Công văn 0549/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Công văn 0549/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 0549/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 0549/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   h ¬ n g  m ¹i S è  0549/T M­X N K  n g µ y 13 th¸ng  B T 03 n¨ m  2001 v Ò  viÖc  b æ  su n g  d a n h  s¸ch c¸c n íc vµ vïng l∙nh th æ   ® îc h ën g  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u    c ña Vi Öt  a m ®∙i N KÝnh    ­ C¸c  göi:     Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan    c¬  trùcthuéc ChÝnh  phñ  ­UBND       c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc TW   ­C¬    quan    TW cña    c¸c®oµn  thÓ §ång  kÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy 20/5/1998;   C¨n  Th«ng  cø  b¸o  06/LPQT   sè  ngµy 5/3/2001  cña  Ngo¹i giao    Bé    vÒ HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam     vµ  ChÝnh phñ    nícCéng  hoµ M«n­®«­va  hîp t¸ckinhtÕ   ¬ng  vÒ        ­th m¹i; Bé  Th¬ng    m¹i th«ng b¸o Céng hoµ M«n­®«­va thuéc danh s¸ch      c¸c níc vµ vïng l∙nhthæ  îchëng      ®   thuÕ nhËp khÈu  ®∙icña  u    ViÖtNam     ban hµnh  kÌm  theo C«ng  v¨n  7280/1998/TM­   sè  PC ngµy  31/12/1998 cña    Bé Th¬ng   m¹i. Hµng  ho¸  xuÊt xø    cã    tõ M«n­®«­va  îc hëng  ®   thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  u  ®∙itõngµy      27/2/2001. Bé  Th¬ng  m¹i    ®Ò nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng  c¬  vµ  quan  Trung  ¬ng  cña    c¸c®oµn  thÓ  phæ   biÕn    néidung  c«ng    v¨n nµy cho    c¸c doanh  nghiÖp thuéc quyÒn    qu¶n    lýcña  m×nh  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản