Công văn 10/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 10/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- ð c l p - T do - H nh phúc --------- Hà N i, ngày 9 tháng 01 năm 2009 S : 10/BXD-HðXD V/v: hư ng d n th c hi n các d ch v tư v n thi t k . Kính g i: Công ty c ph n kinh doanh phát tri n nhà và ñô th Hà N i. B Xây d ng nh n ñư c công văn s 03/CV-HANHUD ngày 03/01/2009 ñ ngh hư ng d n th c hi n các d ch v tư v n thi t k cho D án ñ u tư xây d ng Nhà chung cư cao t ng ph c v di dân GPMB t i xã C Nhu - T Liêm - Hà N i. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: Theo quy ñ nh t i ti t a Kho n 1 ði u 3 Ngh ñ nh 58/2008/Nð-CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n Lu t ð u th u, nhà th u l p báo cáo nghiên c u kh thi (d án ñ u tư) ñư c tham gia ñ u th u l p thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, thi t k công ngh cho ñ n .vn trư c ngày 01/4/2009. Do v y, theo n i dung công văn, công ty CCI ñã tham gia l p d án trên thì có th ñư c phép tham gia th c hi n các d ch v thi t k tư v n ti p theo. Tuy nhiên, CCI ph i có ñ ñi u ki n am năng l c theo quy ñ nh c a pháp lu t v xây d ng hi n hành. tn Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng ñ ngh Công ty c ph n kinh doanh phát tri n nhà ie và ñô th Hà N i nghiên c u th c hi n theo quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành. tV ua TL. B TRƯ NG Ni nh n: .L V TRƯ NG V QU N LÝ HO T ð NG XÂY D NG - Như trên; - Lưu: V HðXD, (V.A.M - 03). ww w Tr n Ng c Thi n
Đồng bộ tài khoản