Công văn 08/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Công văn 08/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 08/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc nhập khẩu mặt hàng nhôm thanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 08/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------ ð c l p - T do - H nh phúc --------------------- S : 08/BXD-VLXD Hà N i, ngày 17 tháng 2 năm 2009 V/v: Nh p kh u m t hàng nhôm thanh. Kính g i: B K ho ch và ð u tư B Xây d ng nh n ñư c công văn s 654/BKH-KTCN ngày 04/02/2009 c a B K ho ch và ð u tư v vi c ñ ngh xác ñ nh m t hàng nh p kh u “thanh nhôm cho tư ng màn” do Công ty TNHH Khách s n Plaza nh p kh u có thu c Danh m c v t tư xây d ng trong nư c s n xu t ñư c hay không. Sau khi nghiên c u B Xây d ng có ý ki n như sau: M t hàng “ thanh nhôm cho tư ng màn” thu c lo i “ các c u ki n nhôm ñ nh hình” là nhóm m t hàng ñã ñư c ghi trong danh m c v t tư xây d ng trong nư c ñã s n xu t ñư c ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 827/2006/Qð-BKH ngày 15/8/2006 c a B trư ng K ho ch và ð u tư. Tiêu chu n nhôm thanh ñ nh hình s n xu t Vi t Nam do các nhà s n xu t công b áp d ng và có trách nhi m ñáp ng tiêu chu n công b . Các s n ph m thanh nhôm ñ nh hình s n xu t trong nư c ñư c .vn s n xu t theo các mã h p kim 6005, 6061, 6063, 6082 trên dây chuy n công ngh hi n ñ i c a Italia, các nư c G7, s n ph m ñáp ng tiêu chu n Vi t Nam và qu c t và ñã xu t kh u sang các nư c ietn am Nh t, Pháp, m t s nư c châu Âu và châu Phi. Các s n ph m nêu trong công văn quý B và tài li u kèm theo thu c nhóm thanh nhôm h p kim 6063, trong nư c ñã s n xu t ñư c. M t trong s các atV doanh nghi p s n xu t ñư c các s n thanh nhôm ñ nh hình có thành ph n h p kim nêu trên là: .Lu - Công ty TNHH nhà nư c 1 thành viên Cơ khí ðông Anh, ñ a ch Km 22 th tr n ðông Anh ww thành ph Hà N i; Email: Damco@hn.vnn.vn; Fax 04.38832718 w Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng ñ B K ho ch và ð u tư tham kh o tr l i các ñơn v có liên quan. Ni nh n: TL. B TRƯ NG - Như trên; KT.V TRƯ NG V V T LI U XÂY D NG - Th trư ng Cao L i Quang PHÓ V TRƯ NG ( ñ B/C) - Lưu VP, V VLXD. Võ Quang Di m
Đồng bộ tài khoản