Công văn 06/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
113
lượt xem
8
download

Công văn 06/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 06/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 06/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------ ð c l p - T do - H nh phúc -------------------- Hà N i, ngày 9 tháng 01 năm 2009 S : 06/BXD-KTXD V/v: ði u ch nh giá h p ñ ng xây d ng Kính g i: S K ho ch và ð u tư t nh Phú Yên Tr l i văn b n s 1123/SKHðT-TððT ngày 12/12/2008 c a S K ho ch và ð u tư t nh Phú Yên ñ ngh hư ng d n ñi u ch nh giá h p ñ ng xây d ng, B Xây d ng có ý ki n như sau: 1. V Thông tư s 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí d án ñ u tư xây d ng công trình: Căn c ph n II, m c I Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, th m ñ nh, phê duy t d án ñ u tư xây d ng công trình và x lý chuy n ti p th c hi n Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph thì: “Các d án ñã phê duy t, d án ñang t ch c th m ñ nh, d án ñã th m ñ nh nhưng chưa phê duy t, d án ñang tri n khai th c hi n d .vn dang thì các công vi c ti p theo th c hi n theo quy ñ nh trư c khi Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP có hi u l c thi hành. Trư ng h p th y c n thi t th c hi n các công vi c chưa tri n khai ho c ñang th c hi n d dang cho phù h p v i quy ñ nh c a Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP thì ngư i am quy t ñ nh ñ u tư xem xét quy t ñ nh theo nguyên t c b o ñ m tính ñ ng b và hi u qu c a d án, không làm gián ño n các công vi c”. Vì v y, d toán xây d ng công trình cho các kh i lư ng tn thi công d dang có th c hi n theo các qui ñ nh c a Thông tư s 04/2005/TT-BXD (bao g m c ie vi c chuy n ti p áp d ng ñ nh m c d toán xây d ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 1242/1998/Qð-BXD ngày 25/11/1998 sang áp d ng ñ nh m c d toán xây d ng ban hành kèm tV theo Quy t ñ nh s 24/2005/Qð-BXD ngày 29/7/2005 c a B trư ng B Xây d ng) hay không ua thu c th m quy n c a Ngư i quy t ñ nh ñ u tư. .L 2. V Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 c a B Xây d ng: Vi c ñi u ch nh giá v t li u xây d ng ñư c áp d ng ñ i v i các gói th u ñã và ñang tri n khai th c hi n theo hình ww th c giá h p ñ ng tr n gói, hình th c giá h p ñ ng theo ñơn giá c ñ nh. Theo ñó, ch nh ng h p ñ ng xây d ng ñã và ñang tri n khai th c hi n theo hai hình th c giá h p ñ ng tr n gói, w hình th c giá h p ñ ng theo ñơn giá c ñ nh trư c ngày có hi u l c c a Thông tư s 09/2008/TT-BXD m i thu c ph m vi ñi u ti t c a Thông tư này. ð i v i các gói th u th c hi n ch m ti n ñ : Th c hi n theo hư ng d n t i văn b n s 1565/TTg-KTN ngày 22/9/2008 c a Th tư ng Chính ph v ñi u ch nh giá và h p ñ ng xây d ng; văn b n s 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 c a B Xây d ng ñi u ch nh giá và h p ñ ng xây d ng. Theo ñó, ñ i v i trư ng h p S K ho ch và ð u tư t nh Phú Yên nêu t i văn b n s 1123/SKHðT-TððT thì n i dung, ph m vi, phương pháp ñi u ch nh do Ngư i quy t ñ nh ñ u tư quy t ñ nh. S K ho ch và ð u tư t nh Phú Yên căn c ý ki n trên ñ t ch c th c hi n theo quy ñ nh. TL. B TRƯ NG Ni nh n: - Như trên; V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG - Lưu: VP, V KTXD. T08. Ph m Văn Khánh
  2. .vn am tn ie tV ua .L ww w
Đồng bộ tài khoản