intTypePromotion=1

Công văn 1031/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 1031/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1031/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1031/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  Cña ChÝnh phñ sè1013/CP­§MDN ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2003  vÒ viÖc ¸p dông NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§­CP KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc   ChÝnh phñ ­   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng, XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi   (C«ng v¨n  sè  2117/L§TBXH­L§VL ngµy 03 th¸ng 7 n¨m 2003,   sè  1460/L§TBXH­L§VL ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2003) vÒ  viÖc bæ   sung  ®èi tîng ¸p dông NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ngµy 11   th¸ng 4 n¨m 2002 vÒ  chÝnh s¸ch  ®èi víi lao  ®éng d«i d do   s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc, Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý   kiÕn nh sau: 1.   §ång   ý   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn  ph¸p   chia,   t¸ch,   chuyÓn   thµnh   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   ®îc   ¸p  dông NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP  ®Ó  gi¶i quyÕt chÕ   ®é  cho  lao ®éng d«i d. 2. §ång  ý  doanh nghiÖp thuéc c¸c tæ chøc chÝnh trÞ  ­  x∙ héi do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung  ¬ng, Bé  trëng Bé  qu¶n lý  ngµnh kinh tÕ  ­ kü  thuËt   cña   ngµnh   nghÒ   kinh   doanh   chÝnh   quyÕt   ®Þnh   thµnh  lËp vµ  tæ chøc ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc  ®îc ¸p dông NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP  ®Ó  gi¶i quyÕt chÕ   ®é ®èi víi lao ®éng d«i d. Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   bé,   Thñ   trëng   c¬  quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   ®∙   quyÕt   ®Þnh  thµnh   lËp  doanh  nghiÖp  thuéc  c¸c tæ chøc  chÝnh trÞ  ­ x∙ héi  phèi  hîp víi c¸c tæ chøc nµy phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i  lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nãi trªn. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2