intTypePromotion=1

Công văn 1028/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
139
lượt xem
17
download

Công văn 1028/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1028/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1028/BXD-VP của Bộ Xây dựng

 1. m.vn tna tVie Lua ww. w
 2. Bé x©y dùng -------------------------- ChØ sè gi¸ x©y dùng QuÝ 1 - 2009 .vn am (C«ng bè theo c«ng v¨n sè 1028 /Bxd-vp ietn ngµy 03 / 06/2009 cña bé x©y dùng) uatV L ww. w H néi, th¸ng 06 n¨m 2009
 3. CH S GIÁ XÂY D NG (Kèm theo Công văn s 1028 /BXD-VP ngày 03/ 06 /2009 c a B Xây d ng v vi c công b Ch s giá xây d ng Qúi 1 năm 2009) I. GI I THI U CHUNG 1. Ch s giá xây d ng là ch tiêu ph n ánh m c bi n ng c a giá xây d ng theo th i gian. Các ch s giá xây d ng trong T p ch s giá xây d ng ư c xác nh theo nhóm công trình thu c 5 lo i công trình xây d ng (công trình xây d ng dân d ng, công trình công nghi p, công trình giao thông, công trình th y l i, công trình h t ng k thu t) và theo 3 vùng (khu v c): Hà N i, à N ng và Thành ph H Chí Minh, bao g m các lo i ch s sau: - Ch s giá xây d ng công trình; - Ch s giá ph n xây d ng; m.vn - Các ch s giá xây d ng theo y u t chi phí g m ch s giá v t li u tna tVie xây d ng công trình, ch s giá nhân công xây d ng công trình và Lua ch s giá máy thi công xây d ng công trình; ww. - Ch s giá v t li u xây d ng ch y u. w 2. Các t ng trong T p ch s giá xây d ng này ư c hi u như sau: Ch s giá xây d ng công trình là ch tiêu ph n ánh m c bi n ng c a giá xây d ng công trình theo th i gian. Ch s giá ph n xây d ng là ch tiêu ph n ánh m c bi n ng chi phí xây d ng c a công trình theo th i gian. Ch s giá v t li u xây d ng công trình là ch tiêu ph n ánh m c bi n ng chi phí v t li u xây d ng trong chi phí tr c ti p c a cơ c u d toán theo th i gian. Ch s giá nhân công xây d ng công trình là ch tiêu ph n ánh mc bi n ng chi phí nhân công trong chi phí tr c ti p c a cơ c u d toán theo th i gian. Ch s giá máy thi công xây d ng công trình là ch tiêu ph n ánh mc bi n ng chi phí máy thi công xây d ng trong chi phí tr c ti p c a cơ c u d toán theo th i gian. 3
 4. Th i i m g c là th i i m ư c ch n làm g c so sánh. Các cơ c u chi phí xây d ng ư c xác nh t i th i i m này. Th i i m so sánh là th i i m c n xác nh các ch s giá so v i th i i m g c ho c so v i th i i m so sánh khác. 3. Ch s giá xây d ng công trình t i các B ng 1, 7, 13 ã tính toán n s bi n ng c a các chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n u tư xây d ng và m t s kho n m c chi phí khác c a chi phí u tư xây d ng công trình. Các ch s giá xây d ng công trình này chưa xét n s bi n ng c a chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái nh cư (n u có), chi phí l p báo cáo ¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng v b¶o vÖ m«i tr−êng (nÕu cã), chi phÝ thuª t− vÊn n−íc ngo i (nÕu cã), chi phí rà phá bom mìn và v t n , m.vn l i vay trong thêi gian x©y dùng (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay), tna vèn l−u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh). tVie Lua ww. Khi s d ng các ch s giá xây d ng công trình làm cơ s xác w nh t ng m c u tư thì c n căn c vào tính ch t, c i m và yêu c u c th c a d án tính b sung các kho n m c chi phí này cho phù h p. Ch s giá ph n xây d ng c a công trình t i các B ng 2, 8, 14 ã tính n s bi n ng c a chi phí tr c ti p (chi phí v t li u, nhân công và chi phí máy thi công xây d ng) và các kho n m c chi phí còn l i trong chi phí xây d ng (chi phí tr c ti p phí khác, chi phí chung, chi phí ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng). Trư ng h p nh ng công trình có x lý n n móng c bi t, ho c có k t c u c bi t thì khi v n d ng ch s giá ph n xây d ng vào vi c tính toán c n có s i u ch nh b sung cho phù h p. Ch s giá v t li u xây d ng công trình, ch s giá nhân công xây d ng công trình và ch s giá máy thi công xây d ng công trình t i các B ng 3, 9, 15 ã tính n s bi n ng chi phí v t li u xây d ng, chi phí 4
 5. nhân công xây d ng và chi phí máy thi công xây d ng trong chi phí tr c ti p. Ch s giá c a m t s lo i v t li u xây d ng ch y u t i các B ng 4, 10 và 16 ph n ánh m c bi n ng giá v t li u xây d ng ch y u bình quân c a Quí 1 năm 2009 so giá v t li u xây d ng bình quân năm 2000 và so v i giá v t li u xây d ng bình quân c a Quí 4 năm 2008 t i 3 vùng (khu v c): Hà N i, à N ng và Thành ph H Chí Minh. Ch s giá nhân công xây d ng t i các B ng 5, 11 và 17 ph n ánh m c bi n ng giá nhân công xây d ng bình quân c a Quí 1 năm 2009 so v i giá nhân công xây d ng bình quân năm 2000 và so v i giá nhân công xây d ng bình quân c a Quí 4 năm 2008 t i 3 vùng (khu v c): Hà N i, à N ng và Thành ph H Chí Minh. m.vn tna Ch s giá ca máy thi công xây d ng t i các B ng 6, 12 và 18 ph n tVie ánh m c bi n ng giá ca máy thi công xây d ng bình quân c a Quí 1 Lua ww. năm 2009 so v i giá ca máy thi công xây d ng bình quân năm 2000 và so w v i giá ca máy thi công xây d ng bình quân c a Quí 4 năm 2008 t i 3 vùng (khu v c): Hà N i, à N ng và Thành ph H Chí Minh. 4. Các ch s giá xây d ng c a Quí 1 năm 2009 ã ư c tính toàn, i u ch nh chi phí nhân công v m t b ng lương t i thi u theo quy nh t i Ngh nh s 110/2008/N -CP ngày 10/10/2008 c a Chính ph quy nh m c lương t i thi u vùng i v i ngư i lao ng làm vi c Công ty, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia ình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao ng; i u ch nh chí phí máy thi công xây d ng, các chi phí khác trong d toán xây d ng công trình theo m t b ng giá xây d ng t i Quí 1 năm 2009. 5. Các ch s giá xây d ng nêu t i T p ch s giá xây d ng này ư c xác nh theo phương pháp th ng kê, tính toán t các s li u th c t thu th p c a các d án u tư xây d ng công trình ã và ang xây d ng trong nư c. Các công trình l a ch n tính toán là các công trình xây 5
 6. d ng m i, có tính năng ph c v phù h p v i phân lo i công trình, ư c xây d ng theo quy trình công ngh thi công ph bi n, s d ng các lo i v t li u xây d ng thông d ng hi n có trên th trư ng. Giá xây d ng công trình tính t i năm 2000 ư c l y làm g c ( ư c quy nh là 100%) và giá c a các th i kỳ khác ư c bi u th b ng t l ph n trăm (%) so v i giá th i kỳ g c. 6. Các ch s giá xây d ng t i T p ch s giá xây d ng ư c tính cho các năm t năm 2003 n Quí 1 năm 2009. Trư ng h p không l y năm 2000 làm g c mà ch n năm khác làm g c thì ch s giá xây d ng c a năm tính toán ư c xác nh b ng cách l y ch s giá xây d ng t i năm tính toán chia cho ch s giá xây d ng c a m.vn năm ch n làm g c. tna tVie Các ch s giá xây d ng liên hoàn là ch s giá xây d ng ư c tính Lua ww. b ng cách l y ch s giá xây d ng c a năm sau chia cho ch s giá xây w d ng c a năm trư c. 6
 7. II. CH S GIÁ XÂY D NG 2.1 Ch s giá xây d ng vùng (khu v c) Hà N i B¶ng 1 chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh (n¨m 2000=100) §¬n vÞ tÝnh: % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1/20091 STT Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh x©y I dùng d©n dông C«ng tr×nh nh ë 1 120 139 144 149 175 254 228 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 119 136 143 149 174 248 232 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 117 130 136 142 163 229 218 4 Trô së c¬ quan, v¨n phßng 117 135 139 143 165 221 198 5 C«ng tr×nh y tÕ 117 129 136 141 161 228 216 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 118 132 137 142 163 224 209 7 C«ng tr×nh thÓ thao 114 124 134 143 162 226 218 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t sãng truyÒn h×nh, ph¸t 118 130 135 141 156 192 183 thanh .vn 9 Nh phôc vô giao th«ng 116 130 135 139 162 235 216 tnam tVie II C«ng tr×nh c«ng a nghiÖp .Lu 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa láng 110 115 119 123 131 156 ww 152 w 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng §−êng d©y 125 146 151 160 188 246 234 Tr¹m biÕn ¸p 114 117 121 127 135 152 157 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, 113 119 123 126 134 157 150 s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc 112 118 121 123 130 146 140 phÈm 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 114 123 126 128 138 163 153 C«ng tr×nh giao III th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé §−êng bª t«ng xi m¨ng 108 110 119 124 140 219 216 §−êng nhùa asphan, ®−êng thÊm nhËp nhùa, ®−êng 117 121 127 140 157 212 194 l¸ng nhùa 2 C«ng tr×nh ®−êng s¾t 123 145 147 153 181 247 224 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm 1 So sánh m c bi n ng giá bình quân c a Qúi 1 năm 2009 v i m c bi n ng giá bình quân c a năm 2000. 7
 8. STT Lo¹i c«ng tr×nh 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1/2009 119 138 147 156 181 244 CÇu, cèng bª t«ng xi m¨ng 227 125 142 158 176 205 270 CÇu thÐp 273 118 134 143 153 177 233 HÇm cho ng−êi ®i bé 220 4 C«ng tr×nh s©n bay 110 113 122 132 145 181 §−êng b¨ng cÊt h¹ c¸nh 184 C«ng tr×nh thñy IV lîi 1 C«ng tr×nh ®Ëp: 109 115 121 128 142 186 §Ëp bª t«ng 184 T−êng ch¾n bª t«ng cèt 117 131 140 149 172 236 232 thÐp C«ng tr×nh h¹ V tÇng kü thuËt .vn 122 142 154 164 193 270 am 1 C«ng tr×nh tho¸t n−íc 260 ietn 110 114 117 122 127 145 2 C«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i 139 uatV L ww. w 8
 9. B¶ng 2 chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng (n¨m 2000 = 100) §¬n vÞ tÝnh: % STT Lo¹i c«ng tr×nh 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1/2009 C«ng tr×nh x©y dùng I d©n dông C«ng tr×nh nh ë 1 120 141 147 152 181 266 238 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 120 138 145 152 179 258 240 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 119 135 142 149 175 257 242 4 Trô së c¬ quan, v¨n phßng 119 140 145 151 177 247 219 5 C«ng tr×nh y tÕ 120 136 144 150 178 267 251 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 120 138 145 151 178 258 238 7 C«ng tr×nh thÓ thao 114 125 135 145 164 231 222 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t sãng truyÒn h×nh, ph¸t thanh 129 156 167 179 215 302 281 9 Nh phôc vô giao th«ng 116 131 136 141 164 239 219 .vn II C«ng tr×nh c«ng tnam nghiÖp tVie 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa láng 110 118 125 132 146 195 187 Lua 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng ww. §−êng d©y 126 146 152 161 189 249 237 wTr¹m biÕn ¸p 123 130 141 156 179 232 255 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, s¶n 118 134 143 149 172 236 217 xuÊt s¶n phÈm nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm 120 139 147 154 179 248 224 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 122 145 152 158 186 259 230 C«ng tr×nh giao III th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé §−êng bª t«ng xi m¨ng 108 110 119 124 140 221 217 §−êng nhùa asphan, ®−êng thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng 117 121 127 140 157 215 196 nhùa 2 C«ng tr×nh ®−êng s¾t 124 146 147 154 182 250 227 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm 119 138 147 156 182 245 228 CÇu, cèng bª t«ng xi m¨ng 125 142 158 176 205 270 274 CÇu thÐp 118 134 143 154 177 234 221 HÇm cho ng−êi ®i bé 9
 10. STT Lo¹i c«ng tr×nh 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1/2009 4 C«ng tr×nh s©n bay 110 113 122 133 146 186 188 §−êng b¨ng cÊt h¹ c¸nh C«ng tr×nh thñy lîi IV 1 C«ng tr×nh ®Ëp: 109 115 121 128 142 188 187 §Ëp bª t«ng 117 131 140 149 172 239 233 T−êng ch¾n bª t«ng cèt thÐp C«ng tr×nh h¹ tÇng V kü thuËt 122 142 154 164 193 273 262 1 C«ng tr×nh tho¸t n−íc 110 118 125 133 146 195 181 2 C«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i .vn am ietn uatV L ww. w 10
 11. B¶ng 3 ChØ sè gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng (n¨m 2000=100) §¬n vÞ tÝnh: % n¨m 2003 n¨m 2004 n¨m 2005 STT Lo¹i c«ng tr×nh VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc C«ng tr×nh x©y I dùng d©n dông C«ng tr×nh nh ë 1 117 163 109 139 178 111 139 234 123 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 115 163 109 135 178 111 136 234 123 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 114 163 109 130 178 111 131 234 123 4 Trô së c¬ quan, v¨n 118 163 109 142 178 111 142 234 123 phßng 5 C«ng tr×nh y tÕ 114 163 109 131 178 111 132 234 123 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 116 163 109 135 178 111 136 234 123 7 C«ng tr×nh thÓ thao 108 163 109 120 178 111 123 234 123 8 C«ng tr×nh th¸p thu .vn ph¸t sãng truyÒn h×nh, tnam 125 163 109 162 178 111 161 234 123 ph¸t thanh 9 Nh phôc vô giao tVie 113 163 109 129 178 111 129 234 123 th«ng Lua ww. C«ng tr×nh II w c«ng nghiÖp 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa 106 163 109 114 178 111 117 234 123 láng 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng §−êng d©y 118 163 109 140 178 111 136 234 123 Tr¹m biÕn ¸p 108 163 109 112 178 111 106 234 123 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, s¶n xuÊt 114 163 109 131 178 111 136 234 123 s¶n phÈm nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn 116 163 109 137 178 111 141 234 123 thùc phÈm 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y 119 163 109 144 178 111 147 234 123 dùng C«ng tr×nh giao III th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé §−êng bª t«ng xi 103 163 109 105 178 111 109 234 123 m¨ng 11
 12. n¨m 2003 n¨m 2004 n¨m 2005 Lo¹i c«ng STT VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y tr×nh liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc §−êng nhùa asphan, ®−êng thÊm nhËp nhùa, 116 163 109 121 178 111 124 234 123 ®−êng l¸ng nhùa C«ng tr×nh 119 163 109 142 178 111 137 234 123 2 ®−êng s¾t C«ng tr×nh cÇu, 3 hÇm CÇu, cèng bª 118 163 109 144 178 111 145 234 123 t«ng xi m¨ng 124 163 109 157 178 111 157 234 123 CÇu thÐp HÇm cho ng−êi ®i 119 163 109 147 178 111 147 234 123 bé C«ng tr×nh s©n 4 bay §−êng b¨ng cÊt .vn 103 163 109 105 178 111 107 234 123 h¹ c¸nh am ietn C«ng tr×nh uatV IV thñy lîi L ww. 1 C«ng tr×nh ®Ëp 104 163 109 110 178 111 111 234 123 w §Ëp bª t«ng T−êng ch¾n bª 110 163 109 125 178 111 126 234 123 t«ng cèt thÐp C«ng tr×nh h¹ tÇng kü V thuËt C«ng tr×nh tho¸t 113 163 109 136 178 111 139 234 123 1 n−íc C«ng tr×nh xö lý 106 163 109 115 178 111 118 234 123 2 n−íc th¶i 12
 13. B¶ng 3 ChØ sè gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng (n¨m 2000=100) §¬n vÞ tÝnh: % n¨m 2006 n¨m 2007 n¨m 2008 stt Lo¹i c«ng tr×nh VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc C«ng tr×nh x©y I dùng d©n dông C«ng tr×nh nh ë 1 140 288 138 167 346 150 251 476 168 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 136 288 138 161 346 150 241 476 168 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 131 288 138 154 346 150 234 476 168 4 Trô së c¬ quan, v¨n 142 288 138 168 346 150 244 476 168 phßng 5 C«ng tr×nh y tÕ 132 288 138 156 346 150 243 476 168 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 136 288 138 160 346 150 236 476 168 7 C«ng tr×nh thÓ thao 125 288 138 141 346 150 202 476 168 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t .vn sãng truyÒn h×nh, ph¸t tnam 162 288 138 197 346 150 290 476 168 thanh 9 Nh phôc vô giao th«ng 130 288 138 152 346 150 229 476 168 tVie Lua ww. C«ng tr×nh c«ng II nghiÖp w 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa 119 288 138 131 346 150 178 476 168 láng 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng §−êng d©y 136 288 138 159 346 150 204 476 168 Tr¹m biÕn ¸p 107 288 138 116 346 150 141 476 168 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, s¶n xuÊt s¶n phÈm 137 288 138 157 346 150 216 476 168 nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc 141 288 138 165 346 150 230 476 168 phÈm 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 148 288 138 174 346 150 247 476 168 C«ng tr×nh giao III th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé 110 288 138 124 346 150 204 476 168 §−êng bª t«ng xi m¨ng 13
 14. n¨m 2006 n¨m 2007 n¨m 2008 Lo¹i c«ng tr×nh VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y STT liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc §−êng nhùa asphan, ®−êng thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng 135 288 138 151 346 150 216 476 168 nhùa 2 C«ng tr×nh ®−êng 138 288 138 162 346 150 223 476 168 s¾t 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm CÇu, cèng bª t«ng xi 146 288 138 173 346 150 249 476 168 m¨ng 158 288 138 191 346 150 280 476 168 CÇu thÐp 148 288 138 176 346 150 257 476 168 HÇm cho ng−êi ®i bé 4 C«ng tr×nh s©n bay §−êng b¨ng cÊt h¹ 110 288 138 118 346 150 160 476 168 c¸nh .vn C«ng tr×nh IV am thñy lîi ietn 1 C«ng tr×nh ®Ëp uatV 113 288 138 123 346 150 171 476 168 §Ëp bª t«ng L ww. T−êng ch¾n bª t«ng 127 288 138 145 346 150 207 476 168 cèt thÐp w C«ng tr×nh h¹ V tÇng kü thuËt C«ng tr×nh tho¸t 139 288 138 163 346 150 238 476 168 n−íc 1 C«ng tr×nh xö lý 122 288 138 132 346 150 176 476 168 n−íc th¶i 2 14
 15. B¶ng 3 ChØ sè gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng (n¨m 2000=100) §¬n vi tÝnh: % Q1/2009 stt Lo¹i c«ng tr×nh VËt Nh©n M¸y liÖu c«ng tc C«ng tr×nh x©y dùng I d©n dông 610 179 C«ng tr×nh nh ë 1 208 610 179 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 202 610 179 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 199 610 179 4 Trô së c¬ quan, v¨n phßng 198 610 179 5 C«ng tr×nh y tÕ 206 610 179 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 197 610 179 7 C«ng tr×nh thÓ thao 171 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t sãng .vn truyÒn h×nh, ph¸t thanh 610 179 am 225 ietn 610 179 9 Nh phôc vô giao th«ng 195 uatV L ww. C«ng tr×nh c«ng II nghiÖp w 610 179 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa láng 158 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng 610 179 §−êng d©y 165 610 179 Tr¹m biÕn ¸p 130 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, 610 179 182 s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa 610 179 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm 189 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 610 179 200 C«ng tr×nh giao III th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé 610 179 §−êng bª t«ng xi m¨ng 191 §−êng nhùa asphan, ®−êng thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng 610 179 188 nhùa 610 179 2 C«ng tr×nh ®−êng s¾t 179 15
 16. Q1/2009 STT Lo¹i c«ng tr×nh VËt Nh©n M¸y liÖu c«ng tc 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm 610 179 200 CÇu, cèng bª t«ng xi m¨ng 610 179 217 CÇu thÐp 610 179 205 HÇm cho ng−êi ®i bé 4 C«ng tr×nh s©n bay: 610 179 150 §−êng b¨ng cÊt h¹ c¸nh C«ng tr×nh thñy lîi IV 1 C«ng tr×nh ®Ëp: 610 179 157 §Ëp bª t«ng 610 179 177 T−êng ch¾n bª t«ng cèt thÐp C«ng tr×nh h¹ tÇng V kü thuËt .vn 610 179 194 am 1 C«ng tr×nh tho¸t n−íc ietn 610 179 151 2 C«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i uatV L ww. w 16
 17. B¶ng 4 ChØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu §¬n vi tÝnh:% quÝ 1/2009 so víi QuÝ 1/2009 so víi STT Lo¹i vËt liÖu n¨m 2000 quÝ 4/2008 1 Xi m¨ng 142 104 2 C¸t x©y dùng 176 86 3 §¸ x©y dùng 161 84 4 G¹ch x©y 277 102 5 Gç x©y dùng 115 94 6 ThÐp x©y dùng 269 87 7 Nhùa ®−êng 248 85 8 G¹ch l¸t 141 100 9 VËt liÖu tÊm lîp, bao che 114 92 .vn tnam tVie B¶ng 5 ChØ sè gi¸ nh©n c«ng x©y dùng a .Lu ww w §¬n vi tÝnh: % quÝ 1/2009 so víi QuÝ 1/2009 so víi STT Lo¹i nh©n c«ng n¨m 2000 quÝ 4/2008 1 Nh©n c«ng x©y dùng 610 128 B¶ng 6 ChØ sè gi¸ ca m¸y thi c«ng x©y dùng quÝ 1/2009 so víi QuÝ 1/2009 so víi STT Lo¹i m¸y thi c«ng n¨m 2000 quÝ 4/2008 1 M¸y thi c«ng x©y dùng 179 107 17
 18. 2.2 Ch s giá xây d ng vùng (khu v c) à N ng B¶ng 7 chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh (n¨m 2000=100) §¬n vÞ tÝnh: % STT Lo¹i c«ng tr×nh 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1/2009 C«ng tr×nh x©y dùng I d©n dông 123 141 150 159 189 245 C«ng tr×nh nh ë 1 266 122 138 148 157 185 246 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 258 119 131 139 148 170 228 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 234 122 138 146 153 178 209 4 Trô së c¬ quan, v¨n phßng 230 119 130 138 146 168 228 5 C«ng tr×nh y tÕ 234 120 134 142 149 172 220 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 231 117 126 133 142 162 227 7 C«ng tr×nh thÓ thao 220 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t sãng 121 132 140 147 165 189 197 truyÒn h×nh, ph¸t thanh .vn 119 131 139 146 170 231 9 Nh phôc vô giao th«ng 243 am ietn II C«ng tr×nh c«ng uatV nghiÖp 110 115 120 123 130 157 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa láng 154 L ww. 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng w 132 150 163 174 204 252 §−êng d©y 260 115 118 123 129 135 148 154 Tr¹m biÕn ¸p 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, 113 119 126 129 138 161 158 s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc 113 119 123 126 134 150 146 phÈm 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt 115 123 129 133 144 169 161 liÖu x©y dùng C«ng tr×nh giao III th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé 105 108 112 119 134 229 §−êng bª t«ng xi m¨ng 217 §−êng nhùa asphan, ®−êng 112 116 117 126 141 196 208 thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng nhùa 131 150 160 169 198 235 2 252 C«ng tr×nh ®−êng s¾t 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm 124 142 154 165 195 236 248 CÇu, cèng bª t«ng xi m¨ng 129 145 164 183 215 271 265 CÇu thÐp 122 137 149 161 188 227 235 HÇm cho ng−êi ®i bé 18
 19. STT Lo¹i c«ng tr×nh 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1/2009 4 C«ng tr×nh s©n bay 109 112 119 128 140 180 172 §−êng b¨ng cÊt h¹ c¸nh C«ng tr×nh thñy IV lîi 1 C«ng tr×nh ®Ëp: 108 115 120 127 140 181 179 §Ëp bª t«ng T−êng ch¾n bª t«ng cèt 120 133 143 153 178 230 227 thÐp C«ng tr×nh h¹ tÇng V kü thuËt 129 147 160 174 212 266 270 1 C«ng tr×nh tho¸t n−íc 111 115 117 120 127 147 145 2 C«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i .vn am ietn uatV w.L ww 19
 20. B¶ng 8 chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng (n¨m 2000=100) §¬n vÞ tÝnh: % STT Lo¹i c«ng tr×nh 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1/2009 C«ng tr×nh x©y dùng I d©n dông 125 144 154 163 195 256 C«ng tr×nh nh ë 1 279 123 140 150 161 190 256 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 269 122 136 146 156 184 258 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 265 124 144 154 162 194 233 4 Trô së c¬ quan, v¨n phßng 259 122 137 147 158 187 267 5 C«ng tr×nh y tÕ 275 124 141 151 160 190 253 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 268 117 126 134 143 164 233 7 C«ng tr×nh thÓ thao 225 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t sãng 136 162 179 194 237 291 309 truyÒn h×nh, ph¸t thanh 119 132 140 148 173 236 9 Nh phôc vô giao th«ng 249 .vn tnam II C«ng tr×nh c«ng tVie nghiÖp Lua 110 117 126 132 145 197 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa láng 192 ww. 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng w 133 151 164 176 207 258 §−êng d©y 266 125 131 146 161 180 248 Tr¹m biÕn ¸p 220 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, s¶n 120 134 151 159 184 242 251 xuÊt s¶n phÈm nhùa 123 141 156 164 194 245 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm 260 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu 127 147 163 172 205 256 279 x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng III 1 C«ng tr×nh ®−êng bé 105 108 112 119 134 229 §−êng bª t«ng xi m¨ng 219 §−êng nhùa asphan, ®−êng 112 116 117 126 141 199 211 thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng nhùa 132 151 161 170 200 240 2 258 C«ng tr×nh ®−êng s¾t 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm 124 142 154 165 196 234 249 CÇu, cèng bª t«ng xi m¨ng 129 145 164 183 215 271 265 CÇu thÐp 122 137 149 161 188 225 236 HÇm cho ng−êi ®i bé 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2