intTypePromotion=1

Công văn 09/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Công văn 09/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 09/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 09/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 09 T C T/N V 7   g µy  02 th¸ng 1 n¨ m  2002  n v Ò  viÖc h o¸  ¬ n  gi¸ ®  trÞ gia t¨ng KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  §ång  Th¸p Tr¶    lêiC«ng v¨n  804/CT.TQD   sè  ngµy  11/12/2001  cña côc thuÕ  tØnh  §ång  Th¸p  viÖc  vÒ  ®iÒu chØnh    ho¸ ®¬n          gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT) trong tr   êng  hîp hµng    thiÕu hôtkhigiao nhËn,Tæng    ho¸ bÞ            côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Trêng  hîp ngêi b¸n  xuÊt hµng  lËp    ®∙    vµ  ho¸ ®¬n  GTGT,  ngêi mua       khi nhËn  hµng    ph¸thiÖn  l   sè îng hµng    thiÕu  víi l         ho¸ bÞ  so    îng ghitrªnho¸ ®¬n  sè  th× bªn  mua   bªn  ph¶ilËp    vµ  b¸n    biªnb¶n      i ghirâ lo¹  hµng    l       ho¸,sè îng,gi¸trÞ, thuÕ  GTGT   cña hµng    ho¸ thiÕu    x¸c®Þnh    hôtvµ    râ tr¸chnhiÖm    cña tõng bªn.     NÕu   tr¸chnhiÖm     thuéc vÒ    bªn  b¸n  bªn  th×  b¸n ph¶ixuÊt hµng        bæ sung  cho  ®ñ  theo  ho¸ ®¬n  hoÆc     së    trªnc¬  biªn b¶n  ® îc lËp,bªn  ®∙      b¸n lËp ho¸ ®¬n  ®iÒu  chØnh, ghirâ lo¹        i hµng    l       ho¸,sè îng,gi¸trÞ hµng  xuÊt thiÕu          chitiÕtgi¸ cha  thuÕ  cã  GTGT,  thuÕ GTGT   gi¸thanh  vµ    to¸n cã    thuÕ  theo  ho¸ ®¬n ®∙  xuÊt (sè ký      hiÖu, ngµy    th¸ng cña      ho¸ ®¬n).C¨n  vµo      cø  ho¸ ®¬n  nµy  biªn vµ    b¶n  ® îclËp ®Ó: ®∙      ­ Bªn    mua h¹ch to¸ngi¶m        gi¸vèn,thuÕ    GTGT   ®Çu   vµo  tÝnh  theo      gi¸trÞ hµng    mua  ho¸ bªn  thùc nhËn.   ­ Bªn  ®iÒu    b¸n  chØnh doanh  hµng    ra vµ  thuÕ  sè  ho¸ b¸n    sè  GTGT   kª ®∙    khai b»ng    c¸ch ®iÒu chØnh  gi¶m    trªnmÉu   02/GTGT   sè  (B¶ng  ho¸  kª  ®¬n,  chøng    tõ hµng    ho¸,dÞch  b¸n          thuÕ  vô  ra)®Ó trõbítsè  GTGT  ®Çu   trong ra    th¸ngvµ    gi¶m   trõdoanh thu. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh §ång Th¸p biÕt vµ    híng  dÉn  ®¬n  thùc hiÖn. vÞ     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2