intTypePromotion=1

Công văn 1033-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
67
lượt xem
1
download

Công văn 1033-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1033-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh của các nhà khách, nhà nghỉ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1033-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 1033­T C/T C T  n g µy  06 th¸ng 08 n¨ m  1991  c V Ò  viÖc q u ¶ n   lý thu thu Õ  ® èi víi o¹t  é n g  kinh d o a n h    h ® cña  c¸c n h µ   h¸ch, n h µ  n g h Ø k KÝnh  göi: ­ C¸c Bé, c¸c ngµnh, c¸c ®oµn  thÓ  c¸c  quan  vµ  c¬  trùc thuéc    H§BT, ­UBND       c¸ctØnh,thµnh    phè,® Æc     khu    trùcthuéc Trung    ¬ng. §iÓm   §iÒu  QuyÕt  3  1  ®Þnh  75/CT  sè  ngµy  3­ 27­ 1991  cña Chñ  tÞch    Héi ®ång  tr Bé  ëng  viÖc  lýc¸c c«ng  vÒ  xö      tr×nh kh«ng      trùctiÕp s¶n xuÊt thuéc     khu vùc Nhµ     níc quy ®Þnh:  "c¸c nhµ    kh¸ch, nhµ    nghØ  thuéc c¸c  Bé,    c¸c ngµnh, c¸c ®oµn      thÓ Trung  ¬ng, ®Þa     ph¬ng  c¬  ®ang  vµ  së  qu¶n    lýcÇn  cã  biÖn ph¸p  dông    sö  ®¹t hiÖu qu¶  kinh  cao, chuyÓn  tÕ    sang  h¹ch to¸n kinh     doanh  nép  vµ  thuÕ theo quy    ®Þnh  cña Nhµ  níc". C¨n  vµo  cø  LuËt ThuÕ     doanh    thu,LuËt ThuÕ           lî tøc,c¸c Ph¸p  i lÖnh vÒ  thuÕ  cña  Héi ®éng  Nhµ  níc, NghÞ     ®Þnh   315/H§BT  sè  ngµy  10­ 2­ 1990,   NghÞ  ®Þnh  353/H§BT  sè  ngµy  10­ 2­ 1990  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  quy  ®Þnh  chitiÕtc¸cLuËt thuÕ      QuyÕt          nãitrªnvµ  ®Þnh  268/CT  sè  ngµy  7­ 30­ 1990  cña  Héi ®ång  tr   Bé  ëng  ®¨ng  ho¹t®éng  vÒ  ký    cña    chøc  c¸c tæ  lµm kinh tÕ  c¸c   co    c¬ quan    tµichÝnh  c¸c ®oµn  vµ    thÓ  thµnh lËp.Bé      Tµi chÝnh  híng  dÉn vÒ  thuÕ        ®èi víiho¹t®éng  kinh doanh    cña    c¸cnhµ  kh¸ch,nhµ    nghØ  thuéc c¸cBé,       c¸cc¬    quan,®oµn    thÓ,®¬n  trong c¶    sau:   vÞ    nícnh  1. TÊt  c¸c nhµ    c¶    kh¸ch,nhµ    nghØ  cña        c¸c Bé, c¸c ngµnh, c¸c c¬      quan,   ®¬n  vÞ,  c¸c ®oµn  thÓ  cña  Trung ¬ng  ®Þa   vµ  ph¬ng  ho¹t ®éng  cã    kinh  doanh,dÞch  (bao    vô  gåm       c¸cho¹t®éng  cho    thuªnhµ    ë, phßng ngñ,dÞch    vô  du lÞch, dÞch  m¸t­     vô  xa, tham  quan, nghØ     m¸t, ¨n    uèng, th   ¬ng  nghiÖp..   .) ®Òu  ph¶ikª khai®¨ng  kinh doanh  kª khai®¨ng  nép        ký    vµ      ký  thuÕ  i quan  t¹ c¬    thuÕ  ®Þa  ph¬ng theo  QuyÕt  ®Þnh  268/CT  sè  ngµy  7­ 30­ 1990  cña    Héi ®ång  Bé   ëng  th«ng   híng  tr vµ  t dÉn  39­ sè  TC/CTN   ngµy  8­ 27­ 1990  cña      Bé Tµi chÝnh. 2.C¸c  së    c¬  kinh doanh    ®iÓm   ph¶inép        nãië  1    c¸clo¹ thuÕ  sau: i nh  ­ Nép  thuÕ m«n     bµi mçi n¨m  mét lÇn theo møc  thuÕ quy ®Þnh   i t¹  QuyÕt ®Þnh  421/H§BT  sè  ngµy  12­ 10­ 1990  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  viÖc  vÒ  ®iÒu  chØnh   c¸cmøc  b»ng  tiÒn vÒ    thuÕ  m«n  bµi; ­ Nép    thuÕ doanh      thu víithuÕ  suÊt 10%       trªndoanh    thu chÞu thuÕ ®èi  víic¸c ho¹t®éng        cho  thuªphßng    ngñ, phôc  ¨n uèng,dÞch  du    vô      vô  lÞch (kÓ    c¶ dÞch  m¸t­   vô  xa),tham  quan;nÕu  kinh doanh      cã    c¸c ngµnh  nghÒ  m Æt   vµ  hµng kh¸c th×    nép  thuÕ  doanh        thu ®èi víitõng  ngµnh nghÒ,  Æt   m hµng theo  biÓu thuÕ  ban hµnh  kÌm theo LuËt ThuÕ       doanh  thu. Riªng ho¹t®éng      phôc  b÷a    vô  ¨n hµng  ngµy  h¹ch to¸ntheo      ®èi     gi¸néibé    víic¸n bé, c«ng        nh©n    viªncña    quan,®¬n  cã  c¸c c¬    vÞ  nhµ  kh¸ch,nhµ    nghØ   vµ      ®èi víikh¸ch ®Õn     lµm viÖc    quan,®¬n  th×  thêicha    víic¬    vÞ  t¹m    thu thuÕ  doanh  thu.
  2. 2 ­ Nép    thuÕ        lîtøc víi i thuÕ  suÊt 50%       trªntæng  lîtøc chÞu  sè      i thuÕ  trong  tõng thêikú.     ­ Nép    i   c¸clo¹ thuÕ  thu kh¸c(nÕu    thu trªnvèn,khÊu    vµ      cã)nh        hao,thuÕ    thu nhËp  c¸clo¹ phÝ, lÖ    vµ    i     phÝ, thuÕ    nhµ  ®Êt. 3.ViÖc    gi¶m  thuÕ,miÔn    thuÕ: C¸c nhµ  kh¸ch,nhµ    nghØ  cña    quan, ®¬n      c¸c c¬    vÞ, c¸c ®oµn thÓ  îc ®   xem  xÐt gi¶m, miÔn  thuÕ theo quy ®Þnh   ic¸c LuËt  t¹    ThuÕ  doanh thu vµ  LuËt ThuÕ       lîtøc. i Ngoµi ra,®èi        víiphÇn    ho¹t®éng phôc  néibé  vô    cña    quan, ®¬n  c¸c c¬    vÞ  nhµ  cã  kh¸ch,nhµ    nghØ  thÓ  îcxem    cã  ®   xÐt gi¶m  thuÕ  sau: nh  ­VÒ     thuÕ  doanh  thu: NÕu  phÇn  vÒ  thu  cho  thuªphßng    ngñ phôc  néibé  vô    chØ    bï ®¾p     ®ñ c¸c kho¶n      chiphÝ  ® îcxÐt gi¶m  th×      thuÕ doanh    thu.Møc gi¶m    kh«ng  tèi®a  qu¸ 50%     thuÕ suÊttheo LuËt ®Þnh.       ­VÒ     thuÕ    lîtøc: i NÕu     ho¹t®éng phôc  néibé  l∙Ýt (l    vô    cã      îtøc chÞu  i i thuÕ kh«ng    qu¸ 55%   so    víidoanh  vÒ   thu  ho¹t®éng    nµy) th×  îc xem     ®   xÐt gi¶m thuÕ      lî tøc.Møc  i gi¶m    kh«ng    tèi®a  qu¸ 50%  thuÕ  suÊttheo LuËt ®Þnh.       Doanh    thu phôc  néibé  vô    lµ: +      §èi víinhµ kh¸ch lµ phÇn  vÒ      thu  phôc  héi nghÞ  vô    ngµnh. Héi nghÞ      c¸n    bé, c«ng nh©n    viªnthuéc  quan, ®¬n  cã  c¬    vÞ  nhµ  kh¸ch;phÇn    phôc vô  ¨n nghØ    cña kh¸ch ®Õn     lµm  viÖc    quan,®¬n  víic¬    vÞ. +      §èivíinhµ nghØ    lµphÇn    phôc  c¸n bé,c«ng  thu vÒ  vô      nh©n    viªnthuéc  c¬ quan,®¬n  cã    vÞ  nhµ  nghØ  îchëng    ®   tiªuchuÈn  cña  quan  c¬  cho  nghØ  ®i  m¸t,tham    quan,®iÒu    dìng. 4.Nguyªn    t¾c,thñ tôcxÐt gi¶m          thuÕ  doanh    thuÕ    thu vµ  lîtøc: i a) §¬n  xin gi¶m  vÞ    thuÕ ph¶icã    ®¬n    göi ®Õn   quan  c¬  thuÕ    trùc tiÕp  qu¶n    thuÕ    lýthu  (chicôc thuÕ  t¹ )thuyÕt minh  së  i   ,   ®Çy     ®ñ t×nh h×nh  lý vµ    do    xingi¶m  thuÕ  theo c¸cnéidung    ®iÓm   trªn®©y.       nãië  3    b) ViÖc      xÐt gi¶m thuÕ doanh    thuÕ      thu vµ  lî tøc thùc hiÖn  i   theo nguyªn  t¾c:xÐt    t¹m gi¶m tõng  3  kú  th¸ng hoÆc   th¸ng vµ  îcgi¶m    6    ®   chÝnh  thøc    khi quyÕt to¸nn¨m.     c)C¬    quan  thuÕ ®Þa ph¬ng xem    xÐt ®¬n    xingi¶m  thuÕ cña tõng c¬    së  cã  nhµ kh¸ch,nhµ    nghØ thuéc cÊp    m×nh  qu¶n      lýthu thuÕ, theo    tr×nh tù sau      ®©y: ­ C¸n  thuÕ  bé  trùc tiÕp    qu¶n    së  lý c¬  xem  xÐt  s¬    hå  xin gi¶m thuÕ,  kiÓm      tra®èi chiÕu      víisæ s¸ch kÕ    cã    to¸nvµ  nhËn    c¸o b»ng    xÐt b¸o    v¨n b¶n  víi    l∙nh®¹o  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp. ­ Thñ  ëng  quan    tr c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lýxem     kiÕn  xÐt vµ  nghÞ    lªnc¬  quan  thuÕ  cÊp    møc  trªnvÒ  gi¶m thuÕ  doanh    thu,thuÕ      lîtøc cho  i tõng  êng  tr hîp cô    thÓ.
  3. 3 ­ C¨n  vµo    cø  ®¬n    xingi¶m thuÕ cña  së,kiÕn  c¬    nghÞ  cña  quan    c¬  trùc tiÕp qu¶n        lýthu thuÕ, Côc  ëng    tr Côc  thuÕ xem       xÐt,ra quyÕt  ®Þnh  gi¶m  t¹m  thuÕ  cho  ®¬n  ® îcph©n  vÞ    cÊp. 5. C¸c    nhµ  kh¸ch,nhµ    nghØ  ph¶i h¹ch    to¸n râ    rµng    vÒ ho¹t®éng    kinh  doanh  dÞch  cña  vô  m×nh  trong tõng      chøc    thêikú, tæ  h¹ch    to¸nriªng,cã      sæ s¸ch theo      dâiriªngphÇn    doanh    thu phôc  néibé    vô    ®Ó lµm  së c¬  tÝnh  thuÕ.   Lu    gi÷ ®Çy  c¸c chøng    c¸c phiÕu  ®ñ    tõ nh    nghØ, phiÕu  Æt        ® ¨n,c¸c hîp ®ång  (nÕu    c¸cchøng    cã)vµ    tõthanh quyÕt to¸ncã  ªnquan.     li   §Ò   nghÞ        c¸cBé, c¸cngµnh,c¸c®oµn      thÓ  Uû  vµ  ban  nh©n  d©n    c¸ccÊp  chØ ®¹o    c¸c nhµ kh¸ch,nhµ    nghØ  thuéc  quan  c¬  m×nh  c¸c c¬  vµ    quan  kh¸c  ®ãng  i t¹ ®Þa  ph¬ng thùc hiÖn ®óng  quyÕt  ®inh  75/CT  sè  ngµy  3­ 27­ 1991  cña Héi ®ång  tr Bé  ëng  thùc  vµ  hiÖn nghÜa  nép  vô  thuÕ cho Nhµ    níc theo  LuËt ®Þnh.   C¬  quan thuÕ ®Þa  ph¬ng  tr¸chnhiÖm   cã    qu¶n    lý,kiÓm     traho¹t®éng    kinh doanh    cña    c¸c nhµ  tÊtc¶    kh¸ch,nhµ    nghØ  cña    c¸c ngµnh, c¸c c¬      quan,   ®¬n  ®ãng    vÞ  t¹ ®Þa  i ph¬ng    ®Ó thùc hiÖn    ®óng chÝnh  s¸ch thuÕ.   6.C«ng      v¨n nµy  îcthi ®     hµnh    tõngµy  7­ 1­ 1991. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  khã      cã  kh¨n,víng  ¾c,    m cÇn ph¶n ¸nh  kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu,híng dÉn          bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2