Công văn 06/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Công văn 06/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 06/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xác nhận hoàn thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu chính thực hiện dự án ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 06/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 06 TC/TCT ngµy 02 th¸ng 1 n¨m 2004  vÒ viÖc x¸c nhËn hoµn thuÕ GTGT cho nhµ thÇu chÝnh  thùc hiÖn dù ¸n ODA KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ChÝnh phñ      ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung ¬ng        ­ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng. Bé   Tµi   chÝnh   nhËn   ®îc   nhiÒu   kiÕn   nghÞ   cña   c¸c   Ban  qu¶n lý dù ¸n, nhµ thÇu vµ mét sè Côc thuÕ vÒ vÊn ®Ò x¸c  nhËn hå s¬ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) cho c¸c nhµ   thÇu chÝnh tham gia thùc hiÖn dù ¸n sö dông vèn ODA vay u  ®∙i ®îc NSNN cÊp ph¸t. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh híng  dÉn nh sau: T¹i ®iÓm 3.4, môc IV, Th«ng t sè 41/2002/TT­BTC ngµy   3/5/2002 cña Bé Tµi chÝnh cã quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña   chñ dù ¸n trong viÖc x¸c nhËn hå s¬ hoµn thuÕ nh sau: Tr­ êng hîp hoµn thuÕ cho nhµ thÇu chÝnh th× hå s¬ hoµn thuÕ   GTGT cña nhµ thÇu chÝnh ph¶i cã ý kiÕn x¸c nhËn cña chñ   dù ¸n vÒ sè thuÕ GTGT ®îc hoµn tríc khi göi hå s¬ hoµn   thuÕ cho c¬ quan thuÕ.   Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn qui ®Þnh trªn, nhiÒu chñ   dù ¸n do kh«ng kiÓm so¸t ®îc ®Çu vµo cña c¸c nhµ thÇu,   kh«ng cã ý kiÕn x¸c nhËn vÒ sè thuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn cña   c¸c nhµ thÇu nªn c¬ quan thuÕ cha ®ñ ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt   hoµn thuÕ theo quy ®Þnh cho c¸c nhµ thÇu chÝnh. Nh»m kh¾c   phôc víng m¾c nªu trªn, c¨n cø vµo ý kiÕn cña c¸c Bé vµ   c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ thªm  vÒ viÖc x¸c nhËn sè thuÕ GTGT nhµ thÇu chÝnh ®Ò nghÞ hoµn   nh sau: 1. Chñ dù ¸n khi nhËn ®îc hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ cña  nhµ thÇu chÝnh cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ x¸c nhËn vÒ sè  thuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn cña nhµ thÇu chÝnh theo néi dung  qui ®Þnh t¹i ®iÓm 3.4, môc IV, Th«ng t sè 41/2002/TT­BTC  nªu trªn. Néi dung x¸c nhËn ghi râ sè thuÕ GTGT cña hµng  hãa, dÞch  vô ®Çu vµo ®Ò nghÞ hoµn  cña  c«ng  tr×nh,  h¹ng  môc c«ng tr×nh ®∙ thùc hiÖn hoÆc hoµn thµnh bµn giao. Sè  thuÕ GTGT cña hµng hãa, dÞch vô kh«ng sö dông cho dù ¸n  ®Ò nghÞ lo¹i trõ kh«ng ®îc hoµn thuÕ.
  2. 2 Trêng hîp chñ dù ¸n kh«ng x¸c ®Þnh ®îc sè thuÕ GTGT  ®îc hoµn vµ kh«ng ®îc hoµn nh  nªu trªn th× chñ dù ¸n cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ x¸c nhËn: ­ Gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh ®Õn thêi ®iÓm ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ. ­ Gi¸  trÞ thùc  tÕ thanh  to¸n  ®Õn  thêi ®iÓm  ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ. 2. §èi víi c¸c nhµ thÇu chÝnh thuéc ®èi tîng ®îc hoµn  thuÕ,  trong   trêng   hîp   nhµ   thÇu   chÝnh   giao   thÇu   l¹i   cho  c¸c   nhµ   thÇu   phô   thùc   hiÖn   mét   phÇn   c«ng   viÖc   cña   hîp  ®ång ký víi chñ dù ¸n, nhµ thÇu chÝnh ph¶i kª khai râ gi¸  trÞ khèi lîng  c«ng  tr×nh ®∙ giao thÇu  cho  c¸c  nhµ  thÇu  phô vµ sao göi c¸c hîp ®ång giao thÇu cho c¬ quan thuÕ.  Hãa ®¬n GTGT do c¸c nhµ thÇu phô lËp vµ kª khai trong hå  s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ ph¶i ghi ®Çy ®ñ, ®óng qui ®Þnh. Trêng hîp nhµ thÇu chÝnh thùc hiÖn ®ång thêi dù ¸n sö  dông   vèn   ODA   vay  u   ®∙i   ®îc   NSNN  cÊp  ph¸t   vµ  c¸c  dù   ¸n  kh«ng sö dông vèn ODA vay  u ®∙i ®îc NSNN cÊp ph¸t, nhµ  thÇu chÝnh ph¶i kª khai râ, t¸ch riªng gi¸ trÞ hµng hãa,  dÞch vô ®Çu vµo sö dông cho tõng dù ¸n. NÕu hãa ®¬n mua  hµng   hãa,   dÞch   vô   dïng   chung   cho   nhiÒu   dù   ¸n   kh«ng   kª  khai ®îc riªng th× chØ ®îc kª khai, khÊu trõ 1 lÇn toµn  bé thuÕ GTGT ®Çu vµo cho dù ¸n kh«ng sö dông vèn ODA vay  u ®∙i ®îc NSNN cÊp ph¸t, kh«ng ®îc kª khai hoµn thuÕ GTGT  ®èi   víi   dù   ¸n   sö   dông   vèn   ODA   vay  u   ®∙i   ®îc   NSNN   cÊp  ph¸t. 3.   VÒ   tr¸ch   nhiÖm   cña   c¬   quan   thuÕ   trong   viÖc   gi¶i  quyÕt hoµn thuÕ GTGT cho nhµ thÇu chÝnh: Khi nhËn c¸c hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ cña c¸c nhµ thÇu  chÝnh, c¬ quan thuÕ ph¶i kiÓm tra hå s¬, nÕu hå s¬ ®îc  lËp ®Çy ®ñ, ®óng qui ®Þnh cã x¸c nhËn cña chñ dù ¸n theo  híng  dÉn  nªu  trªn  th× c¬ quan  thuÕ thùc hiÖn  kiÓm  tra,  xem xÐt gi¶i quyÕt hoµn thuÕ theo ®óng qui ®Þnh. NÕu hå  s¬ cha ®ñ, cha ®óng qui ®Þnh hoÆc cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÐt  hoµn thuÕ th× ph¶i th«ng b¸o cho nhµ thÇu chÝnh, chñ dù  ¸n, nªu râ nguyªn nh©n, lý do. §Ó thùc hiÖn hoµn thuÕ kÞp thêi, ®óng chÕ ®é, ®Ò nghÞ  c¸c Côc thuÕ t¨ng cêng kiÓm tra c¸c trêng hîp hoµn thuÕ  GTGT cña c¸c dù ¸n ODA. Khi xem xÐt hå s¬ hoµn thuÕ cña  c¸c nhµ thÇu chÝnh  thùc hiÖn ®ång  thêi  nhiÒu dù ¸n cÇn  kiÓm tra,  ®èi  chiÕu  thuÕ GTGT  ®Çu  vµo  cña  c¸c  hîp  ®ång  thùc hiÖn dù ¸n ODA vµ c¸c dù ¸n kh¸c; §èi víi c¸c ®èi t­ îng xin hoµn thuÕ  GTGT  lµ c¸c  nhµ  thÇu  níc ngoµi trong  giai ®o¹n  kÕt  thóc  hîp ®ång ph¶i tæ chøc kiÓm  tra  tríc  khi hoµn thuÕ GTGT.
  3. 3 §Ò nghÞ c¸c Bé, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng phèi hîp chØ ®¹o c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n kiÓm tra  vµ x¸c nhËn hå s¬ hoµn thuÕ GTGT theo híng dÉn nªu trªn.  Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng  kiÓm  tra, híng dÉn c¸c nhµ thÇu lËp hå s¬ hoµn thuÕ theo qui  ®Þnh vµ gi¶i quyÕt hoµn thuÕ GTGT kÞp thêi ®èi víi c¸c hå  s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ cña c¸c nhµ thÇu chÝnh ®∙ lËp ®ñ hå  s¬.
Đồng bộ tài khoản