intTypePromotion=1

Công văn 1020/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
4
download

Công văn 1020/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1020/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1020/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số 1020 /BXD-KTXD -------------------- V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2009 xây dựng công trình. Kính gửi: Công ty Cổ phần tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá trung ương Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 46 CV/TBDT ngày 14/5/2009 của Công ty Cổ phần tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá trung ương về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Công văn số 2685/BXD-KTTC ngày 27/12/2005 về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm trong Thông tư số 02/2005/TT-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng; vì vậy, hiệu lực áp dụng đối với những công việc bổ sung thực hiện theo quy định tương ứng với các Thông tư nói trên. Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Cổ phần tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá trung ương tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, TH.a8. Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2