Công văn 1031/BKH-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Công văn 1031/BKH-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1031/BKH-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn và giải thích khung giá, định mức xây dựng quy hoạch tổng thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1031/BKH-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 1031/BKH­CLPT  n g µ y   2 6   t h ¸ n g   2   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   h í n g   d É n   v µ   g i ¶ i   t h Ý c h  khung gi¸, ®Þnh møc x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé vµ c¬ quan thuéc   ChÝnh phñ ­   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng Ngµy 26/8/2002 Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®∙ cã   QuyÕt  ®Þnh sè  519/2002/Q§­BKH vÒ  viÖc ban hµnh t¹m thêi   khung gi¸,  ®Þnh møc chi phÝ  x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ   ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi ngµnh, l∙nh thæ. Trong qu¸   tr×nh  thùc   hiÖn  quyÕt   ®Þnh   nªu  trªn,  mét  sè  Bé,  ngµnh,   tØnh vµ  thµnh phè  trùc thuéc Trung   ¬ng  ®Ò  nghÞ  híng dÉn   chi tiÕt mét sè   ®iÒu trong dù  to¸n kinh phÝ  x©y dùng quy   ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi ngµnh, l∙nh   thæ. Trong khi cha ban hµnh chÝnh thøc khung gi¸, ®Þnh møc   chi phÝ cho viÖc x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ trªn ph¹m vi   c¶ níc, Bé  KÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  híng dÉn vµ  gi¶i thÝch cô   thÓ thªm vÒ mét sè ®iÒu thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 519/2002/Q§­ BKH nh sau: 1. Trong c¬ cÊu ®Þnh møc chi phÝ cho c¸c c«ng viÖc cô  thÓ  cña viÖc x©y dùng vµ  rµ  so¸t quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t  triÓn   ngµnh,   l∙nh   thæ   ë   b¶ng   3   (trang   13)   vµ   b¶ng   4  (trang   14)   cña   v¨n   b¶n   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh  519/2002/Q§­BKH cha cã  kho¶n thuÕ  nép ng©n s¸ch. Nay bæ  sung kho¶n  thuÕ  nµy vµo tæng dù  to¸n theo  c¸ch  tÝnh nh  sau: A = A1 + 5%A1 A lµ  tæng dù  to¸n cña quy ho¹ch tæng thÓ  ngµnh, l∙nh  thæ (bao gåm c¶ thuÕ nép ng©n s¸ch). A1 lµ tæng dù to¸n cña quy ho¹ch tæng thÓ ngµnh, l∙nh   thæ (theo khung gi¸ t¹i QuyÕt ®Þnh 519/2002/Q§­BKH). Møc  thuÕ   suÊt 5%  ®îc  ¸p dông  theo LuËt  Söa  ®æi, bæ  sung mét sè   ®iÒu cña LuËt ThuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng ban hµnh  ngµy   17/6/2003   (kho¶n   2,   §iÒu   8,   môc   n),   NghÞ   ®Þnh   158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 vÒ  Quy  ®Þnh chi tiÕt thi  hµnh LuËt ThuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng vµ  LuËt Söa  ®æi, bæ sung  mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (§iÒu 7, kho¶n  2, môc n) vµ  Th«ng t  sè  120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003 
  2. 2 híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   158/2003/N§­CP   ngµy  10/12/2003   vÒ  Quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   LuËt  ThuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   vµ   LuËt   Söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña  LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2. Trong môc chi phÝ  héi th¶o, thÈm  ®Þnh, xÐt duyÖt   vµ  chi kh¸c  ë  b¶ng 3 vµ  b¶ng 4 cã  kho¶n chi chÝ  qu¶n lý  3%. Kho¶n chi phÝ  qu¶n lý  nµy lµ  chi phÝ  qu¶n lý  cña c¬  quan chñ   ®Çu t  dù  ¸n (bªn A), kh«ng ph¶i cña c¬  quan t  vÊn lËp dù ¸n (bªn B). Kho¶n kinh phÝ  ghi  ë  3 tiÓu môc héi nghÞ, héi th¶o,  xin ý kiÕn, t vÊn chuyªn gia, thÈm ®Þnh, nghiÖm thu (tæng   céng lµ  7%) lµ  kho¶n chi phÝ  cho c¸c c«ng viÖc nªu trªn  trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu x©y dùng dù ¸n. Bé  KÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t tiÕp tôc nghiªn cøu  ®Ó  ban hµnh  chÝnh  thøc  khung gi¸  ®Þnh  møc  chi  phÝ  cho  viÖc  lËp quy  ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi trªn ph¹m vi  c¶ níc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản