Công văn 1022/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Công văn 1022/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1022/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1022/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1022/BXD-QLN ------------------- V/v: Triển khai thực hiện Chương trình XD Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2009 cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL (giai đoạn 2) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng vốn thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (văn bản số 2703/VPCP-KTTH ngày 27/4/2009 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tài chính đã có văn bản thông báo số vốn ứng trước từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch 2010 cho Tỉnh để thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2). Để triển khai thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư thuộc giai đoạn 2 của Chương trình đảm bảo mục tiêu và yêu cầu, Bộ Xây dựng đề nghị UBND Tỉnh: 1. Chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các cơ quan liên quan của Tỉnh tập trung triển khai thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư đã được phê duyệt trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành công tác tôn nền các cụm, tuyến dân cư trong năm 2009; 2. Bố trí vốn từ ngân sách địa phương theo quy định, đồng thời đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải ngân nguồn vốn vay lãi suất 0% theo kế hoạch, đảm bảo đủ vốn để thực hiện tôn nền cụm, tuyến dân cư và đắp bờ bao khu dân cư có sẵn; 3. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi mục tiêu, yêu cầu cũng như các quy định của Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân để cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 4. Đối với những địa phương đầu tư tôn nền phần diện tích để bán tạo vốn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong cụm, tuyến dân cư phải sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương hoặc từ các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện, không được sử dụng vốn cấp từ ngân sách trung ương và vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (lãi suất 0%) đã phân bổ cho Tỉnh tại Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tôn nền phần diện tích này. Đề nghị UBND các Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c); (Đã ký) - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; Nguyễn Trần Nam - Sở Xây dựng các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang; - Lưu: VP, QLN (3)
Đồng bộ tài khoản