Công văn 100/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 100/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 100/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc báo cáo kết quả đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2007-2008 và kế hoạch năm 2009- 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 100/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- -------------------- Số: 100/BXD-TCCB Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009 V/v: Báo cáo kết quả đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2007-2008 và kế hoạch năm 2009- 2010 Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng, TCCN và các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng. Để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc ngành Xây dựng, Bộ yêu cầu các trường báo cáo một số nội dung cụ thể sau đây: 1- Đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2007 - 2008: - Đổi mới công tác tuyển sinh (về quy mô, cơ cấu ngành nghề, địa bàn và hình thức tuyển sinh), nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội, doanh nghiệp; - Tình hình phát triển đội ngũ giáo viên (phát triển về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề), để đáp ứng quy mô, chất lượng đào tạo theo yêu cầu xã hội; - Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; - Đổi mới công tác NCKH, chuyển giao công nghệ để đáp ứng cao nhất yêu cầu xã hội, yêu cầu của doanh nghiệp; - Các giải pháp của Trường nhằm đánh giá tình hình việc làm của HS-SV do Trường đào tạo (thời gian có việc làm sau khi tốt nghiệp, mức độ phù hợp của ngành nghề đào tạo, thu nhập...); - Các Hợp đồng liên kết đào tạo Trường đã ký với các Bộ, các doanh nghiệp, các địa phương, các đơn vị tuyển dụng. Hiệu quả?, hướng phát triển? - Các giải pháp để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phục vụ cho công tác đào tạo8 đáp ứng nhu cầu xã hội; - Các giải pháp khác đã thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo của Trường, nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội và của doanh nghiệp. 2- Dự kiến kế hoạch công tác đào tạo đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2009: - Nêu các giải pháp Trường dự kiến thực hiện trong năm 2009 - 2010, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn lực của Ngành và của xã hội trong môi trường cạnh tranh và hội nhập Quốc tế; 3- Các kiến nghị với Bộ, với nhà nước nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội . Yêu cầu các trường khẩn trương báo cáo các nội dung nói trên và gửi về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 27/3/2009 để kịp tổng hợp báo cáo./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ - BT. Nguyễn Hồng Quân ( để b/c); PHÓ VỤ TRƯỞNG - TT. Cao Lại Quang ( để b/c); - Lưu VP, TCCB. Uông Đình Chất
Đồng bộ tài khoản