Công văn 10/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
326
lượt xem
6
download

Công văn 10/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------- Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 2009 S : 10/BXD-VLXD V/v: H tr phát tri n s n ph m cơ khí tr ng ñi m. Kính g i: Các t ng công ty tr c thu c B Xây d ng. ð th c hi n Quy t ñ nh s 10/2009/TTg ngày 16/01/2009 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch h tr phát tri n s n xu t s n ph m cơ khí tr ng ñi m và Danh m c các s n ph m cơ khí tr ng ñi m, Danh m c d án ñ u tư s n xu t s n ph m cơ khí tr ng ñi m giai ño n t năm 2009 ñ n năm 2015 và ñ có cơ s cung c p s li u cho B Tài chính l p bi u thu ñ i v i các s n ph m cơ khí tr ng ñi m, B Xây d ng ñ ngh các t ng công ty thu c B t p h p và cung c p: - Danh m c chi ti t các m t hàng cơ khí tr ng ñi m (nh ng m t hàng c th trong nư c ñã s n xu t ho c s s n xu t) và nêu rõ tiêu chu n ñ phân bi t v i các s n ph m tương t . - Các v t tư, thi t b nh p kh u ñ s n xu t s n ph m cơ khí tr ng ñi m (tên s n ph m, tiêu chí phân bi t v i s n ph m khác, trong nư c ñã s n xu t ñư c hay chưa). .vn - Danh m c các doanh nghi p s n xu t s n ph m cơ khí tr ng ñi m. am ietn Văn b n g i v V VLXD B Xây d ng trư c ngày 23/2/2009. atV .Lu ww TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V V T LI U XÂY D NG - Như trên; w - Th trư ng Cao L i Quang (ñ b/c); - Lưu VP, VLXD. Nguy n Quang Cung
Đồng bộ tài khoản