Công văn 10219/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
81
lượt xem
5
download

Công văn 10219/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10219/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc giảm thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10219/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10219 /BTC-TCT ------------------- V/v: giảm thuế GTGT. Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009. Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của các Cục thuế và người nộp thuế về việc giảm thuế GTGT đối với hoạt động gia công hàng hoá thuộc diện được giảm thuế theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau: Theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009; Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 và Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 để hướng dẫn thực hiện. Việc giảm thuế GTGT đối với những mặt hàng quy định tại Điều 1 Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg nêu trên được áp dụng thống nhất ở tất cả các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại. Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Vụ PC,CST; đã ký - Lưu: VT; TCT (VT, PC, CS(3)). Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đồng bộ tài khoản