Công văn 1003/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
3
download

Công văn 1003/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1003/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về thời gian lưu trữ hoá đơn có in sẵn mệnh giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1003/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 1003/TCT/PCCS NGµY 04 TH¸NG 4 N¡M 2005 VÒ THêI GIAN L¦U TR÷ HO¸ §¥N Cã IN S½N MÖNH GI¸ KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Thêi gian võa qua Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè Côc ThuÕ hái vÒ viÖc thêi gian lu tr÷ hãa ®¬n, tem, vÐ, biªn lai cã in s½n mÖnh gi¸; VÒ vÊn ®Ò nµy Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 30 NghÞ ®Þnh sè 129/2004/N§-CP ngµy 31/05/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt KÕ to¸n trong ho¹t ®éng kinh doanh th× tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i lu tr÷ tèi thiÓu 5 n¨m. Tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i lu tr÷ tèi thiÓu 5 n¨m lµ tµi liÖu kÕ to¸n dïng cho qu¶n lý, ®iÒu hµnh b×nh thêng kh«ng sö dông trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. C¨n cø quy ®Þnh nªu trªn, trêng hîp doanh nghiÖp sö dông ho¸ ®¬n, tem, vÐ cã in s½n mÖnh gi¸ ( vÐ tr«ng xe m¸y, vÐ tham quan, vÐ hµnh kh¸ch...) víi sè lîng lín, kh«ng sö dông vÐ in s½n mÖnh gi¸ ®Ó trùc tiÕp ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh th× ph¶i lu tr÷ liªn lu, liªn kiÓm so¸t cña vÐ tèi thiÓu lµ 5 n¨m. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc ThuÕ biÕt vµ thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản