng kiÓm     î   § kª a) KiÓ m     µn  é  µis¶n  µhiÖn  Ët thuéc quyÒn    kª to b t   l  v    qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d cña  doanh  nghiÖp: ­ §èivíiTSC§  Óm     µn  é  µis¶n  Ön  ã  ¹       ki kª to b t   hi c t i doanh nghiÖp,kÓ       c¶ nh÷ng  µis¶n  ang  t  ® cho  thuª,tµis¶n  öigi÷ hé, tµis¶n  îctÆng  Õu,viÖn     g       ®  bi   trî tµis¶n  chñ  Ön  ã     , v«  hi c trong  khu  ùc  v qu¶n  ý cña  l  doanh nghiÖp. §èi víi      c«ng  ×nh XDCB   ∙  µn  µnh,bµn  tr   ® ho th   giao  a  µo  ö  ông  ×  îc kiÓm     ®v sd th ®   kª nh TSC§  ïng lo¹ . c i ­ §èivíic«ng  ×nh XDCB        tr   cßn  ë  d dang  ×  Óm     µn  é  Çn  th ki kª to b ph c«ng  tr×nh,h¹ng  ôc    m c«ng  ×nh ®Ç u    ù lµm. N Õ u   tr   tt     giao  Çu  th cho  bªn  th×  B  chØ   kiÓm     Çn  kª ph c«ng  ×nh h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh ®∙  µn  µnh  tr   ho th theo  õng    t giai ®o¹n, bªn    µn    B b giao  cho bªn    µ  îc bªn    Êp  Ën  Av ®   A ch nh thanh  to¸n.Ph Çn     c«ng  ×nh XDCB   ë  tr   d dang  A  a  Êp  Ën  bªn  ch ch nh thanh    to¸ncho  B  îccoi bªn  ®     lµtµis¶n u  ng    Ý     l ®é (chiph s¶n  Êtkinhdoanh  ë  xu     d dang)cña  B.   bªn  ­§èivíi µis¶n u  ng:       t l ®é +  Ó m     µn  é    ¹  Ki kª to b c¸c lo i nguyªn liÖu,vËt liÖu tån kho,c«ng  ô,dông            c  cô trong kho, hµng    ho¸, thµnh  È m     ph b¸n  µnh  È m   ån  th ph t kho, hµng    mua   ®ang  i    êng, hµng  öi®i      ¹    Ý   ® trªn®   g   b¸n,c¸c lo i ph s¶n  Êt kinh doanh  ë  chi xu     d dang... +  µn  é    ¹  èn  To b c¸c lo i v b»ng  Òn  ti bao  å m   Òn  Æt   ¹  ü, tiÒn  ang  g ti m ti qu   ® chuyÓn, ng©n  Õu,vµng,b¹c,kim  Ý  Ý, ®¸  Ý, vµ    phi      kh qu   qu   chøng  kho¸n cã      gi¸ trÞ nh  Òn,c¸c lo¹  Òn  öi ë  ©n  µng, kÓ   tiÒn  öi ®i  ªndoanh, li     ti     i ti g   ng h   c¶  g   li     ªn kÕt,c¸clo¹ ngo¹itÖ  ¹ quü  µ  öing©n  µng...     i   t  i vg  h . ­ Toµn  é  µis¶n  µ c¸c kho¶n  u    µichÝnh  : ®Ç u      b t  l    ®Ç t t   nh   t chøng kho¸n  dµih¹n,gãp  èn  ªndoanh,c¸ckho¶n  u    µih¹n     v li      ®Ç td   kh¸c,®Ç u      tchøng  kho¸n  ng ¾n   ¹n,®Ç u    ¾n   ¹n  h  t ng h kh¸c;c¸c kho¶n  ý  ü, ký  îc ng ¾n   ¹n  µ  µi    k qu   c   h vd  h¹n;c¸clo¹ tµis¶n         i kh¸c. ­ C¸c    kho¶n  î ph¶i thu  : Ph¶i thu  ña  n    nh     c kh¸ch  µng, tr¶ tr c cho  êi h     í  ng   b¸n,ph¶ithu néibé,c¸ckho¶n          ph¶ithu kh¸c..    . b) KiÓ m     îph¶itr¶vµ  ån  èn  ñ  ë  ÷u  ña    kª n       ngu v ch s h c doanh  nghiÖp: ­ C¸c    kho¶n ph¶i tr¶ bao  å m   î vay  ¾n   ¹n  µ  µi h¹n,nî dµi h¹n,    g n  ng h vd         ph¶itr¶cho  êib¸n,ngêimua     Òn tr c,thuÕ  µ       ng       tr¶ti   í   v c¸c kho¶n  ph¶inép  µ     Nh níc,ph¶itr¶c«ng  ©n       nh viªn,ph¶itr¶cho    n  Þ  éibé, c¸c kho¶n       c¸c ®¬ v n       ph¶i  tr¶,  ph¶inép    kh¸c,nîkh¸c.    ­  µn  é   ån  èn  ñ   ë  ÷u  To b ngu v ch s h bao  å m:  ån  èn  g ngu v kinh  doanh,   nguån  èn  u    v ®Ç t XDCB,    ü  Ý  c¸c qu x nghiÖp, c¸c kho¶n     chªnh  Öch  û gi¸vµ  l t    chªnh  Öch  ¸nh    ¹tµi l ® gi¸l     i s¶n  µ  ån  v ngu kinhphÝ.   2.2.2. èit ng x¸c®Þnh  ¹gi¸trÞtµis¶n    î     § l        i a)  èi víitµi  §       s¶n  è  nh:  c ®Þ ChØ     nh  ¹ gi¸  Þ m ét  è  µis¶n  è  x¸c ®Þ l i   tr     s t  c ®Þnh  éc m ét  è  µnh  µ  thu   s ng v doanh nghiÖp  µ     ¹ch        Õ     m gi¸h to¸ntrªnsæ k to¸n cßn  chªnh  Öch  víi   ©y  ùng  l so    x d gi¸ hoÆc  mua  ¾ m   Ön  s hi nay. b)  èivíitµis¶n u  ng: chØ    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n u  ng  Ð m,  §    l ®é   x¸c ®Þ l        i l ®é k m Êt  È m   Êt,ø  ng  Ë m   ©n  ph ch   ®ä ch lu chuyÓn, kh«ng  Çn  ïng chê    cd  thanh  ý. l
 3. 3. Thêi ®iÓ m   Óm     ùc  Ön  èng  Êt      ki kª:Th hi th nh trong  níc vµo  giê c¶     0    ngµy  01/01/2000. 4.ChØ     Óm    tiªuki kª Toµn  é  b danh  ôc  µis¶n u  ng  µ  u    ¾n  ¹n,tµis¶n  è  nh   m t  l ®é v ®Ç tng h    c ®Þ vµ  u    µih¹n,nîph¶itr¶vµ  ån  èn  ñ  ë  ÷u  ®Ç td           ngu v ch s h trong m É u   è  01­     s B  DN (B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n)cña  Ö   èng  Óu  É u   c¸o tµichÝnh    h th bi m b¸o      ban  µnh  h kÌm theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141  TC/Q§/C§KT  µy  ng 01/11/1995  ña  é   ëng  c B tr Bé   µi chÝnh  µ  T  v Th«ng  sè  t 100/1998/TT­ BTC   µy  ng 15/7/1998  ña  é   µi c BT  chÝnh  íng  Én  Õ     Õ    Þ gia t¨ng,thuÕ  nhËp  h d k to¸n thu gi¸tr       thu  doanh nghiÖp  (BiÓu  è    kÌm  s 1,2  theo), ô  Ó:   th c 4.1.KiÓ m     µi   kª t  s¶n 4.1.1. èivíi µi       § t s¶n  è  nh: c ®Þ ­ ChØ     Ön  Ët:x¸c ®Þnh   Ò   è îng,c«ng  Êt,chÊt îng,hiÖn  tiªuhi v     vsl   su   l  tr¹ngvµ  ×nh  ×nh  ö  ông   t h sd TSC§,  theo sæ   Õ     µ    k to¸nv theo thùc tÕ.     ­ ChØ       Þ:nguyªn      Þ  tiªugi¸ tr   gi¸,gi¸ tr hao  mßn   µ    Þ  v gi¸ tr cßn  ¹  ña  l ic TSC§.  Riªng  i  íiTSC§   îc x¸c ®Þnh   ¹    Þ ph¶i tÝnh  ®è v   ®   l i tr   gi¸   theo    ang  gi¸® h¹ch        Õ     µ    íix¸c ®Þnh  ¹     Þ cßn  ¹ cña  µis¶n  è  to¸ntrªnsæ k to¸nv gi¸m     l igi¸tr   ; l i t  c ®Þnh  îcph©n  ¹ theo vèn  ©n  ®  lo i     ng s¸ch,vèn  ùbæ     t   sung,vèn    vay  ©n  µng  ng h vµ    ån  èn  c¸cngu v kh¸c. ­ Ph ©n  Ých  ¸nh      ©n  ¹ tµis¶n    t ® gi¸®Ó ph lo i     theo  ã m   µ  nh v theo  ×nh  ¹ng t tr   sö  ông: ®ang  ïng, cha  Çn  ïng, kh«ng  Çn  ïng, h háng  ê  d   d   c d   c d   ch thanh  ý l  (BiÓu  è  kÌm  s 1c  theo). 4.1.2. èivíi µi       § t s¶n u  ng: l ®é ­ ChØ     Ön  Ët:sè îng,chÊt l ng,hiÖn  ¹ng sö  ông  ån kho    tiªuhi v   l    î   tr   d (t   ø ®äng  kh«ng  Çn  ïng,kÐ m   Êt  È m   Êt)theo    Õ   c d   m ph ch   sæ k to¸n vµ    theo  ùc th   tÕ.§èivíi èn       v b»ng  Òn ® îckiÓm    ti     kª theo tõng lo¹ tiÒn:tiÒn ViÖtNam   µ       i         v c¸c lo¹  ¹itÖ  ingo   kh¸c (nÕu  ã);ph©n  ¹  ¹itÖ  öi Ng ©n   µng    c  lo ingo   g   h trong  íc vµ  n  tiÒn göingo¹itÖ  ¹ nícngoµi.      t   i ­ ChØ       Þ:theo    ¹ch        Õ     tiªugi¸tr   gi¸h to¸ntrªnsæ k to¸n.Riªng ®èi víi ÷ng         nh tµis¶n u  ng  Ð m   Êt  È m   Êt kh«ng  Çn  ïng,chê    l ®é k m ph ch   c d   thanh  ýph¶i® îc l     x¸c ®Þnh  ¹ theo    Ön  µnh    l  i gi¸hi h theo  íng dÉn  ña  h  c Ban chØ  o  Óm      ®¹ ki kª TW (biÓu  è  kÌm  s 1b  theo). 4.1.3. èivíi         kho¶n  îph¶ithu:x¸c®Þnh    Þtheo sè        Õ   § c¸c n       gi¸tr     d trªnsæ k to¸ncña  õng    t kho¶n  î,®èi  Õu  íiho¸ ®¬n  n  chi v     chøng  õ ph¸tsinh tõng  t      kho¶n  nî;ph¶i ph©n  ¹        lo ic¸c kho¶n  î ph¶i thu:nî ph¶i thu  ¾n   ¹n  µ kho¶n  î n         ng h (l   n  ph¶ithu kh«ng    n¨m  Ó   õ khiph¸tsinh); î ph¶ithu dµih¹n  µkho¶n  î    qu¸ 1  k t         n       (l   n  ph¶ithu tõ 1        n¨m  ëlªnkÓ   õ khiph¸tsinh);nî ph¶ithu qu¸ h¹n  µkho¶n  î tr     t              (l   n  ®Õ n   êih¹n  nhng  a  ® îc), th   thu  ch thu   trong ®ã   î ph¶ithu    ¹n    n    qu¸ h ph¶iph©n     lo¹     ¹n  n¨m, qu¸ h¹n  n¨m  µ    ¹n  n¨m  ëlªn;§èivíinî ph¶ithu  iqu¸ h 1  :    2  v qu¸ h 3  tr             khã  ßi  ® ph¶ighirâ sè  Òn vµ        ti   nguyªn nh©n   kh«ng  ßi  îc(BiÓu  è  ® ®  s 1a). 4.1.4.C¸c    kho¶n  u    µichÝnh: lµ cæ   Õu, tr¸ phiÕu, tµis¶n  ãp  ®Ç t t       phi     i    g vèn  ªndoanh, c¸c kho¶n  u     µi h¹n  li      ®Ç t d   kh¸c,dù    phßng  gi¶m    u    µi gi¸®Ç t d   h¹n kh¸c,c¸ckho¶n  u    µichÝnh  ¾n  ¹n.. ®èi chiÕu  íi è               ®Ç tt   ng h    . v   d ghitrªnsæ s kÕ  to¸n,trong ®ã       ph¶iph©n  ¹  µ    nh      lo i x¸c ®Þ v c¸c kho¶n  u    ®Ç t kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng    åi. thu h 4.2.KiÓ m     ån  èn   kª ngu v
 4. 4.2.1. Ó m     îph¶itr¶  Ki kª n     ChØ     Óm   lµ gi¸trÞ c¸c kho¶n  î ph¶itr¶theo    ¹ch  tiªuki kª          n     gi¸h to¸n trªn    sæ   Õ   k to¸n;ph¶i ph©n  ¹        lo ic¸c kho¶n  î ph¶i tr¶theo    n     c¸c chØ  tiªu:nî ng ¾n      h¹n,nî  µih¹n,nîkh¸c;nîcha  n   ¹n,nîqu¸ h¹n,trong ®ã   ©n  ¹ qu¸ h¹n    d          ®Õ h           ph lo       i tr¶ 1    n¨m,  n¨m,  õ 3  2  t   n¨m  ë lªn,ph©n  ¹  tr     lo itheo  ét  è  ñ  î chÝnh: nî m s ch n      ng©n  s¸ch,nî ng©n  µng,nî c¸n bé     h       c«ng  ©n  nh viªn, î nícngoµi(BiÓu  è         n   s 2a kÌm  theo). 4.2.2. Ó m     ån  èn  ñ  ë  ÷u.  Ki kª ngu v ch s h Toµn  é  ån  èn  ñ  ë  ÷u  b ngu v ch s h bao  å m:  ån  èn  g ngu v kinh doanh,nguån      vèn  u    ®Ç t XDCB,    ü  Ý  c¸c qu x nghiÖp, c¸c kho¶n     chªnh  Öch  û gi¸vµ  l t     chªnh  lÖch  ¸nh    ¹tµis¶n  µ  ån  ® gi¸l     i v ngu kinh phÝ. Vèn      kinh doanh,vèn  u        ®Ç tXDCB   ® îc ph©n  ¹    lo itheo  èn  ©n  v ng s¸ch,vèn  ù bæ     t  sung, vèn  ªndoanh, vèn      li     cæ phÇn  Óu  è  kÌm  (Bi s 2b  theo). 5.Ph¬ng    ph¸p kiÓm    kª 5.1.Tríc khikiÓm       nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n       kª,x¸c ®Þ li         ph¶ikho¸ sæ   Õ       k to¸n,   x¸c ®Þnh  è îng,gi¸trÞ tõng  µis¶n,nguån  èn  Ön  ã        Õ       sl     t    v hi c ghitrªnsæ k to¸n ®Õ n   giêngµy  0    01/01/2000. 5.2.TiÕn  µnh  Óm       h ki kª theo  ¬ng  ph ph¸p  Óm     ùc tÕ,®èi chiÕu  íi ki kª th       v  sè  Öu trªnsæ   Õ     ô  Ó: li     k to¸nc th +  Ph¶ithùc hiÖn  ©n, ®ong, ®o,  m   õng  µis¶n      nh  Ò   è      c    ®Õ t t  ®Ó x¸c ®Þ vs l ng vµ    Þtµi î   gi¸tr     s¶n. +  èivíi   §     kho¶n  îph¶ithu,ph¶itr¶ph¶i®èi chiÕu  íi   n  c¸c n           v   ®¬ chøng  ho¸ tõ ph¸tsinh c¸c kho¶n  î,®èi chiÕu  õng        n    t kho¶n  î vµ  ã    Ën  ña  n   c x¸c nh c kh¸ch  nîvµ  ñ  îli     ch n   ªnquan. +  èi víivèn  ñ  ë  ÷u  ×  §   ch s h th c¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  Óm   tµis¶n  µ  ki kª    v chøng  õ,sæ   Õ         nh  ån  èn  ñ  ë  ÷u. t   k to¸n®Ó x¸c®Þ ngu v ch s h +  s¸nh  ÷a sè  Öu thùc tÕ  Óm     íisè  Öu ®ang        Õ   So  gi   li     ki kª v   li   ghitrªnsæ k to¸n.X¸c  nh    ®Þ chªnh  Öch,nguyªn nh©n, tr¸chnhiÖm   i víi Öc  õa  Õu  l         ®è     vi th thi tµis¶n.   6.§iÒu    chØnh  ¹gi¸trÞtµis¶n l        i 6.1.§iÒu    chØnh  ¹gi¸trÞtµis¶n: l        i +  èi víiTSC§:  §   chØ  dông  i  íinh÷ng  µis¶n  µ     ¹ch      ¸p  ®è v   t  m gi¸h to¸n trªn sæ   Õ   k to¸n cã    chªnh  Öch  víigi¸x©y  ùng  µ  l so      d v mua   ¾ m   íi cña  ét  è  s m  ms doanh  nghiÖp  éc    µnh    µnh  iÖn    µ  thu c¸c ng nh ng ® (c¸cnh m¸y  û  iÖn, h Ö   thu ®   thèng  êng  ©y    iÖn);ngµnh  û  î (hÖ  èng    ® d t¶i®   thu l   i th c¸c c«ng  ×nh thuû  î ) tr   l i ; C«ng  nghiÖp  ng  µu;Ngµnh    ®ã t  xim¨ng  µ  ét  è  v m s doanh  nghiÖp  éc  ét  thu m sè  µnh  ng kh¸ccã    Çu    yªu c ph¶i®iÒu    chØnh. §èivíi ÷ng  µis¶n  è  nh  ∙  Êu     nh t  c ®Þ ® kh hao  Õt    Þ nhng  Én  h gi¸tr   v cßn  ö s dông  îc,th×  ®   doanh  nghiÖp  ¸nh    ¹ gi¸trÞ theo  û lÖ  ® gi¸l       i t   (%) cßn  ¹ thùc tÕ  l i   cña    t¶is¶n    ¾ m   ×nh  ×nh  ùc tr¹ngtµis¶n  ¹ doanh  ®Ó n t h th      ti  nghiÖp.ViÖc  ¹ch    h to¸nkÕ     ÷ng  µis¶n  µy  Én    to¸nnh t  n v theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h +  èi víiTSL§: chØ   ¸nh    ¹ nh÷ng  µis¶n  Ð m,  Êt  È m   Êt,ø   §     ® gi¸l i   t  k m ph ch   ®äng kh«ng  Çn  ïng chê  cd  thanh  ý. l
 5. 6.2.Khi ®iÒu     chØnh  ¹    Þ tµis¶n, ngoµi yÕu  è gi¸c¶, cÇn  Ýnh  l i tr     gi¸     t      t ®Õ n   Õu  è hËu  y t  qu¶  Ò   ö  ý tµichÝnh  ô  Ó  ña  v x l    c th c doanh  nghiÖp  sau    khi ®iÒu  chØnh  sao  cho  õa  ¶m   v® b¶o  ¹ch  h to¸n ®óng, võa  ¶m       ® b¶o s¶n  Êt xu   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  îc b×nh  êng  µ  ®  th v ph¸ttr Ón kh«ng  µm  ã   i   l kh kh¨n thªm  Ò   ö  ýtµichÝnh    v x l    doanh  nghiÖp. 6.3. Trªn  ¬  ë  Õt    c s k qu¶  Óm     iÒu  ki kª, ® chØnh  ¹    Þ  µis¶n, c¸c l igi¸ tr t      doanh nghiÖp  éc  i îng  iÒu  thu ®è t ® chØnh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  Çn  ö  ý ®iÒu  li         c x l  chØnh t¨ng,gi¶m  èn  íng    vt øng  ph¶i cã    v¨n  b¶n  b¸o c¸o  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn    Õt ®Þnh    ra quy   t¨nggi¶m  èn  v cho  doanh nghiÖp,cô  Ó  µ:   th l ­ §èivíic¸c Tæng         c«ng      (bao  å m   c¸c Tæng  ty90, 91  g c¶    c«ng        ty90, 91 do  a  ¬ng  Õt ®Þnh  µnh  Ëp)vµ  ®Þ ph quy   th l   doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp trùc nh n   l    thuéc    é,  µnh  ×  öi v¨n  c¸c B ng th g   b¶n b¸o c¸o  é   µi chÝnh  quyÕt  nh   BT  ra  ®Þ t¨ng,gi¶m  èn    v cho  doanh  nghiÖp, ®ång  êigöi cho  é     th     B qu¶n  ýngµnh, Uû   l    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õu  µc¸c Tæng    ph tr     ¬ (n l     c«ng  tydo  a  ¬ng    ®Þ ph qu¶n  ý) l. ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp trùcthuéc Uû   nh n   l      ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW   × göiv¨n b¶n      ë  µichÝnh    Ët      ph tr     th       b¸o c¸o S T   ­ V gi¸ tØnh, thµnh  è  ã    Õn      ph c ý ki ®Ó b¸o  c¸o  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng    Õt ®Þnh      ¬ ra quy   t¨ng,gi¶m  èn    v cho  doanh nghiÖp. 7.Xö  ýchªnh  Öch  õa,thiÕu do  Õt    l  l th     k qu¶  Óm  ki kª. C¸c doanh  nghiÖp,Tæng    c«ng    µ   ícc¨n cø  Õt  tyNh n     k qu¶  Óm      ki kª,ph¸t hiÖn  chªnh  Öch,ph©n  Ých  l   t nguyªn  ©n    ö  ývµ  iÒu  nh ®Ó x l   ® chØnh    Õ   sæ k to¸n,lËp    b¸o  c¸o  µichÝnh  µ  t  v b¶n  ©n  i  µichÝnh. Doanh  c ®è t     nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ò       v c¸c b¸o  c¸o  µichÝnh  µ  t  v c«ng khai tµichÝnh     theo  Õ     ch ®é hiÖn  µnh. h 8.Tæ     chøc  c«ng    Óm    µ  t¸cki kª v tæng  îp h Ban  chØ   o  Óm   Trung  ng  îc thµnh  Ëp  ®¹ ki kª  ¬ ®  l theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 150/1999/Q§­ TTg  ngµy 8/7/1999  ña  ñ  t ng  Ýnh   ñ.  c Th í Ch ph Ban   chØ   o  ®¹ kiÓm    kª Trung  ng  µnh  Ëp tæ  êng  ùcgióp viÖc  Æt  íi ù  ¬ th l   th tr     ® d   chØ  o  ùc s ®¹ tr   tiÕp  ña  c Ban  chØ   o  Óm   Trung  ng. Tæ   êng  ùc gióp  Öc  m ét  ®¹ ki kª  ¬  th tr   vi do  Tæng    ý  ô  th k ph tr¸ch,gióp viÖc      cho  Tæng    ý  ã  phã  th k c 2  Tæng    ý  µ    th k v c¸c thµnh    viªntrong tæ  êng  ùc® îctr ÖutËp  õc¸cBé, ngµnh  ã  ªnquan.   th tr     i   t       c li   ViÖc  µnh  Ëp  th l Ban  chØ  o  Óm      Êp,thµnh  Çn  µ  Ö m   ô  ®¹ ki kª c¸c c   ph v nhi v thùc  Ön  hi theo  c«ng v¨n  è  KK/TW   µy  s 01  ng 16/9/1999  ña  c Ban  chØ   o  ®¹ kiÓm    kª Trung  ng. ¬ 9.TiÕn    iÓnkhaic«ng    Óm    ®é tr     t¸cki kª 9.1.B íc1:Tõ        th¸ng8     ­10/1999. ­ Thµnh  Ëp    l Ban  chØ  o  Óm       µ  ®¹ ki kª TW v Ban  chØ  o  Óm      é, ®¹ ki kª c¸c B   ngµnh, ®Þa   ¬ng, chuÈn  Þ   iÒu  Ön  Çn  Õtcho  ¹t®éng  ña      ph   b® ki c thi   ho   c c¸c Ban  chØ  o  Óm    µnh  Ëp Héi ®ång  Óm    ña  ®¹ ki kª;th l    ki kª c Tæng  c«ng    ty,doanh  nghiÖp,chuÈn  Þ    iÒu  Ön  Çn  Õtcho    b c¸c ® ki c thi   c«ng    Óm    ña  n  Þ  t¸cki kª c ®¬ v m × nh. ­ Ban    chØ  o  Óm     ®¹ ki kª Trung  ng  èihîp  ïng  íic¸c Bé,  µnh  ¹n ¬ ph   c v    ng so   th¶o vµ    ban  µnh  ¬ng    Óm    Õu  Óm    É u   Óu  Óm    Óu  h ph ¸n ki kª,phi ki kª,m bi ki kª,bi m É u   c¸o kÕt  b¸o    qu¶  Óm         ki kª,c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ¬ng  h  ph ph¸p    nh  ¹ x¸c ®Þ l  i gi¸trÞtµis¶n  ña  ét  è  µnh  ã      c m s ng c chªnh  Öch    Þtµis¶n  ín. l gi¸tr     l
 6. ­Invµ    µnh  Óu  É u,        ph¸th bi m v¨n b¶n  íng dÉn  Óm  h  ki kª. ­ ChuÈn  Þ   µiliÖu vµ    iÒu  Ön    b t    c¸c ® ki cho c«ng    Ëp  Ên  t¸ct hu nghiÖp  ô  v cho  Ban  chØ  o  Óm    ña    é, ngµnh,®Þa  ¬ng,c¸cTæng  ®¹ ki kª c c¸cB     ph    c«ng  ty; 9.2.B íc2:Tõ        th¸ng11/1999   ­ Ban  chØ   o  Óm   Trung  ng  Ëp  Ên  ®¹ ki kª  ¬ t hu nghiÖp  ô  Óm       v ki kª,x¸c ®Þnh  ¹ gi¸trÞtµis¶n  l        i cho Ban  chØ  o  Óm    ña    é, ngµnh,®Þa  ­ ®¹ ki kª c c¸cB     ph ¬ng,c¸cTæng     c«ng      Ých  ÷ng  íng m ¾ c   ña    ty;gi¶ith nh v  c c¸cdoanh  nghiÖp. ­ Ban    chØ  o  Óm      é  µ  a  ¬ng  Ëp  Ên  ®¹ ki kª c¸cB v ®Þ ph t hu nghiÖp  ô  Óm   v ki kª cho      c¸cdoanh nghiÖp  µ  íctheo  éidung  nh n   n  Ban chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ­ ¬ng  ∙  íng dÉn. ®h   9.3.B íc3:Tõ        th¸ng12/1999     ­1/2000 ­Thùc  Ön  Óm      nh  ¹gi¸trÞtµi   hi ki kª,x¸c®Þ l        i s¶n t¹ c¸cdoanh       i nghiÖp; ­ C¸c    doanh  nghiÖp tæng  îp kÕt  h  qu¶  Óm     Ëp  c¸o kiÓm       ki kª,l b¸o    kª x¸c ®Þnh   ¹    Þ  µis¶n  öi cho  l igi¸ tr t   g  Tæng   c«ng    ty,ban chØ   o  Óm   Bé, ®¹ ki kª    ngµnh,®Þa  ¬ng    ph theo qui®Þnh.    9.4.B íc4:Tõ        th¸ng2     ­3/2000 ­ Héi ®ång  Óm       ki kª Tæng  c«ng    ty,Ban  chØ  o  Óm      é, ngµnh, ®¹ ki kª c¸cB     ®Þa  ¬ng: ph +  Ó m     Ki trab¸o c¸o  Óm   cña    ki kª  c¸c doanh  nghiÖp, thùc hiÖn  óc        ph tra ®èi víi ÷ng     nh doanh nghiÖp  ã    ãtlíntrong kiÓm      nh  ¹ gi¸trÞtµi c sais       kª x¸c®Þ l        i s¶n; +  Tæng  îp b¸o c¸o kiÓm    ña    h      kª c c¸cdoanh  nghiÖp; +  Ëp  µ  öib¸o c¸o nhanh  Ò   Õt  L vg      v k qu¶  Óm    ki kª theo qui®Þnh;    ­ Ban    chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng  èihîp víi ¬ ph       Ban  chØ  o  Óm      ®¹ ki kª c¸c Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng  óc    Öc  Ýnh      nh  ¹ gi¸trÞtµis¶n  ña      ph ph travi t to¸nx¸c®Þ l        i c m ét  è  s doanh nghiÖp  ã  c chªnh  Öch    ín; l gi¸l ­Xö  ýnh÷ng  ån t¹ trongkiÓm      nh  ¹gi¸trÞtµis¶n.   l  t    i   kª,x¸c®Þ l        i 9.5.B íc5:Tõ        th¸ng4/2000  n     ®Õ th¸ng6/2000   ­Tæng  îp b¸o c¸o kÕt    h      qu¶  Óm    ña    n  Þ  Óm  ki kª c c¸c®¬ v ki kª; ­ Ban    chØ  o  Óm      é, ngµnh,®Þa   ¬ng, Tæng  ®¹ ki kª c¸c B     ph   c«ng    tytæng  hîp lËp  c¸o kÕt    b¸o    qu¶  Óm     ©n  Ých  Õt  ki kª;ph t k qu¶  Óm     Õn  Þ    ki kª,ki ngh c¸c biÖn ph¸p  ö  ýsau  Óm    µ    Ön  x l  ki kª v c¸c bi ph¸p  æi  íiqu¶n  ývèn  µ  µis¶n  ® m  l  v t  t¹  idoanh nghiÖp; göi b¸o  kiÓm   cho     c¸o  kª  Ban chØ   o  Óm   Trung  ng  ®¹ ki kª  ¬ theo qui®Þnh.    ­ Ban    chØ  o  Óm     ®¹ ki kª Trung  ng  Ëp  ¬ l b¸o  kiÓm     ©n  Ých  Õt  c¸o  kª,ph t k qu¶  Óm     Õn  Þ     Ön  ki kª,ki ngh c¸c bi ph¸p  ö  ý sau  Óm   vµ    Ön  x l  ki kª  c¸c bi ph¸p   ® æi  íiqu¶n  ývèn vµ  µis¶n  ¹ doanh  m  l    t  t i nghiÖp  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ. tr   t  ph ­    Tæng   Õt  k c«ng    Óm   x¸c ®Þnh  ¹ gi¸trÞ   µis¶n, quyÕt  t¸cki kª    l i    t       to¸n  kinhphÝ  Óm    ki kª. 10.Ph ©n    c«ng  tr¸chnhiÖm    cho  ét  è  é, ngµnh,®Þa  ¬ng. m sB    ph 10.1.Tr¸ch  Ö m   ña    é,  µnh  µ thµnh    ña    nhi c c¸c B ng l  viªn c Ban chØ   o  ®¹ kiÓm    kª Trung  ng  µ  é, ngµnh  ã  ªnquan  n   ¬ vB  c li   ®Õ c«ng    Óm  t¸cki kª.
 7. ­  é   µi chÝnh  ñ  × phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ã  µnh    BT  ch tr     v    ng c th viªn trong  Ban  chØ  o  Óm       Èn  Þ   ¬ng  tr Ón khaikiÓm     Èn  Þ  ®¹ ki kª TW chu b ph ¸n  i     kª;chu b tµiliÖu  íng  Én  ¬ng    h d ph ph¸p  ¸nh    ® gi¸ b¶o  µn, ph¸t tr Ón  èn, kh¶  to    i v   n¨ng  thanh    î cña  to¸nn   doanh  nghiÖp;chuÈn  Þ     iÒu  kiÖn  Ët chÊt còng      b c¸c ®   v    nh kinh phÝ    cho  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  chØ  o  Óm    ®¹ ki kª TW;  íng dÉn  «n  c    h  ® ®è c¸c Bé, ngµnh,Ban      chØ  o  Óm      a  ¬ng  chøc  ùc hiÖn  ètc«ng  ®¹ ki kª c¸c ®Þ ph tæ  th   t  t¸ckiÓm       kª;Tæng  îp b¸o    ñ íng ChÝnh  ñ  Õt  h   c¸o Th t   ph k qu¶  Óm     µ  Õn  ki kª v ki nghÞ    Ön  c¸c bi ph¸p xö  ýnh÷ng  ån t¹ vÒ   µis¶n    l  t  i t    nh»m   µm  µnh m¹nh    µi ll  ho¸ t   chÝnh  doanh  nghiÖp; nghiªn cøu  ×nh  Ýnh  ñ      tr Ch ph ban  µnh  Õ     h ch ®é qu¶n  lý, ö  ông  µis¶n  ña     d s t  c c¸cdoanh  nghiÖp  ã  Öu  c hi qu¶. ­ Tæng  ôc  èng    ñ  ×cïng víi é  µichÝnh  ¹n tho¶   Óu  É u     c Th kª ch tr      T  B so    bi m kiÓm    íng dÉn  ¬ng  kª,h   ph ph¸p  Ýnh  µ    Ðp    t v ghich c¸c chØ    tiªutrong biÓu  É u     m kiÓm     kª,b¸o    Óm     ©y  ùng      nh  Ò   ×nh tù,c¸ch thøc  öi c¸o ki kª;X d c¸c qui®Þ v tr       g  b¸o    Õt  c¸o k qu¶  Óm     ×nh Ban  ki kª tr   chØ  o  Óm       ®¹ ki kª TW xem   Ðt  x ban  µnh  h trong th¸ng 10/1999; Cïng  íiBé   µi  Ýnh    v   T ch tæng  îp  ©n   Ých  Õt    h ph t k qu¶ kiÓm    kª theo yªu cÇu  ña     c Ban  chØ  o  Óm    ®¹ ki kª TW. ­ Ban  Ët    Ýnh  ñ  ñ  ×cïng víi é   µichÝnh  µ    é   µnh    V gi¸Ch ph ch tr      T  B v c¸c B ng li   ªnquan    nh  ÷ng  µnh  x¸c ®Þ nh ng quan  äng cã  tr   chªnh  Öch    µis¶n  íncÇn   l gi¸t   l  ®¸nh    ¹ tµis¶n, x©y  ùng  b¶n  íng  Én  ¸nh    ¹ tµis¶n  è  nh   gi¸l i       d v¨n  h d ® gi¸l i     c ®Þ cña  ÷ng  µnh  µy  ×nh  nh ng n tr Ban  chØ   o  Óm   TW   ®¹ ki kª  xem   Ðt  x ban  µnh  h trongth¸ng10/1999.     ­ Bé   ©y  ùng  ñ  × cïng  íiBan  Ët    Ýnh  ñ, Bé   µi chÝnh   X d ch tr   v  V gi¸Ch ph   T   x©y  ùng    d v¨n b¶n  íng dÉn  ¬ng  h  ph ph¸p x¸c®Þnh  ¹ gi¸TSC§  µnhµ  öa,vËt    l    i l  c   kiÕn  óc,c«ng  ×nh x©y  ùng  éc kÕt  Êu  ¹ tÇng  ña  ÷ng  µnh  Çn  tr   tr   d thu   c h  c nh ng c x¸c®Þnh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  ×nh Ban    l        i tr   chØ  o  Óm      ®¹ ki kª TW xem   Ðt ban  µnh  x  h trongth¸ng10/1999.     ­ C¸c  é     B C«ng nghiÖp, Giao    th«ng  Ën  , v t¶i  N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón  i   n«ng th«n  ñ  ×phèihîp víi é  ch tr         Khoa  äc  B h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng,Ban  Ët  tr   V gi¸ChÝnh  ñ  µ  é   µi chÝnh  ©y  ùng      ph v B T   xd v¨n b¶n  íng dÉn  ¬ng  h  ph ph¸p    x¸c ®Þnh   ¹    Þ  ña  l igi¸tr c c¸c  ¹  lo iTSC§   Æc   ïcña  µnh  ×nh   Çn  ® th   ng m c ph¶i x¸c    ®Þnh  l¹ gi¸ Þ tr×nh Ban  chØ  ®¹o kiÓm  kª TW  ban hµnh trong th¸ng i  tr   10/1999. 10.2.Tr¸chnhiÖ m      chung  ña    é, ngµnh,®Þa  ¬ng: c c¸cB     ph Bé   ëng    é;  ñ   ëng  ¬  tr c¸c B Th tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ; Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng      vµ  ñ   Þch  û     ty90, 91  Ch t U ban nh©n  ©n    d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖm;   ­  µnh  Ëp  Th l Ban  chØ   o  Óm   cña  Êp  × nh,  ®¹ ki kª  c m qua  Ban chØ   o  ®¹ kiÓm   ®Ó   kª  chØ  o, ®«n  c, kiÓm       n  Þ  éc  ¹m    ®¹   ®è   trac¸c ®¬ v thu ph viqu¶n  ý l  cña  Êp  × nh  ùc hiÖn  Óm   x¸c ®Þnh  ¹ gi¸trÞ TSC§   cm th   ki kª    li       theo  ng  íng ®ó h  dÉn  ña  c Ban  chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng; ¬ ­ Xö   ýtæng  îp vµ  c¸o kÞp  êikÕt    l  h   b¸o    th   qu¶  Óm      nh  ¹ gi¸trÞ ki kª x¸c ®Þ l      i TSC§ theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c Ban  chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng. ¬ § Ó   t ® îc m ôc  ch  µ  cÇu  ña  éc  ®¹     ®Ý v yªu  c cu tæng  Óm     µ    nh   ki kª v x¸c ®Þ l¹ gi¸trÞ TSC§  éc  Òn      i thu quy qu¶n  ývµ  ö  ông  ña  l  s d c doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n   Ban  chØ   o  Óm   Trung  ng    Þ     ng  Ý  ñ  ëng    é, ®¹ ki kª  ¬ ®Ò ngh c¸c ®å ch Th tr c¸c B   ngµnh,UBND     tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    ph tr     ¬ v Ban  chØ  o  Óm    ®¹ ki kª c¸c cÊp    chØ  o    ®¹ s¸tsao  c«ng    Óm     µ    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  ña  t¸cki kª v x¸c ®Þ l        i c
 8. c¸c doanh    nghiÖp  éc ph¹m    thu   viqu¶n  ýcña  ×nh,  l  m theo  ng  éidung, ph­ ®ó n    ¬ng    ña  ¸n c Ban chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng. ¬
 9. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA b¸o c¸o ki Ó m  kª t µi ¶ n c ñ a d n n n  s Tªn  n  Þ      . . ... ®¬ v b¸o c¸o .. . .... BiÓu  è:1  s   BCKK/DNNN (Ban  µnh  Ìm  h k theo v¨n b¶n  è  KK/TW    s 04  cã  n   giêngµy  ®Õ 0    1/1/2000 Thuéc  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ý. . ... l . . .. ngµy  th¸ng10  22    n¨m  1999  Thuéc  tØnh,thµnh  è.. . .   ph . . . cña  ëng  Tr Ban  C§KKT W) Thuéc  é, ngµnh  . . ..... B  .. . ..... §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè  Tµis¶n   M∙  è Theo  Thùc  Õ  Óm  s t ki kª Chªnh  Öch l Ghi chó   TT sæ   Õ   k to¸n     Theo    Theo    gi¸ gi¸ Do  Óm  ki kª Do  iÒu  ® chØnh  sæ   KT x¸c®Þnh     gi¸ l¹i Thõa  ThiÕu  T¨ng  Gi¶m  ) (+) (­ (+) (­ ) A B C 1 2 3 4  2­ 5  2­ 6  3­ 7  3­ =  1 =  1 =  1 =  1 8 A tµis¶n u  ng  µ ®Ç u    ¾ n   ¹n   l ®é v  tng h 100 I TiÒn 110
 10. 10 1 TiÒn  Æt   ¹ quü m t  i 111 2 TiÒn  öiNg ©n  µng g  h 112 3 TiÒn  ang  ® chuyÓn 113 II C¸c  kho¶n  u    µichÝnh  ¾ n   ¹n ®Ç tt   ng h 120 1 §Çu   tchøng  kho¸n ng ¾n  ¹n   h 121 2 §Çu   ¾n  ¹n  tng h kh¸c 128 3 Dù   phßng  gi¶m    u    ¾n  ¹n gi¸®Ç tng h 129 II C¸c  I kho¶n  ph¶i thu   130 1 Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng   131 2 Tr¶  íccho  êib¸n tr   ng   132 3 Thu Õ     Þgiat¨ng® îckhÊu  õ gi¸tr         tr 133 4 Ph¶ithu néibé     134 ­ Vèn  kinh doanh ë  c¸c ®¬n  vÞ  trùc 135   thuéc ­Ph¶ithu néibé          kh¸c 136 5 C¸c  kho¶n  ph¶ithu kh¸c    138
 11. 11 6 Dù   phßng    c¸ckho¶n  ph¶ithu khã  ßi    ® 139 IV Hµng  ån  t kho 140 1 Hµng  mua  ang  i    êng ® ® trªn® 141 2 Nguyªn  Öu,vËtliÖu tån kho li         142 3 C«ng  ô,dông  ô  c  c trong kho   143 4 Chi phÝ    s¶n  Êtkinhdoanh  ë  xu     d dang 144 5 Thµnh  È m   ån kho  ph t  145 6 Hµng    ån kho ho¸ t   146 7 Hµng  öi®i  g   b¸n 147 8 Dù   phßng  gi¶m    µng  ån kho gi¸h t  149 V Tµi s¶n u  ng    l ®é kh¸c 150 1 T¹m  øng 151 2 Chi phÝ    íc   tr¶tr 152 3 Chi phÝ  ê  Õt    ch k chuyÓn 153 4 Tµis¶n  Õu chê  ö  ý   thi   xl 154 5 C¸c  kho¶n  Õ  Êp,ký  îcký  ü  th ch   c   qu ng/h¹n 155
 12. 12 VI Chi  ù  s nghiÖp 160 1 Chi sù    nghiÖp  n¨m  íc tr 161 2 Chi sù    nghiÖp  n¨m  nay 162 B tµis¶n  è  nh   µ  u    µi h¹n   c ®Þ v ®Ç td   200 I Tµi s¶n  è  nh   c ®Þ 210 1 Tµis¶n  ÷u  ×nh   hh 211 ­Nguyªn    gi¸ 212 ­Gi¸trÞhao      mßn   ükÕ lu   213 2 TSC§    µichÝnh thuªt   214 ­Nguyªn    gi¸ 215 ­Gi¸trÞhao      mßn   ükÕ lu   216 3 TSC§  h×nh v«  217 Nguyªn  gi¸ 218 ­Gi¸trÞhao      mßn   ükÕ lu   219 II C¸c  kho¶n  u    µichÝnh  µi h¹n ®Ç tt   d  220
 13. 13 1 §Çu   tchøng  kho¸n dµih¹n    221 2 G ãp  èn  ªndoanh v li   222 3 C¸c  kho¶n  u    µih¹n kh¸c ®Ç td     228 4 Dù   phßng  gi¶m    u    µih¹n gi¸®Ç td   229 II Chi  Ý   ©y  ùng  ¬  I ph x d c b¶n  ë  d dang 230 IV C¸c  kho¶n  ý  ü, ký  îcdµi h¹n k qu   c     240 Tæng   éng  c (A+B) Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng   ë Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 2000 (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è   ý,ghirâ hä    ng  Êu) (K       tªn, ®ã d
 14. 14 b¸o c¸o ki Ó m  kª n î p h ¶i thu c ñ a d n n n Tªn  n  Þ      . . ... ®¬ v b¸o c¸o .. . .... BiÓu  è:1a  s   BCKK/DNNN Thuéc  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ý. . ... l . . .. (Ban  µnh  Ìm  h k theo v¨n b¶n  è  KK/TW    s 04  cã  n   giêngµy  ®Õ 0    1/1/2000 Thuéc  tØnh,thµnh  è.. . .   ph . . . ngµy  th¸ng10  22    n¨m  1999  Thuéc  é, ngµnh  . . ..... B  .. . ..... cña  ëng  Tr Ban  C§KKT W) §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè   C¸c  kho¶n  ph¶ithu   M∙  Theo  Thùc  Trong  : ®ã Chªnh  Öch l Ghi  TT sè sæ   Õ   k tÕ  chó to¸n kiÓm   kª   Ch a  § Õn  Qu¸  Chia ra qu¸ h¹n      Thõa  (+) ThiÕu  ®Õ n   h¹n h¹n (­ ) h¹n Trªn Trªn Tõ    Khã      3
 15. 15 1  n¨m 2  n¨m n¨m  ë ® ßi tr   lªn A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  2  11=2­ =  ­ 1 12 1 1 Ph¶ithu cña     kh¸chµng   131 2 Tr¶  íccho  êib¸n tr   ng   132 3 Thu Õ     Þgiat¨ng® îckhÊu  õ 133 gi¸tr         tr 4 Ph¶ithu néibé     134 ­Vèn      kinh doanh      n  Þ  ùc 135 ë c¸c®¬ v tr   thuéc ­Ph¶ithu néibé          kh¸c 136 5 Ph¶ithu kh¸c    138 6 Dù  phßng   c¸c kho¶n ph¶ithu khã 139    ® ßi  Tæng  éng c Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 2000 (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký,ghirâ hä    ng  Êu)       tªn, ®ã d Tªn  n  Þ      . . ... b¸o c¸o ki Ó m  kª v Ë t t, h µ n g  h o¸ t å n k h o  c ñ a  ®¬ v b¸o c¸o .. . .... BiÓu  è:1b  s   BCKK/DNNN dnnn Thuéc  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ý. . ... l . . .. (Ban  µnh  Ìm  h k theo v¨n b¶n  è  KK/TW    s 04 
 16. 16 Thuéc  tØnh,thµnh  è.. . .   ph . . . cã  n   giêngµy  ®Õ 0    1/1/2000 ngµy  th¸ng10  22    n¨m  1999  Thuéc  é, ngµnh  . . ..... B  .. . ..... cña  ëng  Tr Ban  C§KKT W) §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè   Tµis¶n   M É   Theo  Thùc  Õ  Óm  t ki kª Trong  : ®ã Chªnh  Öch l Ghi  TT sè sæ   Õ   k chó to¸n Tån  kho    ø V Ët   µng    th ho¸ Do  Óm   Do  iÒu  ki ® ®äng  kh«ng  kÐ m   Êt  È m   m ph kª chØnh  gi¸ cÇn  ïng d chÊt Theo    Theo    gi¸ gi¸ sæ   KT x¸c®Þnh     l¹i Theo  Theo  Theo  Theo    Thõ ThiÕ T¨ng Gi¶m gi¸ gi¸sæ   gi¸x¸c gi¸sæ   x¸c®Þnh   a(+) u(­ (+)          ) (­ ) KT ®Þnh   KT l¹i l¹i A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Hµng  mua  ang  i    êng 141 ® ® trªn® 2 Nguyªn  Öu,vËtliÖu tån kho 142 li        
 17. 17 3 C«ng  ô,dông  ô  c  c trong kho   143 4 Chi phÝ    s¶n  ÊtKD   ë  xu   d dang 144 5 Thµnh  È m   ån kho ph t  145 6 Hµng    ån kho ho¸ t   146 7 Hµng  öi®i  g   b¸n 147 8 Dù  phßng gi¶m    µng  ån 149 gi¸ h t  kho Tæng   éng c Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 2000 (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký,ghirâ hä    ng  Êu)       tªn, ®ã d b¸o c¸o ki Ó m  kª t µi ¶ n c è  ® Þ n h    s Tªn  n  Þ      . . ... ®¬ v b¸o c¸o .. . .... BiÓu  è:1c  s   BCKK/DNNN c ñ a d n n n Thuéc  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ý. . ... l . . .. (Ban  µnh  Ìm  h k theo v¨n b¶n  è  KK/TW    s 04  cã  n   giêngµy  ®Õ 0    1/1/2000 Thuéc  tØnh,thµnh  è.. . .   ph . . . ngµy  th¸ng10  22    n¨m  1999  Thuéc  é, ngµnh  . . ..... B  .. . ..... cña  ëng  Tr Ban  C§KKT W) §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè   Nhã m  tµi     s¶n M∙  Theo    Õ   sæ k Thùc  Õ  Óm  t ki kª Chªnh lÖch   Ghi  TT sè to¸n chó
 18. 18 Nguyªn Gi¸trÞ Theo    Theo       gi¸ gi¸ Do  Óm  ki kª Do  iÒu  ® chØnh  gi¸ gi¸ cßn  ¹ Sæ   li KT kiÓm  kª   Thõa  (+) ThiÕu  ) T¨ng  (­ (+) Gi¶m  ) (­ NG   GT   NG   GT   NG   GT   NG   GT   NG   GT   NG   gi¸ GT   gi¸ CL gi¸ CL gi¸ CL gi¸ CL gi¸ CL CL A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I TSC§  ®ang  dïng  trong  SXKD 1 Nhµ   öa c ­Nhµ   ëng    x s¶n  Êt xu ­Nhµ     kho ­Nhµ   µm  Öc   l vi 2 VËt  Õn  óc ki tr 3 M¸y  ãc  ÕtbÞ  ng  ùc m thi   ®é l 4 M¸y  ãc  ÕtbÞ  m thi   c«ng  t¸c 5 M¸y  m ãc  thiÕt Þ  truyÒn   b dÉn 6 C«ng  ô, dông  ô  o  êng  c  c®l thÝ nghiÖ m,  ông  ô  d c qu¶n  lý
 19. 19 7 ThiÕtbÞ  µ  ¬ng  Ön v©n    v ph ti   t¶i 8 Sóc vËt lµm viÖc, SV  cho  SP 9 C ©y  ©u  l n¨m 10 TSC§  kh¸c ®ang  dïng t   rong SXKD II TSC§  h×nh v«  II TSC§  a  Çn  ïng I ch c d IV TSC§  kh«ng  Çn  ïng c d V TSC§    áng, chê  hh   thanh  ý l VI §Êt  ai,TSC§  ®  kh«ng  Êu   kh hao Tæng   éng c Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 2000 (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký,ghirâ hä    ng  Êu)       tªn, ®ã d
 20. 20 b¸o c¸o ki Ó m  kª n g u å n  v è n c ñ a d n n n Tªn  n  Þ      . . ... ®¬ v b¸o c¸o .. . .... BiÓu  è:2  s   BCKK/DNNN Thuéc  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ý. . ... l . . .. (Ban  µnh  Ìm  h k theo v¨n b¶n  è  KK/TW    s 04  cã  n   giêngµy  ®Õ 0    1/1/2000 Thuéc  tØnh,thµnh  è.. . .   ph . . . ngµy  th¸ng10  22    n¨m  1999  Thuéc  é, ngµnh  . . ..... B  .. . ..... cña  ëng  Tr Ban  C§KKT W) §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè  Nguån  èn v M∙  è s Theo  kÕ   sæ  to¸n Thùc  Õ kiÓm  t  kª Chªnh  Öch l Ghichó   TT Thõa (+)    ThiÕu    (­)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2