intTypePromotion=1

Công văn 10224/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 10224/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10224/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện thu, nộp lệ phí cấp phép hoạt động quảng cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10224/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 10224  C/T C T  n g µy  26 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò   T v viÖc  thùc hi Ö n  thu,  é p  lÖ p h Ý  c Ê p   h Ð p   n p h o¹t ® é n g  q u ¶ n g  c¸o KÝnh    V¨n    göi:Bé  ho¸ Th«ng  tin Tr¶    lêiC«ng    4132/VHTT­TCKT   v¨n sè  ngµy 12/10/2001 cña  V¨n  Bé  ho¸  Th«ng    viÖc    tinvÒ  thu,nép  phÝ  lÖ  cÊp giÊy phÐp    ho¹t®éng  qu¶ng      c¸o,Bé TµichÝnh  ý    cã  kiÕn  sau: nh  Theo  ®iÓm     2, Môc  Th«ng   54/1999/TT­ VI  t sè  BTC  ngµy  10/5/1999  cña  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­  ngµy  CP 30/01/1999  cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc  ng©n  s¸ch Nhµ      níc th×: "§èivíic¸c lo¹        iphÝ,  phÝ  ® îc ban  lÖ  ®∙    hµnh  theo ®óng   néi dung  thÈm  vµ  quyÒn  quy  ®Þnh  i§iÒu  NghÞ   t¹  8  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP th×  tiÕp      tôc ¸p dông  theo quy    ®Þnh  cña      c¸cv¨n b¶n  ®ã",tiÕp theo Bé          TµichÝnh  cã ®∙  C«ng  v¨n sè    384  TC/TCT  ngµy  31/01/2000  híng dÉn: "Trong        khicha  ban hµnh   c¸c quy ®Þnh    nh÷ng  i míith×  lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  tªntrong danh  cã      môc  phÝ, lÖ    phÝ  ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ   ®Þnh  04/1999/N§­     sè  CP mµ ChÝnh  phñ, Bé      Tµi chÝnh  hoÆc   ban  Uû  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  quy  ®∙  ®Þnh  møc    tûlÖ  thu vµ    trÝch tr¶tiÒn thïlaocho  chøc              tæ  thu (kÓ  ban  c¶  hµnh  tr   íchoÆc   sau  ngµy  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   hiÖu      sè  CP cã  lùcthihµnh) ® îc     t¹m    thêitiÕp tôcthùc hiÖn        cho ®Õn     quy  khicã  ®Þnh  míi". Do  ®ã, n¨m 2001 viÖc    thu,nép  phÝ  lÖ  cÊp  giÊy phÐp      ho¹t®éng  qu¶ng  c¸o  îc thùc hiÖn  ®     theo Th«ng   28  t sè  TT/LB  ngµy  30/5/1996 cña  ªnBé    li   Tµi chÝnh    ­ V¨n    ho¸ quy ®Þnh chÕ      ®é thu,nép  qu¶n    dông  phÝ  vµ  lýsö  lÖ  cÊp  giÊy phÐp      ho¹t®éng  qu¶ng  c¸o. §Ò  nghÞ  V¨n  Bé  ho¸ th«ng    tinth«ng b¸o cho  V¨n  Së  ho¸ th«ng      tinc¸c tØnh,thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2