Công văn 1010/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Công văn 1010/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1010/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc trong quyết toán thuế và thoái trả thuế TNCN năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1010/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Tæng côc ThuÕ sè 1010TCT/TNCN ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2005 xö lý víng m¾c trong quyÕt to¸n thuÕ vµ tho¸i tr¶ thuÕ Thu nhËp c¸ nh©n n¨m 2004 KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thêi gian võa qua, Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè Côc thuÕ ®Þa ph¬ng b¸o c¸o mét sè víng m¾c trong qu¸ tr×nh kª khai quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (thuÕ TNCN) vµ xö lý tho¸i tr¶ thuÕ TNCN. VÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ híng dÉn cô thÓ thªm mét sè ®iÓm nh sau: 1. VÒ quyÕt to¸n thuÕ n¨m 2004: - §èi víi c¸c c¸ nh©n thuéc ®èi tîng quyÕt to¸n thuÕ trùc tiÕp t¹i c¬ quan thuÕ thùc hiÖn kª khai quyÕt to¸n thuÕ theo mÉu sè 08/TNTX (ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 12/2005/TT-BTC ngµy 04/2/2005 cña Bé Tµi chÝnh). T¹i phÇn kª khai chi tiÕt thu nhËp ®· khÊu trõ thuÕ hµng th¸ng theo biªn lai khÊu trõ thuÕ (phÇn II, Môc A) cña tê khai sè 08/TNTX, trong trêng hîp hµng th¸ng c¸ nh©n trùc tiÕp nép thuÕ t¹i Kho b¹c , c¬ quan thuÕ cha cÊp biªn lai th× c¸ nh©n ghi “GiÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch” vµo cét “Biªn lai” ®Ó ph¶n ¸nh sè thuÕ ®· nép vµo NSNN. - §èi víi ®èi tîng nép thuÕ lµ ngêi ViÖt Nam trong n¨m quyÕt to¸n thuÕ võa cã thêi gian lµm viÖc vµ cã thu nhËp t¹i ViÖt Nam ®ång thêi võa cã thêi gian c«ng t¸c, lµm viÖc vµ cã thu nhËp ë níc ngoµi th× khi lËp tê khai quyÕt to¸n thuÕ theo mÉu sè 08/TNTX ph¶i bæ sung b¶ng kª chi tiÕt vÒ sè ngµy lµm viÖc t¹i níc ngoµi (c¨n cø theo thêi gian xuÊt, nhËp c¶nh ghi trªn hé chiÕu cña c¸ nh©n). - §èi víi tê khai quyÕt to¸n thuÕ mÉu sè 10/TNTX, ®Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ híng dÉn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp kª khai chi tiÕt vÒ sè thuÕ ph¶i nép, sè thuÕ ®· khÊu trõ trong n¨m, sè cßn ph¶i nép (c¸c chØ tiªu 4, 5 vµ 6 cña Môc I) theo ®èi tîng ngêi ViÖt nam vµ ngêi níc ngoµi (c¨n cø theo b¶ng kª sè 11/TNTX) ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc nhËp d÷ liÖu trªn m¸y tÝnh. 2. VÒ tho¸i tr¶ thuÕ: - Trêng hîp c¸ nh©n lËp hå s¬ tho¸i tr¶ thuÕ n¨m 2004, cã thu nhËp chÞu thuÕ ph¸t sinh n¨m 2004 ®· khÊu trõ thuÕ nhng ®Çu n¨m 2005 c¬ quan chi tr¶ thu nhËp míi cÊp biªn lai, chøng tõ khÊu trõ thuÕ cho c¸ nh©n hoÆc trêng hîp c¸ nh©n cã thu nhËp ph¸t sinh cuèi n¨m 2004 nhng thêi ®iÓm nép thuÕ vµo NSNN qua Kho b¹c vµo th¸ng 1/2005, nÕu trªn biªn lai, chøng tõ, giÊy nép tiÒn vµo NSNN ghi râ lµ khÊu trõ thuÕ, nép thuÕ cña kho¶n thu nhËp ph¸t sinh cña n¨m 2004 th× c¸c chøng tõ nµy còng ®îc lµm c¨n cø xÐt tho¸i tr¶ thuÕ n¨m 2004 cho c¸ nh©n. - VÒ chøng tõ chi tho¸i tr¶ thuÕ: §èi víi trêng hîp c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ®îc tho¸i tr¶ thuÕ nhng kh«ng cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng hay Kho b¹c, kh«ng thùc hiÖn ®îc viÖc lËp chøng tõ uû nhiÖm chi (theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè
  2. 2 477 TCT/TNCN ngµy 04/2/2005 cña Tæng côc ThuÕ vÒ viÖc tho¸i tr¶ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao) th× Côc thuÕ lËp sÐc chi tiÒn mÆt cho c¸ nh©n ®îc tho¸i tr¶ thuÕ theo quy ®Þnh kÌm theo quyÕt ®Þnh tho¸i tr¶ thuÕ ®Ó c¸ nh©n nhËn tiÒn mÆt trùc tiÕp t¹i Kho b¹c. 3. VÒ viÖc t¨ng cêng qu¶n lý thuÕ: Thêi gian qua c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®· cã chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ viÖc thu thuÕ ®èi víi ca sü, nghÖ sü: TÝnh ®Õn hÕt quý I/2005 ®· cã trªn 150 ca sü, nghÖ sü cã thu nhËp cao ®· ®Õn c¬ quan thuÕ ®Ó ®îc híng dÉn kª khai thuÕ. Mét sè ®Þa ph¬ng, Uû ban Nh©n d©n ®· cã chØ thÞ t¨ng cêng triÓn khai c«ng t¸c khÊu trõ thuÕ t¹i nguån, qu¶n lý thu nhËp; Bé V¨n ho¸ Th«ng tin ®· cã c«ng v¨n 655/ VHTT-KHTC ngµy 07/3/2005 chØ ®¹o triÓn khai trong lÜnh vùc nµy (b¶n sao ®Ýnh kÌm). §Ó t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ TNCN, Tæng côc ThuÕ ®Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ: - TiÕp tôc tuyªn truyÒn, ®éng viªn, híng dÉn chi tiÕt cho c¸c ®èi tîng nép thuÕ vÒ ®¨ng ký m· sè thuÕ, kª khai thu nhËp, quyÕt to¸n thuÕ; tuyªn d¬ng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt viÖc khÊu trõ, kª khai, nép thuÕ. - §«n ®èc, tæng hîp c¸c tê khai quyÕt to¸n thuÕ TNCN n¨m 2004 cña c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp vµ c¸ nh©n ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ tho¸i tr¶, sè thuÕ nî ®äng. - Thùc hiÖn tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ kÞp thêi ®ång thêi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chÕ tµi ®èi víi c¸c ®èi tîng cè t×nh kh«ng tu©n thñ ph¸p luËt. - T¨ng cêng phèi hîp víi c¸c Ban, ngµnh Trung ¬ng, ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ quan h÷u quan ®Ó qu¶n lý ®îc thu nhËp chÞu thuÕ ®¶m b¶o viÖc thu thuÕ TNCN ®îc c«ng b»ng tríc ph¸p luËt. - Më réng viÖc kiÓm tra c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô khÊu trõ, kª khai, quyÕt to¸n thuÕ TNCN. - TiÕp tôc triÓn khai thu thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ ®èi víi c¸c ®èi tîng cã thu nhËp chÞu thuÕ nh: ngêi mÉu, diÔn viªn vµ c¸c ®èi tîng kh¸c. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn. NÕu cã víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o ngay vÒ Tæng côc ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi.
Đồng bộ tài khoản